Chuyên đề 1 Tư liệu hình ảnh Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Chia sẻ: Hoa Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
148
lượt xem
38
download

Chuyên đề 1 Tư liệu hình ảnh Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Chuyên đề 1 Tư liệu hình ảnh Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin" trình bày về những nội dung chính như: khái niệm chủ nghĩa Mác Lênin; điều kiện, tiền đề ra đời, phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin; vai trò và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác Lênin với cách mạng Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 1 Tư liệu hình ảnh Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

 1. ̉ ̉ ̣ Câu hoi thao luân 1. Chủ nghia tư ban ra đời đem lai lợi ich ̃ ̉ ̣ ́ ̀ gi? 2. Măt trai cua chủ nghia tư ban thế kỷ 18 là ̣ ́ ̉ ̃ ̉ gi? ̀ ̣ ̣ 3. Nôi dung hoc thuyêt tiên hoa? ́ ́ ́ 4. Nôi dung hoc thuyêt tế bao? ̣ ̣ ́ ̀ 5. Nôi dung đinh luât bao toan và chuyên ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ hoa năng lượng? ́
 2. ̣ ̣ A. MUC TIÊU MÔN HOC 1. Về kiên thức:́ • Trinh bay được thế giới quan và phương phap ̀ ̀ ́ luân khoa hoc cua chủ nghia Mac – Lê nin. ̣ ̣ ̉ ̃ ́ • Trinh bay được nôi dung cơ ban cua chủ nghia ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̃ duy vât biên chứng và phep biên chứng duy vât. ̣ ̣ ́ ̣ ̣ • Trinh bay được nôi dung cơ ban cua lý luân nhân ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ thức duy vât biên chứng. ̣ ̣ • Trinh bay được những quy luât chi phôi sự vân ̀ ̀ ̣ ́ ̣ đông và phat triên cua xã hôi. ̣ ́ ̉ ̉ ̣
 3. A.(tt) 2. Về kỹ năng • Có kỹ năng vân dung kiên thức đã hoc vao giai ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ thich và binh luân những vân đề mang tinh diên ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ra trong moi linh vực. ̣ ̃ • Có khả năng vân dung kiên thức đã hoc để hiêu, ̣ ̣ ́ ̣ ̉ giai thich và binh luân cac vân đề chinh trị xã hôi ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ trong và ngoai nước. ̀ • Hinh thanh kỹ năng tư duy logic và khoa hoc. ̀ ̀ ̣
 4. C.Mác Ph.Ăngghen V.I. Lênin (5/5/1818 - 14/3/1883) (28/11/1820 - 5/8/1895) (22/4/1870 - 21/l/1924) “CN MÁC-LÊNIN là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph. Ăngghen và sự phát triển của V.I Lênin; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột, tiến tới giải phóng nhân loại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nh ận th ức khoa học và thực tiễn cách mạng”.
 5. BỘ PHẬN LÝ LUẬN TRIẾT HỌC Xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung của Chủ nghĩa Mác - Lênin
 6. BỘ PHẬN LÝ LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Làm sáng tỏ bản chất của tư bản và những quy luật kinh tế của quá trình ra đ ời, phát triển và tất yếu diệt vong của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ...
 7. BỘ PHẬN LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Lý luận về quy luật chung của tiến trình Cách mạng xã h ội chủ nghĩa và xây d ựng Chủ nghĩa cộng sản...
 8. Cuộc cách mạng công nghiệp tư bản chủ nghĩa và sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với lao động làm thuê
 9. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CN MÁC – LÊNIN XUẤT PHÁT TỪ NHU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ NHÂN DÂN LĐ Phong trào Hiến Chương (Anh) Sự phát triển của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản từ những hình th ức đấu tranh mang tính tự phát, đấu tranh kinh tế phát triển thành cuộc đấu tranh có tính chất tự giác, đấu tranh chính trị ...
 10. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CN MÁC – LÊNIN XUẤT PHÁT TỪ NHU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ NHÂN DÂN LĐ CÔNG XÃ PARI (1871) Một bước phát triển của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản thành kh ởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân lao động ....
 11. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CN MÁC – LÊNIN XUẤT PHÁT TỪ NHU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ NHÂN DÂN LĐ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NĂM 1917 Đỉnh cao của sự phát triển cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo hệ tư tưởng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin
 12. CHỦ NGHĨA MAĆ TRIÊT HOC CỔ ĐIỂN ĐƯC ́ ̣ ́ CNXH KHÔNG TƯƠNG PHAP ̉ ́ KT CT HOC CĐ ANH ̣ TƯ TƯƠNG NHÂN LOAI ̉ ̣
 13. William Adam S mith David Ric ardo Pe tty 1623- 1723-1790 1772-1823 1687
 14. I. Cant¬ (1724 - 1804) G. Hªg he n (1770-1831) L.Ph¬b¸c h (1804-1872)
 15. Nội dung tư tưởng:  Xây dựng lý thuyết về giai cấp và xung đột giai cấp  Chỉ ra tính chất nửa vời của cách mạng tư sản pháp và cho rằng cần phải có một cuộc “tổng cách mạng” mới bằng con đường hoà bình để thiết lập xã h ội m ới Cơlôđơ Hăngri Đơ Xanh Ximông  Trình bày quan niệm (1760 – 1825) về xã hội mới
 16. Nội dung tư tưởng:  Phê phán xã hội tư sả n  Xây dựng lý thuyết phân kỳ lịch sử dựa trên phương pháp tư duy biện chứng  Dự báo về xã hội mới, “xã hội hài hoà” Sáclơ Phuriê ( 1772 – 1837)
 17. Nội dung tư tưởng:  Đề xuất luật “công xưởng nhân đạo”  Khẳng định vai trò của công nghiệp, tiến bộ kỹ thuật đối với sự phát triển  Chủ trương xoá bỏ tư hữu – nguyên nhân của bất công xã hội Rôbớt Ooen ( 1771 – 1858)
 18. Hoc thuyêt tế bao đề câp tới: ̣ ́ ̀ ̣ • Moi sinh vât đêu được từ 1 hoăc nhiêu tế bao. ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ • Cac tế bao đêu được tao ra từ cac tế bao trước ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ đo. ́ • Moi chức năng sông cua sinh vât đêu được diên ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ra trong tế bao. ̀ • Cac tế bao chứa thông tin di truyên cân thiêt để ́ ̀ ̀ ̀ ́ điêu khiên cac chức năng cua minh. ̀ ́ ́ ̉ ̀ • Và có thể truyên vât liêu di truyên nay cho cac tế ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ bao tiêp theo. ́ ⇒ Thế giới mang tinh thông nhât ́ ́ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản