intTypePromotion=3

Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

Chia sẻ: Nguyễn Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
522
lượt xem
175
download

Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 6: lạm phát [tiền tệ ngân hàng]', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k L¹m ph¸t LOGO 1 Hà N i, tháng 8/2009
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C TIÊU C A CH NG C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Ch ng h c cung c p cho sinh viên n m c nh ng lý lu n c n v l m phát (l m phát là gì, nguyên nhân l m phát, gi i pháp ki m ch l m phát… ) v ng sinh viên ti p t c tìm hi u, nghiên u sâu thêm v l m phát, liên h th c ti n m phát Vi t Nam, c ng nh các qu c gia trên th gi i. Hà N i, tháng 8/2009 2
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k M PHÁT L N NH T TRONG L CH S v Siêu l m phát c (1921 –1923) § Ch s giá trong vòng 22 tháng t 1/1921 n 11/1923 t ng t i 10 tri u l n; (giá m t t báo là 0,3 mark (1/1922) lên n 70.000.000 mark ch trong ch a y hai n m sau) § Kho ti n c a c trong 2 n m ó t ng 7 t l n t ng giá tr danh ngh a; § Cu c siêu l m phát này làm giá tr th c ng ti n gi m m nh: Giá tr m t t m ngân phi u 300 tri u DM sau 2 n m nói trên h u nh ch còn l i là s 0; Hà N i, tháng 8/2009 3
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o M PHÁT L N NH T TRONG L CH S c u-tr a c k c u-tr a c k (th i k n i chi n 1860) n Riêng trong n m 1860 giá c hàng hoá t ng lên 20 Ø n = 2000% Ng i ta ã miêu t b ng hình nh v cu c l m phát Ø này r ng ti n mang i ch ph i ng b ng s t, còn hàng hoá mua c thì b vào túi áo. i hàng hoá trên th tr ng tr nên c c k khan Ø hi m. Ti n h u nh ã trút b m i ch c n ng v n có a nó k c ch c n ng tr c ti p nh t là làm ph ng ti n l u thông hàng hoá. Hà N i, tháng 8/2009 4
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o M PHÁT L N NH T TRONG L CH S c u-tr a c k c u-tr a c k v m phát Zimbabwe § Chính ph Zimbabwe in thêm nhi u ti n h n bao gi h t, t l l m phát nh con ng a b t kham, t ng t 1.000% vào n m 2006 lên n 12.000% vào n m 2007. Chính ph ph i b i 10 ch s 0 trên t ti n Zimbabwe vào tháng 8/2008 m b o máy tính có th tính c. § Tháng 10/2008 t l l m phát v t m c 231 tri u %, ng i dân Zimbabwe ang lâm vào cu c u tranh sinh t n § ng tháng c a m t giáo viên th m chí còn không mua hai chai d u n và i xe Hà N i, tháng 8/2009 5
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic I DUNG C A CH NG NG C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k 1 KHÁI NI M 2 NGUYÊN NHÂN L M PHÁT 3 U QU C A L M PHÁT 4 GI I PHÁP KI M CH L M PHÁT
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c KHÁI NI M KHÁI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v m phát là hi n t ng giá c chung t ng lên liên t c trong m t kho ng th i gian kéo dài. ⇒ m phát bi u hi n bi n ng t ng lên m c giá c bình quân c a t t c các hàng hoá, d ch v ch không ph i là bi n ng giá c a m t hàng hoá cá bi t ⇒ t ng lên c a m c giá c làm gi m giá tr ti n t c o l ng b i s c mua i n i c a nó. v Gi m phát là vi c giá c chung có xu h ng gi m theo th i gian. Hà N i, tháng 8/2009 7
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o OL NG L M PHÁT c u-tr a c k c u-tr a c k Ch s giá tiêu dùng CPI Ch s s n xu t PPI Ch s l m phát c n Ch s gi m phát t ng s n ph m qu c n i GDP Hà N i, tháng 8/2009 8
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI c u-tr a c k c u-tr a c k Consumer price index) ( v i dung - o l ng m c giá bình quân c a m t nhóm hàng hoá, ch v tiêu dùng c a m t n m nào ó so v i m c giá a chính nh ng hàng hoá ó trong n m l y làm g c. - CPI c tính theo nguyên t c bình quân gia quy n, trong ó quy n s là t tr ng chi tiêu dành cho t ng t hàng p Câu h i: R hàng hoá và d ch v g m nh ng gì? Các kho n u t có c tính trong r hàng hoá d ch không ? Hà N i, tháng 8/2009 9
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI c u-tr a c k c u-tr a c k vPh ng pháp tính - Vào u k tính CPI (tháng, quý, n m), s li u giá c các hàng hoá, d ch v c thu th p - Tính ch s giá c a t ng hàng hoá d ch v ik (Ch s k g c c l y là 100%) Gi¸ kú nghiª n cøu pit ik = = 0 .100 % Gi¸ kú gèc pi Hà N i, tháng 8/2009 10
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Ph ng pháp tính n ∑ - Tính CPI pit qi0  pit  n = ∑ wi . 0  CPI = I t = n i =1 0 p   i ∑ pi0 qi0 i =1 Trong ó: i =1 § pit là giá c a hàng hoá, d ch v i k báo cáo t § pi0 là giá c a hàng hoá, d ch v i k g c § wi0 là t tr ng tiêu dùng c a hàng hoá, d ch v i (quy n s ) - T l l m phát ph n ánh s thay i m c giá bình quân c a giai n này so v i giai n tr c: I t − I t −1 Gt = .100% I t −1 Hà N i, tháng 8/2009 11
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Ví d : Gi s m t r hàng hoá d ch v ch g m ba lo i: cam, d ch v c t tóc và d ch v xe buýt: hàng hoá và mg c m hi n t i ch v cl a l ng Giá Chi phí Giá Chi phí ch n Cam 5kg 8 40 12 60 t tóc 6l n 11 66 12,5 75 Xe buýt 140 150 20 vé 7 7,5 ng: 246 285 ⇒ Ch s giá n m g c là : 246/246 = 1 ho c 100%. ⇒ Ch s giá n m hi n t i là : 285/246 = 1,158 ho c 115,8% Hà N i, tháng 8/2009 12
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI vu m Cách o l ng này cho phép so sánh s bi n ng c giá tiêu dùng theo th i gian vNh c m - Không ph n ánh c s thay i c c u tiêu dùng a các h gia ình - Ch s CPI không ph n ánh c s thay i v ch t l ng hàng hoá và d ch v - m t nhân t nh ng n m c giá c . Hà N i, tháng 8/2009 13
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o LIÊN H VI T NAM LIÊN .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k - CPI c tính cho toàn qu c và cho t ng a ph ng, ch s giá bình quân c thông báo hàng tháng. - ng c c Th ng kê xác nh danh m c các lo i hàng hoá, d ch v (“ ”hàng hoá) và thu th p giá c hàng r tháng c a “ ”hàng hoá d ch v này r - T n m 2001 n tháng 4/2006 tính CPI, m t r hàng hoá c l a ch n bao g m 400 m t hàng - 1/5/2006 –2009, s m t hàng ch n là 494 m t hàng. - Giai n 2009 –2014, s m t hàng i di n trong “ ”r lên n 572 m t hàng (t ng 78 m t hàng) - T ng c c Th ng kê c p nh t danh m c hàng hoá i di n và quy n s nh k 5 n m/l n. Hà N i, tháng 8/2009 14
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o Quy n s giá tiêu dùng theo n m u tra c u-tr a c k c u-tr a c k n v tính: T ph n tr m(%) Nhóm hàng hoá d ch v pI 1995 2000 2006 Ch s chung 100,00 100,00 100,00 42,85 1. Hàng n và d ch v n u ng 60,86 47,90 4,56 2. ng và thu c lá 4,09 4,50 7,63 7,21 3. May m c m nón dày dép 6,63 9,99 4. Nhà và v t li u xây d ng 2,9 8,23 5. Thi t b và dùng gia ình 4,6 9,20 8,62 6. D c ph m và y t 3,53 2,41 5,42 9,04 7. Ph ng ti i l i, b u n 7,23 10,07 2,89 5,41 8. Giáo d c 2,5 3,81 3,59 9. V n hoá, th thao, gi i trí 3,79 10. dùng và d ch v gi i trí khác 3,86 3,36 3,31 Hà N i, tháng 8/2009 15
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m Quy n s tiêu dùng th i k 2009 - 2014 w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Các nhóm hàng và d ch v Quy n s (%) ng chi cho tiêu dùng cu i cùng 100,00 I. Hàng n và d ch v n u ng 39,93 1. L ng th c 8,18 2. Th c ph m 24,35 3. n u ng ngoài gia ình 7,04 II. ng và thu c lá 4,03 III. May m c, m nón, gi y dép 7,28 IV. Nhà , n, n c, ch t t và VLXD 10,01 V. Thi t b và dùng gia ình 8,65 VI. Thu c và d ch v y t 5,61 VII. Giao thông 8,87 VIII. B u chính vi n thông 2,73 IX. Giáo d c 5,72 X. V n hoá, gi i trí và du l ch 3,83 XI. Hàng hoá và d ch v khác Hà N i3,34 8/2009 , tháng 16
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c CH S GIÁ TIÊU DÙNG CPI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Hà N i, tháng 8/2009 17
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v m phát Vi t Nam 2008 Hà N i, tháng 8/2009 18
 19. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k m phát Vi t Nam 2009 Hà N i, tháng 8/2009 19
 20. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m CH S GI M PHÁT T NG S N CH w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PH M QU C N I - GDP v o l ng m c giá bình quân c a t t c các hàng hoá d ch v óng góp vào GDP GDP danh ngh a Ch s gi m phát GDP = x 100% GDP th c t v GDP danh ngh a: o l ng s n l ng theo giá tr ti n t n m hi n t i v GDP th c t : o l ng s n l ng n m hi n t i theo giá n m c ch n làm g c. Hà N i, tháng 8/2009 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản