CHƯƠNG TRÌNH TOPO 3.0

Chia sẻ: Nguyen Van Hieu Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
128
lượt xem
37
download

CHƯƠNG TRÌNH TOPO 3.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu chỉnh thuộc tính đối tượng HECP. Cho phép hiệu chỉnh tất cả các đối tượng của TOPO bắng cách - Nhập lệnh HECP từ bàn phím - Chọn menu Phụ trợ Hiệu chỉnh thuộc tính đối tượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG TRÌNH TOPO 3.0

  1. TOPO 3.0 Biªn vÏ b¶n ®å sè NhËp d÷  liÖu TÖp text  M¸y  M¸y  B¶n vÏ sè  d¹ng to¹  toµn  kinh  ho¸ text  ®é  ®¹c  vÜ,  cao ®é hoÆc  (*.TXT) ®iÖn  m¸y  ®êng ®ång  M« h×nh ®Þa  Biªn tËp  h×nh sè b¶n ®å - M« h×nh tam gi¸c - M« h×nh ch÷ nhËt - M« h×nh tuyÕn - HiÖu chØnh m« h×nh  B×nh ®å - §êng ®ång møc - HiÖu chØnh ®êng  ®ång møc
  2. ch¬ng tr×nh TOPO 3.0   TOPO 3.0                                               ..........................................  1     M« h×nh ®Þa h×nh sè                                  .............................  1     Biªn tËp b¶n ®å                                     .................................  1     B×nh ®å                                             ........................................  1     I_NhËp sè liÖu                                        ....................................  3     1. NhËp d÷ liÖu ®iÓm ®o                              ......................... 3      2_NhËp theo tÖp v¨n b¶n to¹ ®é                      ................. 5      3_NhËp d÷ liÖu tuyÕn                                ...........................  5      4_C¸c ph   ¬ng ph¸p kh¸c                              .......................... 6     II_Dùng m« h×nh ®Þa h×nh                               .......................... 6     A. ®Þnh d¹ng vµ hiÖu chØnh ®iÓm mia:                 ............ 6     1. §Þnh d¹ng ®iÓm mia: lÖnh HECP                   .............. 6     2. HiÖu chØnh tËp hîp ®iÓm mia:                    ............... 6     B. X©y dùng C¸c m« h×nh tù nhiªn:                    ............... 6     1. M« h×nh l  íi tam gi¸c:                           .......................  7     2. M« h×nh tuyÕn                                   ...............................  7     3. M« h×nh l  íi ch÷ nhËt                            ........................  7     C _ X©y dùng C¸c m« h×nh tù nhiªn:                   .............. 7     1. VÏ ®   êng ®ång møc                                 ............................ 7     2. HiÖu chØnh ®  êng ®ång møc th«ng qua lÖnh HECP   ...............................................                                                     7     II_ Kh¶o s¸t tuyÕn                                     ................................  8     A> Kh¶o s¸t tuyÕn th«ng qua b×nh ®å                ........... 8    B> T¹o vµ hiÖu chØnh tr¾c däc, tr¾c ngang    th«ng qua tuyÕn                                    ...............................  8      C> HiÖu chØnh d÷ liÖu tuyÕn                        ...................  8     III_Biªn vÏ b¶n ®å                                     ................................  9     A> §èi t   îng ®iÓm, ®  êng, vïng, nhµ, ghi chó b¶n                                                    ®å  .............................................  9     B> T¹o tê b¶n ®å                                   ..............................  10     IV­ B×nh sai                                          .....................................  10     I_ B×nh sai l  íi ®é cao                              ........................ 10     II_ B×nh sai l  íi mÆt b»ng                           ...................... 10     IV­ phô trî                                            ......................................  10     I_ Thao t¸c víi layer                                ......................... 10     II_ Thao t¸c Text, polyline                          ................... 10  
  3.   III_ B¶ng biÓu                                       .................................  10     IV_ Th    viÖn                                          ...................................  10   I_NhËp sè liÖu            HiÖu chØnh thuéc tÝnh ®èi tîng HECP. Cho phÐp hiÖu chØnh tÊt c¶ c¸c ®èi tîng cña TOPO  b¾ng c¸ch  ­ NhËp lÖnh HECP tõ bµn phÝm ­ Chän menu Phô trî > HiÖu chØnh thuéc tÝnh ®èi t­ îng ­ Chän menu biÓu  tîng:  Sau khi nhËp lÖnh trªn mµn h×nh con trá chuét  cã d¹ng « vu«ng, di chuyÓn con trá chuét chän vµo  ®èi tîng cÇn hiÖu chØnh. Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i  chøa c¸c thuéc tÝnh cña ®èi tîng võa chän cho phÐp  söa ®æi c¸c tham sè thuéc tÝnh sau khi söa xong  chän phÝm cËp nhËt vµ tho¸t lÖnh.  Chó ý: nÕu cÇn söa ®æi toµn bé c¸c ®èi tîng cã  thuéc tÝnh gièng  nhau cµn ph¶i nhËp lÖnh REGEN  (lÖnh t¾t RE) vµ ENTER ®Ó kÕt thóc. c¸c ®èi tîng sÏ  tù ®éng thay ®æi theo.   1. NhËp d÷ liÖu ®iÓm ®o     : Bíc 1 NhËp d÷ liÖu ®iÓm ®o > C«ng cô §Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu - D¹ng thÓ hiÖn gãc (tuú chän cho ngêi sö  dông dÔ thao t¸c trªn bµn phÝm) + AutoCAD: Theo khai b¸o Units angle  (®¬n vÞ thÓ hiÖn gãc. Vd: 15d20” 30’…)  + DÊu chÊm. (Vd: 15.20.30.20 ­ ®é phót  gi©y c¸ch nhau bëi dÊu chÊm. 15.2012 ­  ®é) + DÊu tab - C«ng cô ®o ®¹c
  4. . Toµn ®¹c ®iÖn tö > chän lo¹i m¸y  . Thuû b×nh > chän kiÓu ghi sæ ®o t¬ng  øng . Kinh vÜ > chän kiÓu ghi sæ ®o t¬ng øng    Bíc 2:   §èi víi c«ng cô ®o ®¹c lµ Toµn ®¹c ®iÖn tö . Thao t¸c tÖp> Më tÖp   (Chän tÖp d÷ liÖu t¬ng øng ®∙ cã  trong m¸y sau khi trót tõ m¸y toµn ®¹c  sang m¸y tÝnh) §èi víi c«ng cô ®o ®¹c lµ Thuû b×nh, Kinh  vÜ . Khai b¸o th«ng sè c¸c tr¹m m¸y, ®iÓm  ®Þnh híng, t¹o m¸y míi . NhËp c¸c ®iÓm mia t¬ng øng cho tõng  m¸y Cã thÓ nhËp hÕt c¸c tr¹m m¸y tríc sau ®ã nhËp  c¸c ®iÓm mia cña tõng tr¹m m¸y Chó ý: Sau mèi lÇn chuyÓn tr¹m m¸y ph¶i tiÕn  hµnh cËp nhËt sè liÖu c¸c ®iÓm mia cña m¸y võa  nhËp.     : Bíc 3 + §Ó ®a c¸c ®iÓm cao tr×nh ®∙ nhËp ra mµn  h×nh AutoCAD     Thao t¸c tÖp > T¹o ®iÓm vµ tho¸t + Ghi tr¹m m¸y, ®iÓm mia theo ph¬ng ph¸p  ®∙ nhËp ra tÖp *.txt Thao t¸c tÖp > Ghi ra ®Üa Thao t¸c tÖp > Më tÖp (®Ó më tÖp *.txt  ®∙ ghi ë trªn) + Ghi tr¹m m¸y, ®iÓm mia theo d¹ng to¹ ®é  ra tÖp *.txt Thao t¸c tÖp > XuÊt ra tÖp to¹ ®é XuÊt ra b¶n Text tõng tr¹m m¸y, ®iÓm mia
  5. Thao t¸c tÖp > XuÊt ra tÖp Text XuÊt tr¹m m¸y, ®iÓm mia ra m¸y in Thao t¸c tÖp > XuÊt ra m¸y in Chó ý: D÷ liÖu ®o tõ toµn ®¹c ®iÖn tö ®îc ghi  l¹i ë d¹ng ®o dµi xiªn cña m¸y kinh vÜ T¸ch tr¹m m¸y C«ng cô>T¸ch tr¹m m¸y Bíc 1: Chän c¸c ®iÓm mia cÇn t¸ch tr¹m m¸y Bíc 2: Trªn menu : C«ng cô> T¸ch tr¹m m¸y Khai b¸o tõ ®iÓm tíi ®iÓm cÇn t¸ch sang  tr¹m m¸y kh¸c Khai b¸o tªn m¸y øng víi c¸c ®iÓm cÇn t¸ch Khai b¸o to¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y ®∙ ®îc t¸ch. 2_NhËp theo tÖp v¨n b¶n to¹ ®é Trêng hîp tÖp v¨n b¶n *.txt cã d¹ng to¹ ®é  lµ: Ghi chó TT   X   Y Z   fecod Ta dïng chøc n¨ng: NhËp d÷ liÖu > NhËp theo tÖp v¨n b¶n  to¹ ®é - Chän c¸c cét t¬ng víi tÖp d÷ liÖu - Chän tÖp nguån lµ tÖp v¨n b¶n - chän kiÓu ®Þnh d¹ng dÊu ph©n c¸ch gi÷a  c¸c cét cña tÖp v¨n b¶n - BÊm phÝm nhËn KÕt qu¶: C¸c ®iÓm mia ®îc xuÊt ra mµn h×nh  AutoCAD 3_NhËp d÷ liÖu tuyÕn                 NhËp d÷ liÖu>NhËp d÷ liÖu tuyÕn Bíc 1: LÖnh>Lùa chän
  6. Khai b¸o kho¶ng c¸ch lÎ, kho¶ng c¸ch  céng dån cña tr¾c däc, tr¾c ngang tù nhiªn. Bíc 2: NhËp tr¾c däc tr¾c ngang tù nhiªn Bíc 3: Ghi tÖp *.ntd 4_C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c • Biªn vÏ B§ > §iÓm mia > T¹o ®iÓm mia tõ b¶n vÏ Ph¬ng ph¸p nµy sö dông khi trªn mµn h×nh  AutoCAD ®∙ cã c¸c ch÷ sè thÓ hiÖn cao ®é  hoÆc ®iÓm (point) cã cao ®é. To¹ ®é X, Y cña ®iÓm ®o trïng víi ®iÓm  chÌn cña ch÷ sè thÓ hiÖn cao ®é hoÆc  ®iÓm (point) cã cao ®é  Gi¸ trÞ cña ch÷ sè thÓ hiÖn cao ®é  hoÆc ®iÓm (point) cã cao ®é chÝnh lµ cao  ®é Z cña ®iÓm ®o To¹ ®é cña ®iÓm chÝnh lµ to¹ ®é X, Y Cao ®é cña ®iÓm chÝnh lµ cao ®é Z • VÏ c¸c ®êng Polyline råi g¸n cao ®é §Þa h×nh>§Þnh nghÜa tËp ®iÓm T¹i « läc ®èi tîng ta chän lµ Polyline  2D, Polyline 3D. II_Dùng m« h×nh ®Þa h×nh A. ®Þnh d¹ng vµ hiÖu chØnh ®iÓm mia: 1. §Þnh d¹ng ®iÓm mia: lÖnh HECP 2. HiÖu chØnh tËp hîp ®iÓm mia: + n©ng cao ®é tËp hîp ®iÓm + Ph¸t sinh ®iÓm mia trªn ®Þa h×nh + ChuyÓn ®iÓm mia thµnh tr¹m ®Æt m¸y + ChuyÓn ®iÓm mia thµnh block thuéc  tÝnh B. X©y dùng C¸c m« h×nh tù nhiªn:
  7. 1. M« h×nh líi tam gi¸c:  X©y dùng m« h×nh líi tam gi¸c th«ng qua tËp ®iÓm  cã s½n trªn mµn h×nh  + §Þa h×nh > §Þnh nghÜa tËp ®iÓm ... + §Þa h×nh > T¹o m« h×nh líi tam gi¸c ... 2. M« h×nh tuyÕn  X©y dùng m« h×nh tuyÕn th«ng qua tuyÕn (c¸c file  *.ntd) + §Þa h×nh > Kh¶o s¸t tuyÕn>T¹o tuyÕn ... + §Þa h×nh > T¹o m« h×nh tuyÕn 3. M« h×nh líi ch÷ nhËt   X©y dùng m« h×nh líi ch÷ nhËt th«ng qua líi ch÷  nhËt (g¸n cao ®é nót líi tõ tÖp *.txt, tõ m« h×nh  tam gi¸c) + §Þa h×nh>T¹o m« h×nh líi ch÷ nhËt... + §Þa h×nh>HiÖu chØnh m« h×nh líi ch÷  nhËt... + T¹i b¶ng HiÖu chØnh ta chän G¸n cao ®é  tõ tÖp (hoÆc G¸n cao ®é tõ ®Þa h×nh) C _ X©y dùng C¸c m« h×nh tù nhiªn: 1. VÏ ®êng ®ång møc + §Þa h×nh > VÏ ®êng ®ång møc ... Khai b¸o Bíc cao ®é, tÇn xuÊt, chiÒu  cao nh∙n 2. HiÖu chØnh ®êng ®ång møc th«ng qua lÖnh HECP + Thay ®æi chiÒu cao nh∙n + Thªm nh∙n, xo¸ nh¸n + ThÓ hiÖn che ®êng ®ång møc bëi nh∙n hoÆc  ®iÓm mia
  8. II_ Kh¶o s¸t tuyÕn A> Kh¶o s¸t tuyÕn th«ng qua b×nh ®å + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn>T¹o tuyÕn ...(tõ  polyline) Chän nót chØ ®iÓm v¹ch tuyÕn trªn b×nh  ®å + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn>HiÖu chØnh yÕu  tè cong Khai b¸o b¸n kÝnh råi nhÊn nót cËp  nhËt + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn>Ph¸t sinh cäc Ph¸t sinh cäc, ph¸t sinh cäc ®Æc biÖt  t¹i c¸c ®o¹n cong hoÆc chÌn cäc trùc tiÕp trªn  tuyÕn + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn> T¹o tr¾c däc  > T¹o tr¾c ngang + HiÖu chØnh tr¾c däc, tr¾c ngang dïng  lÖnh HECP + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn>HiÖu chØnh c¸c  yÕu tè tuyÕn + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn> B¶ng biÓu Chän vµ khai b¸o c¸c b¶ng biÓu cÇn thÓ  hiÖn B> T¹o vµ hiÖu chØnh tr¾c däc, tr¾c ngang th«ng  qua tuyÕn  + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn>T¹o tuyÕn ...(tõ  tÖp *.ntd) + §Þa h×nh>kh¶o s¸t tuyÕn> T¹o tr¾c  däc ...    > T¹o tr¾c ngang ... + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn> B¶ng biÓu Chän vµ khai b¸o c¸c b¶ng biÓu cÇn thÓ  hiÖn C> HiÖu chØnh d÷ liÖu tuyÕn + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn>Tuú chän §Æt c¸c th«ng sè:
  9. - Thªm ®iÓm mia (ch¬ng tr×nh tù ph¸t sinh  ®iÓm mia trªn tr¾c ngang trong trêng hîp  kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm mia qu¸ lín) - Lo¹i c¸c ®iÓm mia Chó ý: Khai b¸o kho¶ng c¸ch lo¹i vµ  chªnh dèc max khi cÇn lo¹i bá c¸c ®iÓm  coa ®é tr¾c däc, c¸c ®iÓm mia trªn tr¾c  ngang khi néi suy qu¸ dµy (Tù ®éng lo¹i  bá c¸c ®iÓm mia trong kho¶ng c¸ch cho  phÐp vµ cã ®é dèc nhá h¬n  chªnh dèc  max). + §Þa h×nh>Kh¶o s¸t tuyÕn>HiÖu chØnh sè  liÖu tuyÕn Cho phÐp thªm, söa ®æi tõng tr¾c däc  vµ tr¾c ngang råi kÕt qu¶ ghi ra tÖp  *.ntd. TÖp>XuÊt ra Nova_TDN 3.0, (dïng cho  thiÕt kÕ ®êng hoÆc kªnh m¬ng) +T¹o míi vµ hiÖu chØnh mÉu mÆt c¾t III_Biªn vÏ b¶n ®å A> §èi tîng ®iÓm, ®êng, vïng, nhµ, ghi chó b¶n ®å + Biªn vÏ B§>§èi tîng ®iÓm ... ChÌn c¸c ®Þa vËt ra b¶n vÏ tõ c¸c th  viÖn ®Þa h×nh, x©y dùng c¸c b¶ng tham chiÕu øng víi  ghi chó ®Þa vËt. + Biªn vÏ B§>§èi tîng ®êng... ChÌn c¸c kiÓu ®êng ranh giíi ra b¶n vÏ  th«ng qua th viÖn c¸c kiÓu ®êng. + Biªn vÏ B§>§èi tîng vïng... ChÌn c¸c ®Þa vËt theo vïng th«ng qua  th viÖn vïng. + Biªn vÏ B§>Ta luy + Biªn vÏ B§> Ghi chó b¶n ®å... + Biªn vÏ B§> Tao ®èi tîng nhµ... + Biªn vÏ B§> T¹o b×nh ®å tù ®éng...
  10. B> T¹o tê b¶n ®å     +  Biªn vÏ B§>R¶i hÖ líi to¹ ®é Dïng lÖnh HECP ®Ó khai b¸o: - Sè nót theo chiÒu X - Sè nót theo chiÒu Y - To¹ ®é gèc - KÝch thíc « líi     +  Biªn vÏ B§>T¹o khung b¶n ®å xiªn     +  Biªn vÏ B§>T¹o tê b¶n ®å Chän vïng ®Ó t¹o tê b¶n ®å      + Biªn vÏ B§>ChÌn s¬ ®å ph©n m¶nh IV­ B×nh sai I_ B×nh sai líi ®é cao  + NhËp sè liÖu>B×nh sai líi ®é cao ... - NhËp ®iÓm gèc - NhËp c¸c c¹nh ®o - §iÓm b×nh sai II_ B×nh sai líi mÆt b»ng + NhËp sè liÖu>B×nh sai líi mÆt b»ng ... - NhËp sè liÖu gèc - NhËp sè liÖu ®o - §iÓm b×nh sai IV­ phô trî I_ Thao t¸c víi layer  II_ Thao t¸c Text, polyline  III_ B¶ng biÓu IV_ Th viÖn 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản