CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chia sẻ: Ngoc Lanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
389
lượt xem
18
download

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp các môn học theo học kỳ của ngành KHMT mũi nhọn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  1. Trang 1, TRƯỜNG ĐH TOÂN ĐỨC THẮNG Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin & Toaùn ÖÙng Duïng CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGAØNH KHMT MUÕI NHOÏN Moân töï STT TEÂN HOÏC PHAÀN Maõ MH Soá ÑVHT HK choïn (x) Hoïc Kyø 1 28.5(17,7,4.5) 1 Anh vaên giao tieáp 1 NN101 3(2,1,0) 1 2 Tin hoïc Vaên phoøng TH100 4(2,0,2) 1 3 Tin hoïc Ñaïi Cöông TH101 4(2,1,1) 1 4 Toaùn A1 (Giaûi tích 1 bieán) TN101 3(2,1,0) 1 5 Toaùn A2 (Ñaïi soá tuyeán tính) TN102 4(2,2,0) 1 6 Vaät lyù Ñaïi cöông 1 (Cô, Nhieät) VL001 3(2,1,0) 1 7 Kinh teá chính trò Maùc Leânin XN001 5(5,0,0) 1 8 Giaùo duïc theå chaát 1 1.5(0,0,1.5) 1 Hoïc Kyø 2 32(19,8,5) 1 Anh vaên giao tieáp 2 NN102 3(2,1,0) 2 2 Cô sôû Laäp trình TH102 4.5(2,1,1.5) 2 3 Toaùn A3 (Giaûi tích nhieàu bieán) TN103 4(2,2,0) 2 4 Toaùn A4 (Chuoãi, PTVP) TN104 4(2,2,0) 2 5 Vaät lyù Ñaïi cöông 2 (Ñieän, Töø) VL002 4(3,1,0) 2 6 Trieát hoïc Maùc Leânin XN101 6(6,0,0) 2 7 Giaùo duïc theå chaát 2 1.5(0,0,1.5) 2 8 Giaùo duïc Quoác Phoøng 4(2,0,2) 2 Hoïc Kyø 3 26.5(15,6,5.5) 1 Anh vaên giao tieáp 3 NN103 3(2,1,0) 3 2 Laäp trình Naâng cao TH104 4.5(2,1,1.5) 3 3 Caáu truùc döõ lieäu & giaûi thuaät TH201 4.5(2,1,1.5) 3 4 Tổ chức maùy tính TH203 4(3,0,1) 3 5 Xaùc suaát thoáng keâ A TN204 3(2,1,0) 3 6 Giaûi tích soá 1 TN211 3(2,1,0) 3 7 Toaùn rôøi raïc TN222 3(2,1,0) 3 8 Giaùo duïc theå chaát 3 1.5(0,0,1.5) 3 Hoïc Kyø 4 27(16,8,3) 1 Anh vaên giao tieáp 4 NN104 3(2,1,0) 4 2 Phaân tích vaø thieát keá thuaät toaùn TH202 4.5(2,1,1.5) 4 3 Ngoân ngöõ laäp trình TH204 3(2,1,0) 4 4 Maïng Maùy Tính TH211 3(2,1,0) 4 5 Cô sôû döõ lieäu TH231 4.5(2,1,1.5) 4 6 LT thoâng tin TH306 3(2,1,0) 4 7 Toái öu 1 TN321 3(2,1,0) 4 8 Lyù thuyeát ñoà thò TN323 3(2,1,0) 4 Hoïc Kyø 5 29(18,6,5) 1 Anh vaên giao tieáp 5 3(2,1,0) 5 Page 1
  2. Trang 2, 2 5 3 Coâng Ngheä Phaàn Meàm TH221 4(2,1,1) 5 4 Laäp trình höôùng ñoái töôïng TH301 4.5(2,1,1.5) 5 5 Heä Ñieàu Haønh TH302 3(2,1,0) 5 6 Phaân tích thieát keá heä thoáng TH321 4.5(2,1,1.5) 5 7 Töï choïn 1 TH341 3(2,0,1) x 5 8 Lòch söû Ñaûng CSVN XN102 4(4,0,0) 5 Hoïc Kyø 6 26.5(15,4,7.5) 1 Anh vaên giao tieáp 6 3(2,1,0) 6 2 Laäp trình Java & Web 4.5(2,1,1,5) 6 3 Coâng Ngheä .NET 4.5(2,1,1,5) 6 4 Laäp trình öùng duïng maïng TH311 4.5(2,1,1.5) 6 Chuyên Đề 1: Tìm kiếm, phân tích thông tin và 5 phát triển kỹ năng thuyết trình THxxx 2(1,0,1) x 6 Chuyên Đề 2: Xây dựng kỹ năng và định hướng 6 nghề nghiệp THxxx 2(1,0,1) x 6 Chuyên Đề 3: Ứng dụng quy trình phát triển 7 phần mềm THxxx 2(1,0,1) x 8 CNXHKH XN002 4(4,0,0) 6 Hoïc Kyø 7 18(12,1,5) 1 Anh vaên giao tieáp 7 NN107 3(2,1,0) 2 Chuyên Đề 4: Phân tích yêu cầu phần mềm THxxx 3(2,0,1) x 7 Chuyên Đề 5: Kiểm thử chất lượng hệ thống 3 phần mềm THxxx 3(2,0,1) 7 Chuyên Đề 6: Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu 4 trong dự án THxxx 4(2,0,2) 7 5 Chuyên Đề 7: Kiến trúc ứng dụng THxxx 2(1,0,1) x 7 6 Tö töôûng Hoà Chí Minh 3(3,0,0) 7 Hoïc Kyø 8 20(4,0,16) 1 Chuyền Đề 8: Thực tập tốt nghiệp THxxx 8(4,0,4) 8 2 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP 12(0,0,12) 8 207.5 *Löu yù: - Caùc chuyeân ñeà toâ ñaäm ñöôïc hoïc vaø thöïc taäp taïi coâng ty phaùt trieån phaàn meàm - Kết quả điểm Chuyên đề 5 được phép thay thế cho Đồ án 1, chuyên đề 6 được phép thay thế cho đồ án 2 trong trường hợp sinh viên dừng chương trình thực tập và trở về học tại trưòng. Page 2
Đồng bộ tài khoản