intTypePromotion=3

Chương 3.2: 7 Công cụ chất lượng

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
228
lượt xem
76
download

Chương 3.2: 7 Công cụ chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ. Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3.2: 7 Công cụ chất lượng

  1. 7 công c ki m soát ch t ng Ch ng 3.2 1. u thu th p d li u (check sheet) 7 công c ch t l ng 2. Bi u t n su t (histograms) 3. Bi u Pareto (Pareto charts) 4. Bi u phân tán (scatter diagrams) TS. Lê Anh Tu n Khoa Qu n tr Kinh doanh 5. Bi u ki m soát (control charts) Tr ng ih c nl c 6. Bi u quá trình (flow charts) 7. Bi u nhân qu (cause and effect diagrams) 1 2 1. M u thu th p d li u – Check sheets COMPONENTS REPLACED BY LAB TIME PERIOD: 22 Feb to 27 Feb 2002 REPAIR TECHNICIAN: Bob ch t l ng TV SET MODEL 1013 7 công c Integrated Circuits |||| Capacitors |||| |||| |||| |||| |||| || Resistors || Transformers |||| Commands CRT | 3 4 1. M u thu th p d li u (ti p 1. M u thu th p d li u – theo) Cách l p b ng Là m t m u thu th p d li u Xác nh lo i m u c s d ng (b ng t ph ng pháp n gi n quy t nh t n ho c bi u ) su t x y ra c a các s ki n, bao g m c v trí Xác nh lo i d li u s c mô t . D chúng xu t hi n trên các s n ph m không theo chu n ch t l ng, máy móc h ng hóc … li u có th là s l n h ng, ph n tr m c chu n b tr c b i công nhân hay nhân ng, chi phí h ng hóc, lo i h ng hóc … viên b nh h ng b i các v n ó Quy t nh lo i c tính/ tính ch t và Các d li u d ng b ng hay bi u này có các thành ph n s c ki m tra tác d ng r t l n tìm v n và cách kh c Thi t k m u d li u, thi t k c n ph i ph c hình linh ho t. 5 6 1
  2. 1. M u thu th p d li u – 2. Bi u t n su t - Cách l p b ng (ti p theo) Histogram Xác nh chu k mà d li u s c thu Bi u này dùng xác nh phân b th p (t n su t) c a các bi n s li u o c Xác nh d ng, h ng d n và ph ng phân chia theo m t tiêu chí nh t nh pháp l y m u ghi l i s li u, bao li u có th c l y t các m u thu m c cách s d ng các bi u t ng th p d li u ng ng Có th tính tay ho c s dung các ph n m th ng kê nh SPSS ho c Minitab 7 8 li u ban u 9.52 9.40 9.34 9.80 9.70 c li u 9.49 9.70 9.77 9.45 9.54 nv 0.01 2. Bi u t n su t (ti p theo) 9.39 9.27 9.77 9.23 10.08 d li u 50.00 9.30 9.38 9.60 9.00 9.23 GT l n nh t 10.08 9.51 9.45 9.76 9.66 9.54 GT nh nh t 9.00 9.70 9.67 9.30 9.56 9.27 Ph m vi 1.08 Cách l p Bi u phân b t n s 9.48 9.37 9.67 9.89 9.55 nhóm theo tính toán 10.8 9.56 9.57 9.12 9.74 9.70 nhóm 11 a) Thu th p d li u 9.58 9.67 9.66 9.93 9.40 r ng c a nhóm 0.10 Thông th ng, t 50 100 d li u là thích h p và t i thi u là 30. 9.59 9.73 9.56 9.89 9.33 GT trung bình 9.55 b) Tính chênh l ch gi a giá tr l n nh t và giá tr nh nh t . GT trên GT TB ns l ch chu n 0.217619 c) Phân nhóm. 1 9.05 9 1 l ng nhóm thích h p là kho ng 6 15 nhóm. 2 9.15 9.1 1 r ng c a nhóm (W) th ng c xác nh nh sau. 3 9.25 9.2 2 12 4 9.35 9.3 6 W= (Xmax.-Xmin.) / 10 5 9.45 9.4 7 10 d) Chia ô (nhóm) có cùng r ng. 6 9.55 9.5 6 8 e) ánh d u t ng d li u vào ô t ng ng. 7 9.65 9.6 8 6 f) L p bi u phân b t n s b ng cách m s d li u trong 8 9.75 9.7 11 4 ng ô. 9 9.85 9.8 4 2 10 9.95 9.9 3 11 10.05 10 0 0 9 9.1 9. 2 9. 3 9.4 9.5 9.6 9. 7 9. 8 9.9 10 10.1 12 10.15 10.1 1 ng 50 9 10 9.96 10.02 9.94 9.83 9.90 p bi u trong Excel th nào? ng ph m vi bi u ng t n s 9.92 10.00 9.97 9.95 10.03 c GT GT TB ns 1. T o b ng ph m vi trên 9.99 9.97 10.09 10.03 10.08 nv 0.01 1 9.8 9.775 1 bi u . d li u 100 10.06 10.08 10.03 10.14 9.90 2 9.85 9.825 3 GT l n nh t 10.24 1) t s l ng nhóm là kho ng 9.91 10.18 10.12 10.16 10.11 Bài t p: GT nh nh t 9.76 3 9.90 9.875 14 10 nhóm. 10.10 10.07 10.02 10.00 9.97 4 9.95 9.925 18 p bi u phân b Ph m vi 0.48 2) Ph m vi/ S nhóm= 9.98 9.87 9.91 9.89 9.93 5 10.00 9.975 25 nhóm theo tính toán 9.6 n s c a b ng d li u 10.13 9.98 10.00 9.94 10.00 nhóm 10 6 10.05 10.025 14 r ng c a nhóm 7 10.10 10.075 12 bên ph i. 9.98 10.04 9.96 9.93 9.99 r ng c a nhóm 0.05 8 10.15 10.125 8 2. T o b ng t n s . 9.99 9.90 10.00 9.89 9.91 GT trung bình 9.993 1) t giá tr trên c a nhóm âu là giá tr l n nh t và 9 10.20 10.175 3 l ch chu n 0.093479 giá tr nh nh t? 9.99 10.13 9.92 9.99 10.05 10 10.25 10.225 2 2) t giá tr trung bình c a 10.05 9.92 10.04 9.96 9.89 30 11 10.30 10.275 0 nhóm * Giá tr trung bình là bao nhiêu? 9.92 9.81 10.06 9.76 9.88 ng 100 3) m t n s v i giá tr trên 25 9.93 10.00 9.93 10.02 10.13 ng Excel. * l ch chu n là bao nhiêu? 20 9.98 9.88 10.01 9.94 9.88 4) V bi u v i giá tr trung 15 9.87 10.10 10.24 10.15 10.01 bình b ng Excel. 10.20 9.97 9.86 10.08 10.01 10 9.90 9.95 9.95 9.86 10.22 5 10.13 9.85 10.08 10.08 9.95 0 10.07 10.00 9.97 9.97 10.01 9. 775 9. 825 9. 875 9. 925 9. 975 10. 03 10. 08 10. 13 10. 18 10. 23 10. 28 11 12 2
  3. A B A B GT TB c a STT GT nh nh t c a nhóm GT l n nh t c a nhóm nhóm ns A ns B 2. Bi u t n su t (ti p theo) 9.86 9.88 9.92 10.05 9.87 9.88 1 9.755 9.805 9.78 1 0 9.93 10.05 9.76 9.93 2 9.805 9.855 9.83 3 0 9.93 10.06 9.83 9.94 9.94 10.06 3 9.855 9.905 9.88 12 2 9.85 9.94 9.95 10.07 4 9.905 9.955 9.93 14 4 9.86 9.95 9.95 10.07 5 9.955 10.005 9.98 15 10 9.87 9.97 9.96 10.08 6 10.005 10.055 10.03 3 11 9.97 9.97 9.96 10.08 7 10.055 10.105 10.08 1 11 9.81 9.98 9.96 10.08 10.105 8 10.155 10.13 1 7 9.93 9.99 9.97 10.08 9 10.155 10.205 10.18 0 3 9.99 9.99 9.97 10.08 10 10.205 10.255 10.23 0 2 9.88 10.00 10.10 10.09 9.89 10.00 9.97 10.10 9.89 10.00 9.98 10.11 9.89 10.00 9.98 10.12 9.99 10.00 9.95 10.13 9.90 10.01 9.98 10.13 9.90 10.01 9.99 10.13 9.90 10.02 10.14 10.13 9.90 10.02 10.00 10.15 9.91 10.03 10.00 10.16 9.91 10.03 10.01 10.18 9.91 10.03 10.01 10.20 9.92 10.04 10.02 10.22 9.92 10.04 9.92 10.24 13 14 3. Bi u Pareto Cách l p bi u Pareto Có th c xem nh m t d ng c a) Ki u tra tình tr ng ph ph m nh sau. m tra ph ph m theo nguyên nhân. bi t c a bi u t n su t Ki Ki m tra ph ph m theo hi n t ng ho c theo k t qu . m tra ph ph m theo th t th i gian xu t hi n. Ki m tra ph ph m theo quy trình. c s d ng xác nh các nguyên Ki b) Ch m tra ph ph m theo th i gian. n tiêu chu n quan tâm trong các y u t d i ây. nhân ch y u i v i m t v n ng ti n b t th ng c a l i l ph ph m Nhân s Bi n pháp giác quan … c) t nv tr c tung bên trái và t % tr c tung bên ph i. d) t các y u t lên tr c hoành theo th t v s l ng b t u t y u t có l ng nhi u nh t. Sau ó v các c t và ng % lu ti n. 15 16 Cách s d ng bi u Pareto 3. Bi u Pareto (ti p theo) a) Th y c t t c các lo i l i. l ng b) Có t t c bao nhiêu l i. Nguyên nhân Sai h ng Ph n tr m c) Th t l i nh th nào. Thi t k t i 80 64 % Sai kích th c 16 13 d) T ng s l i s gi m i bao nhiêu n u m t l i Sai qui cách 12 10 nào ó gi m. Ch nh nh máy không úng 7 6 i v n hành 4 3 f) Tình tr ng l i thay i th nào ho c th t l i s t li u không t t 3 2 ib m t 3 2 thay 125 100 % i th nào nh các hành ng ho c c i ti n. 17 18 3
  4. 70 (64) 64) Ph n tr m c a m i nguyên nhân 60 3. Bi u Pareto (ti p theo) 50 40 m quan tr ng c a các l i có th phân 30 bi t theo 20 l ng sai h ng (13) 10 (10) l ng sai h ng c thi t h i gây ra (6) (3) (2) (2) i sai h ng 0 Nguyên nhân c a ch t l ng x u 19 20 Bài t p: S li u ki m tra cho k t qu nh b ng d i ây. 100 Hãy dùng bi u Pareto phân tích. 100 % c a t ng ph i dung ph ph m ph m 80 80 iv th ng dây n 38 0 STT Tên l i l ng l i 60 i v dây chuy n l p ráp 25 35.2 60 i linh ki n 14 58.3 1 Nh n 13 10 71.3 40 40 2 Xo n 24 8 80.6 Linh ki n nén 20 20 3 c 56 Mua hàng 5 88.0 Khác 8 92.6 4 n 38 0 0 ng 108 100.0 5 11 s rts ge es g b ly ts er irin ar ka pa as th m fp ea h w se s O rc of Br es to as Pu Pr 6 i khác 8 e c of ak fe ist De e ek M ist M ng 150 21 22 Bi u Pareto theo lo i l i áp án: l i l g p STT Tên l i S l ng lu ti n 160 n=150 100 Th i gian:5/01—4/03 i 140 Ng i phân tích: TAKEMURA (%) 120 80 1 c 56 56 100 2 n 38 94 60 80 3 Xo n 24 118 60 40 4 Nh n 13 131 40 20 5 11 142 20 6 i khác 8 150 c n Xo n Nh n i khác ng 150 150 23 24 4
  5. Stt. Tên l i l ng Giá tr ng giá Lu ti n (\) ST Tên l i l ng Giá tr hao ng giá i hao tr hao h t T. i t/l i tr hao h t t/chi c (chi c) 1 Nh n 13 20,000 260,000 260,000 1 c 56 1,000 56,000 2 Xo n 24 10,000 240,000 500,000 2 n 38 4,000 152,000 3 n 38 4,000 152,000 652,000 3 Xo n 24 10,000 240,000 4 11 8,000 88,000 740,000 4 Nh n 13 20,000 260,000 5 c 56 1,000 56,000 796,000 5 11 8,000 88,000 6 i khác 8 2,000 16,000 812,000 6 i khác 8 2,000 16,000 ng c ng 150 812,000 812,000 ng c ng 150 812,000 25 26 Bi u Pareto v Tr giá hao h t theo lo i l i i nh n theo s máy ng tr giá hao h t l g p (X1000 Yen) (%) Máy s l i Lu ti n 80 n=150 100 70 Máy s 4 6 6 60 80 Máy s 2 3 9 50 40 ? 60 Máy s 3 2 11 Th i gian: 5/01—4/03 30 Ng i phân tích: TAKEMURA 40 Máy s 1 20 1 12 20 Máy s 5 1 13 10 ng c ng 13 13 Nh n n Xo n c i khác 27 28 4. Bi u phân tán Bi u Pareto theo s máy l g p 14 13 100 12 n=13 (%) Dùng xác nh quan h gi a các y u 11 10 80 khác nhau. 9 8 Ví d gi a nhi t môi tr ng và s l i gây ra b i ng i lao ng 60 7 Th i gian:5/01—4/03 6 Ng i phân tích; TAKEMURA 5 40 Chúng bi u th m i quan h l n nhau 4 3 Khi quan h gi a nhi u bi n c xem xét, phân tích a bi n s c s d ng. 20 2 1 #4 #2 #3 #1 #5 29 30 5
  6. Bi u tán x Bi u tán x giúp hi u c m i t ng quan gi a hai lo i tham s ho c gi a nguyên Cách l p Bi u tán x nhân và k t qu . Do ó, s là vô ngh a n u hai lo i d li u không t n t i theo c p. ng quan tích c c (1) Thông th ng, ch n tham s c coi là nguyên nhân làm tr c hoành và tham s c coi là k t qu làm tr c Nhân t : B tung. Không t ng quan (2) ng n i gi a giá tr l n nh t và giá tr nh nh t nên trùng v i tr c tung và tr c hoành. (3) Nên có trên 20 c p s d li u tránh ánh giá sai. ng quan tiêu c c Nhân t : A 31 32 No. x y 1 6.04 425 2 6.92 489 3 6.52 465 x y 4 7.01 528 5. Bi u ki m soát 5 6.48 459 Max 7.80 562 6 6.73 526 7 6.82 487 Min 6.04 425 8 6.91 524 9 7.10 545 10 7.80 562 600 11 6.65 487 12 7.39 561 13 6.12 448 d ng quy t nh khi nào s ph i 14 7.28 463 15 6.35 484 16 7.70 541 17 7.36 510 550 ch nh nh quá trình 18 7.14 497 19 6.57 448 20 6.82 436 21 6.90 485 Liên quan n 22 23 7.63 7.07 520 454 500 24 6.24 449 25 7.25 482 26 7.41 497 a ra các chu n (gi i h n trên và d i) 27 6.67 512 28 7.02 475 450 29 7.53 498 30 6.80 527 31 32 33 6.46 7.24 6.69 446 511 533 400 o các giá tr u ra 34 7.42 515 35 36 37 6.71 7.23 6.68 478 556 431 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 Ch nh nh quá trình n u c n thi t 7.55 c th c hi n khi quá trình ang c 38 544 39 6.26 438 p bi u trong Excel nh th nào? 40 7.17 522 1. Ch n d li u b ng con tr 41 7.32 475 2. Ch n d ng th th c hi n 42 6.76 454 43 7.05 522 3. t tên các tr c và tên bi u 44 7.42 547 4. Nh n vào complete (hoàn thành)--> Xu t hi n th 45 6.56 498 5. Dùng tr ch n tr c X, nh n vào Format (o) r i nh n vào (E), nh p kho ng cách nhóm 46 7.01 447 7.10 6. Dùng tr ch n tr c Y, nh n vào Format (o) r i nh n vào (E), nh p kho ng cách nhóm 47 532 48 6.77 505 7. Nh n ch n th r i nh n vào (C) và (R) 49 7.01 510 50 6.86 467 33 34 5. Bi u ki m soát (ti p 5. Bi u ki m soát(ti p theo) theo) th s li u l y m u 70 t u o ra s n ph m Cung c p d ch v 60 Sample Sai Giá tr l y m u 50 Value ym u th ng có v n ? UCL 40 úng Average 30 Ki m tra m u ng quá trình LCL 20 10 Xây d ng Tìm ra nguyên nhân Bi u u khi n 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Th i gian Kh c ph c 35 36 6
  7. 6. Bi u ti n trình – Cách 6. Bi u quá trình xây d ng Mô t quá trình làm vi c c a Xác nh các quá trình và ranh gi i, bao g m c m t u và k t thúc c a quá trình t thi t b Xác nh lo i và ph ng pháp l p bi u và các bi u t h th ng ng c s d ng Xác nh các chi ti t c a quá trình c bi u th Mô t các giai n, theo th t , trong quá trình s Hình t ng hóa quá trình làm vi c ng ph ng pháp ã xác nh ánh giá xem các giai n có trình t chính xác Xác nh các m có ti m n ng phát Ki m tra v i nh ng ng i có liên quan n quá trình sinh các v n ki m tra tin c y c a nó 37 38 6. Bi u quá trình (ti p 6. Bi u quá trình (ti p theo) theo) t u o ra s n ph m t u Cung c p d ch v Sai a thi t b ym u th ng có v n ? Sai Ki m tra úng Ki m tra m u ng quá trình t? Xây d ng úng Tìm ra nguyên nhân Bi u u khi n t thúc Kh c ph c 39 40 6. Bi u quá trình – Bài t p Xây d ng bi u quá trình v n hành máy chi u (projector) 41 42 7
  8. 7. Bi u nhân qu (ti p 7. Bi u nhân qu theo) Mô t các nguyên nhân gây ra v n Ph ng pháp Nhân l c theo các nhóm riêng bi t Khoan tm i Ch m Làm ngoài gi Dùng xác nh các nguyên nhân gây Sai h ng ra các v n Thép Bào t li u Máy móc 43 44 7. Bi u nhân qu - Bi u 7. Bi u nhân qu - Ti p 5M theo c phát tri n b i Ishikawa (1976) Ph ng pháp t li u c s d ng xác nh các v n chính gây ra v n Nguyên Nguyên nhân nhân Nguyên Nguyên nhân Nguyên nhân Nguyên Th ng c s d ng khi ch có m t v n od ng nhân nhân qu và các nguyên nhân có tính h th ng theo th b c Nguyên Nguyên nhân nhân Nguyên Nguyên Nguyên nhân Nguyên nhân nhân Bi u mô t m t cách rõ ràng các quan h nhân Con ng i Thi t b có th gi a k t qu và các nguyên nhân nh ng n nó 45 46 7. Bi u nhân qu - 3 lo i 7. Bi u nhân qu - Các bi u chính c xây d ng Bi u nhân qu 5M bao g m 5 nhánh chính m b o r ng t t c các thành viên c a nhóm máy móc, nhân l c, ph ng pháp, v t li u và hi u v n và a ra v n chính xác o trì. N u m t thành ph n b lo i b ta có Xác nh rõ ràng và vi t trong khung bên ph i bi u 4M… tri u ch ng c b n ho c h qu c a v n và Bi u nhân qu quá trình ng ngang t bên trái c a khung Bi u nhân qu phân tích phân tán cs Xác nh các nhóm ho c lo i chính c a nguyên ng phân tích chi ti t h n sau khi s d ng nhân c a v n , nh ng nhóm này s là nh ng các bi u trên (phân tích nhành chính nhánh chính c a bi u gây ra v n ) d ng k n ng “brainstorming” trong ó các thành viên cua nhóm ch ra nh ng nguyên nhân có th và a vào bi u 47 48 8
  9. 7. Bi u nhân qu - Các t s l u ý khi v Bi u nhân qu c xây d ng (ti p theo) a) Tr c tiên, ch n x ng s ng r i t các x ng d m Phân tích các nguyên nhân và quy t nh nh ng vào các x ng nhánh nh . nguyên nhân chính có th gây ra v n b) Miêu t m t cách chi ti t s thay i u ki n v n hành lên các x ng d m, ây chính là nguyên nhân c a các c Nh ng nguyên nhân này sau ó c x p h ng, x p tr ng trung gian. theo nhóm theo m c quan tr ng c a chúng. Có (Ví d , có m t vài x ng d m miêu t chi ti t s thay i th dùng phân lo i Pareto (hay ABC) phân lo i n áp mà s thay i này chính là m t c tr ng trung gian) li u b tr ôi khi c l y thêm xác nh n c) B t u u tra t h ng m c (x ng d m) quan tr ng. các nguyên nhân chính Do v y, nên s d ng Bi u nhân qu (CED) và Bi u Pareto. ho ch c i thi n, hành ng, ki m tra và thí d) u tiên u tra nguyên nhân trong công ty tr c nguyên nghi m c quy t nh ki m tra và xác nh các nhân t ngoài công ty. nguyên nhân chính 49 50 thu t ch i Golf thu t ch i Golf ng ngoài Bóng bay sang trái Bóng bay sang trong t gy trùm ph i qua bóng Tr c tay V trí bóng gn Bóng tr anti- ng ngoài Fk. fly (Bóng clock wise Spin trong xoáy ) t g y trùm qua V trí bóng Góc c m l n V trí bóng bóng bên ph i trí bóng g n xa Bóng h ng Hoãn i tay sang ph i ng trong ngoài V trí bóng xa M tm Bóng không bay th ng và bay xa Bóng h ng sang trái ng trong ngoài (M t m ) ánh b ng tay ph i V trí bóng trí bóng bên trái bên ph i Góc d i l n Ko thay ng Thay ng quá nhi u Gi tay lên m t tr c ánh vào ánh vào m t tr c nh 51 52 Bi u nhân qu v Ch t l ng Xi m ng 8. M t s bi u h u d ng khác giúp phân tích và ki m soát b ng hình nh Free Lime % is high (>2.0%) C.nhân Tr c Sau 2 tháng Sau 4 tháng Not enough fuel C4L1 inlet temp Low calcination temperature in tower on the kiln Low sintering temp. (98) Low [Fe] content Low calcinations degree of the total hot meal Not enough liquid phase hình c t 115 98 70 (103) High velocity of gas Poor co bustion Decarbonization High CO in L1 Liquid phase Coal is low Nodulization ASR < 0.9 Sintering Low S in fuel Sulphur content is low (
  10. Stt Ch l ng l B. Bi u ng k 1 Ch t l ng 2,809 34 C. Bi u hình tròn 2 ng su t 1,582 19 3 Env.,Safty 984 12 “Xu h ng” C.nhâ 4 od ng 672 8 n Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 5 Nguyên v t li u 525 6 Mr. 120 108 72 89 82 69 “T l , ph n tr m” 6 Khác 1,585 19 Mr. 140 115 100 120 108 118 ng c ng 8,157 100 Mr. 115 98 120 111 120 120 Mr. 130 112 88 94 72 88 150 ng 505 433 380 414 382 395 140 Num ber 130 120 19% 19% 110 3 5% 35% 100 Q ualt iy 6% Effi ency ci 6% 90 Env. S afty , Upkeep 8% M aterial 80 8% O thers 70 12% 20% 12% 20% 60 J an Feb M ar A pl M ay J un 55 56 D. Bi u Rader Các công c QC Th nh t Th 2 Pareto Pareto 65 90 100 Bi u nhân qu 40 75 Bi u ki m soát Bi u nhân qu th 75 95 50 Phi u ki m tra 50 85 Th 2 0 Th 1 Bi u phân b t n s 40 60 Bi u tán x th Bi u tán x 40 60 Bi u ki m soát 20 20 Bi u phân b t n s Phi u ki m tra Pareto First 100 Pareto Second 100 Control Chart C & E Diagram 75 Control Chart C & E Diagram 50 50 25 0 0 Scatter Diagram Graph Scatter Diagram Graph Histogram Checksheet Histogram Checksheet 57 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản