intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chương 7: Tác dụng địa chất của nước dưới đất

Chia sẻ: Nguyen Cong Tin | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

435
lượt xem
130
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước dưới đất gồm tất cả các loại nước tồn tại dưới các dạng khác nhau trong các khe nứt và lỗ hổng của đất đá. Phân bố ở khắp mọi nơi. Nước ngầm là một loại nước dưới đất. Có ý nghĩa quan trọng đối với con người và tự nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Tác dụng địa chất của nước dưới đất

 1. CHƯƠNG 7
 2. I. Khai niêm chung vê nươc dươi đât (NDĐ) ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ Đinh nghia ̣ ̃ Trang thai NDĐ ̣ ́ Nguôn gôc NDĐ ̀ ́ Điêu kiên tang trư & chuyên đông cua NDĐ ̀ ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ̉ Phân loai NDĐ ̣ II. Tac dung đia chât cua NDĐ ́ ̣ ̣ ́ ̉ Tiêm thưc cơ hoc ̀ ̣ ̣ Tiêm thưc hoa hoc­ karst hoa ̀ ̣ ́ ̣ ́ III. Tac dung vân chuyên & trâm tich cua NDĐ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉
 3. I. Khai niêm chung vê nươc dươi đât (NDĐ) ́ ̣ ̀ ́ ́ ́  Gôm tât ca cac loai nươc tôn tai dươi cac dang  ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ khac nhau trong cac khe nưt va lô hông cua đât  ́ ́ ́ ̀ ̃ ̉ ̉ ́ đa. ́  Phân bô ơ khăp moi nơi. ́ ̉ ́ ̣  Nươc ngâm la 1 loai NDĐ ́ ̀ ̣  Co y nghia quan trong đ/v con ngươi & tư nhiên. ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̣  Tai nguyên tai tao đươc nêu quan ly tôt. ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́  Nươc khoang co lơi cho sưc khoe. ́ ́ ́ ̣ ́ ̉  C/c nhiêt tư NDĐ nươc co nhiêt đô cao ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣
 4. 2. Trang thai NDĐ ̣ ́  Trang thai hơi nươc ̣ ́ ́  Nươc hâp phu: tôn tai ơ dang phân tư trên bê  ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ măt khoang vât theo lưc hut tinh điên  ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̃ ̣  Nươc mang mong: mang nươc mong trên bê măt  ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ đá  Nươc mao quan ́ ̉  Nươc trong lưc: di chuyên do trong lưc ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣  Nươc ơ thê răn ́ ̉ ̉ ́  Nươc kêt tinh: tham gia vao thanh phân khoang  ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ vât ̣
 5. ̀ ́ 3. Nguôn gôc  Nươc ngâm thâu: nươc trên măt ngâm xuông. ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́  Nươc ngưng tu tư hơi nươc ́ ̣ ̀ ́  Nươc trâm tich: co nguôn gôc biên, hinh thanh  ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ cung vơi trâm tich. ̀ ́ ̀ ́  Nươc nguyên sinh­ nươc magma: nhiêt đô cao,  ́ ́ ̣ ̣ thanh phân khac vơi nươc măt. ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣  Nươc thuy phân: nươc phân giai tach ra tư cac  ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ́ khoang vât chưa nươc kêt tinh. ́ ̣ ́ ́ ́
 6. 4. Điêu kiên tang trư & chuyên đông cua NDĐ ̀ ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ̉  Liên qua đên đô lô hông va tinh thâm cua nươc. ́ ̣ ̃ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ Đô lô hông: mưc đô rông cua đa. Ti sô giưa thê  ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̉ ́ ̃ ̉ tich toan bô lô hông v va thê tich V cua đa. ́ ̀ ̣ ̃ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ­ Đa bơ rơi co đô lô hông lơn. ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ­ Đa co hat đêu đô lô hông > đa hat không đêu ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̀ ­ Đa gân măt đât co đô lô hông lơn hơn đa dươi  ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ́ ́ sâu Tinh thâm nươc cua đa: kha năng đê cho nươc  ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ thâm qua cac lô hông cua đa, phu thuôc: ́ ́ ̃ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ­ Đô lô hông, đương kinh lô hông. ̣ ̃ ̉ ̀ ́ ̃ ̉ ­ Kich thươc hat ́ ́ ̣
 7. Độ lỗ hông môt số đá phổ biên ̉ ̣ ́ Tên đá Độ lỗ hông % ̉ Tên đá Độ lỗ hông % ̉ ̣ Cuôi 27 ̀ Than bun 80 ́ Cat thô 40 Đá 71 magma, ́ ́ biên chât ̣ dang khôi ́ ́ ̣ Cat min 42 Đá vôi, đá 1- 8 hoa Á set ́ 47 ́ ́ Cat kêt 20- 15 ́ Set 40
 8. Phân chia đá theo mức độ thâm nước ́ Mưc đô thâm ́ ̣ ́ Đá Hê sô thâm m3/ngay  ̣ ́ ́ ̀ đêm Thâm nươc tôt ́ ́ ́ Đa hon, cuôi, tâng  ́ ̀ ̣ ̀ > 10 cat, đa hang hôc ́ ́ ́ Thâm nươc ́ ́ Tâng cat,cat kêt,  ̀ ́ ́ ́ 1­ 10 cuôi kêt, đa nưt nẻ ̣ ́ ́ ́ Thâm nươc trung  ́ ́ Bôt kêt, đa vôi set ̣ ́ ́ ́  1­ 0,1 binh ̀ Thâm nươc kem ́ ́ ́ Đât a cat, đât a set ́ ́ ́ ́ ́ ́ 0,1­ 0,001 Không thâm nươc ́ ́ Đât set, đa không  ́ ́ ́ 0.001 nưt nẻ ́
 9.  Tâng thâm nươc: đê cho nươc đi qua. ̀ ́ ́ ̉ ́  Tâng chưa nươc: ngâm nươc va giư lai nươc  ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ́ trong tâng, nươc di chuyên theo trong lưc ̀ ́ ̉ ̣ ̣  Tâng cach nươc: không cho nươc đi qua ̀ ́ ́ ́ Đô âm cua đa: kha năng giư lai môt lương nươc  ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ nhât đinh cua đa. ́ ̣ ̉ ́
 10. Sự chuyên đông cua NDD& tinh phân đới theo ̉ ̣ ̉ ́ chiêu đứng ̀  Đơi thông khi: tư măt đât đên mưc nươc cao nhât  ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ cua NDD vao mua lu. Nươc di chuyên theo  ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ hương thăng đưng.  ́ ̉ ́  Đơi biên đông theo thơi tiêt: giơi han bơi 2 mưc  ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ nươc tư do, ơ trang thai bao hoa nươc, nươc di  ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ́ chuyên theo chiêu ngang. ̉ ̀  Đơi bao hoa nươc: giơi han giưa mưc nươc tư do  ́ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ va tâng chăn. ̀ ̀ ́ Vân tôc châm: trung binh 
 11. Đơi thông khi: gôm  ́ ́ ̀ nươc va không khi  ́ ̀ ́ trong lô hông khe  ̃ ̉ nưt. ́ Đơi bao hoa: nươc  ́ ̃ ̀ ́ chưa đây trong lô  ́ ̀ ̃ hông, khe nưt. ̉ ́
 12. Đặc điểm nước dưới đất
 13. ̣ 5. Phân loai NDD  Theo nguôn gôc ̀ ́  Theo điêu kiên tang trữ: ̀ ̣ ̀ ­ Nươc ơ đơi thông khí: nươc mao quan, nươc hâp  ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ phu,nươc mang mong, thô nhương, thâu kinh  ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̃ ́ ́ nươc, nươc đun cat. ́ ́ ̣ ́ ­ Nươc  ngâm:  NDD  phân  bô  ơ  tâng  nươc  ngâm  ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̀ đâu  tiên  trên  măt  cua  tâng  cach  nươc  đâu  tiên  ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ kê  tư  trên  măt  xuông.  Gương  nươc  ngâm=  bê  ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ măt  nươc  ngâm  la  bê  măt  phia  trên  cua  tâng  ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ nươc ngâm ́ ̀
 14. ­Nươc gian tâng: nươc trong lưc năm trong tâng  ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ chưa nươc, giưa 2 tâng cach nươc: ́ ́ ̃ ̀ ́ ́ Nươc gian tâng không ap: nươc chay do trong lưc ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ Nươc gian tâng co ap= nươc artesi: nươc phân bô  ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ trong cac câu tao lom hay đơn nghiêng, do sư  ́ ́ ̣ ̃ ̣ chênh lêch đô cao giưa miên câp nươc va miên  ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̀ thoat nươc tao miên ap lưc nên nươc tư phun khi  ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ khoan đên tâng chưa nươc. ́ ̀ ́ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2