intTypePromotion=1

Chương III: Phần mềm GEM

Chia sẻ: Le Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
322
lượt xem
115
download

Chương III: Phần mềm GEM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phần mềm ứng dụng trong cung cấp điện - Chương III: Phần mềm GEM. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương III: Phần mềm GEM

  1. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem CHÖÔNG III PHAÀN MEÀM GEM 1. Giôùi thieäu phaàn meàm GEM: Ngaøy nay, ñieän naêng ñöôïc söû duïng roäng raõi trong taát caû caùc lónh vöïc trong ñôøi soáng vaø thöôøng xuyeân coù ngöôøi laøm vieäc vôùi caùc thieát bò ñieän. Vì vaäy, thöôøng xaûy ra nhöõng tai naïn thöông taâm veà ñieän do ngöôøi vaän haønh khoâng tuaân thuû theo nhöõng nguyeân taéc an toaøn veà ñieän, do caùch ñieän cuûa caùc thieát bò bò choïc thuûng hoaëc coù theå laø do seùt ñaùnh tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp…. Ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø traùnh hö hoûng caùc thieát bò ñieän, caàn aùp duïng bieän phaùp an toaøn, hieäu quaû vaø töông ñoái ñôn giaûn laø thöïc hieän noái ñaát cho thieát bò ñieän vaø ñaët caùc thieát bò choáng seùt. Khi thieát keá heä thoáng noái ñaát, phaûi ñaûm baûo raèng doøng ñieän roø hoaëc seùt taûn vaøo ñaát theo con ñöôøng cöïc tieåu hoùa ñieän aùp tieáp xuùc vaø ñieän aùp böôùc. Nhö vaäy, toång trôû noái ñaát phaûi ñuû nhoû. Muoán giaûm ñieän trôû ñaát phaûi giaûm ñieän trôû suaát maø ñieän trôû suaát cuûa ñaát giaûm khi ñoä aåm cuûa ñaát caøng taêng. Do ñoù, caàn phaûi giöõ ñoä aåm ñaát taïi nôi ñaët heä thoáng noái ñaát. Ñieàu naøy khoù thöïc hieän vì ñoä aåm cuûa ñaát thay ñoåi theo muøa.Vì theá, taäp ñoaøn quoác teá Erico ñaõ cung caáp moät loaïi hoùa chaát laøm giaûm ñieän trôû ñaát (GEM) ñöôïc söû duïng nhieàu trong caùc heä thoáng noái ñaát. Ngoaøi ra, coù theå tính toaùn giaù trò ñieän trôû noái ñaát cuûa heä thoáng noái ñaát vaø soá löôïng hoùa chaát caàn söû duïng vôùi phaàn meàm GEM. 41
  2. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem LÖU ÑOÀ LAØM VIEÄC VÔÙI PHAÀN MEÀM GEM BÖÔÙC 1: KHÔÛI ÑOÄNG. b. Laép ñaët theo chieàu doïc: 3. Thu hoài Gem Coù theå gôûi traû laïi hoùa chaát khoâng duøng heát khi hoaøn thaønh xong heä thoáng noái ñaát. Coù 4 böôùc: ñaøo loã, ñaët coïc noái ñaát, laép hoùa chaát xung quanh coïc, 4. Caùc thoâng tin veà daàm ñaát vaø laép ñaày raõnh. Gem: tính hieäu quaû, tính oån ñònh, tính thaân thieän, 2. Tính toaùn vôùi Gem deã söû duïng. BÖÔÙC 2: CHOÏN NGOÂN NGÖÕ a. Choïn ñôn vò 5. Ñaëc tính cuûa Gem: giaûm ñieän trôû ñaát, ñöôïc söû duïng ôû moïi moâi tröôøng Coù 4 loaïi ngoân ngöõ: Anh , Phaùp, Ñöùc, ñaàm laày, khoâng phaân huûy Taây Ban Nha. theo thôøi gian…. b.Choïn caùch tính toaùn BÖÔÙC 3: MAØN HÌNH CHÍNH. + Tính ñieän trôû daây noái ñaát ñôn theo chieàu ngang. 6. Giôùi thieäu veà phaàn meàm Gem: chöùc naêng, haïn cheá, caùch söû duïng, phöông phaùp tính toaùn 1. Caùch laép ñaët: coù 2 caùch. + Tính ñieän trôû coïc noái ñaát ñôn a. Laép ñaët naèm ngang. theo chieàu doïc. 7.Giôùi thieäu veà Gem: giôùi thieäu söï ra ñôøi vaø caùc tính naêng cuûa Gem + Tính ñieän trôû noái ñaát nhieàu coïc theo chieàu doïc. 8.Giôùi thieäu veà coâng ty Coù 6 böôùc: ñaøo raõnh, traõi hoùa chaát, Erico: moät soá thoâng tin ñaët daây noái ñaát, traõi hoùa chaát, laép veà coâng ty ñaát, daàm ñaát vaø laép ñaày raõnh. 42
  3. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem 2. Noäi dung phaàn meàm GEM 2.1. Khôûi ñoäng GEM: Töø Desktop nhaáp chuoät choïn Start/ All program/ Gem Caculator hoaëc nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng cuûa noù treân maøn hình Window. Sau ñoù xuaát hieän moät hoäp thoaïi GEMTM nhö sau: Choïn Continue 2.2. Choïn ngoân ngöõ: Sau khi khôûi ñoäng xong, phaàn meàm seõ xuaát hieän moät hoäp thoaïi ñeå choïn ngoân ngöõ, phaàn meàm naøy ñöôïc phieân dòch ra laøm 4 ngoân ngöõ: Anh, Phaùp, Ñöùc, Taây Ban Nha. Ñeå deã daøng thöïc hieän: choïn English (ngoân ngöõ tieáng Anh). 43
  4. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem Xuaát hieän maøn hình laøm vieäc nhö sau: 2.3. Caùch laép ñaët 2.3.1. Heä thoáng noái ñaát vôùi daây noái ñaát naèm ngang: 44
  5. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem Böôùc moät: Ñaøo moät caùi raõnh coù chieàu roäng laø 4 inches, chieàu saâu laø 30 inches hoaëc ôû döôùi baêng thì chieàu roäng vaø chieàu saâu seõ roäng vaø saâu hôn. Böôùc hai: Traõi moät lôùp hoùa chaát GEM vôùi moät löôïng vöøa ñuû khoaûng 1 inches ôû döôùi ñaùy cuûa caùi raõnh. Böôùc ba: Ñaët daây ñaãn noái ñaát leân treân beà maët hoùa chaát GEM. Duøng ñaát ñeå giöõ coá ñònh sôïi daây noái ñaát ôû yeân vò trí. Böôùc 4: Traõi theâm moät lôùp GEM nöõa bao phuû hoaøn toaøn leân treân beà maët cuûa sôïi daây noái ñaát khoaûng 1 inches. Böôùc 5: Caån thaän laép ñaát leân treân hoùa chaát GEM khoaûng 4 inches vaø kieåm tra chaéc chaén raèng daây noái ñaát khoâng bò loä ra. Böôùc 6: Ñaàm ñaát cho ñaát ñöôïc laép ôû böôùc 5 deû laïi vaø sau ñoù laép ñaát ñaày raõnh. Ñoái vôùi tröôøng hôïp nhieàu raõnh thì chieàu roäng vaø beà daøy cuûa lôùp hoùa chaát GEM seõ ñöôïc phaàn meàm tính toaùn. 2.3.2. Heä thoáng noái ñaát vôùi coïc noái ñaát thaúng ñöùng: 45
  6. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem Böôùc moät: Khoan moät caùi loã coù ñöôøng kính khoaûng 3 inches vaø chieàu saâu ít hôn khoaûng 6 inches so vôùi chieàu saâu cuûa caùch ñaët daây noái ñaát naèm ngang. Böôùc hai: Ñaët coïc noái ñaát xuoáng loã ñaõ khoan (neáu coù theå thì ñoùng moät phaàn cuûa coïc vaøo ñaùy cuûa loã khoaûng 12 inches vaø ñaàu cuûa coïc noái ñaát caùch maët ñaát khoaûng 6 inches, keát noái daây daãn vôùi coïc noái ñaát baèng phöông phaùp haøn hoùa nhieät CADWELD ñöôïc söû duïng ñeå keát noái caùc boä phaän noái ñaát vôùi chaát löôïng cao. CADWELD coù khaû naêng taïo ra moái noái giöõa caùc phaân töû ñoàng/ñoàng, ñoàng/theùp, maø khoâng caàn naêng löôïng ngoaøi hay nguoàn nhieät. Böôùc ba: Raûi moät löôïng hoùa chaát GEM xung quanh coïc. Ñaàm lôùp hoùa chaát aáy cho deû laïi ñeå chaéc chaén raèng GEM laép ñaày xung quanh coïc. Coù theå troän hoùa chaát GEM vôùi nöôùc taïo thaønh hoà nhö xi maêng. Böôùc 4: Laép ñaát phuû kín leân phaàn coøn laïi ôû treân mieäng loã. Trong tröôøng hôïp reõ nhaùnh coïc noái ñaát thì ñöôøng kính cuûa loã khoan vaø chieàu saâu cuûa loã seõ do phaàn meàm tính toaùn. Caùc moái noái CADWELD coù ñaëc ñieåm sau: Khoâng hö hoûng hay giaûm chaát löôïng vôùi thôøi gian, taûi doøng ñieän hieäu quaû hôn daây daãn. Moái haøn CADWELD laø moái noái phaân töû neân khoâng bò loûng hay aên moøn. Phaåm chaát coù theå nhaän thaáy deã daøng baèng caùch quan saùt. Thieát bò nheï, khoâng ñoøi hoûi nguoàn ngoaøi vaø khoâng ñaét tieàn. 2.4. Caùch tính toaùn vôùi phaàn meàm gem: Phaàn meàm GEM seõ tính toaùn nhanh choùng giaù trò ñieân trôû noái ñaát cuûa heä thoáng vaø soá löôïng hoùa chaát GEM caàn duøng. Baèng caùc thao taùc ñôn giaûn laø nhaäp caùc thoâng soá veà chieàu daøi baêng ñoàng hay caùp, ñieän trôû suaát cuûa ñaát, soá löôïng coïc, chieàu daøi coïc, caáu truùc heä thoáng (ñoä choân saâu, noái naèm ngang hay noái thaúng ñöùng…) 46
  7. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem Ñeå tính toaùn vôùi GEM , choïn nuùt GEM Caculation Hoäp thoaïi yeâu caàu löïa choïn ñôn vò tính toaùn seõ hieän ra: choïn tính toaùn theo ñôn vò Metric Sau ñoù moät hôïp thoaïi ñeå löïa choïn caùc phöông thöùc noái ñaát seõ hieän ra 1.Single Horizontal Ground Electrde: daây noái ñaát ñôn ñaët theo chieàu ngang. 2. Single vertical Gound Electrode: coïc noái ñaát ñôn ñaët theo chieàu doïc. 3. Multiple Vertical Ground Rods: nhieàu coïc noái ñaát ñaët theo chieàu doïc. 2.4.1. Tính ñieän trôû daây noái ñaát naèm ngang: Chæ caàn nhaäp thoâng soá sau vaøo hoäp thoaïi. Length(m): Chieàu daøi caùp ñoàng Resistivity(ohm-cm): Ñieän trôû suaát cuûa ñaát Thickness (cm): beà daày lôùp hoaù chaát GEM Depth and width (cm): Chieàu saâu vaø chieàu roäng cuûa raõnh Sau ñoù nhaán nuùt Calculate thì laäp töùc giaù trò ñieän trôû noái ñaát vaø soá löôïng GEM caàn thieát söû duïng seõ ñöôïc tính toaùn. Töông töï vôùi caùch noái ñaát vôùi coïc thaúng ñöùng vaø nhieàu coïc noái ñaát 47
  8. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem 2.4.2. Tính ñieän trôû coïc noái ñaát thaúng ñöùng: Nhaäp caùc thoâng soá sau: Length(m): Chieàu daøi coïc Resistivity(ohm-cm): Ñieän trôû suaát cuûa ñaát Auger Dia (cm): Ñöôøng kính cuûa loã khoang Nhaán nuùt caculation phaàn meàm seõ töï tính toaùn caùc giaù trò coøn laïi. 2.4.3. Ñoái vôùi coïc phaân nhaùnh theo chieàu doïc: Nhaäp caùc thoâng soá sau: Length(m): Chieàu daøi coïc Resistivity(ohm-cm): Ñieän trôû suaát cuûa ñaát. Auger Dia(cm): Ñöôøng kính loã khoang. No.of Electrodes: Soá coïc noái ñaát Spacing(m): Khoaûng caùch giöõa caùc coïc. Hieän nay, söû duïng phoå bieán nhaát laø coïc theùp boïc ñoàng ñöôøng kính laø13mm vì noù coù ñoä daãn ñieän toát, ñoä choáng aên moøn cao do taùc ñoäng cuûa khí quyeån hay ñaát bao boïc xung quanh, beàn vöõng trong keát noái vaø laép ñaët. Coïc theùp khoâng gæ vôùi haøm löôïng Croâm tinh chaát laø 17% vaø phuû moät lôùp Austenitic ñöôïc khuyeán caùo söû duïng ôû nhöõng nôi nhö vuøng ñaát thuûy trieàu, ñaàm muoái, ñaát phuû tro, vuøng ñaát phuû than caùm vaø caùc moâi tröôøng aên moøn khaùc. 2.5. Chính saùch thu hoài Coù theå gôûi baùn laïi cho coâng ty nhöng phaûi ñaûm baûo caùc ñieàu kieän sau: Hoùa chaát vaãn coøn toát _ coøn söû duïng ñöôïc. Ngöôøi söû duïng phaûi traû tieàn chuyeân chôû hoùa chaát ñeán coâng ty FOB ôû Salon, Ohio. Phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa coâng ty mua hoùa chaát ñoàng yù cho traû laïi soá hoùa chaát. 48
  9. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem Traû laïi soá hoùa chaát dö trong voøng 60 ngaøy keå töø ngaøy baùn ra. 2.6. Hoùa chaát GEM: Hoùa chaát GEM ñöôïc söû duïng vaøo naêm 1992, laø vaät lieäu coù tính daãn ñieän toát keå caû nhöõng vuøng ñaát cöùng nhaát. Noù laø moät vaät lieäu ñöôïc söû duïng laøm taêng khaû naêng daãn ñieän cho nhöõng vuøng ñaát coù ñoä daãn ñieän keùm nhö ñaát ñaù, ñaát treân ñænh nuùi, ñaát caùt…. Hoùa chaát GEM coù nhöõng öu ñieåm sau ñaây: 2.6.1. Tính hieäu quaû: Giaûm ñieän trôû noái ñaát. Vaãn giöõ giaù trò cuûa ñieän trôû noái ñaát ôû haèng soá khi noù ñöôïc thieát laäp. GEM söû duïng trong moïi nôi baát chaáp ñieàu kieän cuûa ñaát thaäm chí ôû nôi khoâ khan. 2.6.2. Tính oån ñònh: GEM khoâng bò hoøa tan vaø phaân huûy theo thôøi gian. GEM khoâng caàn baûo trì vaø thay theá (khoâng bò aên moøn do phaûn öùng vôùi muoái hay hoùa chaát). Ñieän trôû suaát cuûa Gem giaûm 10% khi ñoä laïnh moâi tröôøng taêng. Khoâng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuûa nöôùc ñeå giöõ vöõng tính daãn ñieän cuûa noù. 2.6.3. Tính thaân thieän: Khoâng gaây ñoäc haïi ñoái vôùi ñaát vaø nöôùc cuûa khu vöïc xung quanh. 2.6.4. Deã söû duïng: Chæ caàn moät ngöôøi laép ñaët. GEM thích hôïp laép ñaët ôû nôi ñaát buøn hoaëc khoâ. Cuõng deã daøng ñöôïc troän chung vôùi xi maêng. Yeâu caàu khoâng ñöôïc troän khi duøng khoâ, chæ caàn môû ra vaø töôùi leân ñaát vì GEM seõ nhanh choáng haáp thu söï aåm öôùt xung quanh vaø bieán chuùng veà daïng khoâ. Coù theå duøng GEM ñeå giaûm kích thöôùc cuûa heä thoáng noái ñaát neáu khoâng ñaït yeâu caàu. 2.7. Thoâng tin phaàn meàm GEM: 2.7.1. Chöùc naêng: Phaàn meàm naøy coù theå tính toaùn ñieän trôû noái ñaát keát hôïp vôùi vieäc duøng hoùa chaát GEM. Phaàn meàm cuõng tính toaùn soá löôïng GEM caàn thieát söû duïng vaø giôùi thieäu caùch noái ñaát vôùi ñieän cöïc naèm ngang hay thaúng ñöùng. 2.7.2. Giôùi haïn: Coâng ty Erico khoâng ñaûm baûo vaø chòu traùch nhieäm baát kyø vaán ñeà naøo khi söû duïng phaàn meàm naøy ñeå tính toaùn. Caùch tính toaùn ñôn giaûn, chæ caàn nhaäp vaøo caùc tham soá veà ñieän trôû suaát cuûa ñaát, soá löôïng coïc vaø choïn caùch noái ñaát cho töøng thieát bò …Phaàn meàm seõ töï tính toaùn giaù trò ñieän trôû noái ñaát nhöng chæ moät caùch gaàn ñuùng. 2.7.3. Veà caùch söû duïng hoùa chaát GEM: 49
  10. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông III: Phaàn Meàm Gem Phaàn meàm tính toaùn soá löôïng Gem thì raát laø caån thaän. Keát quaû tính toaùn ñöôïc laøm troøn ñeán gaàn nhaát1 bao hoaù chaát, do ñoù trong tröôøng hôïp duøng khoâng heát löôïng hoùa chaát coù theå gôûi baùn laïi cho coâng ty nhöng phaûi ñaûm baûo caùc ñieàu kieän sau : Hoùa chaát vaãn coøn toát _ coøn söû duïng ñöôïc Ngöôøi söû duïng phaûi traû tieàn chuyeân chôû hoùa chaát ñeán coâng ty FOB ôû Salon, Ohio. Phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa coâng ty maø mua hoùa chaát ñoàng yù cho traû laïi soá hoùa chaát. Traû laïi soá hoùa chaát dö trong voøng 60 ngaøy keå töø ngaøy baùn ra. 2.7.4. Veà tính toaùn : coù 2 caùch Tính toaùn ñieän trôû noái ñaát theo daây noái ñaát naèm ngang Tính toaùn ñieän trôû noái ñaát theo coïc noái ñaát ñoùng thaúng ñöùng vaø coù theå söû duïng nhieàu coïc noái ñaát. Khi tính toaùn theo coïc noái ñaát thaúng ñöùng thì phaûi giaû söû coïc noái ñaáùt naèm caùch maët ñaát moät khoaûng caùch h naøo ñoù. Vaø khi söû duïng nhieàu coïc noái ñaát phaûi tính toaùn caùc thanh daãn noái ñaát treân moät ñöôøng thaúng vaø khoaûng caùch caùc thanh daãn naøy phaûi baèng hoaëc lôùn hôn chieàu daøi cuûa coïc noái ñaát. Coøn ñoái vôùi tröôøng hôïp tính toaùn ñieän trôû noái ñaát cho coïc noái ñaát naèm ngang thì cho caùc ñieän cöïc laø moät ñöôøng thaúng. Caû hai caùch tính toaùn treân duøng trong ñieän moät chieàu vaø taàn soá thaáp. Thoâng soá ngoõ vaøo, ñöôøng kính caùp, soá löôïng GEM caàn duøng trong caû hai caùch tính toaùn treân gioáng nhau, ñieän trôû suaát thì khoâng cao laém vaø khoâng quan taâm veà ñieän trôû tieáp xuùc giöõa ñaát vaø daây daãn khi tính toaùn ñieän trôû noái ñaát. 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản