intTypePromotion=1

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn dựa trên kết quả thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia: Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
59
lượt xem
2
download

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn dựa trên kết quả thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia: Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu giới thiệu tổng quan về chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, mục đích của Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA), mô tả chương trình, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn dựa trên kết quả thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia: Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội

Public Disclosure Authorized<br /> <br /> E3058<br /> BẢN DỊCH<br /> <br /> Chương trình Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Dựa trên Kết quả<br /> Thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia<br /> Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội<br /> <br /> Public Disclosure Authorized<br /> <br /> Public Disclosure Authorized<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> 28 tháng 9 năm 20121<br /> <br /> CHUẨN BỊ BỞI<br /> <br /> Public Disclosure Authorized<br /> <br /> NGÂN HÀNG THẾ GIỚI<br /> <br /> 1<br /> <br /> Dự thảo Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA) đã được công bố vào tháng 6/2012. Bản ESSA cuối<br /> cùng này, mặc dù không có nhiều thay đổi, bảo đảm sự thống nhất chung với tài liệu CTMTQG3 đã được chính phủ<br /> phê duyệt cuối cùng, bao gồm dữ liệu về độ bao phủ cấp nước và vệ sinh và tiêu chuẩn chất lượng, và với Tài liệu<br /> thẩm định Chương trình (PAD), bao gồm cả mục tiêu Chương trình PforR<br /> <br /> Mục lục<br /> Danh mục bảng ............................................................................................................................................................. iv<br /> TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................................................................................... v<br /> TÓM TẮT TỔNG QUAN .............................................................................................................................................1<br /> PHẦN 1: GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................4<br /> 1.1<br /> <br /> Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn.........................................4<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Mục đích của Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA) ................................................................5<br /> <br /> PHẦN 2: MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ..........................................................................................................................6<br /> 2.1<br /> <br /> Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Dựa trên Kết quả thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia ..6<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Hoạt động của Chương trình ........................................................................................................................6<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Tổ chức Thực hiện .......................................................................................................................................7<br /> <br /> PHẦN 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ..................................................................................................... 9<br /> 3.1<br /> <br /> Bối cảnh Môi trường ....................................................................................................................................9<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Tài nguyên Nước ở Đồng bằng Sông Hồng .............................................................................................9<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Hiện trạng Nguồn Nước mặt ....................................................................................................................9<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> Hiện trạng Nguồn Nước ngầm ...............................................................................................................10<br /> <br /> 3.1.4<br /> <br /> Arsen ......................................................................................................................................................10<br /> <br /> 3.1.5<br /> <br /> Hiện trạng Vệ sinh .................................................................................................................................11<br /> <br /> 3.1.6<br /> <br /> Vệ sinh trong Trường học và Trạm Y tế ................................................................................................12<br /> <br /> 3.1.7<br /> <br /> Thay đổi Hành vi Vệ sinh Cá nhân và Môi trường ................................................................................12<br /> <br /> 3.1.8<br /> <br /> Quản lý Vệ sinh Môi trường ..................................................................................................................13<br /> <br /> 3.1.9<br /> <br /> Môi trường sống hoặc Nguồn lực Văn hóa Vật thể Nhạy cảm ..............................................................14<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Tác động Môi trường Tiềm tàng của Chương trình NS-VSMTNT ............................................................14<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Lợi ích Môi trường ................................................................................................................................14<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Tác động Môi trường Bất lợi Tiềm tàng ................................................................................................14<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Yếu tố Chính của Hệ thống Quản lý Môi trường của Bên vay ..................................................................16<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> Khuôn khổ Pháp lý và Quy định Áp dụng cho Chương trình ................................................................16<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Biện pháp Giảm nhẹ những Tác động Môi trường Bất lợi Chính ..........................................................18<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Sắp xếp Thể chế và Nguồn lực để Quản lý Môi trường .........................................................................19<br /> <br /> 3.3.4<br /> <br /> An toàn cho Cộng đồng và Công nhân ..................................................................................................20<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Đánh giá Năng lực và Hiệu quả Quản lý Môi trường của Bên Vay ...........................................................20<br /> <br /> ii<br /> <br /> 3.4.1<br /> <br /> Tuân thủ LBVMT và quy định về EIA ..................................................................................................20<br /> <br /> 3.4.2<br /> <br /> Quản lý và Kiểm soát Chất lượng Nước Sinh hoạt ................................................................................21<br /> <br /> 3.4.3<br /> <br /> Phối hợp giữa các Cơ quan ....................................................................................................................22<br /> <br /> 3.4.4<br /> <br /> Tham vấn Bên liên quan ........................................................................................................................22<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> Kết luận và Khuyến nghị............................................................................................................................22<br /> <br /> PHẦN 4: HỆ THỐNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ...............................................................................................................24<br /> 4.1<br /> <br /> Bối cảnh Xã hội..........................................................................................................................................24<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Tác động Xã hội Tiềm tàng của Chương trình ...........................................................................................26<br /> <br /> 4.2.1<br /> <br /> Lợi ích của Chương trình .......................................................................................................................26<br /> <br /> 4.2.2<br /> <br /> Rủi ro Tiềm tàng của Chương trình .......................................................................................................27<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Yếu tố Chính Trong Hệ thống Quản lý Xã hội của Bên vay ......................................................................28<br /> <br /> 4.3.1<br /> <br /> Thu hồi đất .............................................................................................................................................28<br /> <br /> 4.3.2<br /> <br /> Công bố thông tin, Tham vấn và Tham gia............................................................................................31<br /> <br /> 4.3.3<br /> <br /> Dân tộc Thiểu số ....................................................................................................................................33<br /> <br /> 4.4<br /> <br /> Đánh giá Năng lực Quản lý Xã hội của Bên vay và Hiệu quả ...................................................................36<br /> <br /> 4.4.1<br /> <br /> Thu hồi đất .............................................................................................................................................36<br /> <br /> 4.4.2<br /> <br /> Công bố Thông tin, Tham vấn và Tham gia ..........................................................................................37<br /> <br /> 4.4.3<br /> <br /> Dân tộc Thiểu số ....................................................................................................................................37<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> Kết luận và Khuyến nghị............................................................................................................................38<br /> <br /> Phụ lục 1: Tham vấn và Tham gia ...............................................................................................................................40<br /> Phụ lục 2: Môi trường sống Nhạy cảm ở các Tỉnh Mục tiêu ......................................................................................48<br /> Phụ lục 3: Pháp luật về Môi trường của Việt Nam ......................................................................................................51<br /> Hệ thống Đánh giá Tác động Môi trường ............................................................................................................53<br /> Quy trình sàng lọc sớm đối với EIA ....................................................................................................................53<br /> Quy mô của EIA: Cân nhắc các Phương án Chiến lược, Kỹ thuật, và Địa điểm ................................................. 54<br /> Vai trò và Trách nhiệm Thể chế - EIA ................................................................................................................54<br /> Phụ lục 4: Cung cấp Dịch vụ ở những Khu vực Mục tiêu ..........................................................................................55<br /> Phụ lục 5: Tóm tắt Đánh giá Môi trường và Xã hội và Kế hoạch Hành động .............................................................57<br /> Phụ lục 6: Bản đồ Vùng Đồng bằng Sông Hồng .........................................................................................................71<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục bảng<br /> Bảng 1: Khả năng tiếp cận nước và vệ sinh ở các tỉnh mục tiêu ................................................................................ 12<br /> Bảng 2: Tỷ lệ nghèo ở vùng Đồng bằng Sông Hồng (phần trăm dân số) .................................................................... 24<br /> Bảng 3: Các dân tộc thiểu số ở 8 tỉnh lựa chọn thuộc ĐBSH ...................................................................................... 25<br /> Bảng 4: Yêu cầu Đất Tối thiểu cho Xây dựng Hệ thống Cấp và Xử lý nước .............................................................. 27<br /> Bảng 5: Thu hồi đất ở Dự án ĐBSH1 .......................................................................................................................... 28<br /> Bảng 6: Tóm tắt các Công cụ Pháp lý Liên quan ........................................................................................................ 52<br /> Bảng 7: Điện và Giao thông Vận tải ở Tám Tỉnh Đề xuất .......................................................................................... 55<br /> Bảng 8: Thu gom Chất thải và Nước thải ở Tám Tỉnh Đề xuất ................................................................................... 56<br /> <br /> iv<br /> <br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> AusAID<br /> HĐBT<br /> UBDT<br /> BQHX<br /> UBND<br /> DANIDA<br /> Sở NN-PTNT<br /> UBĐB Huyện<br /> DFID<br /> Sở YT<br /> Sở TC<br /> Sở GD<br /> Sở TN-MT<br /> Sở KHĐT<br /> DTTS<br /> EMP<br /> EPC<br /> ESSA<br /> CPVN<br /> TTGDTT<br /> CQKĐĐL<br /> TCPTQĐ<br /> LBVMT<br /> Bộ NN-PTNT<br /> Bộ GDĐT<br /> Bộ YT<br /> Bộ TNMT<br /> Bộ KHĐT<br /> CTMTQG<br /> TT NS-VSMTNT<br /> NGO<br /> ĐBSH<br /> NS-VSMTNT<br /> CTMTQG<br /> CTMTQG2/ CTMTQG2<br /> KHHĐ<br /> BCĐ<br /> KTNN<br /> <br /> Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Úc<br /> Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ, và Tái định cư (Huyện)<br /> Ủy ban Dân tộc<br /> Ban Quy hoạch Xã<br /> Ủy ban Nhân dân<br /> Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Đan Mạch<br /> Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> Ủy ban Đền bù Huyện<br /> Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh<br /> Sở Y tế<br /> Sở Tài chính<br /> Sở Giáo dục<br /> Sở Tài nguyên và Môi trường<br /> Sở Kế hoạch và Đầu tư<br /> Dân tộc Thiểu số<br /> Kế hoạch Quản lý Môi trường<br /> Cam kết Bảo vệ Môi trường<br /> Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội cho Chương trình Dựa<br /> trên Kết quả<br /> Chính phủ Việt Nam<br /> Thông tin Giáo dục Truyền thông<br /> Cơ quan Kiểm định Độc lập<br /> Tổ chức Phát triển Quỹ Đất<br /> Luật Bảo vệ Môi trường (2005)<br /> Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> Bộ Y Tế<br /> Bộ Tài nguyên và Môi trường<br /> Bộ Kế hoạch Đầu tư<br /> Chương trình Mục tiêu Quốc gia<br /> Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn<br /> Tổ chức Phi Chính phủ<br /> Vùng Đồng bằng sông Hồng<br /> Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn<br /> Chương trình Mục tiêu Quốc gia<br /> CTMTQG Giai đoạn 2/ CTMTQG Giai đoạn 3<br /> Kế hoạch Hành động Chương trình<br /> Ban Chỉ đạo Chương trình<br /> Kiểm toán Nhà nước Việt Nam<br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2