intTypePromotion=1

Chương 2A: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vấn đề dân tộc

Chia sẻ: Ka Ku | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
1.097
lượt xem
125
download

Chương 2A: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vấn đề dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề dân tộc mà Hồ Chí Minh đề cập là vấn đề dân tộc thuộc địa mà thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, xoá bỏ ách áp bức bóc lột thực dân, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập. Khi cách mạng giải phóng dân tộc đã trở thành một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, việc nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc có quan hệ đến toàn bộ đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2A: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vấn đề dân tộc

  1. Phân tích những 1. Độc lập tự do là Nam tới hội nghị luận điểm sáng tạo quyền thiêng liêng hoà bình Vec-xây. của TTHCM về vấn bất khả xâm phạm Bản yêu sách tập đề dân tộc và cách Dân tộc Việt Nam trung vào hai nội mạng giải phóng vốn có truyền thống dung cơ bản: dân tộc? yêu nước và đấu Một là: đòi quyền tranh cho độc lập tự bình đẳng về chế - Vấn đề dân tộc mà do. Đối với người độ pháp lý cho Hồ Chí Minh đề dân bị đô hộ thì cái người bản xứ Đông cập là vấn đề dân quý nhất trên đời là dương như đối với tộc thuộc địa mà “độc lập của Tổ người châu Âu. thực chất là vấn đề quốc và tự do của Hai là: đòi các đấu tranh giải nhân dân”. Hồ Chí quyền tự do dân chủ phóng của các dân Minh từng nói: Cái tối thiểu cho nhân tộc thuộc địa nhằm mà tôi cần nhất trên dân: tự do ngôn thủ tiêu sự thống trị đời là: đồng bào tôi luận, tự do báo chí, của nước ngoài, được tự do, tổ quốc tự do lập hội, tự do giành độc lập dân tôi được độc lập. cư trú, tự do hội tộc, xoá bỏ ách áp Trong quá trình tìm họp. bức bóc lột thực đường cứu nước, Bản yêu sách đã dân, thực hiện Hồ Chí Minh đã tìm không được bọn đế quyền dân tộc tự hiểu tuyên ngôn độc quốc chấp nhận. quyết, thành lập nhà lập của Mỹ 1776, Nguyễn ái Quốc kết nước dân tộc độc tuyên ngôn nhân luận: Muốn giải lập. quyền và dân quyền phóng dân tộc, - Khi cách mạng 1791 của Pháp, từ không thể bị động giải phóng dân tộc đó Người khái quát trông chờ vào sự đã trở thành một bộ nên chân lý: Tất cả giúp đỡ bên ngoài, phận của cách các dân tộc trên thế mà trước hết phải mạng vô sản thế giới đều sinh ra dựa vào sức mạnh giới, việc nhận thức bình đẳng, dân tộc của chính dân tộc và giải quyết vấn nào cũng có quyền mình. đề dân tộc có quan sống, quyền sung - Trong chính cương hệ đến toàn bộ sướng và quyền tự vắn tắt, sách lược đường lối chiến do. vắn tắt cũng như lược, sách lược của - Năm 1919 Hồ Chí trong lời kêu gọi sau cách mạng giải Minh gửi bản yêu khi thành lập Đảng, phóng dân tộc sách 8 điểm đòi các Hồ Chí Minh xác quyền tự do dân chủ định mục tiêu chính cho nhân dân Việt trị của Đảng ta là:
  2. a) Đánh đổ đế quốc Người ra lời kêu gọi giải quyết đúng đắn chủ nghĩa Pháp và vang dậy núi sông: và thành công vấn bọn phong kiến. “Không! chúng ta đề dân tộc. C.Mác b) Làm cho nước thà hy sinh tất cả khẳng định: “giai Nam được hoàn toàn chứ nhất định không cấp vô sản mỗi độc lập. chịu mất nước, nhất nước trước hết phải - Tháng 5/1941 tại định không chịu làm giành lấy chính hội nghị TW 8: Hồ nô lệ”. quyền, phải tự Chí Minh chỉ rõ - Trong cuộc kháng vươn lên thành giai “trong lúc này chiến chống Mỹ cấp dân tộc, phải tự quyền lợi dân tộc cứu nước Hồ Chí mình trở thành dân giải phóng cao hơn Minh đưa ra chân lý: tộc, tuy hoàn toàn hết thảy”. Người “Không có gì quý không phải theo chỉ đạo thành lập hơn độc lập tự do”. nghĩa như giai cấp mặt trân Việt minh, Đây là mục tiêu tư sản hiểu”. ra báo Việt Nam chiến đấu, là nguồn - Trong thời đại của độc lập, và Người sức mạnh làm nên Lênin, chủ nghĩa Đế đúc kết ý chí đấu chiến thắng, đồng quốc đã thành hệ tranh của dân tộc thời cũng là nguồn thống thế giới. Việt Nam trong câu động viên với các Thực tiễn đó đã tạo nói bất hủ: “Dù có dân tộc bị áp bức điều kiện cho phải đốt cháy cả trên thế giới Người xây dựng dãy trường sơn cũng 2. Kết hợp nhuần học thuyết về cách phải kiên quyết nhuyễn dân tộc với mạng thuộc địa. giành cho được độc giai cấp, độc lập Theo Lênin, cuộc lập tự do”. Tuyên dân tộc với chủ đấu tranh của giai ngôn độc lập ngày nghĩa xã hội,chủ cấp vô sản ở chính 2-9-1945: “nước nghĩa yêu nước với quốc sẽ không thể Việt Nam có quyền chủ nghĩa quốc tế. giành được thắng hưởng tự do và độc - Trong lịch sử, vấn lợi nếu nó không lập. Toàn thể dân đề dân tộc bao giờ biết liên minh với tộc Việt Nam quyết cũng được nhận cuộc đấu tranh đem tất cả tinh thần thức và giải quyết chống chủ nghĩa đế và lực lượng, tính trên lập trường của quốc của các dân mạng và của cải để một giai cấp nhất tộc bị áp bức ở giữ vững quyền tự định. Theo học thuộc địa. do, độc lập ấy”. thuyết Mác-Lênin, Bởi vậy khẩu hiệu - Tháng 12-1946 chỉ đứng vững trên của Mác được phát kháng chiến toàn lập trường của giai triển thành “vô sản quốc bùng nổ cấp vô sản thì mới toàn thế giới và các
  3. dân tộc bị áp bức trước hết giành độc dân tộc chân chính toàn thế giới đoàn lập dân tộc, từ của nhân dân Việt kết lại”. Hồ Chí thắng lợi này tiến Nam đã được hun Minh đánh giá cao lên làm cách mạng đúc qua hàng nghìn tư tưởng của Lênin, XHCN, góp phần năm lịch sử - là một Người cho rằng: vào tiến trình cách động lực tinh thần “Lênin đã đặt tiền mạng thế giới vô giá trong các đề cho một thời đại - Đối với các vấn cuộc đấu tranh mới, thật sự cách đề ở thuộc địa, vấn chống ngoại xâm, mạng trong các đề mâu thuẫn dân bảo vệ độc lập dân nước thuộc địa” tộc nổi lên hàng tộc, nó khác hẳn a. Quan điểm của đầu, gay gắt, quyết chủ nghĩa dân tộc Hồ Chí Minh: liệt. Vì vậy, trước xô vanh, vị kỷ của - Hồ Chí Minh đã hết phải đặt lợi ích giai cấp tư sản. nhận thức được của dân tộc lên trên  Sự sáng tạo của mối quan hệ chặt hết. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh ở đây chẽ giữa dân tộc và nêu ra luận điểm: là sự phân tích hoàn giai cấp trong cách Các dân tộc thuộc cảnh của các nước mạng giải phóng địa trước hết phải Đông Dương: kinh dân tộc theo con đấu tranh giành lại tế còn lạc hậu, sự đường cách mạng độc lập cho dân tộc, phân hoá giai cấp vô sản. Tuy nhiên, có độc lập dân tộc chưa triệt để, do đó, khi vận dụng phải rồi mới có địa bàn cuộc đấu tranh giai biết sáng tạo cho để tiến lên làm cách cấp ở đây không phù hợp với nhiệm mạng XHCN và diễn ra quyết liệt vụ cụ thể của cách đóng góp thiết thực như ở Phương Tây. mạng giải phóng vào sự nghiệp cách Trong khi đó tinh dân tộc ở thuộc địa, mạng Vô sản thế thần dân tộc chân phù hợp với đặc giới. chính ở các nước điểm lịch sử cụ thể - Ở các nước thuộc này diễn ra rất của các nước địa, chủ nghĩa yêu mạnh mẽ. Vì vậy, phương Đông. nước và tinh thần những người cộng - Các dân tộc phải dân tộc là một động sản phải biết nắm biết dựa vào sức lực lớn của đất lấy ngọn cờ dân tộc của chính mình, nước. Đây là chủ để giải quyết vấn đồng thời phải biết nghĩa dân tộc chân đề dân tộc trên lập tranh thủ sự đoàn chính. Với dân tộc trường của giai cấp kết, ủng hộ của giai Việt Nam đó chính vô sản. cấp vô sản và nhân là chủ nghĩa yêu b. Độc lập dân tộc dân thế giới để nước và tinh thần gắn liền với CNXH.
  4. Độc lập dân tộc và CNXH là bảo đảm quyền bất khả xâm chủ nghĩa xã hội là vững chắc cho nền phạm của các dân sự vận dụng rõ rệt độc lập của dân tộc. tộc: “dân tộc nào nhất, tập trung nhất Độc lập dân tộc là cũng có quyền sống, của Hồ Chí Minh điều kiện tiên quyết quyền sung sướng về sự kết hợp giữa để tiến lên CNXH và quyền tự do”. vấn đề dân tộc và và CNXH là cơ sở Đây chính là sự gắn giai cấp trong cách bảo đảm vững chắc bó giữa tinh thần mạng Việt Nam. Sự cho độc lập dân tộc. dân tộc tự quyết với gắn bó thể hiện Tư tưởng Hồ Chí nghĩa vụ quốc tế; ngay khi Người trở Minh về sự gắn bó giữa chủ nghĩa yêu thành người cộng thống nhất giữa độc nước chân chính với sản và cả quá trình lập dân tộc và chủ nghĩa quốc tế phát triển tư duy lý CNXH vừa phản trong sáng v.v. luận của Người. ánh quy luật khách Người đã từng nói - Theo Hồ Chí Minh quan của sự nghiệp “chúng ta phải tranh “chỉ có giải phóng giải phóng dân tộc đấu cho tự do, độc giai cấp mới có thể trong thời đại cách lập của các dân tộc giải phóng dân tộc, mạng vô sản, vừa khác như là tranh cả hai cuộc giải phản ánh mối quan đấu cho dân tộc ta phóng này chỉ có thể hệ khăng khít giữa vậy”. Người tôn là sự nghiệp của mục tiêu giải phóng trọng quyền tự CNCS & của cách dân tộc với mục tiêu quyết của các dân mạng trên thế giới”. giải phóng giai cấp tộc. Nhưng Người Bởi vì chỉ có và giải phóng con chủ trương ủng hộ CNXH, CNCS mới người. Với Hồ Chí cách mạng Trung giải phóng được các Minh, chủ nghĩa yêu Quốc,Lào, dân tộc bị áp bức và nước truyền thống Cămpuchia … vì những người lao đã phát triển thành theo Hồ Chí Minh động trên thế giới chủ nghĩa yêu nước “giúp bạn là tự giúp khỏi ách nô lệ. Xoá hiện đại, độc lập mình” bỏ áp bức dân tộc, dân tộc gắn liền với Kết luận: mà không xoá bỏ CNXH. Tư tưởng Hồ Chí tình trạng bóc lột và c. Độc lập cho dân Minh về vấn đề dân áp bức giai cấp thì tộc mình đồng thời tộc vừa mang tính nhân dân lao động độc lập cho tất cả khoa học đúng đắn, vẫn chưa được giải các dân tộc. vừa có tính chất phóng, do đó, phát Hồ Chí Minh đã cách mạng sâu sắc triển đất nước theo khẳng định: quyền thể hiện sự kết hợp con đường của tự do, độc lập là nhuần nhuyễn giữa
  5. dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập cho dân tộc mình đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhân định của Ăngghen:" những tư tưởng dân tộc chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là những tư tưởng quốc tế chân chính”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản