intTypePromotion=3

Chương 2b: Hệ thống tên miền

Chia sẻ: Le Trung Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
106
lượt xem
34
download

Chương 2b: Hệ thống tên miền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con người: có thể nhận dạng bằng nhiều cách: số chứng minh thư; Tên, biệt danh; Số hộ chiếu. Máy tính và router trên internet: địa chỉ IP (32 bit) - sử dụng để đánh địa chỉ cho các datagram; "Tên", ví dụ như gaia.cs.umass.edu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2b: Hệ thống tên miền

 1. DNS : H th ng Tên mi n Con ngư i : có th nh n d ng Domain Name System: b ng nhi u cách: Là H cơ s d li u phân tán o S Ch ng Minh Thư cài ñ t b i nhi u name servers o Tên, Bi t danh phân c p o S h chi u Giao th c t ng ng d ng : Máy tính và Router trên Internet host, routers yêu c u name servers o ð a ch IP (32 bit) - s d ng ñ gi i mã tên (ánh x ñ a ch tên) datagram o Chú ý : Ch c năng cơ b n c a o “Tên”, ví d như Internet ho t ñ ng như giao gaia.cs.umass.edu th c t ng ng d ng Q: Ánh x gi a ð a ch IP và Tên? o “Ph c t p” ñ t “rìa” 2: T ng ng d ng 1
 2. DNS: H th ng tên mi n Ch c năng clients o Ánh x (Tên mi n, d ch v ) ñ n m t giá tr nào ñó • (www.cs.yale.edu, Addr) -> 128.36.229.30 • (cs.yale.edu, Email) DNS -> netra.cs.yale.edu • (netra.cs.yale.edu, Addr) Hostname, Service routers -> 128.36.229.21 Address T i sao không s d ng ñ a ch IP tr c ti p ? servers 2: T ng ng d ng 2
 3. DNS : Name Server (Máy ch Tên) T i sao t o ra m t DNS Không có server nào có th lưu toàn Server t p trung ? b ñư c tên mi n và ñ a ch IP tương ði m h ng duy nh t - n u ng name-server “ch t” thì c local name servers: m ng Internet s “ch t” theo. o M i ISP, công ty có local name server (ng m ñ nh) Kh i lư ng giao d ch t i ñi m t p trung l n. o Câu h i truy v n c a host v DNS Cơ s d li u t p trung s ñư c chuy n t i local name “xa” v i nhi u nơi server B o trì d hơn. Ch c năng c a name server: o ð i v i host: lưu ñ a ch IP và tên Không M R NG ñư c ! mi n tương ng c a host o Có th tìm tên mi n ng v i ñ a ch IP và ngư c l i2: T ng ng d ng 3
 4. DNS: ð t tên như th nào ? Cơ ch ð t tên o Không gian tên (phân c p) ñư c chia thành các Vùng (zone) o M i vùng có th ñư c coi là Nhánh c a cây t ng quát called a zone 2: T ng ng d ng 4
 5. Qu n lý Phân tán Không gian Tên Là Cơ s d li u phân tán ñư c nhi u authoritative name server qu n lý o M i Vùng có m t Authoritative Name Server riêng o authoritative name server of a zone có th trao quy n qu n lý m t b ph n trong Vùng c a mình (t c là m t nhánh con) cho name server khác called a zone 2: T ng ng d ng 5
 6. DNS : Root Name Server Local name server s h i Root name server khi không xác ñ nh ñư c ánh x . Root name server: o H i authoritative name server n u không tr l i ñư c o Nh n câu tr l i t authoritative name server o Tr l i local name server a NSI Herndon, VA c PSInet Herndon, VA k RIPE London d U Maryland College Park, MD i NORDUnet Stockholm g DISA Vienna, VA h ARL Aberdeen, MD j NSI (TBD) Herndon, VA m WIDE Tokyo e NASA Mt View, CA f Internet Software C. Palo Alto, CA 13 root name servers trên Th gi i b USC-ISI Marina del Rey, CA l ICANN Marina del Rey, CA 2: T ng ng d ng 6
 7. DNS : Ví d ñơn gi n root name server host surf.eurecom.fr mu n bi t 2 4 ñ a ch IP c a 3 5 gaia.cs.umass.edu 1. H i local DNS server (dns.eurecom.fr) 2. dns.eurecom.fr h i root local name server authorititive name server name server n u c n thi t dns.eurecom.fr dns.umass.edu 3. root name server h i 1 6 authoritative name server, dns.umass.edu n u c n thi t. requesting host gaia.cs.umass.edu surf.eurecom.fr 2: T ng ng d ng 7
 8. Name Server Trung gian root name server Root name server: 2 6 7 3 Có th không bi t authoritative name server local name server intermediate name server dns.eurecom.fr Ch bi t Name Server dns.umass.edu 5 4 trung gian, qua ñó m i 1 8 tìm ñư c authoritative name server authoritative name server dns.cs.umass.edu requesting host surf.eurecom.fr gaia.cs.umass.edu 2: T ng ng d ng 8
 9. DNS: các lo i truy v n root name server Truy v n ñ quy : Name server là nơi gi i mã 2 iterated query ñ a ch /tên. N u không t 3 mình gi i mã ñư c s g i yêu c u ñ n name server khác. 4 Root name server li u có b 7 quá t i ? local name server name server trung gian dns.eurecom.fr dns.umass.edu Truy v n tương tác: 5 6 N u không phân gi i ñư c 1 8 ñ a ch IP, g i thông ñi p “Tôi không bi t, hãy h i b n authoritative name server tôi là A”. A là ñ a ch IP c a dns.cs.umass.edu name server k ti p. requesting host surf.eurecom.fr gaia.cs.umass.edu 2: T ng ng d ng 9
 10. DNS: Lưu t m và C p nh t b n ghi Khi “h c” ñư c thêm m t ánh x , name server s “ghi nh ” ánh x này o Sau m t kho ng th i gian, n u thành ph n nào trong cache không ñư c s d ng thì s b xóa b . Cơ ch C p nh t và Thông báo do IETF thi t k : o RFC 2136 o http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-charter.html 2: T ng ng d ng 10
 11. B n ghi DNS DNS: cơ s d li u phân tán lưu các B n ghi Tài nguyên (RR) ð nh d ng RR : (name, value, type, TTL) Type=A Type=CNAME o name : hostname o name : tên bí danh cho m t tên o value : IP address th c nào ñó : ví d Type=NS www.ibm.com là tên bí danh c a o name : domain (ví d servereast.backup2.ibm.com foo.com) o value : tên th c o value : ñ a ch IP c a authoritative name server Type=MX ng v i mi n ñó o value : tên c a mailserver 2: T ng ng d ng 11
 12. Giao th c và Thông ñi p c a DNS Giao th c DNS : Thông ñi p truy v n và tr l i ñ u có chung m t ñ nh d ng Tiêu ñ Thông ñi p identification: 16 bit. Thông ñi p tr l i và truy v n có cùng ñ nh danh. C : o C query hay reply o C mong mu n ñ quy o C ch p nh n ñ quy o C authoritative 2: T ng ng d ng 12
 13. DNS – Giao th c và Thông ñi p Trư ng tên và Ki u truy v n Thông ñi p tr l i Các b n ghi c a authoritative server Nh ng thông tin ngo i l có th h u d ng 2: T ng ng d ng 13
 14. Quan sát DNS S d ng l nh dig (Ho c nslookup): o Yêu c u H i b ng câu h i tương tác: %dig +trace www.cnn.com B t thông ñi p b ng Ethereal o DNS server l ng nghe port 53 2: T ng ng d ng 14
 15. DNS – Ưu ñi m ? Phân c p : nâng cao năng l c qu n lý và tăng cư ng kh năng m r ng Nhi u server : tăng kh năng phòng ch ng l i o Xem http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/1486981 ñ th y T n công t ch i D ch v (DDoS) vào h th ng root server vào tháng 10/2002 (9 trong 13 root server b ñình tr , nhưng m ng ch b ch m ñi không ñáng k ) o Xem http://www.cymru.com/DNS/index.html ñ th y hi u su t ñư c giám sát như th nào Caching làm gi m t i và gi m th i gian ph n h i 2: T ng ng d ng 15
 16. DNS – Như c ñi m H th ng Tên mi n không ph i là phương th c t t nh t ñ ñ t tên các tài nguyên khác, ch ng h n file S lư ng gi i h n Ki u tài nguyên h n ch kh năng ñưa thêm các d ch v m i M c dù v m t lý thuy t có th c p nh t b n ghi tài nguyên, nhưng trên th c t hi m khi làm ñư c. Mô hình truy v n ñơn gi n => khó cài ñ t nh ng d ng truy v n ph c t p K t n i s m (Tách bi t truy v n DNS v i ng d ng ñưa ra truy v n) không hi u qu trong môi trư ng di ñ ng và thay ñ i thư ng xuyên o Ví d : Cân b ng t i, Tìm máy in g n nh t 2: T ng ng d ng 16
 17. Gi i pháp Phân gi i Tên ki u Linda Nhi u ñ xu t d a trên “Không gian làm vi c Phân tán” (Linda) do David Gelernter ñưa ra o Intentional Naming System (INS), o Internet Indirect Infrastructure (I3) Nút vi t các các tuples (m t d ng vector không ki u) vào các “không gian dùng chung” Nút ñ c các tuple phù h p t không gian dùng chung 2: T ng ng d ng 17
 18. L p trình Socket M c ñích : Nghiên c u cách xây d ng ng d ng client/server giao ti p qua socket Socket API socket BSD4.1 UNIX, 1981 ng d ng T o, S d ng và ðóng Là giao di n n m trên máy socket m t cách tư ng minh. tính, do ng d ng t o ra và S d ng theo mô hình Client/Server qu n lý, nhưng HðH ki m soát (là “c a”) thông qua Hai ki u d ch v ng d ng s d ng ñó ti n trình v a g i và socket API: nh n thông ñi p t các ti n o Truy n không tin c y trình ng d ng khác ( trên o Tin c y, hư ng n i, ñúng th t . máy tính khác) 2: T ng ng d ng 18
 19. L p trình Socket TCP Socket: Là “c a” gi a ti n trình ng d ng và giao th c giao v n ñ u cu i (UCP/TCP) TCP: D ch v truy n byte tin c y t ti n trình này sang ti n trình khác. L p trình viên L p trình viên process process ki m soát ki m soát socket socket TCP with TCP with H ði u Hành buffers, H ði u Hành buffers, Internet ki m soát ki m soát variables variables Máy tính Máy tính 2: T ng ng d ng 19
 20. L p trình TCP Socket Client ph i liên l c v i server Khi client t o socket: client Ti n trình trên server ph i ch y TCP thi t l p k t n i t i trư c. server TCP. Server ph i t o s n socket (door) Khi nh n ñư c yêu c u t ñ ti p nh n yêu c u t client. client, server TCP t o socket m i cho ti n trình trên server Client trao ñ i v i server b ng trao ñ i d li u v i client cách: o Cho phép server có th T o socket TCP phía client ñáp ng yêu c u c a nhi u Xác ñ nh ñ a ch IP, s hi u c ng client. c a ti n trình server. Quan ñi m L p trình ng d ng TCP cung c p d ch v truy n d li u tin c y theo byte gi a Client và Server 2: T ng ng d ng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản