intTypePromotion=1

Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân

Chia sẻ: Ka Ku | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
1.045
lượt xem
124
download

Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã khảo sát nhiều kiểu nhà nước để chọn ra kiểu nhà nước khi cách mạng Việt Nam thành công theo con đường cách mạng vô sản. Nhà nước đó phải “quyền giao cho dân chúng số nhiều”, hay nhà nước công nông binh trong chính cương vắn tắt năm 1930. Khi nước nhà giành độc lập Người chỉ rõ: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân

  1. Phân tích những chính quyền từ xã cộng hòa. Tất cả quan điểm cơ đến chính phủ quyền binh trong bản của HCM về trung ương do nước là của toàn dân chủ và Nhà dân cử ra….nói thể nhân dân Việt nước của dân – tóm lại quyền Nam, không phân do dân – vì dân? hành và lực biệt giống nòi, lượng đều ở nơi gái trai, giàu Trong quá trình dân. nghèo, tôn giáo”. tìm đường cứu Tư tưởng về nhà - Điều 32 Hiến nước, Hồ Chí nước của dân, do pháp 1946: … Minh đã khảo sát dân, vì dân của Những việc có nhiều kiểu nhà Hồ Chí Minh có liên quan đến vận nước để chọn ra thể hiểu theo ba mệnh quốc gia sẽ kiểu nhà nước nội dung sau: đưa ra nhân dân khi cách mạng 1. Nhà nước của phúc quyết. Việt Nam thành dân  Đây chính là công theo con Tất cả mọi chế độ dân chủ đường cách mạng quyền lực trong trực tiếp và trưng vô sản. Nhà nước nhà nước và trong cầu dân ý ở Việt đó phải “quyền xã hội đều thuộc Nam quan điểm giao cho dân về nhân dân. này thể hiện bản chúng số nhiều”, Nhất quán với tư chất dân chủ của hay nhà nước tưởng ấy suốt 24 nhà nước. Nhân công nông binh năm làm chủ tịch dân ủy quyền cho trong chính nước, hai lần làm đại diện quyền cương vắn tắt trưởng ban soạn lợi ý chí của năm 1930. Khi thảo hiến pháp mình, thì hệ quả nước nhà giành năm 1946, 1959 tất yếu là nhân độc lập Người Hồ Chí Minh đã dân có quyền chỉ rõ: “Nước ta thể hiện trên thực kiểm soát nhà là nước dân chủ, tế. nước, cử tri bầu bao nhiêu lợi ích - Điều 1 Hiến ra các đại biểu và đều vì dân, bao pháp 1945: ủy quyền cho các nhiêu quyền hạn “Nước Việt Nam đại biểu bàn bạc đều của dân… là nước dân chủ các vấn đề quốc
  2. kế dân sinh, Điều này nhắc của mình vào cơ nhưng cũng có nhở những đại quan quyền lực quyền bãi miễn biểu của dân phải các cấp. Hoạt đại biểu quốc hội làm đúng chức động của nhà và Hội đồng nhân trách và vị thế nước là do dân dân nếu họ không của mình không ủng hộ, giúp đỡ xứng đáng với sự được “cậy thế” để duy trì bộ tín nhiệm của khinh dân, “quên máy. Nhân dân lại dân. rằng dân bầu phê bình, giúp đỡ - Hồ Chí Minh mình ra để làm để nhà nước tiến xác định vị thế việc cho dân chứ bộ. Vì vậy Hồ của dân, dân là không phải là để Chí Minh nhấn chủ. Dân làm chủ cậy thế với dân.” mạnh tất cả các nghĩa là đề cập - Nhà nước Việt cơ quan nhà nước tới quyền lợi và Nam Dân Chủ phải dựa vào dân, nghĩa vụ của dân. Cộng Hòa do Hồ lắng nghe ý kiến Trong nhà nước Chí Minh khai của nhân dân và dân chủ, nhân dân sinh 2 tháng 9 chịu sự kiểm tra, có quyền làm bất năm 1945 là nhà giám sát của nhân cứ việc gì mà nước chưa từng dân, nhưng cũng Pháp luật không có trong lịch sử phải làm cho dân cấm. Đồng thời Việt Nam hướng hiểu, dân giác nhân dân có nghĩa tới trở thành nhà ngộ để thực hiện vụ tuân theo pháp nước tiến bộ nghĩa vụ và luật. Nhà nước nhất trong lịch sử quyền hạn của bằng mọi nỗ lực nhân loại. mình. xây dựng thiết 2. Nhà nước do - Hồ Chí Minh chỉ chế dân chủ để dân rõ: Việc nước là phát huy quyền - Nhà nước do việc chung, mỗi làm chủ của nhân dân lập nên, do người đều phải dân. Những vị đại dân ủng hộ, dân có trách nhiệm diện của dân do làm chủ. Đó là “ghé vai gánh vác dân cử ra, phải nhà nước do dân một phần”. thật sự làm công lựa chọn bầu ra Quyền lợi, quyền bộc của dân. những đại biểu hạn luôn đi đôi
  3. với trách nhiệm, tâm niệm cả cuộc nghĩa vụ của đời “chỉ có một 1. Nhà nước đảm công dân. mục đích, là phấn bảo quyền làm 3. Nhà nước vì đấu cho quyền chủ thật sự của dân lợi của tổ chức nhân dân: - Đảm Đó là nhà nước và hạnh phúc của bảo và phát huy phục vụ lợi ích quốc dân” là làm quyền làm chủ chính đáng và cho dân có ăn, thật sự của nhân nguyện vọng của làm cho dân có dân là một nhiệm nhân dân không mặc, làm cho dân vụ quan trọng và có đặc quyền, có chỗ ở, làm cho cấp bách hiện đặc lợi, thực sự dân được học nay. Tập trung trong sạch, vững hành. Cán bộ nhà giải quyết địa vị mạnh, thật sự nước mới dù bất làm chủ và quyền cần kiệm liêm kỳ cương vị nào làm chủ của nhân chính. Cụ thể: cũng phải là công dân. Đảm bảo Nhà nước phải bộc của dân. Cán dân chủ trên thực lấy nhiệm vụ bộ nhà nước, tế ở các lĩnh vực phục vụ cho lợi không chỉ là của đời sống xã ích, nguyện vọng người phục vụ hội: kinh tế, của nhân dân là mà đồng thời chính trị, văn hóa, mục đích chính. phải là người xã hội  Muốn Mọi đường lối, lãnh đạo, hướng vậy phải tăng chính sách đều dẫn cho nhân dân cường pháp chế, nhằm đưa lại xây dựng cuộc thực hiện quản lý quyền lợi cho sống mới ấm no bằng pháp luật: dân. Đó là nhà hạnh phúc. Trước hết phải nước phải quan cụ thể hóa quyền tâm tới từng Vận dụng những làm chủ của nhân quyết sách việc quan điểm trên dân bằng pháp gì có lợi cho dân của HCM vào luật, đảm bảo phải hết sức làm, việc xây dựng cho mọi công dân việc gì có hại cho Nhà nước pháp bình đẳng trước dân phải hết sức quyên XHCN ở pháp luật, ai thực tránh. Người luôn VN hiện nay: hiện tốt thì được
  4. khen, ai vi phạm quyết đấu tranh tăng cường sự thì bị phạt dù ở xóa bỏ hiện lãnh đạo của cương vị nào. tượng quan liêu, Đảng đối với nhà Đấu tranh chống hách dịch, cửa nước, cần tập hiện tượng vi quyền, tham trung vào một số phạm pháp luật. nhũng, bộ máy nội dung sau: Đề cao kết hợp cồng kềnh kém - Đảng lãnh đạo đức trị và pháp trị. hiệu lực. nhà nước thể chế - Một yếu tố - Cải cách thủ tục hóa đường lối, quan trọng nữa hành chính, đề chủ trương của để thực hiện cao giải quyết Đảng, đảm bảo quyền làm chủ khiếu kiện của sự lãnh đạo của của nhân dân là nhân dân, giải Đảng nhưng cũng nâng cao năng lực quyết nhanh phát huy được vai làm chủ của công chóng, tránh đùn trò của nhà nước. dân. Muốn vậy đẩy, đảm bảo Đảng lãnh đạo phải nâng cao dân đúng pháp luật. nhà nước bằng trí, bồi dưỡng văn Sắp xếp lại đội đường lối, bằng hóa chính trị, phát ngũ cán bộ theo tổ chức, bộ máy huy tính tích cực chức danh tiêu của Đảng trong của công dân. chuẩn, tinh giảm các cơ quan nhà 2. Kiện toàn bộ biên chế…Từ đó nước. Lãnh đạo máy nhà nước: - có kế hoạch đào bằng công tác Cải cách hành tạo, bồi dưỡng và kiểm tra, bằng chính là yêu cầu sử dụng hiệu vai trò tiên phong bức xúc trong xây quả. gương mẫu của dựng nhà nước ta 3. Tăng cường đội ngũ Đảng hiện nay. Phải hơn nữa sự lãnh viên. Để đảm xây dựng nền đạo của Đảng bảo sự lãnh đạo hành chính dân đối với nhà của Đảng với nhà chủ, kỷ cương, nước: Đảng lãnh nước, Đảng phải trong sạch để đạo nhà nước là thống nhất lãnh phục vụ đắc lực một tất yếu đạo công tác cán và hiệu quả cho nhưng trong giai bộ trong hệ thống nhân dân. Kiên đoạn hiện nay, chính trị, đảm
  5. bảo chức năng, tư tưởng Hồ Chí nhiệm vụ, quyền Minh về Đảng, hạn của nhà về nhà nước mới nước theo luật còn chỉ rõ cho định. chúng ta trong sự - Đảng phải tự nghiệp xây dựng đổi mới, tự chỉnh chủ nghĩa xã hội. đốn để vững Ta càng phải tăng mạnh về chính cường hơn nữa trị, tư tưởng, tổ việc xây dựng, tự chức đó là tiêu đề đổi mới, tự chỉnh để xây dựng nhà đốn Đảng làm nước trong sạch, tiên đề để xây vững mạnh vì dựng nhà nước Đảng ta là Đảng ngang tầm với cầm quyền. nhiệm vụ của Kết luận: Tư giai đoạn cách tưởng Hồ Chí mạng mới. Đi Minh về Đảng chệch những lời cầm quyền về dạy của người sẽ nhà nước của không thể có dân, do dân, vì được thắng lợi dân giúp chúng ta cho cách mạng hiểu thêm về Việt Nam. những cống hiến xuất sắc của Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam, cũng như sự phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Không những thế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2