CHƯƠNG 6: XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
372
lượt xem
154
download

CHƯƠNG 6: XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: 1. Hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa 2. Những đặc trưng cơ bản của xã hội Xã hội chủ nghĩa 3. Thời kỳ quá độ lên CNXH 4. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 6: XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. Chương XàHỘI XàHỘI CHỦ NGHĨA 1. Hình thái kinh tế xã hội Cộng sản  chủ nghĩa 2. Những đặc trưng cơ bản của xã hội  Xã hội chủ nghĩa 3. Thời kỳ quá độ lên CNXH 4. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 2. 1. Hình thái kinh tế xã hội Cộng  sản chủ nghĩa 1.1. Khái niệm về HTKT ­ XH Cộng  sản chủ nghĩa ­  Kh¸i niÖm h×nh  thái kinh tế ­ xã hội:  + là một khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch  sử,  + dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử  nhất định,  +với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho  xã  hội  đó,  phù  hợp  với  trình  độ  nhất  định  của các lực lượng sản xuất  +  và  một  kiến  trúc  thượng  tầng  tương  ứng  được  xây  dựng  trên  những  kiểu  quan  hệ  sản  xuất ấy.
 3. C¸c h×nh th¸i kinh tÕ x∙ héi  trong lÞch sö Tr×n  HTKTXH Céng s¶n chñ  h nghÜa ®é    HTKTXH T­ b¶n chñ  k/tÕ nghÜa x∙     HTKTXH Phong kiÕn héi    HTKTXH ChiÕm h÷u  n« lÖ HTKTXH Céng s¶n nguyªn  thñy Thêi  gian
 4. ­ Kh¸i niÖm hình thái kinh tế ­  xã hội CSCN:  + là một hình thái dựa trên chế  độ  công  hữu  về  tư  liệu  sản  xuất,  + là hình thái mà sự phát triển  toàn  diện,  không  hạn  chế  của  mỗi  người  đang  trở  thành  mục  đích  trực  tiếp  của  sự  phát  triển của nó        (Tõ ®iÓn CNCS khoa häc tr 76)
 5. 1.2. Các giai đoạn của hình thái  kinh tế xã hội CSCN • Tư tưởng của Mác Ăng ghen:  *  Một  là,  hình  thái  kinh  tế  xã  hội  CSCN phát triển qua 2 giai đoạn: giai đoạn đầu ­ CNXH  giai đoạn cao ­ CNCS   *  Hai  là,  giữa  xã  hội  TBCN  và  xã  hội  CSCN  là  một  thời  kỳ  quá  độ  từ  xã  hội  nọ sang xã hội kia. Gi÷a  x∙  héi  t­  b¶n  vµ  x∙  héi  Céng  s¶n  lµ  mét  thêi  kú  qu¸  ®é  tõ  x∙  héi  nä  sang  x∙  héi  kia. ThÝch øng víi thêi kú ®ã lµ mét thêi kú  qu¸  ®é  vÒ  chÝnh  trÞ  trong  ®ã  nhµ  n­íc  kh«ng  ph¶I  c¸I  g×  kh¸c  h¬n  lµ  chuyªn  chÝnh  v«  s¶n  (C. M¸c: Phª ph¸n c­¬ng lÜnh G«ta).
 6. S¬ ®å biÓu diÔn  quan ®iÓm ph©n kú cña M¸c ­  ¡ngghen    H×nh th¸i kinh   H×nh th¸i kinh tÕ x∙  héi CSCN tÕ x∙ héi TBCN   Giai ®o¹n thÊp   Giai ®o¹n  (CNXH) cao(CNCS) t   Giai ®o¹n thÊp (CNXH) = Thêi kú qu¸  ®é lªn CNCS
 7. •    Tư tưởng của Lênin Trong t¸c phÈm ”Chủ nghĩa Mác về  vấn đề nhà nước” Lênin cho rằng: I­ Những cơn đau đẻ kéo dài và  đau đớn II­ Giai đoạn thấp III­ Giai đoạn đoạn cao. Lênin nhấn mạnh: cần phải có  một TKQĐ từ CNTB lên CNXH
 8. S¬ ®å biÓu diÔn  quan ®iÓm ph©n kú cña Lªnin   H×nh th¸i kinh      H×nh th¸i kinh tÕ x∙  tÕ x∙ héi    Giai ®o¹n thÊp   Giai ®o¹n  héi CSCN TBCN (CNXH) cao(CNCS) t TKQ§ CNXH   CNCS (Lªn  CNXH)
 9. Tr×n X∙ héi t h XHCN X∙ héi                      CSCN  ®é           Ph¸t                          TKQ§   TriÓ Lªn n CNXH       HTKT­ XH                 CSCN C/m XHCN HTKT­XH TBCN HTKT­XH Phong kiÕn HTKT­XH ChiÕm h÷u n« lÖ
 10. 2. Những đặc trưng cơ bản của xã  hội XHCN 2.1. Khái niệm x∙ héi XHCN  Xã hội XHCN là một xã hội thay thế  CNTB;  một  xã  hội  có  đặc  điểm  là  chế  độ  công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu,   không  có  tình  trạng  người  áp  bức  bóc lột người,  nền sản xuất  được kế hoạch hóa trên  phạm vi toàn xã hội; là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế  xã hội CSCN             (Từ điển CNCS khoa học)
 11. Cơ sở phương pháp luận nhận thức  về CNXH ­ Xã hội XHCN không phải là một chế độ xã hội  trái ngược với CNTB mà phải là một chế  độ xã  hội  phủ  định  biện  chứng  CNTB:  kế  thừa  những  mặt tích cực tiến bộ của CNTB; phủ  định những  mặt hạn chế của nó. ­ Xã hội XHCN là một chế  độ xã hội phát triển  hơn CNTB: giàu có và tốt đẹp hơn CNTB. ­  Xã  hội  XHCN  là  một  chế  độ  xã  hội  khác  về  chất  so  với  CNTB  trên  cả  ba  lĩnh  vực:  chính  trị, kinh tế, văn hóa xã hội.  
 12. LLSX hiÖn ®¹i KHKT tiên tiến trình độ quản lý cao kinh tế thị trường  phát triển chế độ nhà nước pháp  quyền phát triển
 13. QHSX dựa trên chế  độ tư hữu Những mặt  h¹n chÕ  của CNTB chế độ chính trị TBCN Lênin:  Cái  đảm  bảo  chiến  thắng  của  CNXH  so  với  CNTB  suy  cho  đến  cùng  là  ở  năng  suất  lao  động.  CNTB  đã  chiến  thắng  chế  độ  Phong  kiến  bằng  năng  suất  lao  động.  CNXH  muốn  chiến  thắng CNTB phải đưa ra được một kiểu tổ chức xã hội về lao động  có  năng  suất  cao  hơn  so  với  CNTB.  Đó  mới  là  cái  đảm  bảo  chắc  chắn cho thắng lợi của chúng ta.
 14. Sự khác biệt giữa CNXH và CNTB Tiªu chÝ CNTB CNXH QuyÒn lùc  QuyÒn lùc thuéc vÒ  ChÝnh trÞ thuéc vÒ G/c  nh©n d©n lao ®éng T­ s¶n thèng  trÞ ChÕ ®é t­ h÷u  ChÕ ®é c«ng h÷u vÒ  Kinh tÕ vÒ t­ liÖu s¶n  t­ liÖu s¶n xuÊt  xuÊt lµ chñ  chñ yÕu yÕu Cßn ¸p bøc bãc  Kh«ng cßn ¸p bøc  V¨n hãa x∙  lét. bãc lét; nÒn v¨n  héi NÒn v¨n hãa  hãa tiªn tiÕn,  mang b¶n chÊt g/c 
 15. Cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH  là nền sản xuất công nghiệp hiện đạ Xã hội XHCN đã xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ công hữu về  những tư liệu sản xuất chủ yếu Những  Xã hội XHCN tạo ra cách tổ chức lao  đặc trưng  động và kỷ luật lao động mới cơ bản cña  Xã hội XHCN thực hiện nguyên tắc  x∙ héi phân phối theo lao động – nguyên tắc phân phối cơ bản nhất XHCN Nhà nước XHCN mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc; thực hiện quyềnLực và  lợi ích của nhân dân Xã hội XHCN là chế độ đã giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội, tạo những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện
 16. 3. Thời kỳ qúa độ lên CNXH 3.1. Khái niệm và phân loại ­ Khái niệm: TKQĐ  lên  CNXH  là  thời  kỳ  cải  biến  cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực  của  đời  sống  xã  hội,  bắt  đầu  từ  khi  GCCN  và  nhân  dân  lao  động  giành  được  chính  quyền  nhà  nước  cho  đến  khi  CNXH  tạo ra được những cơ sở của chính mình  trên các lĩnh vực đời sống xã hội. ­  Phân  loại:  dựa  vào  điểm  xuất  phát  của các nước khi đi lên CNXH + Quá độ trực tiếp  + Quá độ gián tiếp
 17. 3.2. Đặc điểm Chính trị: tồn tại nhà nước CCVS §Æc ®iÓm  næi bËt Nh÷ng nh©n tè  Kinh tế: tồn tại nền kinh tế nhiều  cña x∙ héi míi              thành phần µ nh÷ng tµn tÝch Cô ña x∙ héi cò tånThÓ ¹i ®an xen vµ ®Êu Xã hội: tồn tại nhiều giai cấp,             tầng lớp xã hội… tranh víi nhau trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi Văn hóa tư tưởng: tồn tại nhiều  sèng x∙ héi loại văn hóa tư tưởng khác nhau
 18. 3.3. Tính tất yếu Thời kỳ quá  độ lên CNXH là một  tất yếu  để  cải biến cách mạng  từ  xã hội cũ sang xã hội mới ­  Đó  là  quá  trình  xây  dựng  xã  hội mới ­  Đó là quá trình  cải tạo xã hội  cũ Cải  biến  cách  mạng  =  xây  dựng  CNXH + cải tạo XHCN.
 19. 4. Quan niệm về xã hội xã hội chủ  nghĩa và Thời kỳ quá độ lên CNXH ở  Việt Nam • 4.1. Quan niệm về xã hội xã hội  chủ nghĩa ở Việt Nam (Văn kiện Đh  Đảng lần thứ X)
 20. "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là: • Một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh • do nhân dân làm chủ • có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất • có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản