CHƯƠNG 3: LỆNH (INSTRUCTION)

Chia sẻ: Ngô Văn Năng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
72
lượt xem
16
download

CHƯƠNG 3: LỆNH (INSTRUCTION)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh. Nội dung: Lệnh đơn, lệnh phức. Lệnh khai báo. Lệnh gán. Lệnh rẽ nhánh: if, switch. Lệnh lặp: while, do..while, for. Lệnh nhảy: continue, break, goton & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3: LỆNH (INSTRUCTION)

  1. CHƯƠNG 3: LỆNH (INSTRUCTION) Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ 1
  2. Chương 3 Lệnh  Mục tiêu  Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh  Nội dung  Lệnh đơn, lệnh phức  Lệnh khai báo  Lệnh gán  Lệnh rẽ nhánh: if, switch  Lệnh lặp: while, do..while, for  Lệnh nhảy: continue, break, goto 2
  3. Lệnh Đơn & Lệnh Phức  Lệnh đơn là một Ví dụ: sự tính toán được kết thúc bằng dấu { chấm phẩy. int min, i = 10, j = 20; min = (i < j ? i : j); min + 5;  Nhiều lệnh đơn có cout
  4. Lệnh Rẽ Nhánh  Lệnh if và if-else  Lệnh switch if (biểu thức) switch (biểu thức) { lệnh; case hằng 1: các lệnh; break; if (biểu thức) ... lệnh 1; case hằng n: else các lệnh; break; lệnh 2; default: các lệnh; } Khi nào chúng ta nên sử dụng if-else và khi nào chúng ta nên sử dụng switch? 4
  5. Lệnh Lặp  Lệnh while; do-while  Lệnh for while (biểu thức) for (biểu thức1; biểu thức2; biểu thức3) lệnh; lệnh; do lệnh; khởi tạo while (biểu thức); điều kiện dừng điều khiển lặp Sử dụng từng kiểu lệnh lặp để in ra các số từ 0 đến 9? 5
  6. Lệnh Nhảy  Lệnh continue  Lệnh goto dừng lần lặp hiện tại của nhảy trực tiếp đến nhãn một vòng lặp và nhảy tới được chỉ định. lần lặp kế tiếp  Lệnh break  Lệnh return nhảy ra bên ngoài những cho phép một hàm trả về lệnh lặp hoặc switch và một giá trị cho thành phần kết thúc chúng. gọi nó. 6
Đồng bộ tài khoản