intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thiết kế đồ hoạ (Graphics design) - Trường CĐN KTCN Dung Quất

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

31
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình có thể trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong các công việc thuộc nghề Thiết kế đồ hoạ. Hoàn thành chương trình học, người học có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế đồ hoạ. Người học có khả năng làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức hành nghề theo nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thiết kế đồ hoạ (Graphics design) - Trường CĐN KTCN Dung Quất

  1. -1- Ch­¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2009/Q§- BL§TBXH ngµy 15 tháng 06 năm 2009 cña Bé tr­ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ XH) ────────────────── Tªn nghÒ: ThiÕt kÕ ®å ho¹ (Graphics design) M· nghÒ: 50480208 Tr×nh ®é ®µo t¹o: Cao ®¼ng nghÒ §èi t­îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng vµ t­¬ng ®­¬ng; Sè l­îng m«n häc, m« ®un ®µo t¹o: 38 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Cao ®¼ng nghÒ, I môc tiªu ®µo t¹o 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp Trang bÞ cho ng­êi häc kiÕn thøc chuyªn m«n vµ n¨ng lùc thùc hµnh trong c¸c c«ng viÖc thuéc nghÒ ThiÕt kÕ ®å ho¹. Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc, ng­êi häc cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, øng dông kü thuËt, c«ng nghÖ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thiÕt kÕ ®å ho¹. Ng­êi häc cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, tù kiÕm sèng b»ng nghÒ ®· häc hoÆc cã kh¶ n¨ng tæ chøc hµnh nghÒ theo nhãm. Ng­êi häc trë thµnh ng­êi cã ®¹o ®øc, cã l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã ý thøc chøc kû luËt, cã kh¶ n¨ng tù häc hoÆc tiÕp tôc häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Cô thÓ ch­¬ng tr×nh sÏ trang bÞ c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng nghÒ nghiÖp sau: - KiÕn thøc: + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ CNTT; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc vÒ kü thuËt ®å ho¹ trªn m¸y tÝnh; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ vÏ kü thuËt, mü thuËt c«ng nghiÖp; + Båi d­ìng c¸c kiÕn thøc vÒ thÈm mü häc; + Båi d­ìng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kü n¨ng s¸ng t¸c c¸c t¸c phÈm ®å ho¹. - Kü n¨ng: + Cã thÓ kÕt nèi, ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi; + Cã thÓ nhËn lµm dÞch vô c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn thiÕt kÕ ®å ho¹ nh­ t¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt, mü thuËt, chÕ b¶n s¸ch b¸o, t¹o c¸c tranh ¶nh qu¶ng c¸o, c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn video sè, chôp ¶nh sè; + Cã thÓ lµm dÞch vô trong c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn thiÕt kÕ c¸c trang Web; + Cã thÓ t¹o ra c¸c b¶n vÏ liªn quan ®Õn mü thuËt c«ng nghiÖp. 2 ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc, thÓ chÊt vµ quèc phßng - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + Tr×nh bµy ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; HiÕn ph¸p, Ph¸p luËt cña n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam; + Tr×nh bµy ®­îc ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thµnh tùu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
  2. -2- + Cã lßng yªu n­íc, yªu chñ nghÜa x· héi, trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ lîi Ých cña ®Êt n­íc; + Cã ®¹o ®øc, yªu nghÒ vµ cã l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp; + Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ t¸c phong c«ng nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi víi nhiÖm vô ®­îc giao; + Lu«n phÊn ®Êu ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm dÇu thùc vËt ViÖt Nam; + Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt; + Cã tinh thÇn tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n; - ThÓ chÊt, quèc phßng: + Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp, c«ng t¸c l©u dµi, s½n sµng phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; + Tr×nh bµy ®­îc mét sè ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp vµ ®¹t kü n¨ng c¬ b¶n ë mét sè m«n thÓ dôc thÓ thao nh­: ThÓ dôc, §iÒn kinh, Bãng chuyÒn; + Tr×nh bµy ®­îc c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c quèc phßng toµn d©n, d©n qu©n tù vÖ; + Cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n vÒ qu©n sù phæ th«ng cÇn thiÕt cña ng­êi chiÕn sü, vËn dông ®­îc trong c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù trÞ an; + Cã ý thøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù b¶o vÖ Tæ quèc. 3 C¬ héi viÖc lµm Ng­êi häc sau khi tèt nghiÖp cã thÓ: + Lµm viÖc trong c¸c ngµnh liªn quan ®Õn vÏ kü thuËt nh­ x©y dùng, kiÕn tróc, c¬ khÝ v. v. + Lµm viÖc trong c¸c ngµnh liªn quan vÏ mü thuËt nh­ Qu¶ng c¸o, thiÕt kÕ thêi trang; + Lµm viÖc trong c¸c c«ng ty, c¬ quan, tæ chøc xuÊt b¶n s¸ch b¸o, t¹p chÝ. + ThiÕt kÕ trang Web, Websites; + Cã thÓ lµm viÖc ë c¸c c¬ quan, c«ng ty liªn quan ®Õn viÖc sö dông, khai th¸c c«ng nghÖ ®a ph­¬ng tiÖn. II. thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu 1. Thêi gian cña khãa häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu - Thêi gian kho¸ häc: 2,5 n¨m - Thêi gian häc tËp: 130 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 3465 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/m« ®un vµ thi tèt nghiÖp: 300 giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 135 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 450 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 3015 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2115 giê; Thêi gian häc tù chän 900 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 1002 giê; Thêi gian häc thùc hµnh 2013 giê Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
  3. -3- III. danh môc m«n häc, m« ®un ®µo tµo t¹o b¾t buéc, thêi gian vµ ph©n bæ thêi gian Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· MH, Tªn m«n häc, m« ®un Trong ®ã Tæng M§ sè Lý Thùc KiÓm thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 450 194 229 27 MH 01 ChÝnh trÞ 90 60 24 6 MH 02 Ph¸p luËt 30 21 7 2 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 60 4 50 6 MH 04 Gi¸o dôc quèc phßng 75 33 38 4 MH 05 Anh v¨n 120 59 56 5 MH 06 Tin häc ®¹i c­¬ng 75 17 54 4 C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ II 2115 711 1258 146 b¾t buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ së 780 336 388 56 MH 07 Anh v¨n chuyªn ngµnh 120 55 55 10 MH 08 C¬ së to¸n cho thiÕt kÕ ®å ho¹ 90 42 42 6 MH 09 C¬ së d÷ liÖu vµ hÖ qu¶n trÞ CSDL 90 42 42 6 MH 10 M¹ng m¸y tÝnh vµ Internet 90 27 57 6 NhËp m«n cÊu tróc d÷ liÖu vµ gi¶i MH 11 90 42 42 6 thuËt C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ thiÕt MH 12 90 42 42 6 kÕ MH 13 An toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp 30 13 15 2 MH 14 NhËp m«n kü thuËt lËp tr×nh 120 55 55 10 M§ 15 KiÕn tróc m¸y tÝnh 60 18 38 4 C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n II.2 nghÒ 1335 375 870 90 MH 16 Tæ chøc s¶n xuÊt 60 28 28 4 MH 17 Mü thuËt c¬ b¶n 90 27 57 6 MH 18 C¬ së kü thuËt ®å ho¹ 120 40 70 10 MH 19 Nguyªn lý t¹o h×nh 90 42 42 6 MH 20 VÏ kü thuËt c¨n b¶n 120 25 85 10 M§ 21 T¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt c¬ b¶n 90 27 57 6 M§ 22 Xö lý ¶nh c¬ b¶n 90 27 57 6 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
  4. -4- M§ 23 ChÕ b¶n ®iÖn tö c¬ b¶n 90 27 57 6 M§ 24 ThiÕt kÕ Website 120 40 70 10 M§ 25 T¹o h×nh 2D vµ 3D 120 25 85 10 M§ 26 Kü thuËt chôp ¶nh 120 25 85 10 M§ 27 ThiÕt bÞ ngo¹i vi sè 90 27 57 6 M§ 28 Bµi tËp tèt nghiÖp 135 15 120 0 Tæng céng 2565 905 1487 173 IV. ch­¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H­íng dÉn sö dông CTKT§ C§N ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ 1. H­íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. - M«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt mang tÝnh ®Æc thï riªng trong tõng ngµnh cô thÓ hoÆc tÝnh ®Æc thï cña vïng miÒn, cña tõng ®Þa ph­¬ng; - Ngoµi c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc nªu trong môc III, c¸c Tr­êng/C¬ së d¹y nghÒ tù x©y dùng hoÆc lùa chän mét sè m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ®­îc ®Ò nghÞ trong ch­¬ng tr×nh khung nµy (mang tÝnh tham kh¶o) ®Ó ¸p dông cho Tr­êng/C¬ së d¹y nghÒ cña m×nh; - ViÖc x¸c ®Þnh c¸c m«n häc, m« ®un tù chän dùa vµo c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n sau: + §¶m b¶o môc tiªu ®µo t¹o chung cña nghÒ; + §¸p øng ®­îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph­¬ng hoÆc cña tõng doanh nghiÖp cô thÓ; + §¶m b¶o thêi gian ®µo t¹o theo qui ®Þnh; + §¶m b¶o tû lÖ thêi gian (lý thuyÕt, thùc hµnh) theo qui ®Þnh. - Tuú thuéc nhu cÇu cña ng­êi häc vµ ®Æc ®iÓm vïng miÒn cña c¬ së ®µo t¹o cã thÓ tham kh¶o c¸c m« ®un, m«n häc tù chän ®­a ra d­íi ®©y, víi tæng thêi l­îng 900 giê ®Ó gi¶ng d¹y cho phï hîp. Trong ®ã: + Thêi gian häc lý thuyÕt: 291 giê + Thêi gian häc thùc hµnh: 609 giê 1.1 Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· Trong ®ã MH, Tªn m«n häc, m« ®un tù chän Tæng M§ sè Lý Thùc KiÓm thuyÕt hµnh tra MH 29 C«ng nghÖ Multimedia 120 40 70 10 S¸ng t¸c kÞch b¶n trong c«ng nghÖ MH 30 60 28 28 4 multimedia Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
  5. -5- MH 31 §å ho¹ h×nh ®éng 60 18 38 4 M§ 32 NhËp m«n thiÕt kÕ Game 90 27 57 6 M§ 33 ChÕ b¶n ®iÖn tö n©ng cao 90 27 57 6 M§ 34 T¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt x©y dùng 90 27 57 6 M§ 35 Xö lý ¶nh n©ng cao 90 27 57 6 M§ 36 Dùng video 90 27 57 6 M§ 37 ThiÕt kÕ mÉu ®Æc thï 90 30 54 6 M§ 38 TÝch hîp d÷ liÖu ®å häa trong b¶n ®å 120 40 70 10 Tæng céng 900 291 545 64 1.2. H­íng dÉn x©y dùng ch­¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - §èi víi m« ®un: ch­¬ng tr×nh chi tiÕt cña mçi m« ®un ®µo t¹o nghÒ cÇn ®¶m b¶o hai néi dung chÝnh: néi dung vÒ kiÕn thøc vµ néi dung vÒ kü n¨ng. C¨n cø ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh chi tiÕt c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän lµ: + Mçi mét ®Ò môc trong néi dung m« ®un ë §Ò c­¬ng chi tiÕt ch­¬ng tr×nh m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän lµ mét c«ng viÖc ®· ®­îc ph©n tÝch ë PhiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc. Khi x©y dùng ch­¬ng tr×nh chi tiÕt cña m« ®un th«ng th­êng x©y dùng mçi ®Ò môc nµy thµnh mét bµi häc tÝch hîp lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Nh­ vËy sè bµi häc trong mét m« ®un sÏ b»ng sè c«ng viÖc ®· ®­îc ph©n tÝch ë phiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc cña nhiÖm vô ®ã; + Tiªu chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña tõng c«ng viÖc trong: “Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ” chÝnh lµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®Ó x©y dùng néi dung ch­¬ng tr×nh chi tiÕt cña mçi bµi häc trong m« ®un t­¬ng øng; + §iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc trong mçi bµi häc cña m« ®un lµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhiÖm vô t­¬ng øng trong: “Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ”; + C¸c b­íc c«ng viÖc trong mét c«ng viÖc ë tõng bµi häc cña mçi m« ®un ®­îc c¨n cø vµo c¸c b­íc cña c«ng viÖc trong phiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc; - §èi víi m«n häc: cÇn c¨n cø vµo c¸c néi dung chÝnh trong §Ò c­¬ng chi tiÕt ch­¬ng tr×nh cña tõng m«n häc ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh chi tiÕt cho m«n häc ®ã, cô thÓ nh­ sau: + Môc tiªu m«n häc; + Néi dung vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é nghÒ mµ ng­êi häc ph¶i häc; + Ph©n bæ thêi gian cho tõng phÇn, tõng ch­¬ng cô thÓ ®· ®­îc x¸c ®Þnh; + H­íng dÉn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh. 2. H­íng dÉn thi tèt nghiÖp Sè M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi TT 1 ChÝnh trÞ ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm Kh«ng qu¸ 2 giê 2 KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: - Lý thuyÕt nghÒ ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm Kh«ng qu¸ 3 giê - Thùc hµnh nghÒ Bµi thi thùc hµnh Kh«ng qu¸ 24 giê Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
  6. -6- - M« ®un tèt nghiÖp (lý TÝch hîp lý thuyÕt vµ thùc Kh«ng qu¸ 24 giê thuyÕt vµ thùc hµnh) hµnh * PhÇn thi lý thuyÕt: - Néi dung thi: C¸c kiÕn thøc lý thuyÕt cèt lâi cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ; - §¸nh gi¸: §iÓm lý thuyÕt ®­îc ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 10, ®iÓm c¸ch biÖt lµ mét ®¬n vÞ. MÉu phiÕu ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña Tæng côc D¹y nghÒ. * PhÇn thi thùc hµnh: - Néi dung thi: Nh÷ng kü n¨ng cèt lâi trong ch­¬ng tr×nh c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ; - Thêi gian thi: Thêi gian cña phÇn thi thùc hµnh ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian quy ®Þnh theo c«ng viÖc cô thÓ ®­îc giao nh­ng kh«ng qu¸ 24 giê; - §¸nh gi¸: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo bµi kiÓm tra vµ thang ®¸nh gi¸ theo s¶n phÈm vÒ 4 tiªu chÝ: Quy tr×nh, S¶n phÈm, An toµn, Th¸i ®é. MÉu phiÕu ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña Tæng côc d¹y nghÒ. Quy tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p biªn so¹n ng©n hµng c©u hái lý thuyÕt vµ bµi thi thùc hµnh nghÒ xem hÖ thèng tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ, kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ cÊp v¨n b»ng chøng chØ. 3. H­íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i kho¸ (®­îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®­îc Môc tiªu: gi¸o dôc toµn diÖn - Tæ chøc cho ng­êi häc tham gia c¸c ho¹t ®éng §oµn; c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, cÇu l«ng, bãng ®¸, bãng chuyÒn... c¸c c©u l¹c bé tin häc, ngo¹i ng÷; c¸c phong trµo thi ®ua nh©n dÞp kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín: Ngµy quèc kh¸nh 2/9, Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11, Ngµy quèc phßng toµn d©n 22/12, Ngµy thµnh lËp §¶ng 03/02, Ngµy thµnh lËp §oµn 26/03, Ngµy chiÕn th¾ng 30/04 vµ Quèc tÕ lao ®éng 1/5, Ngµy sinh nhËt B¸c 19/05; - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tham quan, du lÞch t¹i c¸c n¬i danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch lÞch sö ®Ó gi¸o dôc lßng yªu n­íc vµ truyÒn thèng c¸ch m¹ng; - MÆt kh¸c Nhµ tr­êng cã thÓ tæ chøc cho ng­êi häc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­: HiÕn m¸u nh©n ®¹o, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, thanh niªn t×nh nguyÖn, mïa hÌ xanh hoÆc tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi; - Thêi gian ®­îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o chÝnh kho¸. 4. C¸c chó ý kh¸c - ë tr×nh ®é Cao ®¼ng nghÒ ng­êi häc ®­îc trang bÞ nhiÒu kiÕn thøc, kü n¨ng vÒ nghÒ ThiÕt kÕ ®å häa. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y Nhµ tr­êng cÇn cã c¸c phßng chuyªn m«n hãa; - §Æc ®iÓm cña nghÒ ThiÕt kÕ ®å häa lµ nghÒ tÝch hîp cña nghÒ kü thuËt vµ mü thuËt, t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm víi c¸c quy m« lín, nhá, tÝnh chÊt kh¸c nhau, v× vËy cÇn chó träng göi ng­êi häc ®i thùc tËp ë c¸c c¬ së liªn quan ®Õn ngµnh ThiÕt kÕ ®å häa; - Ch­¬ng tr×nh, néi dung chi tiÕt c¸c m«n häc chung ®­îc thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh do Bé Lao ®éng- Th­¬ng binh vµ X· héi ban hµnh./. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2