intTypePromotion=3

Chương 7:KiỂM TOÁN CHU TRÌNH TiỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
138
lượt xem
18
download

Chương 7:KiỂM TOÁN CHU TRÌNH TiỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'chương 7:kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7:KiỂM TOÁN CHU TRÌNH TiỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN

  1. C. 7: KiỂM TOÁN CHU TRÌNH TiỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN 1. Nội dung và đặc điểm của chu trình tiền lương & nhân viên 2. Các khả năng sai phạm của chu trình tiền lương và nhân viên 3. Hệ thống KSNB với chu trình tiền lương và nhân viên 4.Mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên 5.Nguồn tài liệu kiểm toán 6. Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên 1
  2. 1. Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh tiền lương và nhõn viờn • Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà DN trả cho người LĐ theo thời gian hoặc khối lượng công việc, lao vụ mà NLĐ đã đóng góp cho DN. • Tiền lương gồm – Lương nhân viên hành chính – Lương theo giờ LĐ/ sản lượng công việc thực tế – Các khoản thưởng, hoa hồng, phúc lợi. – Các khoản phụ cấp, trợ cấp… – Các khoản trích theo tiền lương, theo quy định hiện hành của PL hoặc theo sự thoả thuận của đôi bên. • Các chức năng liên quan tới chu trình tiền lương và nhân viên gồm – Tuyển dụng và thuê mướn nhân viên – Phê duyệt các mức lương, bậc lương và sự thay đổi trong các mức lương, bậc lương. – Tính toán tiền lương và lập bảng thanh toán tiền lương. – Ghi chép sổ sách tiền lương 2
  3. 1. Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh tiền lương và nhõn viờn Đặc điểm của chu trình: • TiÒn l­¬ng vµ c ¸c kho¶n trÝc h the o l­¬ng lµ mé t kho¶n chi phÝ quan träng trong hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ. • Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau trong tÝnh l­ ¬ng vµ tr¶ l­¬ng t¹i c ¸c DN. Mçi ph­¬ng ph¸p l¹i cã nh÷ng ®iÓm manh vµ ®iÓm yÕu riªng. • M©u thuÉn gi÷a quyÒn lîi c ña ng­êi L§ vµ lîi Ých cña doanh nghiÖp trong viÖc tÝnh tr¶ l­ ¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 3
  4. 2. Các khả năng sai phạm của chu trình • Tiền lương là một lĩnh vực có thể xảy ra các hình thức gian lận của nhân viên làm cho một lượng tiền lớn của công ty bị sử dụng kém hiệu quả hoặc thất thoát. (khống nhân viên, khống thời gian) • Các sai sót số học trong việc tính và trả lương và các khoản trích theo lương • Thay đổi các hình thức hợp đồng để trốn tránh các nghĩa vụ với người lao động được quy định tại các văn bản luật như luật LĐ, luật BHXH,… • Tháng lương thứ 13 4
  5. 3.Kiểm soỏt nội bộ đối với chu trỡnh tiền lương và nhõn viờn Yêu cầu của kiểm soát nội bộ đối với chu trình: • Ph¶i ng¨n c hÆn vµ ph¸t hiÖn ®­îc c ¸c s ai ph¹m nh­ thanh to¸n l­¬ng c ho c¸c nh©n viªn kh«ng cã thùc, tr¶ s ai tiÒn l­¬ng,… • Ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh mé t khèi l­îng c «ng viÖc ghi c hÐp vµ tÝnh to¸n rÊt lín ®Ó cã thÓ thanh to¸n kÞp thê i vµ c hÝnh x¸c tiÒn l­¬ng cho CBCNV, • Ph¶i b¶o ®¶m tu©n thñ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng 5
  6. 3. Kiểm soỏt nội bộ đối với chu trỡnh tiền lương và nhõn viờn Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ • Ph©n c «ng ph©n nhiÖm tro ng c «ng t¸c lao ®é ng vµ tiÒn l­ ¬ng g i÷a c ¸c c hø c n¨ng ®Ó g i¶m bít kh¶ n¨ng s ai ph¹m (kh©u lËp b¶ng l­¬ng ; thanh to ¸n l­¬ng ,...) • Ho ¹c h ®Þnh vµ the o dâi thùc hiÖn c ¸c b¶ng dù to ¸n tiÒn l­ ¬ng . • S ö dô ng hÖ thè ng hîp ®ång lao ®é ng tro ng viÖc qu¶n lý l­ ¬ng vµ nh©n viªn. • Th­ê ng xuyªn lËp b¸o c ¸o c ho c ¸c CQ c hø c n¨ng c ña Nhµ n­ íc the o dâi vÒ qu¶n lý lao ®é ng tiÒn l­¬ng . • Ng o µi ra, c ã thÓ s ö dô ng dÞc h vô ng ©n hµng ®Ó ph¸t l­¬ng c ho nh©n viªn. 6
  7. 4. Mục tiờu kiểm toỏn Mục tiêu KTchung Mục tiêu kiểm toán của chu trình Hiện hữu Xác minh xem các nghiệp vụ tiền lương đã được ghi chép trong sổ sách và báo cáo thì có thực sự xảy ra và số dư của khoản tiền lương chưa thanh toán thực sự tồn tại vào thời điểm nghiên cứu không. Trọn vẹn Xác minh xem tất cả các nghiệp vụ tiền lương đã phát sinh và các khoản nợ lương tồn tại ngoài thực tế thì có được ghi chép đầy đủ trong sổ sách và báo cáo không? Quyền và Xác minh xem các khoản phải trả CBCNV đã thể hiện đầy đủ nghĩa vụ của DN đối nghĩa vụ với CBCNV chưa? Tính giá Xác minh những giá trị đã ghi chép về các nghiệp vụ tiền lương và các khoản thanh toán cho nhân viên là đúng, được phân bổ vào các tài khoản hợp lý không? Chính xác Xác minh xem các khoản lương và thanh toán cho nhân viên được cộng dồn chính xác, thống nhất với sổ cái và các sổ chi tiết – với BCTC không? Phân loại và Xác minh xem các khoản chi phí tiền lương và các khoản phải thanh toán cho nhân trình bày viên phải được trình bày vào các tài khoản thích hợp chưa? 7
  8. 5. Nguồn tài liệu để kiểm toỏn chu trỡnh • Hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động • Các quy định của đơn vị liên quan đến vấn đề về cơ chế tính lương, thưởng và các khoản thanh toán cho nhân viên • Các bảng tính và phân bổ lương của đơn vị • Các sổ sách theo dõi chi tiết và tổng hợp các TK 334, 338 và các TK chi phí • Các kế hoạch về lương của doanh nghiệp • Các chứng từ ngân hàng hoặc chứng từ tiền mặt ghi nhận việc trả lương của doanh nghiệp 8
  9. 6. Kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhõn viờn • Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ. => Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát • Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. => Đánh giá lại rủi ro kiểm soát • Thiết kế các thử nghiệm cơ bản (thủ tục phân tích và thử nghiệm cơ bản) 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản