intTypePromotion=3

Chương 9: Quy hoạch tổng thể nhà máy nước

Chia sẻ: Thanh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
243
lượt xem
97
download

Chương 9: Quy hoạch tổng thể nhà máy nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầm quan trọng của việc quy hoạch: Nhà máy xử lý nước là thành phần quan trọng trong hệ thống các công trình cấp và phân phối nước. Nhà máy nước phải đảm bảo số lượng và chất lượng nước cấp của hệ thống - yêu cầu về xây dựng, xử lý, vận hành, bảo dưỡng phải phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 9: Quy hoạch tổng thể nhà máy nước

 1. Chương 9 QUY HO CH T NG TH NHÀ MÁY NƯ C
 2. T m quan tr ng c a vi c quy ho ch Nhà máy x lý nư c là thành ph n quan tr ng trong h th ng các công trình c p và phân ph i nư c Nhà máy nư c ph i ñ m b o s lư ng và ch t lư ng nư c c p c a h th ng => yêu câu v xây d ng, x lý, v n hành, b o dư ng ph i phù h p N u ch n sai v trí và b trí s p x p các công trình trong nhà máy => chi phí l n trong xây d ng và hao t n năng lư ng, có th nh hư ng ñ n s lư ng và ch t lư ng nư c
 3. Ch n v trí nhà máy x lý nư c Các ñi u ki n quy ho ch và c nh quan môi tr ng - ðây là nhân t chính c n xem xét cân nh c khi ti n hành quy ho ch h th ng c p nư c - C n tính toán cho phù h p v i yêu c u v i yêu c u trư c m t và tương lai, phù h p v i phương hư ng và t c ñ phát tri n c a các khu v c s d ng nư c
 4. Ch n v trí nhà máy x lý nư c Các công trình thành ph n n m trong nhà máy x lý n c + Công su t c a nhà máy: + Dây chuy n x lý + Kho d tr hóa ch t d ng khô hay d ng ư t, phương th c v n chuy n vào kho. + B ch a nư c x r a l c, tu n hoàn l i hay x lý ñ x ra h lưu công trình thu nư c. + X lý c n c a b l ng, dùng h ch a c n hay các công trình x lý c n cơ gi i. + B ch a nư c s ch ñ t trong hay ngoài khu v c nhà máy, công su t và di n tích c a b ch a
 5. Ch n v trí nhà máy x lý nư c + V trí c a tr m bơm nư c thô, tr m bơm nư c s ch + Cung c p ñi n + Công tác thu nư c ñ t trong hay ngoài khu v c nhà máy + Tr s Công ty c p nư c
 6. Ch n v trí nhà máy x lý nư c Công su t nhà máy x lý Di n tích xây d ng c n thi t tính theo nư c x 1000m3/ngày (ha) Nh hơn 5 1 5 ñ n 20 2 21 ñ n 35 3 36 ñ n 50 4 L n hơn 50 Ph thu c vào các yêu c u c th
 7. Ch n v trí nhà máy x lý nư c Các ñi u ki n ñ a hình ch t, th y văn: - Quan h gi a công trình thu, tr m bơm nư c thô, nhà máy x lý và h th ng m ng lư i phân ph i nư c - ði u ki n th y l c - ðư ng vào nhà máy: thu n ti n giao thông ñi l i - B o v ch ng lũ l t - ði u ki n ñ a ch t và cao ñ m c nư c ng m - ði u ki n cung c p di n và d ch v ñi n
 8. ðánh giá tác ñ ng môi tr ng - Tác ñ ng c a nhà máy nư c ñ n môi trư ng xung quanh: Ti ng n, b i, nư c th i, bùn th i… - nh hư ng c a môi trư ng bên ngoài ñ n nhà máy
 9. B TRÍ QUY HO CH M T B NG NHÀ MÁY X LÝ NƯ C Tài li u: - Sơ ñ dây chuy n công ngh x lý nư c ñã ñư c ch n v các công trình b sung c n thi t (n u có) trong tương lai. - Kích thư c model ñơn nguyên các công trình x lý ph c v cho các ñ t xây d ng phát tri n nâng công su t nhà máy - H th ng ng d n nư c gi a các công trình, sơ ñ h th ng ng d n hóa ch t, h th ng c p ñi n và ñi n tho i, m ng lư i thoát nư c n i b - Các yêu c u và các công trình ph c v khác
 10. B TRÍ QUY HO CH M T B NG NHÀ MÁY X LÝ NƯ C Các yêu c u khi b trí m t b ng nhà máy x lý n c - Sơ ñ dây chuy n công ngh x lý nư c và tr c d c cao trình m c nư c trong các công trình x lý k ti p nhau theo chi u nư c ch y - B trí ñ y ñ l i ñi ñ ki m tra, v n hành và qu n lý t t c các công trình ñơn v trong nhà máy nư c c th . - Có ñ ñ t d phòng cho các ñ t phát tri n trong tương lai
 11. Các ñư ng ng d n hóa ch t nên b trí ñ có chi u dài ng n nh t và không b g p khúc, nên b trí trong m t mương d n chung cho c h ng ph c v . Các công trình v sinh như: ng d n bùn c n, b xí t ho i, nhà v sinh ph i kín nư c, và ñ t xa các công trình x lý.
 12. NGUYÊN T C B TRÍ CÔNG TRÌNH TRONG TR M X LÝ NƯ C Các công trình chính trong tr m x lí nư c ñư c b trí theo nguyên t c t ch y ð chênh l ch m c nư c gi a các công trình ñơn v x lý nư c ph i ñư c tính toán kh c ph c t n th t áp l c trong công trình trên ñư ng ng n i gi a các công trình và các van khóa, thi t b ño lư ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản