intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 2: Sử dụng Maple

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

59
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 2: sử dụng maple', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Sử dụng Maple

  1. Chöông II - Söû duïng Maple 1. Ñònh thöùc cuûa ma traän • det(A): Tính ñònh thöùc cuûa ma traän A. • adj(A) hay adjoint(A): Xaùc ñònh ma traän phuï hôïp cuûa ma traän A. • minor(A, i, j): Xaùc ñònh ma traän coù ñöôïc töø A baèng caùch xoùa ñi doøng i vaø coät j . > with(linalg): > A := matrix(3,3,[-1,2,-1,-2,3,-5,-4,5,2]);   −1 2 −1   A :=  −2 3 −5    −4 5 2 > det(A); 15 #Ma traän phuï hôïp cuûa A > adj(A);   31 −9 −7    24 −6 −3    2 −3 1 #Xoùa doøng 2 vaø coät 3 > minor(A,2,3); −1 2 −4 5 2. Giaûi heä phöông trình baèng phöông phaùp Cramer • col(A,i): Vectô coät thöù i cuûa ma traän A. • col(A,i..k): Caùc coät vectô thöù i ñeán thöù k cuûa ma traän A. • concat(A,B, . . . ): Noái hai hay nhieàu ma traän, vectô cuøng soá doøng. 1
  2. Ví duï 1. Giaûi vaø bieän luaän phöông trình   x1 + 2x2 + 2x3 = 0; −2x1 + (m − 2)x2 + (m − 5)x3 = 2;  mx1 + x2 + (m + 1)x3 = −2. > A:=matrix(3,3,[1,2,2,-2,m-2,m-5,m,1,m+1]);   1 2 2    −2 m − 2 m − 5    m 1 m+1 > b := vector(3,[0,2,-2]); [0 2 − 2] > dtA:= det(A); dtA := m2 − 4 m + 3 > A1 := concat(b,col(A,2..3)): dt1:= det(A1); dt1 := −4m + 12 > A2:= concat(col(A,1),b,col(A,3)): dt2 := det(A2); dt2 := 0 > A3:= concat(col(A,1.. 2), b): dt3:= det(A3); dt3 := 2m − 6 Töø keát quaû tính toaùn treân ta coù: i) Neáu |A| = 0 (nghóa laø m = 1 vaø m = 3) thì heä coù nghieäm duy nhaát laø −4 2 (x1 , x2, x3) = , 0, . m−1 m−1 ii) Neáu |A| = 0 ( nghóa laø m = 1 hoaëc m = 3) thì: - Vôùi m = 1 ta coù A1 = 8 = 0 neân heä voâ nghieäm. - Vôùi m = 3 ta coù |A1| = |A2| = |A3| = 0. Khi ñoù 2
  3. > A:=matrix(3,3,[1,2,2,-2,1,-2,3,1,4]);   12 2   A :=  −2 1 −2    31 4 > b:= vector(3,[0,2,-2]); [0 2 − 2] > linsolve(A, b); −5 [ 3 t1 − 2 t1 t1 + 1 ] 2 5 Vaäy, nghieäm cuûa heä laø (x1, x2 , x3) = (3t − 2, t, 1 − t) vôùi t töï do. 2 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2