intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương mở đầu - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:144

0
216
lượt xem
51
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương mở đầu - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương mở đầu - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin; khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin; đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương mở đầu - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 1. GiỚI THIỆU MÔN HỌC Tên môn học: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
 2. HÌNH BÌA GIÁO TRÌNH
 3. Nội dung môn học: Ngòai chương mở đầu, môn học được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất: THẾ GiỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.
 4. Phần thứ hai: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
 5. Phần thứ ba: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
 6. CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
 7. NHỮNG NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CÁC MÁC P. ĂNGGHEN V.I.LÊNIN
 8. + Người Đức + Nhà lý luận + Nhà chính trị + Nhà triết học duy vật biện chứng + Người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học + Lãnh tụ giai cấp vô sản thế KARL MARX giới (1818 – 1883)
 9. + Người Đức + Nhà lý luận + Nhà chính trị + Nhà triết học duy vật biện chứng + Lãnh tụ giai cấp vô sản thế giới + Cùng với Mác sáng lập ra Friedrich Engels chủ nghĩa xã hội khoa học (1820 – 1895)
 10. + Người Nga + Nhà lý luận + Nhà chính trị + Nhà triết học duy vật biện chứng + Người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác + Người sáng lập Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Xô viết + Lảnh tụ giai cấp vô V.I.LÊNIN (1870 – 1924) sản Nga và thế giới
 11. VÌ SAO KHÔNG CÓ TÊN Ph. ĂNGGHEN ? “Tôi không phủ nhận rằng tôi và Mác đã hợp tác 40 năm qua, trong thời gian trước đó cũng như trong thời gian này, trên một phạm vi nhất định, tôi cũng có những đóng góp độc lập cho lý luận ấy, đặc biệt là giải thích, làm sáng tỏ lý luận ấy. Thế nhưng, tuyệt đại bộ phận là sự chỉ đạo tư tưởng của Mác (nhất là trên lĩnh vực nghiên cứu kinh tế và lịch sử); đặc biệt là sự diễn đạt chính xác cuối cùng đối với những tư tưởng có tính chất chỉ đạo thì đều thuộc về Mác cả.
 12. VÌ SAO KHÔNG CÓ TÊN ĂNGGHEN ? “Tôi chỉ là người giúp việc, Mác không có tôi thì vẫn làm được, ngoại trừ lĩnh vực chuyên môn; điều mà Mác làm được thì tôi lại không làm được. Mác đứng cao hơn, nhìn xa hơn tất cả chúng ta. Mác là thiên tài, còn chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là những người có tài thôi. Nếu không có Mác thì lý luận thật khó mà được như ngày nay. Vì vậy, lý luận đó mang tên của Mác là một điều chính đáng”
 13. I. Khái lược về chủ nghĩa Mác­ Lênin  1. Chủ nghĩa Mác­Lênin và ba bộ  phận lý luận cấu thành  Chủ nghĩa Mác­Lênin “Là hệ thống quan  điểm và học thuyết” khoa học của  C. Mác, Ph. Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là  sự kế thừa và phát triển những tinh hoa, giá trị lịch sử  tư  tưởng của nhân loại, trên cơ  sở thực tiễn của thời  đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô  sản,  giải  phóng  nhân  dân  lao  động  và  giải  phóng  con  người; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến  của nhận thức khoa học
 14. Ba bộ phận cấu thành Chủ nghĩa Mác - Lênin
 15. Triết học Khái niệm: Là hệ thống tri thức lý luận  chung nhất của con người về thế giới, về  vị trí vai trò của con người trong thế giới  ấy. Đối tượng: Quan hệ giữa vật chất và ý thức,  các quy luật chung nhất của tự nhiên, xã  hội và tư duy Vị trí, vai trò: Thể hiện thế giới quan,  phương pháp luận. cơ sở lý luận cho kinh  tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa  học; “là công cụ vĩ đại” để nhận thức và  cải tạo thế giới
 16. Kinh tế chính trị học Khái niệm: Là khoa học về những quy luật chi phối  sự sản xuất và sự trao đổi những tư liệu sinh hoạt  vật chất trong xã hội loài người. Đối tượng: Nghiên cứu quan hệ sản xuất xã hội trong  mối liên hệ chặt chẽ và tác động qua lại với lực  lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng Vị trí, vai trò: Luận chứng những quy luật kinh tế cơ  bản của CNTB, vạch ra bản chất bóc lột của nó,  khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, tất yếu  của sự thay thế về cơ sở kinh tế từ CNTB lên  CNXH
 17. Chủ nghĩa xã hội khoa học Khái niệm: Học thuyết về chính trị ­ xã hội của quá trình  nảy sinh, hình thành và phát triển chủ nghĩa xã hội. Đối tượng: Điều kiện lịch sử và tính quy luật của quá  trỡnh  đấu tranh lật đổ CNTB, cải tạo xã hội để xây  dựng CNXH Vị trí, vai trò: Kế tục phát triển và hoàn thiện chủ nghĩa  Mác, là hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, 
 18. 2. Khái lược quá trỡnh hỡnh  thành và phát  triển chủ nghĩa Mác­Lênin  a, Những điều kiện tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa  Mác  Điều kiện kinh tế – xã hội: ­Sự củng cố và phát triển của phương thức sản  xuất tư bản chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng  công nghiệp ­ Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch  sử với tính cách một lực lượng chính trị – xã hội  độc lập  ­ Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản là cơ sở 
 19. Nguồn gốc lý luận:  ­ Triết học cổ điển Đức: đại biểu G. V.  Hêghen (1770­1831) và L. Phoiơbac (1804­ 1872) ­ Kinh tế chính trị học cổ điển Anh: đại biểu  Ađam Xmit (1723­1790) và Đ. Ricácđô (1772­ 1823) ­ Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp: đại  biểu Xanh Ximông (1760­1825) Phuriê (1772­ 1837)
 20. Tiền đề khoa học tự nhiên  Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng  Thuyết tế bào   Thuyết tiến hoá Đác uyn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2