intTypePromotion=3

Chương 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: Meomeo Ten | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
270
lượt xem
91
download

Chương 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử: Thủ tiêu các chế độ áp bức, bóc lột và Xây dựng xã hội mới (CNXH & CNCS). Giai cấp công nhân bao gồm những ai? Họ có sứ mệnh lịch sử là gì và vì sao? Làm rõ được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và Nhận thức được vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam cũng như ĐCS hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 1. CHƯƠNG VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN NỘI IDUNG NỘ DUNG III. NHÂN TỐ CQ II. ND SMLS IV. SMLS III. NHÂN TỐ CQ II. ND SMLS IV. SMLS I.I.KN & ĐẶC ĐIỂM THỰC HIỆN CỦA & KN & ĐẶC ĐIỂM THỰC HIỆN CỦA & ĐK KQ QUY ĐỊNH SMLS GC CN VN ĐK KQ QUY ĐỊNH SMLS GC CN VN 1
 2. Mục tiêu * Hiểu được vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử: •Thủ tiêu các chế độ áp bức, bóc lột và •Xây dựng xã hội mới (CNXH & CNCS). • Giai cấp công nhân bao gồm những ai? • Họ có sứ mệnh lịch sử là gì và vì sao? • Làm rõ được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và •Nhận thức được vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam cũng như ĐCS hiện nay 2
 3. PHẦN 1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3
 4. Quan niệm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin 1. Dùng nhiều thuật ngữ: giai cấp vô sản, giai cấp công nhân công nghiệp...). 2. Là con đẻ và là chủ thể của nền đại công nghiệp; 3. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, 4. Đại diện cho phương thức sản xuất hiện đại 5. Có 2 thuộc tính cơ bản: 4
 5. THUỘC TÍNH 1 Phương thức lao động (PTSX), gồm: người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ SX có tính chất CN ngày càng hiện đại. 5
 6. THUỘC TÍNH 2 1. Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất, Phải bán sức lao động cho nhà TB, bị nhà TB bóc lột - GC vô sản. 2. Giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích cơ bản của GC TS; 3. Giai cấp có tinh thần CM triệt để; 4. Giai cấp trung tâm giữ vai trò tổ chức, lãnh đạo nhằm thủ tiêu chế độ TB , xây dựng CNXH & CNCS 6
 7. GCCN ngày nay - đặc điểm mới Lao động với trình độ công nghệ ngày càng 1. hiện đại; Cơ cấu XH của GCCN ngày càng đa dạng; 2. Trình độ học vấn, khoa học công nghệ, tay 3. nghề ngày càng được nâng cao (trí thức hoá); Gồm: LĐ công nghiệp trực tiếp + LĐ dịch vụ 4. công nghiệp, Gắn liền với sản xuất công nghiệp, có tính 5. chất công nghiệp. Ở các nước tư bản, đã có ít nhiều tư liệu sản 6. xuất (tuy nhiên, họ vẫn là những người đi làm thuê và bị bóc lột). Ở các nước GCCN đã giành được chính 7. quyền, CN làm chủ tư liệu sản xuất, làm chủ NN và XH. 7
 8. Khái niệm giai cấp công nhân Là giai cấp của những người lao động được hình thành và phát triển cùng với nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao; là giai cấp đại biểu lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo và tổ chức nhân dân lao động các nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản. 8
 9. Những đặc điểm cơ bản chung nhất của giai cấp CN 9
 10. ĐẶC ĐIỂM 1 Lao động sản xuất vật chất là chủ yếu (với trình độ trí tuệ ngày càng cao, đồng thời cũng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được ứng dụng ngay trong sản xuất). Vì thế giai cấp công nhân vẫn có vai trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển của xã hội. 10
 11. ĐẶC ĐIỂM 2 Có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xoá bỏ chế độ tư hữu; xoá bỏ áp bức bóc lột; giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ tự rời bỏ những vấn đề cơ bản đó). Do vậy, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để. 11
 12. ĐẶC ĐIỂM 3 Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, do lao động trong môi trường công nghiệp ngày càng hiện đại và do được tôi luyện trong quá trình tham gia các cuộc đấu tranh do giai cấp tư sản tổ chức chống giai cấp phong kiến. 12
 13. ĐẶC ĐIỂM 4 Có hệ tư tưởng riêng của giai cấp mình, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người. Giai cấp công nhân có Đảng tiên phong của mình là Đảng Cộng sản (Đảng Mác-Lênin). 13
 14. Chọn phương án trả lời đúng 2. Những đặc điểm nào 1. Giai cấp công nhân là dưới đây không thuộc những người: về giai cấp công nhân: a) Lao động chân tay là chủ yếu a) Trực tiếp sản xuất trên b) Vừa lao động bằng chân dây chuyền công nghiệp tay, vừa lao động bằng ngày càng hiện đại máy móc b) Bị bóc lột bằng giá trị c) Có trình độ học vấn thấp thặng dư (trong chủ và lao động trong các nghĩa tư bản) nhà máy là chủ yếu c) Là giai cấp có tinh thần d) Lao động trực tiếp trên các dây chuyền công cách mạng triệt để nghiệp ngày càng hiện d) Là giai cấp lao động đại, có tính xã hội hoá chân tay là chủ yếu. 14 ngày càng cao.
 15. PHẦN 2 NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 15
 16. SMLS của GC Toàn bộ những nhiệm vụ lịch sử giao phó cho một giai cấp để nó thực hiện bước chuyển cách mạng từ một hình thái kinh tế - xã hội đã lỗi thời sang một hình thái kinh tế - xã hội mới cao hơn, tiến bộ hơn. 16
 17. SMLS của GCCN Phân tích một cách khách quan địa vị kinh tế, xã hội của giai cấp CĂN CỨ công nhân, Xoá bỏ chế độ TBCN, xây dựng XH CSCN, không có người bóc lột người trên NỘI DUNG cơ sở công hữu về TLSX, giải phóng giai cấp mình và giải phóng toàn xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công. 17
 18. Nội dung cơ bản 1 1. Phương thức: Thông qua Đảng tiên phong của mình, GCCN lãnh đạo và tổ chức để NDLĐ giành chính quyền về tay mình, xoá bỏ chính quyền của các chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột, xoá bỏ GCTS (và mọi giai cấp áp bức bóc lột khác); giải tán chính quyền Nhà nước của các chế độ cũ, xây dựng chính quyền của GCCN và NDLĐ. 2. Biện pháp: bằng biện pháp bạo lực là chủ yếu, tuy nhiên tranh thủ tối đa biện pháp hoà bình khi có điều kiện để tránh đổ máu không cần thiết. 18
 19. Nội dung cơ bản 2 1. Phương thức Thông qua Đảng tiên phong của mình lãnh đạo, tổ chức nhân dân lao động xây dựng và bảo vệ chính quyền, bảo vệ đất nước và đồng thời tổ chức xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, con người..., để từng bước hình thành xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa 19 trên thực tiễn ở mỗi nước và
 20. Nội dung cơ bản 2 Biện pháp: Đây là nội dung cơ bản quyết định cuối cùng của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cũng là nội dung rất khó khăn, phức tạp vì nó rất mới mẻ và là quá trình cải biến cách mạng căn bản, toàn diện, triệt để trên phạm vi quốc gia, quốc tế . Do đó cần phải trải qua từng bước, lâu dài với yêu cầu ngày càng cao đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động, nhất là đối với Đảng cộng sản với Nhà nước cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh và lập trường chính trị. Không thể nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí... mà hoàn thành được nội dung 20 này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản