intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng

Chia sẻ: Ka Ku | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

978
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đạo đức là toàn bộ những quan niệm về thiện ác, lương tâm, danh dự, trách nhiệm, về lòng tự trọng, về công bằng hạnh phúc và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa người với người, cá nhân và xã hội. Hồ Chí Minh là nhà chính trị nhưng đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự phản ánh thực tiễn xã hội Việt Nam, là sự tiếp thu phát triển giá trị truyền thống đạo đức dân tộc, tiếp thu tinh hoa đạo đức nhân loại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng

  1. 1. Những quan chữ về TT Đạo - Yêu thương con điểm cơ bản của đức của Ng cho ta người là tình cảm HCM về Đạo thấy được sức rộng lớn, nhưng đức CM: mạnh của đoàn ở Hồ Chí Minh kết, lấy dân làm không chung Đạo đức là toàn gốc, lấy đại khung trìu tượng bộ những quan nghĩa thắng hung mà được nhận niệm về thiện ác, tàn, chí nhân thay thức và giải lương tâm, danh cường bạo, tình quyết theo quan dự, trách nhiệm, thủy chung gắn điểm của chủ về lòng tự trọng, bó cá nhân với gia nghĩa Mác Lê nin: về công bằng đình, làng xã; nếp trước hết được hạnh phúc và về sống nghĩa tình dành cho các dân những quy tắc đạo đức, trung tộc và người lao đánh giá, điều hiếu, cần kiệm động bị áp bức. chỉnh hành vi ứng liêm chính,…Tư - Yêu thương con xử giữa người tưởng đạo đức người ở Hồ Chí với người, cá CM của Hồ Chí Minh vừa sâu nhân và xã hội. Minh được thể sắc, rộng lớn, Hồ Chí Minh là hiện trên các nội vừa gần gũi cụ nhà chính trị dung sau: thể. Người ham nhưng đặc biệt 1. Yêu thương muốn tột bậc đến quan tâm đến vấn con người: Là mục tiêu giải đề đạo đức. Tư chuẩn mực đạo phóng con người: tưởng đạo đức đức bao trùm đất nước được Hồ Chí Minh là nhất, cao đẹp độc lập dân được sự phản ánh thực nhất. Nó là điểm tự do ai cũng có tiễn xã hội Việt xuất phát trong tư cơm ăn áo mặc, Nam, là sự tiếp tưởng đạo đức ai cũng được học thu phát triển giá Hồ Chí Minh, hành. Nhà thơ trị truyền thống được nâng lên Nguyễn Khoa đạo đức dân tộc, thành chủ nghĩa Điềm đã nói về tiếp thu tinh hoa nhân văn kiểu tình thương đồng đạo đức nhân mới. bào của Bác trong loại. Từng câu “Đất nước” như
  2. sau: Bởi vì Người sự kết tinh chủ chính sách của là người đầu tiên nghĩa yêu nước, Đảng và nhà / Yêu miền Nam chủ nghĩa nhân nước. trong trái tim đạo là ý thức - Hiếu với dân: mình / Yêu tuổi mãnh liệt của con + Thấy được sức trẻ miền Nam 25 người Việt Nam mạnh thực sự năm / Chưa có với Tổ quốc, là của nhân dân: bao được ngày hạnh chuẩn mực đạo nhiêu quyền hạn phúc. đức có ý nghĩa đều của dân, bao - Yêu thương con hàng đầu. nhiêu quyền hành người còn thể Nội dung: và quyền lực đều hiện trong quan - Trung với nước: ở nơi dân. hệ của Hồ Chí Khái niệm nước + Tin dân, học Minh với đồng bị đảo ngược: dân, lắng nghe ý chí, đồng đội, Nước trước kia là kiến của dân, gắn bạn bè, người của Vua, dân bó mật thiết với thân thể hiện ở phải trung với dân, tổ chức, vận sự nghiêm khắc vua, nay nước là động nhân dân với mình, rộng rãi của dân, dân lại thực hiện tốt với người khác, làm chủ đất nước đường lối, chủ độ lượng, nâng nên trung với trương, chính người khác lên nước tức là trung sách của Đảng và chứ không hạ với dân do vậy: nhà nước. thấp, vùi dập họ. Cá nhân phải đặt + Chăm lo đời 2. Trung với lợi ích của Đảng, sống vật chất và nước, hiếu với của cách mạng, tinh thần cho dân: Hồ Chí của tổ quốc lên nhân dân. Minh sử dụng trên hết, trước Tóm lại là phải khái niệm của hết. Suốt đời hy thực hiện: Nắm Nho giáo của sinh phấn đấu vì rõ dân tình, hiểu truyền thống dân độc lập tự do của rõ dân tâm, nâng tộc nhưng đã cách Tổ quốc, vì chủ cao dân trí, cải mạng hóa nội nghĩa xã hội. thiện dân sinh. dung của khái Thực hiện tốt niệm đó. Đây là mọi chủ trương,
  3. 3. Cần, kiệm, suất lao động, để thiếu được ở con liêm, chính, chí tích lũy vốn. người, nó liên công vô tư Liêm: Trong quan đến nhau: Đây là biểu hiện sạch, không tham cụ thể của lam: tôn trọng, “Trời có bốn “Trung với nước, giữ gìn của nhân mùa: Xuân, Hạ, hiếu với dân, là dân, không tham Thu, Đông / Đất phẩm chất mà địa vị, không ham có bốn phương: Hồ Chí Minh đề tiền tài, không Đông, Tây, Nam, cập tới nhiều ham sung sướng, Bắc / Người có nhất trong một không ham tâng bốn đức: Cần, cuộc đời lãnh đạo bốc. Kiệm, Liêm, cách mạng của Chính: là không Chính / Thiếu Người từ tác tà, mà thẳng thắn, một mùa thì phẩm “Đường đứng đắn với không thành trời / kách mệnh” đến mình, với người Thiếu một di chúc cuối cùng. với công việc. phương thì không Nội dung: Chí công vô tư: thành đất / Thiếu Cần: Siêng năng, Không vì cá nhân một đức thì cần cù, không trước mà đem không thành lười biếng, không lòng vô tư nghĩ người” ỉ lại, tự lựa cách tới người, tới 4. Tinh thần quốc sinh việc lo trước tế trong sáng Kiệm: Tiết kiệm thiên hạ, vui sau Đây là một nội thời gian, sức lực, thiên hạ. Phấn dung quan trọng của cải. Kiệm đấu vì lợi ích của nhất trong những không phải là bủn Tổ quốc, của phẩm chất đạo xỉn, những cái Đảng của nhân đức cộng sản, đáng tiêu thì tiêu, dân lên trên hết, được hình thành những cái không trước hết. từ bản chất quốc đáng tiêu thì một  Hồ Chí Minh tế của giai cấp xu cũng không chỉ rõ cần, kiệm, công nhân. Hồ tiêu. Cần kiệm liêm, chính, chí Chí Minh nêu gắn liền với nhau công vô tư là bốn mệnh đề: Tứ hải để nâng cao năng đức không thể giai huynh đệ
  4. (Bốn phương vô r Ìn luyÖn pháp luận khoa sản đều là anh ®¹o ®øc cho học của chủ em). Từ chủ thÕ hÖ tr Î nghĩa Mác - nghĩa yêu nước hiÖn nay. Lênin. Muốn con đến với chủ người mới có nghĩa Mác Lênin Một là, Bồi công vụ nhận Người chỉ rõ chủ dưỡng thế giới thức và cải tạo nghĩa yêu nước quan, phương thế giới nắm chân chính là một pháp luận của được những bộ phận của chủ nghĩa Mác - nguyên lý, quy phong trào vô sản Lênin, tư tưởng luật của chủ quốc tế, do vậy Hồ Chí Minh. nghĩa duy vật phải có tinh thần Trong cương lĩnh biện chứng và quốc tế vô sản. xây dựng đất chủ nghĩa duy vật Thể hiện: Phải nước trong thời lịch sử. Phương đoàn kết với kỳ quá độ, Đảng pháp biện chứng phong trào công ta chỉ rõ: "Tiến giúp ta xem xét và nhân quốc tế, hành cách mạng cải tạo sự vật đoàn kết với các xã hội chủ nghĩa một cách khách dân tộc bị áp bức, trên lĩnh vực tư quan, toàn diện, đoàn kết với nhân tưởng và văn hoá lịch sử, cụ thể và dân tiến bộ trên làm cho thế giới phát triển. Khi thế giới giúp bạn quan Mác - Lênin vận dụng tư tức là tự giúp và tư tưởng, đạo tưởng Hồ Chí mình….vì mục đức Hồ Chí Minh Minh cần nhận tiêu hòa bình, độc giữ vị trí chủ đạo thức đó là một hệ lập dân tộc, dân trong đời sống xã thống quan điểm chủ và tiến bộ xã hội"  Do đó quá toàn diện và sâu hội. trình xây dựng sắc về những con người mới, vấn đề cơ bản 2. Li ª n hÖ phải chú trọng của cách mạng t t ëng cña nhiệm vụ trang Việt Nam, từ Ngêi vÒ ®¹o bị, giáo dục thế cách mạng dân ®øc vµo viÖc giới quan cách tộc dân chủ nhân gi¸o dôc, mạng và phương dân đến con
  5. người xã hội chủ ®· tõng d¹y: vÒ rÌn luyÖn nghĩa. “Häc ®Ó phôc tu dìng ®¹o Hai là, Nêu cao vô Tæ quèc, ®øc, g¬ng tinh thần yêu phôc vô nh©n mÉu chÊp nước, yêu chủ d©n, lµm cho hµnh ph¸p nghĩa xã hội, có ý d©n giµu níc luËt cña Nhµ chí vươn lên m¹nh, tøc lµ níc, cã trong lao động, ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm học tập, bảo vệ nhiÖm vô ng- ví i gia ® ×nh tổ quốc xã hội êi chñ níc vµ x· héi. chủ nghĩa. nhµ”. VÊn ®Ò quan Yêu nước là sức Ba là, Giữ gìn träng nhÊt mạnh vô địch của đạo đức, nhân lµ c«ng t¸c dân tộc, yêu nước phẩm, lương tâm, gi¸o dôc cña là truyền thống danh dự. §oµn TN ph¶i của dân tộc. Giải quyết tốt thùc hiÖn Trong điều kiện mối quan hệ giữa tèt h¬n, hiện nay yêu đức và tài theo tư chøc n¨ng nước và yêu chủ tưởng Hồ Chí gi¸o dôc båi nghĩa là một. Yêu Minh. Xây dựng dìng h×nh nước phải vươn đạo đức mới thµnh nh©n lên xoá nỗi nhục trong thời kỳ quá c¸ch tèt ®Ñp đói nghèo, lạc độ phải kết hợp cho thÕ hÖ hậu. Mçi mét giữa khai thác tr Î ví i ®oµn viªn mặt tích cực nh÷ng t iªu thanh niªn đồng thời hạn chÝ híng cÇn nhËn chế mặt tiêu cực t í i : Sèng cã thøc s©u s¾c do cơ chế thị lý t ëng c¸ch vÒ vÊn ®Ò trường mang lại. m¹ng, cã häc tËp, Mçi mét ®oµn hoµi b·o, n©ng cao viªn thanh trÝ tuÖ, b¶n tr×nh ®é niªn cÇn lÜnh, lèi trong héi ph¶i thêng sèng trong nhËp vµ ph¸t xuyªn nhËn s¸ng, giµu tr iÓn. Ngêi thøc s©u s¾c
  6. lßng nh©n ¬ng ®¹o ®øc lu«n sÏ lµ ¸i , giµu cña Ngêi, ®éng lùc nhiÖt huyÕt t×m thÊy thóc ®Èy thÕ gãp phÇn trong nh÷ng hÖ tr Î h«m quan träng lêi d¹y b¶o nay v¬n tí i h×nh thµnh ©n cÇn cña giµnh nh÷ng nguån nh©n Ngêi c¸c gi¸ ®Ønh cao lùc tr Î cã trÞ ®Þnh h- trong sù chÊt l îng íng cho suy nghiÖp vÜ phôc vô sù nghÜ vµ hµnh ®¹i cña toµn nghiÖp c«ng ®éng cña b¶n d©n téc. nghiÖp hãa, th©n. hiÖn ®¹i hãa M·i m·i c¸c Bốn là, Xây dựng thÕ hÖ thanh nếp sống giản dị. niªn ViÖt Giải quyết phù Nam lu«n hợp giữa điều kh¾c ghi lêi kiện sinh hoạt d¹y cña Ng - vật chất với ham êi: muốn về vật “Kh«ng cã chất, giữa lối viÖc g× sống và mức khã / ChØ sî sống. lßng kh«ng §iÒu quan bÒn / §µo träng h¬n nói vµ lÊp hÕt lµ sù biÓn / QuyÕt ®Þnh híng chÝ ¾t lµm cña tæ chøc nªn” §oµn TN cho  Bµi häc mçi ®oµn tinh thÇn vÒ viªn thanh nghÞ lùc phi niªn lu«n tù thêng vî t gi¸c häc tËp qua mäi khã vµ rÌn luyÖn kh¨n cña B¸c theo tÊm g-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2