intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương mở đầu : NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

108
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRI T H C MÁC-LÊNIẾ Ọ N là lý luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.KINH T CHÍNH TR MÁC-LÊNIẾ Ị N Nghiên cứu những qui luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những qui luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, của PTSX TBCN và sự ra đời của PTSX mới - PTSX XHCN....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương mở đầu : NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

 1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 - Tên môn học: Những Nguyên lý cơ bản của CN M-LN 1 (Học phần 1 – Thế giới quan và phương pháp luận Triết học Mác-LêNin). - Mã môn học: CBML 1201. - •SốGiđảơng ị hthuy n vlý ọc trình: ết. tiết). ết: 333 ti(45 • Thảo luận, kiểm tra: 12 tiết.
 2. Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
 3. NỘI DUNG CHƯƠNG MỞ ĐẦU I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành 2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1. Đối tượng của việc học tập, nghiên cứu 2. Mục đích và yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu
 4. I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành a) Khái niệm - “Chủ nghĩa Mác-Lênin” là: - “Hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, P.A.ghen và sự phát triển của V.I.Lênin; - sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; - khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; - thế giới quan và phương pháp luận phổ biến
 5. b) Ba bộ phận lí luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin: * Triết học Mác-Lênin * Kinh tế chính trị Mác-Lênin * Chủ nghĩa xã hội khoa học
 6. TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN là lý luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng
 7. KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN Nghiên cứu những qui luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những qui luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, của PTSX TBCN và sự ra đời của PTSX mới - PTSX XHCN.
 8. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC là làm sáng tỏ những qui luật khách quan của quá trình CM XHCN – bước chuyển biến lịch sử từ CNTB lên CNXH và tiến tới CNCS, từ vương quốc của tính tất yếu mù quáng sang vương quốc tự do của con người.
 9. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan vì triết học đã tạo nên hệ thống lý luận bao gồm những quan niệm chung nhất về thế giới với tư cách là chỉnh thể.
 10. Chức năng thế giới quan • Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan, con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như tự xem xét chính bản thân mình để xác định cho mình mục đích, ý nghĩa cuộc sống và lựa chọn cách thức hoạt động để đạt được mục đích, ý nghĩa đó. • Thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực.
 11. Phương pháp luận là gì? Phương pháp luận là hệ thống các quan điểm chỉ đạo việc tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp.
 12. Các cấp độ của phương pháp luận Dựa vào phạm vi tác động, phương pháp luận có thể được chia thành 3 cấp độ: • Phương pháp luận ngành, • Phương pháp luận chung, • Phương pháp luận chung nhất.
 13. Triết học thực hiện chức năng phương pháp luận chung nhất Với tư cách là hệ thống tri thức chung nhất của con người về thế giới và vai trò của con người trong thế giới đó; với việc nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; mỗi quan điểm lý luận của triết học đồng thời là một nguyên tắc trong việc xác định phương pháp.
 14. 2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin a) Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác - Điều kiện kinh tế - xã hội - Tiền đề lí luận: Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp - Tiền đề khoa học tự nhiên
 15. b) C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành và phát triển CN Mác - C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành chủ nghĩa Mác - C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình phát triển chủ nghĩa Mác.
 16. c) V.I.Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới - Bối cảnh lịch sử mới và nhu cầu bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Vai trò của V.I.Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới
 17. Sơ đồ: Tổng quát các giai đoạn hình thành, phát triển CN Mác 1842 C.Mác và Ph.Ăng ghen C.Mác hoạt động ở báo - chuyển từ CNDT Sông Ranh, thực tiễn ở sang CNDVBC 1843 Pháp và Anh Giai đoạn từ DCCM sang CNCS Mác và Ăngghen 1844 Từ thực tiễn phong trào đấu C.Mác và Ph.Ăng ghen xây dựng, - tranh của giai cấp vô sản ở đề xuất các ng.lý của phát triển 1848 các nước tư bản Tây Âu CNDVBC và CNDVLS triết học của mình 1849 Đưa lý luận vào phong trào C.Mác và Ph.Ăng ghen - GCVS và tổng kết kinh bổ xung, phát triển 1895 nghiệm thực tiễn. CNDVBC và CNDVLS Giai đoạn CNTB chuyển sang CNĐQ Lênin b.vệ và p.triển Lênin 1894 CMVS và nước XHCN CNDVBC và CNDVLS. phát triển - đầu tiên ra đời. Khoa học có Đ.biệt là lý luận CMVS CN Mác 1924 bước phát triển mới. và xây dựng CNXH
 18. d) Chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn phong trào CM thế giới - Chủ nghĩa Mác - Lênin với cách mạng vô sản Nga (1917) - Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH trên phạm vi thế giới.
 19. II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên c ứu - Đối tượng: Là những quan điểm và học thuyết của Mác-Ăngghen-Lênin - Phạm vi: Là những quan điểm, học thuyết cơ bản nhất thuộc ba bộ phận cơ bản cấu thành chủ nghĩa MLN.
 20. 2. Mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu a) Mục đích của việc học tập, nghiên cứu: - Xây dựng TGQ, PPL khoa học và vận dụng sáng tạo những nguyên lí đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn - Hiểu rõ cơ sở lí luận quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CM của Đảng CSVN - Hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng - Xây dựng niềm tin, lí tưởng cho sinh viên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2