intTypePromotion=3

Chương 4: Những thiết kế nghiên cứu trong dịch tễ học - Gv. Hoàng Thị Phương Trang

Chia sẻ: Lê Thị Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
57
lượt xem
7
download

Chương 4: Những thiết kế nghiên cứu trong dịch tễ học - Gv. Hoàng Thị Phương Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 4: Những thiết kế nghiên cứu trong dịch tễ học bao gồm những nội dung về thiết kế nghiên cứu, các thiết kế nghiên cứu,dịch tễ học mô tả, dịch tễ học phân tích... Mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Những thiết kế nghiên cứu trong dịch tễ học - Gv. Hoàng Thị Phương Trang

 1. MỤC TIÊU BÀI HỌC  Liệt kê đƣợc những thiết kế nghiên cứu cơ bản.  Trình bày đƣợc bản chất, nội dung của từng loại thiết kế.  Trình bày đƣợc thiết kế nghiên cứu can thiệp. 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU “một kế hoạch mô tả chi tiết những bước cơ bản để xác định đối tượng nghiên cứu, phương pháp thu thập, phân tích, và lý giải những dữ kiện nhằm mô tả về bệnh trạng, hoặc suy diễn về nguyên nhân của bệnh, hoặc kết luận về hiệu quả của một biện pháp can thiệp sức khỏe” 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 3. CÁC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU QUAN SÁT CAN THIỆP MÔ TẢ PHÂN TÍCH Báo Cắt NC Bệnh- Đoàn hệ: Cắt Thử Thử Thử Cáo Ca, ngang chứng -TIỀN ngang nghiệ nghiệ nghiệm tương hàng phân m lâm m Can thiệp mô tả quan CỨU loạt ca tích sàng thực cộng - HỒI địa đồng CỨU 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 4
 4. MỤC ĐÍCH CỦA DTH MÔ TẢ  Mô tả tình trạng sức khoẻ, đánh giá xu thế bệnh tật của cộng đồng  Cung cấp dữ liệu cơ bản cho việc định kế hoạch chăm sóc sức khoẻ, đánh giá hiệu quả các kế hoạch, dịch vụ y tế .  Xác định vấn đề sức khoẻ từ đó hình thành giả thuyết về sự xuất hiện bệnh. 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 5 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 5. DỊCH TỄ HỌC MÔ TẢ Nghiên cứu điều tra cắt ngang  Điều tra cắt ngang (điều tra số hiện mắc), tình trạng bệnh tật và tiếp xúc đƣợc ghi nhận cùng một lúc, cho hình ảnh chụp nhanh về bệnh tật của cộng đồng trong một thời điểm.  Cung cấp những thông tin rất có giá trị cho các nhà quản lý y tế trong việc đánh giá về tình hình bệnh tật, các yếu tố có liên quan và các nhu cầu y tế của cộng đồng . 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 6 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 6. DỊCH TỄ HỌC MÔ TẢ Nghiên cứu điều tra cắt ngang  Loại nghiên cứu mô tả thƣờng dùng (khảo sát, điều tra) thực hiện trên một dân số  Số đo để mô tả là tỷ lệ (tỷ lệ hiện mắc).  Hai yếu tố “bệnh” và “tiếp xúc” (phơi nhiễm) cùng đƣợc ghi nhận cùng một lúc  Mô tả sự phân bố bệnh tật và các yếu tố liên quan với bệnh tật trong dân số  (Có thể khảo sát mối liên quan giữa hiện tƣợng sức khỏe và yếu tố tiếp xúc  cắt ngang phân tích) 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 7 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 7. DỊCH TỄ HỌC MÔ TẢ Nghiên cứu điều tra cắt ngang Ƣu điểm:  Mô tả tình hình sức khỏe trong cộng đồng  Hình thành giả thuyết  Ít tốn thời gian, chi phí  Nếu yếu tố phơi nhiễm bất biến hay xác định xuất hiện trƣớc, có thể kết luận quan hệ nhân quả Hạn chế:  Không xác định dƣợc trình tự thời gian phơi nhiễm và hậu quả nên không xác định đƣợc mối quan hệ nhân quả 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 8 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 8. DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH  Là một ngành khoa học sử dụng phƣơng pháp dịch tễ để khảo sát mối quan hệ nhân quả do việc tiếp xúc (phơi nhiễm) với một yếu tố gây bệnh và sự phát triển một căn bệnh.  Các nghiên cứu áp dụng PP DTH phân tích nhằm xác định yếu tố quyết định làm phát triển một bệnh/kết cuộc sức khỏe nào đó. 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 9 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 9. DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH Nghiên cứu bệnh chứng - Nghiên cứu quan sát, phân tích. - Bắt đầu bằng cách xác định nhóm bệnh, và nhóm chứng, rồi hồi cứu để tìm yếu tố phơi nhiễm. - So sánh tỉ lệ phơi nhiễm giữa một nhóm bệnh, và nhóm chứng (nhóm so sánh) - P E+ / D+ ~ P E+ / D- - OR (Odds ratio) 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 10 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 10. DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH Nghiên cứu bệnh chứng PN+ B+ PN- Dân số nghiên cứu PN+ B- PN- t1 : Tìm nguyên nhân t2 : Bắt đầu 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 11 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 11. DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH Nghiên cứu đoàn hệ  Cách tiếp cận ngƣợc với NC bệnh chứng: Từ một dân số nghiên cứu bao gồm những người chưa mắc bệnh, các đối tƣợng nghiên cứu đƣợc xếp vào các nhóm có hoặc không có phơi nhiễm với một yếu tố nguyên nhân.  Đƣợc theo dõi theo thời gian để phát hiện những trƣờng hợp bệnh mới.  Dân số nghiên cứu là dân số nguy cơ, và những trƣờng hợp bệnh xảy ra sau đó là những trƣờng hợp bệnh mới. 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 12 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 12. DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH Nghiên cứu đoàn hệ B+ PN+ B- Dân số nghiên cứu B+ PN- B- t1 : Bắt đầu t2 : Phát hiện bệnh 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 13 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 13. DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH So sánh NC bệnh chứng và NC đoàn hệ BỆNH CHỨNG ĐOÀN HỆ - Thích hợp cho bệnh - Thích hợp YTPN hiếm hiếm hoặc thời gian ủ - Theo dõi trình từ thời bệnh dài gian quan hệ nhân-quả - Nhanh, ít tốn kém - Theo dõi nhiều kết - Nhiều YT phơi nhiễm cuộc cùng lúc cho 1 bệnh - Đo lƣờng trực tiếp - Không đòi hỏi cỡ mẫu YTNC lớn - Cohort tiền cứu ít sai lệch trong đánh giá kết cuộc 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 14
 14. DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH So sánh NC bệnh chứng và NC đoàn hệ BỆNH CHỨNG ĐOÀN HỆ - Không phù hợp YTPN - Không phù hợp bệnh hiếm hiếm - Không tính trực tiếp tỷ - Tốn nhiêu thời gian, suất mới mắc tiền - Khó định liên hệ thời - Hồi cứu cần tính sẵn có data cần thu thập gian PN-bệnh - Đo lƣờng trực tiếp - Dễ sai lệch lƣa chọn, YTNC hồi tƣởng - Dễ mất theo dõi 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 15
 15. NGHIÊN CỨU CAN THIỆP  Bản chất của nghiên cứu can thiệp là một nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu.  Đối tƣợng nghiên cứu đƣợc chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm đƣợc can thiệp và một nhóm không đƣợc can thiệp.  Tỉ suất của tác dụng mong đợi sẽ đƣợc so sánh giữa hai nhóm có và không có can thiệp. 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 16 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 16. DỊCH TỄ HỌC CAN THIỆP Nghiên cứu can thiệp HQ+ CT+ Phân Dân số HQ– bổ nghiên ngẫu cứu HQ+ nhiên CT- HQ– t1 t2 15/05/2015 BắtChƣơng đầu i. mở đầuPhát hiện hiệu quả 17 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 17. CÁC LOẠI NGHIÊN CỨU CAN THIỆP 1. Thử nghiệm lâm sàng (thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng) - Đối tƣợng: bệnh nhân - Mục đích: nhằm xác định hiệu quả của một thuốc hay phương pháp điều trị. - Chia thành hai nhóm có và không có can thiệp. - Lƣu ý vấn đề y đức trong quá trình nghiên cứu. 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 18 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 18. CÁC LOẠI NGHIÊN CỨU CAN THIỆP 2. Thử nghiệm phòng bệnh - Đối tƣợng: ngƣời khỏe mạnh có nguy cơ mắc bệnh. - Mục đích: đánh giá tác dụng của một tác nhân hoặc một phƣơng pháp phòng bệnh. - Chia nhóm có và không có phơi nhiễm với yếu tố nghiên cứu. 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 19 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com
 19. CÁC LOẠI NGHIÊN CỨU CAN THIỆP 2. Thử nghiệm phòng bệnh - Có 2 loại:  Thử nghiệm thực địa  Thử nghiệm cộng đồng 15/05/2015 CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 20 Hoàng Thị Phƣơng Trang Trƣờng Đại học Công nghệ Đồng Nai 01278792929 phuongtrang.qb@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản