intTypePromotion=3

Chương V-I: Liên lạc giữa các tiến trình

Chia sẻ: Lê Tẹt | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
62
lượt xem
4
download

Chương V-I: Liên lạc giữa các tiến trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Message Liên lạc trên môi trường phân tán Liên kết tiềm ẩn Send(message)  : gởi một thông điệp Receive(message)  : nhận một thông điệp Liên kết tường minh Send(destination, message)  : gởi một thông điệp đến destination Receive(source,message)  : nhận một thông điệp từ source

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương V-I: Liên lạc giữa các tiến trình

 1. Chương V-I: Liên lạc giữa các Tiến Trình CƠ CHẾ ? TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH VẤN GIẢI ĐỀ ? PHÁP ? Khoa KTMT Vũ Đức Lung 1
 2. Nhu Cầu Liên Lạc Q  Chia sẻ thông tin L p R  Phối hợp tăng tốc độ xử lý JOB p L Q Khoa KTMT Vũ Đức Lung 2
 3. Các Cơ Chế Liên Lạc S ig n a l : Kh ô n g t ru y ền đ ược d ữ li ệu Tín hiệu Mô tả SIGINT Người dùng nhấn phím DEL để ngắt xử lý tiến  trình SIGQUIT Yêu cầu thoát xử lý SIGILL Tiến trình xử lý một chỉ thị bất hợp lệ SIGKILL Yêu cầu kết thúc một tiến trình SIGFPT Lỗi floating – point xảy ra ( chia cho 0) SIGPIPE Tiến trình ghi dữ liệu vào pipe mà không có  reader SIGSEGV Tiến trình truy xuất đến một địa chỉ bất hợp lệ SIGCLD Tiến trình con kết thúc SIGUSR1 Tín hiệu 1 do người dùng định nghĩa SIGUSR2 Tín hiệu 2 do người dùng định nghĩa Các tín hiệu được gửi đi bởi?khi nhận thì xử lý ra sao? Khoa KTMT Vũ Đức Lung 3
 4. Các Cơ Chế Liên Lạc  Pipe Truyền dữ liệu không cấu trúc Khoa KTMT Vũ Đức Lung 4
 5. Các Cơ Chế Liên Lạc  Shared Memory Mâu thuẫn truy xuất => nhu cầu đồng bộ hoá Khoa KTMT Vũ Đức Lung 5
 6. Các Cơ Chế Liên Lạc  Message Liên lạc trên môi trường phân tán  Liên kết tiềm ẩn  Send(message) : gởi một thông điệp  Receive(message) : nhận một thông điệp  Liên kết tường minh  Send(destination, message) : gởi một thông điệp đến destination  Receive(source,message) : nhận một thông điệp từ source Khoa KTMT Vũ Đức Lung 6
 7. Các Cơ Chế Liên Lạc  Socket Liên lạc trên nhiều môi trường khác biệt Khoa KTMT Vũ Đức Lung 7
 8. Race condition  P1 và P2 chia sẻ biến chung hitshits = 0 P1 P2 time read hits  read hits  hits =hits + 1 hits = hits + 1 hits = 1, 2 ? Kết quả cuối cùng không dự đoán được ! Khoa KTMT Vũ Đức Lung 8
 9. Vùng tranh chấp (Miền găng - critical section) P1 P2 read hits  CS read hits hits = hits + 1 CS hits = hits + 1 CS là đoạn chương trình có khả năng gây ra hiện tượng race condition Khoa KTMT Vũ Đức Lung 9
 10. Giải pháp tổng quát hits = 0 P1 P2 time hits = hits + 1 hits = hits + 1 hits = 2 Bảo đảm tính “độc quyền truy xuất” miền găng tại một thời điểm Khoa KTMT Vũ Đức Lung 10
 11. Mô hình đảm bảo độc quyền truy xuất Kiểm tra và dành quyền vào CS CS; Từ bỏ quyền sử dụng CS Khoa KTMT Vũ Đức Lung 11
 12. Hẹn hò P1 P2 Job1; Job2; Làm thế nào bảo đảm trình tự thực hiện Job1 - Job2 ? Khoa KTMT Vũ Đức Lung 12
 13. Giải pháp P1 P2 Job1; Job2; Hai tiến trình cần trao đổi thông tin về diễn tiến xử lý Khoa KTMT Vũ Đức Lung 13
 14. Mô hình tổ chức phối hợp hoạt động giữa hai tiến trình P1 P2 Job1; Chờ ; Báo hiệu ; Job2; Khoa KTMT Vũ Đức Lung 14
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản