intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

1
567
lượt xem
70
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng bao gồm những nội dung về chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

 1. CHƯƠNG 1 CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG
 2. Chương 1 bao gồm các phần sau: I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG II/ QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
 3. I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY KHÁI QUÁT VẬT BiỆN CHỨNG NHẤT 1/ Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc PHỔ BiẾN giải quyết vấn đề cơ bản NHẤT triết học. Triết học là hệ thống CHUNG NHẤT những quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó.
 4. Ý THỨC VÀ Vấn đề cơ bản của VẬT CHẤT triết học là vấn đề gì? TÂM VÀ VẬT Ph.Ăngghen: LÝ VÀ KHÍ LINH HỒN VÀ THỂ XÁC
 5. VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC MẶT THỨ NHẤT MẶT THỨ NHÌ VC VÀ YT CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC CÁI NÀO CÓ TRƯỚC? THẾ GiỚI KHÔNG ? KHÔNG Ý THỨC VẬT CHẤT NHẬN THỨC NHẬN THỨC CÓ TRƯỚC CÓ TRƯỚC ĐƯỢC ĐƯỢC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHỦ NGHĨA DUY TÂM THUYẾT BẤT KHẢ TRI
 6. 2/ CN DVBC – HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CAO NHẤT CỦA CNDV DUY VẬT CỔ ĐẠI CNDV Trước và sau CN 6 TK VẬT CHẤT DV SIÊU HÌNH VẤN QUYẾT ĐỊNH (CẬN ĐẠI)TK XVII-XVIII Ý THỨC ĐỀ CƠ DV BiỆN CHỨNG TRIÊT HỌC MÁC ĐẦU TK XIX ĐẾN NAY BẢN TRIẾT CNDT HỌC CNDT KHÁCH QUAN Ý THỨC QUYẾT ĐỊNH VẬT CHẤT CNDT CHỦ QUAN
 7. Vai trò của CNDV trong lịch sử • Quan  điểm  của  các  lực  lượng  tiến  bộ,  cách  mạng • Gắn bó chặt chẽ với khoa học
 8.  Các hỡnh thức cơ bản của CNDV trong lịch sử • CNDV chất phác, ngây thơ, tự nhiên thời cổ đại • CNDV siêu hình, máy móc thế kỷ XVII­XVIII • CNDVBC do C.Mác, Ph.Ăngghen xây dựng và  V.I.Lênin phát triển là hình thức hoàn bị nhất của  CNDV­ thế giới quan của giai cấp công nhân, các  lực lượng tiến bộ
 9. II/ QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1/ Vật chất a/ Phạm trù vật chất + Quan niệm của những nhà duy vật cổ đại. Vật chất là những vật thể hữu hình. Đång nhÊt vËt chÊt víi c¸c d¹ng cô thÓ cña vËt chÊt nh­: n­íc, löa, kh«ng khÝ, nguyªn tö… HERACƠLIT THALES
 10. KIM THỔ THỦY MỘC HỎA NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH ,TƯƠNG KHẮC
 11. +  CNDV  siêu  hỡnh  thế  kỷ XVII­XVIII: ­  Coi  vật  chất  là  nguyên  tử,  có  cấu  tạo  dạng hạt  ­ Thuộc tính cơ bản  của  vật  chất  là  có  khối  lượng, năng lượng không  đổi,  bất  biến,  vĩnh  viễn  như vật chất
 12. 1895: Rơnghen ra tia X 1896: CUỐI XIX Béccơren NGUYÊN ĐẦU XX phóng xạ TỬ CỔ BỊ PHÁ VỠ. ĐẠI VẬT CHẤT VẬT CHẤT LÀ VẬT THỂ CỤ THỂ CÒN KHÔNG 1897 : VÀ (NGUYÊN TỬ) Tômxơn NÓ LÀ GÌ ? điện tử 1901: Kaufman khối lượng thay đổi
 13. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất. Lênin: “Vật chất” V.I.LÊNIN
 14. KHÔNG THỂ ĐỒNG NHẤT VẬT CHẤT NÓI CHUNG VỚI NHỮNG DẠNG CỤ THỂ CỦA VẬT CHẤT 3/ CÂN, ĐONG, 3/ KHÔNG CÂN, ĐONG ĐO, ĐẾM ĐƯỢC ĐO, ĐẾM ĐƯỢC 2/ TỒN TẠI VÔ HẠN, 2/ TỒN TẠI GIỚI HẠN VÔ TẬN, KHÔNG SINH RA, SINH RA VÀ MẤT ĐI KHÔNG MẤT ĐI 1/ TỒN TẠI KHÁCH QUAN 1/ MỘT DẠNG CỤ THỂ THÔNG QUA CỦA VẬT CHẤT VÔ SỐ SỰ VẬT TỪ THẾ GIỚI VI MÔ ĐẾN THẾ GIỚI VĨ MÔ VẬT THỂ CỤ THỂ VẬT CHẤT PHÂN BIỆT VẬT THỂ CỤ THỂ VỚI VẬT CHẤT
 15. Ý nghĩa thực tiễn của định nghĩa: + Trong cùng một định nghĩa Lênin đã giải quyết triệt để hai mặt của vấn đề cơ bản triết học + Định nghĩa khắc phục được những thiếu sót của những nhà duy vật siêu hình, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng vật lý, mở đường cho khoa học phát triển. + Định nghĩa đã chống lại cả chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ quan.
 16. b/ Phương thức và hình thức tồn tại của “Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất, tức vật chất. được hiểu, là một + Vận động là phương phương thức tồn tại của thức tồn tại của vật chất vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, -Thông qua vận động thì bao gồm tất cả mọi sự mà các dạng cụ thể của thay đổi và mọi quá trình vật chất biểu hiện sự diễn ra trong vũ trụ, kể từ tồn tại của mình. sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy” (Ph. Ănghen)
 17. Vận động: là phương thức tồn tại của vật chất, là mọi sự biến đổi nói chung • Vật chất tồn tại bằng vận động • Vận động là vận động của vật chất, không có vật chất không vận động và không có vận động phi vật chất • Vận động là tự thân vận động của vật chất, do bản thân kết cấu vật chất quy định
 18. Các hình thức cơ bản của vận động • Vận động cơ học • Vận động vật lý • Vận động hóa học • Vận động sinh học • Vận động xã hội Hình thức vận động cao dựa trên cơ sở và bao hàm các hình thức vận động thấp Mỗi sự vật có thể có nhiều hình thức vận động
 19.                      Ô tô Máy bay
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2