intTypePromotion=1

CHƯƠNG VII: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Chia sẻ: Hoang Thi Thu Hoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
307
lượt xem
109
download

CHƯƠNG VII: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu · Giải thích vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực; phân tích mối quan hệ giữa những thay đổi củaxã hội, tổ chức và con người có ý nghĩa gì đối với người lao động và các nhà quản trị nguồn nhân lực. · Xác định nhu cầu các nhà quản trị tương lai cho tổ chức thông quaviệc hoạch định nguồn nhân lực; trình bày những công cụ nhà quản trị sử dụng để tuyển dụng và chiêu mộ nhân viên; mô tả phương thức phát triển lựclượnglao động ưu việt thông qua việc đào tạovà đánh giá thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG VII: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  1. - 190 - Quả t h c nr ọ ị C Ư N V I QUẢ T Ị G Ồ N Â L C H Ơ G I: N RN U N H N Ự Mụ đc n hên cứ c í gi h u · Giả t c vir chiế lợ ca unt nunnâ lc phân tích mố qa h g a ih h a t í ò n ư c ủ qả r gồ hn ự; ị i un ệ i ữ nhữ g hy ổ củ xã hộ t cứ v con nư ió nh g đi ớ nư ia đn v các nhà n t đi a a i ổ hc à , g ờ c ý gĩ ì ố vi g ờ l ộg à a o quả t nun hnự. n r gồ nâ lc ị · X cđ hnucuccnà quả t tơ gl cot cứ t n qaviệ hạhđ h á ị h ầ á h n n r ư n a h ổ hc h g u ị i ô c oc ị n nguồ nâ lct bày nhữ g ôgc nà quả t s dn đ t ndn v chiêu mộnâ n hn ự;rình n cn ụ h n r ử ụg ểuyể ụg à ị hn viên; mô tả h ơ gh c h triể lc ợ g a đn ư v thn qa c ào tạ và đn g pư n t pát ứ n ự lư n l ộg u i t g u việ đ o áh i o ệ ô á thành tích; giảt c cc dyrlự lợ ga đn t n qa á cế ộ ềư n,uề li à ih h áh u t cư n l ộgh g u cc h đ v lơgqyn ợ v í ì o ô l thôi việ. c ia Thuậnữquả t nun hn ự hàm ý việ t ếk v sửdn h t n nâ s cí tg n r gồ nâ lc ị ch t ế à i ụg ệh g hn ự h h ố n thứ t n m tổcứ đ đm bov c ửdn t nn cnnư i c r g ộ t h c ể ả ả i s ụg à ăg o gờ trong việ hàn thành các o ệ i co Tr mụ t củ t cứ mộ cách có kếqả à ăg ut a. Công việ n bao gồ c cc ot ci aổ h c t êu t u v nn sấco c ày m ả á hạ đn nhằ ộg mthu hút, phát triể và duy trì mộnun hnự ư v th t cứ. n tgồ nâ lc u i coổ h c ệ I. VAI TRÒ CHIẾNLƯ CCỦ Ợ AQUẢNTRỊNGUỒ NHÂN LỰ N C ế ị m 2 Cách tiế cn h n ư c ể un rnun hn ự c 3yu ố h đo Trư c ế tấc p ậ ci lợ đ qả t gồ nâ lc ó ế t củ ạ: ớ ht tả , e! các nhà quả t pảlnhà quả t v nun hn ự. hi hn i đ ợ xm nưt sn n r hià ị n r ề gồ nâ lcThứ a nâ v n ư c e h à ả ị , ê i vì nhân viên chứ hn pảlnhà cử hy á m cạ r các lợ t t n cn t n co ôg kôg hià a n r gồ nâ lcà ị aamy ót a tu t o ih r g ạh r h h cn ếo t ợ nấci lợ v ci a , ế a ty. Thứb, quả t nun hn ự lmộ qár liên kế h p hth n ư c à mụ t củ co ft. ình êu at tổ h c ớ pư n pá t c hp ể unrcác nguồ lc ủ cn t cứ v ih ơ g hp h h ợ đ qả t í ị nự ca ôg y . o ns re Chiế lợ cn t n ư c ôg y ca .s C w Thu hút lự lư n lao đ n hiệ c ợg ộg u w quả w F · Hoạh ị nun hnự c đ h gồ nâ lc n · Phân tích công việ c PD · Dự báo · Chiêu mộ · Lự chọ a n Duy trì lự lư n lao đ n c ợg ộg Phát triể lự lư n lao đ n n c ợg ộg hiệuquả uquả hiệ · Thù lao · Đ tạ ào o · Tư ng quan lao đn ơ ộg · Phát triể n · Sa thải · Đ n giá áh Hình 0-1: Quả t n u nn â lc hế lợ1 n r g ồ h n ự ci ư c ị n 1 Richard L. Daft, Management, 7th ed, Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 407
  2. C ư n V I Quả t nun hn ự h ơg I - I n r gồ nâ lc ị - 191 - II. Ả HHƯỞ GC AMÔI TRƯỜ GĐ NQUẢ N N Ủ N Ế NTRỊNGUỒNNHÂN LỰC 1. Chiế ợ cạ htranh nlư c n Quả t nunnâ lc óg ó m t áh rci v thành công củ t cứ củyu n r gồ hn ự đn gp ộ cc t tp ào ị ự ế aổ h c h ế thông qua nhữ g it ca óvà đ ợ biể đt n g r ủ n, áị ư c u ạthông qua sựphát triể con ngư i n ờ. a. Xây dự g sả con ngư i n tài n ờ H n a g htnày nay các quyếđ h h n ư c ề có ln un ế v c gi cứ ơ bo i ế g ờ , t ị ci lợ đu i qa đn i nh n ế ê ệ ên u nguồ nâ lcĐ xy ự g ài sả cn g ờ, un rnun hn ự cn htr n chiế n hn ự. ể â d n t n o nư iqả t gồ nâ lc ầ pátể các ị i n lợ đ đm bo ộ lcư n l đn c k n h c à có khả ă cao nhấ Đề n có nghĩ ư c ể ả ả m tự lợ ga ộg ó i t v o ế ứ nng t i ày . u a là phảci mộ ư cànn g i ht âg a k nn v kiế t c ủ h bn cc h ơ g ih êu đ ợ t ăg i nấ nn co ỹ ăg à n h ca ọ ằg á cư n i ỏ , ứ trình đo ạ v c hiố nấco ựpátể cn g ờ v nghề gi ,à phảđ a a h đ à t à ơ ộ t hth s htr n o nư i à o t i nh pv ệ i ư r cế ộ tiề lơ g à hcợ nằ kuế kí s n lc óg ó ca ọ h t cứ. á nà quả n ư n v pú li hm hyn h h ự ỗ ự đn gp ủ h co ổ h cC c h c n nguồ nâ lc ũg ầ t r m t ô t ờ g h pé nữ g a đn c t đ co ó i n hn ự cn cn ạ a ộ m ir n co hp h n l ộg ó r ộ a c đ u o ư o ình ề kiệ l việ t ậ lià ể i câ h ở ạl d vớ t cứ. nàm ch n ợ v đ g hn ọ l â ài iổ h c u ữ iu b. Toàn cầ há uo Mộ vnđ ká t n cc ổcứ h nny à cạht n t phạ t ấ ề hcr g á t h c i a l n r h r o ệ a ên mvi toàn cầ, chính u và đ un mang lạ nữ gt c t cm i ầ g nkócoqả t nunnâ lc S t i ày ề i hn h h h á ứ ớ đy i h h un r gồ hn ự. ự h a ị ành công củ cc h nlợ k hdaht cầ ca ổcứ l quan chặ cẽ ế cc h nlợ a á ci ư c i on o ế n àn u ủ t h c i ên t h đn á ci ư c ế nguồ nâ lco cầ caổ h c n hn ự t àn u ủ t cứ. c. Công nghệhn t t gi ô n Công nghệthông tin đn g p un rnun hn ự đp n đ ợ nữ g hc t c ag i qả t gồ nâ lc á ứ g ư c h n t h h từ ú ị á ứ thay đi nlư c toàn cầ ổ chiế ợ và uhoá đn t i n ặ ra nhữ gt c t c h chính nó. Mộ ồg h cũgđt ờ n h h h co á ứ t vài tổcứ đn tndnđnh t n qả t nunnâ lckôgd giấ bt ừ tt h c ag i ầ ế ệ h g un r gồ hn ự hn ùng ế ố ị y ú va i ế om kiệ kôg i ,i ca ừ g i hn nâ v quả t nun hn ự kỏ t t g y ờ m hn g ntn ủ v a i póg hn i a ề ả ên n r gồ nâ lc hih ụ i t ị ủ c ấ đ h c t tậ t n v nhữ g ấ đ m n t h h n ư c ơ. ể ọ ó h pr g ào ể u n vn ề agí ci lợ hn n ế l .c ia 2. Sựta đi ố q a h x hộ h y ổm iu n ệ ã i t of Sựg o ớ m i ự t n ơs qa n m v nn lchê ư n ơ ls t ê ư n â i ư c ớ d ar c ở un i ề ăg ự t m ớ h n à ự h m ớ l a ê ệ u u u Tr ns dài. Nhân viên nắ g t c ni v kiể sá cn v ccah ni h n t t m i rh hm à ữ á ệ m ot ôg i ủ ọ h u ơ ,r h mộ ệ ề ở ành t ca thành viên trong cả cc k hdahh nl nư i i m t h m v b thư n ki tố. i áh i on ơ à g ờ g ộ ni ụ ình n ữ ệ ờg h êm n N ư cạ t cứ cn cp h n cn v c ag í t c t c ũg h t n t v nun gợ l,ổ h c ug ấ nữ g ôg i m n t h h h h cn nư h g i à gồ i ệ n á ứ ô n .s !2 lự co hp hn i họ t m táh i tụ nữ g ỹ ăg ớ. c h pé nâ v ên cậ ộ cc l p ên c h n k nn m i w Nơ làm việ m i c ớ: w 3. i w e Bên cạh i pátể ca á h sắ xp i l tạ t i h n t y ổ ká ở ơ n v c htr n ủ cc ãng p ế v càm m h , ữ g h đi hc n i ệ i ệ ờn a làm việ v lự lợ gl đn đn xấh n r phạ v t cầ v i u m ln C c ôg c à cư n a ộg ag ut i t o ệ ên m io àn u ớ qy ô ớ. á cn at nhân tạ t ià nhữ g g ờ l việ co ộ t chứ nư g hn t ờ g rc ocàm việ mh l ờ n nư iàm c h m tổ c h n kôg h n t hặ l ư ự c lâu dài. Việ s dn cn nâ t t i i đ ợ ci h v lơ và chi phí phúc lợ,ũg c ử ụg ôg hn ạ h g m ư c h pí ềư ng m ờ ả icn nhưt g ư n đ ợ s l hđn coc ôg h l nâ v Mộ x h ớ gc l quan là ă cờ g ư c ự i ộg h ả n củ ẫ hn i n n n ên. tu ưn ói ên re sựg o i qa ạg i thông (telecommuting). Giao tiế qa ạg i t n c nh lsử i tp u m n v n a ế ễ p u m n v n h g ó gĩ à ễ ô a dụg á v t h à thiếbv nhn đ l việ m không cầ pảđn ôg ở n m y ií vn t ịi t g ểàm c à ễ ô n hi ế cn s. C Tấ c nữgnà quả t nunnâ lcdù là ởtổcứ t ynt n hy hok um i t ả hn h n r gồ hn ự, ị hc r ề h g a t u ố e i ớ ể đu hiạđợ 3 ụ tu ơ ả: u ú pátể v duy trì lự lợga đn c h u u. ề pảđtư c m ci c bnt ht ht i à ê h , rn cư n l ộg ó i qả o ệ
  3. - 192 - Quả t h c nr ọ ị III. THU HÚT NGUỒNLAO Đ N Ộ GHIỆUQUẢ Mụ tu ầ t củ H M lthu hút nhữ g á hn ó ăg ự và cả t y ài lòng vớ ci đu i a R à ê ên n c nâ c nn lc mh h ấ i công việ. ư c ầ t trong việ t ht gồ l đn h uqả i qa đnhạhđ h c B ớ đu iên c h ú nun a ộg i u l un ế oc ị u o ệ ên n nguồ nâ lc m t n đ cc h qả t hặ cc hy gia HRM dựđá v nu ầ nhân n hn ự àr g ó á nà un r oc á cuên o ị on ề h cu viên mớ d a r loạ công việ cnt ế nưđ trình bày ởs đ VIII- 2. Buớ t hià sử iự t ên i cầ ht h ã i, ơồ ch al ứ dụg h t ci mộ ể p n ớ cc n v tiề nn. Buớ t 3 à lự cọ nữ g n nt ụ h ủ c êu đ tiế cậ viá ứ g i ên m ăg ch l a hn h n ứ g ứ viên có thểđn gpni tm nn nấ cot cứ. ui ùng nhân viên mớ đ ợ tyn óg ó h u i ăg ht h ổ h c C ố c ề ề i ư c uể dụg ư c ho ó gia nhậ vào tổ h c n đ ợ cà đn p cứ. Sựla hn hn i trong tổcứ phả đmbả đt ư c ộ s tơ g ợ cah đi ự cọ nâ v ên hc i ả o ạ đ ợ m tự ư n hp ủ ọ ố vớ cn tv nu ầ, ic v giá trị iôgy ề h cul í à ợ h Hoạhđn c ịh a nnguổ Lự chọ n Lự chọ n a nứ g nguồ n â lc n hn ự chiêu mộ viên Chào đ nnhân ó · Về u hư · Quảgn cáo · Đ n xin việ ơ c viên mới · Phát triể n · Să đu ờ n ầ ngư i · Phỏg n n vấ · Từ c chứ · Internet · Trắ nghiệ c m Mô hình kế h p tợ Nhu cầ ca ô g y u ủ C n t: Đ n gpca h n i óg ó ủ n â v ên: Mụ t chiế lợ ciêu nư c Khả ăg nn Khảnn h nt i àtơg ăg i h v ư n ệ ờ Họ vnv kinh nghiệ ,ài cấ à m t Kếhp ớ t ợ vi lai nn v k n h c ăg à i t ế ứ Tố đ t yh cn nâ c ộh t ôg hn a ế o Tính sáng tạ Hợ t tơ ga pá ư n l c i Cam kế t Khích lệ ủ C n t: ca ô g y Nhu cầ ca h n iên: u ủ nâ v om L ơ g à hcợ ư n v pú li Gađạ nh nh p i on gề gi i ệ Công việ c ý gĩ c ó nh a Giá trịá nâ v cc hn i l ên Kếhp ớ t ợ vi .c ia C hihn tn ơ ột giă ế Khát vọghn tn n t gi ă ế t of Huấ l ệ nu ny Sở h h ên ngoài tc b í Tr Thách thức Q a t đn iđ un â ế g ình m a ns ca n a ộg i u1 Hình 0-2: Thu hút nguồ l đ n hệ q ả o u .s !2 1. Hoạhđ h c ị nguồ nhân lự n n c w w Hoạh ị nun hn ự l dựbo rớ v nu u gồ nâ lc à tích hợ cc á c đ h gồ nâ lcà n á t c ề h cầ nun hn ự v ư pác nhân vớ cc ịrcn v c og ợ. Hoạh ị H M bt ầ v i h n vn ề a : n iá vt ôg i m n đ i c đ h R ắđu ớ nữ g ấ đ su Nhữ g í ệ n w e kỹ hậm i à đn ny i cc ấ đ v chúng ảh ư n đn ệhn cn v c h t t t ớ no ag ả s h á vn ề à u n n h ở g ế h t g ôg i nư h ố ệ ế nào ? Khố lợ g ôg i k hdanh sẽ h t no rn 5nm hy 0nm tiThế ào là iư n cn v c i o ệ n nư h à t g ă a 1 ă ớ? ế o n at tố đ t yh,ế c lbao nhiêu, làm gì đ c t t n kỏ ... c ộh t nu ó à a ế ể ó h r h hi ểá ? Trả ờ conữ g ấ đ ny h ờ glmộ hệ hn nộ dung cụthể nlnv i h n lih h n vn ề à t n à ư t t g i ố gắ i ớ nữ g ề re hoạđn nunnâ lcv d nưsu: bao nhiêu quả t cp a m chúng ta cầ t t ộg gồ hn ự, í ụ h a Có n r ấ co à ị nr ong suốt ii n Loạk s no hn tcn à bao nhiêu? Có phảnữ g á hn ó ỹhậ th g n ày? ờ a i ỹ ư à cúga ầ v ih n c nâ c k t t u vi tính thỏ đn snsn đpứ gcho nhu cầ d á? Có bao nhiêu chuyên gia quả t h a ág ẵ àg á n uựn n r ành ị C 1 Richard L. Daft, Management, 7th ed, Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 414
  4. C ư n V I Quả t nun hn ự h ơg I - I n r gồ nâ lc ị - 193 - chính, chuyên gia công nghệ ucế chúng ta sẽ ầ đ h t co á g m đc à kỹ ư Có qố tmà cn ể ỗ r h cc i ố v s? ợ á thể ử ụg ôg hnạ t i á t ii hy h h c ể i qytá ni v? … s dn cn nâ t h , n h g n a cí thứ đ g i uếcc h m ụ m ờb ờ a n ả ệ 2. Chiêu mộ: Chiêu mộ hn i l xc ị nữ g ặ đ mđ ợ m n đ iủ cc n v cho các nâ v n à á đ h h n đc i ư c og ợ ca á ứ g iên ê n ể công việ c t . Chiêu mộnhân viên mớ đ ợ đ hnh l hoạđn xc ị đc i ca c ụh ể i ư c ị gĩ à n a t ộg á đ h ặ đ m ủ n ể nư i i v c ể p ụg á t t la hnCác tổ h c thể dn hình thứ tuyể cọ g ờ x i đ á dn cch ụ ự cọ. n ệ ủ c cứ có sử ụg c n hn bên trong tổ h choặ tuyể cọ b ngoài.. cứ, c n hn ên a. Đ n g nhu cầ caổ h c áh iá u ủ t cứ Mộ b ớ qa t n trong việ t ể nâ v mớ là nắ bt ư c h h á l i gờ t ư c un r g ọ cu n hn i y ên i m ắđ ợ cí xco nư i n ạ l nom cn t đn cn Nề t gca c h mộ rn tnt HRM bao gồ v c hn à à ôg y ag ầ. n ả ủ việ ci n êu t gi r o ế ình m i pâ ệ ia tích công việ,ả m tcn v c à bả tiêu chuẩ công việ. cbn ôả ôg i v n ệ n c b. Sự e xtrớ cc ôg i t cế xm ét c á cn v ch t ư ệ ự Tr Xem xét t ớ cn v c h c ế ư r coứ gv tấ c nữ gt n t hiệ t c à r c ôg i t t đ a a h n i t ả h n h g i n h v ư ệ ự ên ô n ự thích hợ về ôgv c à tổcứ, trên cả a m tí cc à tiêu cự. Sựxm xtrớ cn p cn i v ệ hc hi ặ th ự v c c e é t c ôg ư việ g t g h nn thc ẩ s h lòng và giả t đ t yh nâ v bở vì nó tạ đ u c i ă kả ăg ú đy ự ài a n m ố ộ h t hn i c a ế ên, i oiề 2 kiệ t ậ lií hp nhân vớ cn v c à tổ h c nh nợ th ợ cá u c iôg i v cứ. ệ đn c. Chiêu mộ iệ tử m e! Mặ d nhữ gpư n pá ci m t ynt n nưi qảgco hộ cợv cl cù n h ơ g hp h u ộ r ề h g h n un á, i h i àm ê u ố ệ ệ co hoạđn ká th niề cn t nư g i tuyể dn qa ạg ocuể dn t cuế t ộg h tố co h u ôg y h n v c n ụg u m n hặ t n ụgr tyn y ự ft. tiế cn ớ lợ g g ờ x v cộg ơ,ó h tt i t ii v tiề bc ơ . p ậ v iư n nư i i i rn hnc t i k m h g n à n ạ h n n ệ ểế ệ ờ a at o d. Nhữ g h ơ g hp n pư n pá chiêu mộkhác: ns re Nhiề t cứ t ởg i m th nâ v nào giớ t ệ nư i cho công ty do chiêu u ổ hch n tn ặco hn i ư ề ên ih u gờ tài i ca mộừ i nậ ứg i dớ s g i i ca ộnũ hn i t n cn tlpư n pá r t v c hn n v n ư iự i t ệ ủ đig nâ v nr g ôgyà hơg hp ẻ ệ ê ớ hu ê o nhấv đn t cy htủ v cuể dn t bên ngoài. tà ági ậ nấca i t n ụgừ n ệ y .s C w 3. a n Lự chọ w Lựachọ l tiế t xác đ hcc ỹ ăg nn lcv nhữ g phẩ nà nr ình ị á k nn, ăg ự,à n n mchấ khác mà mộ t t w F nhân viên cầ c đ t c i m tôg i c t . n ó ểh h n ộ cn v c ụ h ự ệ ệ ể Có rấni pư n pá đ ợ s dn đ đn g kả ăg ủ ứ g i . ư c ửdn t h u h ơg hp ư c ử ụg ể áh i h nn ca n v nĐ ợ s ụg ề á ê PD t ờgxy nhấ l đ nx v cpỏgvn b kiể t đn g cn v ct n t đn h n uên ư tà ơ i i , hn ấ, ài n ệ m r áh i ôg i ,r g â áh a á ệ u m giá. Các chuyên gia nguồ nâ lcc t s dn kt ợ ccpư n pá nyđ d đá n hn ự ó h ử ụg ế hp á h ơ g hp à ể ự on ể đn đn nn t ch cn v c ủ nâ v t n tơ ga úg ắ khả ăgh t ôg i ca hn i r gư n l. ự i ệ ên o i a. Đ n iv c ơ x i: n ệ Đ n i v c ư c ửdn đ t t p hn t v hc ấ ca n v kinh nghiệ cn ơ x i đợ s ụg ểh h t gi ề ọ vn ủ ứ g i n ệ u ậ ô n ên, m ôg việ t ớ đy à nhữ g ặ đ mc bn hc cr c â v ư n đc i ơ ả ká. ể b. Phỏg ấ: n vn Phỏg ấ t r m tựg o i hih u h pé c t cứ v ứ g i thu thậ t n n vn ạ a ộ s i tp aci co hp ảổ h c à n v o a ế ề ên ph g ô tin, cũg h xc ị đ ợ s ká na g a ọ n nư á đ h ư c ự hc hu i h. n ữ Mặ d đ ợ s dn rn r nư gnìn chung, phỏgvnkôgpả l công cụd c ù ư c ử ụg ộg ãi h n h n ấ hn hià ự đá c g t đi ớ v c c h cn v cC c ổcứ nà nyđn dn cc áhká on ó i r ố v i i thự t ôg i . á t h c gy a ag ùg á cc hc áị ệ i ệ
  5. - 194 - Quả t h c nr ọ ị na đ kắ pụ nữ ghncế ủ pỏgvn phỏgvnnhiề l m t n v vớ ni hu ể hc hc h n ạ h ca hn ấ: n ấ u ầ ộ ứg i n ên i h u ề chuyên gia, hộ đn pỏg ấ,hn vấ qa á t h i ồg hn vnpỏg n u m yí … n c. Bài kiể t mr a Nhữ gb test có thểbogm bi áhg t t n m n, i t nn ki v khả n ài a ồ à đn i r h g i k m r ăg h u à á í ô h ể a ế nn, bả cii đc i c nâ … C c ôgt nà ny ặ b t unt đnbncii ăg n h tt ặ đ m á hn ế ể á cn y gy a đc i qa â ế ả h tt ệ m ế đc i c nâ đ đn g nữ g mchấnhưviệ hm hc ỏ sn k n t h hn r h ặ đ m á hn ể áh i h n phẩ ể á t c a ọ hi ág i ,i t t c , ế n ầ á nhiệ , n sn t ,ự n ị v t cả . m t h ágạ s ổ đ h ềình m í o n d. Tug â đn g kỹ ăg rn t áh i nn m á Tug â đn g l m tỹhậ đ la hn á c nâ c tmnn qả t t d a rn t áh i à ộ k t t ểự cọ cc á hn ó i ăg un r ố ự m á u ề ịt t n ơ ở h c i m toth n t huố r c s t h n ộ l nữ g ình ê ự ệ ạ ng. Đ ợ pá tể đut bở cc hy gia tâm lý họ ca Tv T t n t đn g ư c htr n ầ i i ên i á cuên c ủ A à ,r g â áh i u m á các kỹ ăg ư c ửdn đ la hn hữ g á hn ó i nn co ề á nh nh p un nn đ ợ s ụg ểự cọ n n c nâ c tm ăg a v cc gề gi qả ề ệ trịC ct n t đ a ra hàng loạ cct huốgv qả t com t h ứ gv trảli . á r gâ ư u m t á ình n ề un r h ộ nóm n i ị ên ờ trong vòng 2-3 ngày. Mộ t n nữ gk t ậ l đn g viy cầ cc n v nđn vi tr g h n ỹ h tà óg i a êu u á ứ g i óg a o u ả , ê nhà quả t, h quả t n phảđ a a uếđ h h t no ểr lih 1 bả ghi nhớở n r nà ị n r ày ị i ư r qyt ị nư h à đ t ờ co 0 n n ế ả trong rỗ â hiủ h t n v 2 tiếg ồ hồ cu ỏca ọr g òngo n đng . Hộ đn gm 2 giám khả s qa st h n qyt ị ca n v n à áhg m c i ồg ồ -3 o ẽ un ánữ g uếđ h ủ ứ g i v đn i ứ n ê á đ m họ hn ạk nn g o i ,ỹ ăg i qyt ấ đ. ộ à pả x,ỹ ăg i tpk nn g i uếvn ề a ế ả IV. PHÁT TRIỂ L CL Ợ GL OĐ N C H Ệ Q Ả N Ự Ư N A Ộ G Ó IU U : Su hđ tuyể cọ, ụ t kếi ca R lphát triể đig nâ v thành nguồ a kiã n hnm ci êu tp ủ H M à ế n ộnũ hn iên n l đn h u u. i pátể H M bo ồ v c ào tạ v đn g t n th hn i . a ộg i qảVệ ht i R a gm i đ o à áh i h hí nâ v n o ệ c rn ệ áà c ê om 1. Đ o ạ v phát triể: àt ào n Đ ot v phát triể l mộ n lc ư c oc đ hb iổcứ đ l dễ àng việ hc à ạ ào nà t ỗ ự đ ợ hạh ị ở t h c ể àm n d cọ l .c ia hỏ củ nâ v về h n hạđn l quan đn ôg i . i đ tạ c t c ni h i a hn i ên nữ g ot ộg i ên ế cn v cVệ ào o ó h ó h u ình ệ c ể ề t thứ ká na. Mộ pư n pá t n dn nấ lđot qa ôgv c c hc hu t h ơg hp h g ụg htà à ạ u cn i hay còn gọ l đo ô o ệ ià à of tạ t cỗlà hình thứ m mộ nâ v có kinh nghiệ s nậ m t hân viên mớ v h ớ g o ạ h, i c à t hn i m ẽ hn ộ n ià ưn Tr ên ns dẫ,h v co ọ áh h c i cn v cL ạ h đo ạ qa ôg i c đ ợ á dn n cỉ ẽ h h cc t h n ôg i . oi ình à t u cn v c òn ư c p ụg ự ệ ệ o ệ ca khi luân chuyể nâ v qua lĩ v c hcrn c mộ cn t đ h l việ v iá nâ n hn i ên n ự ká t g ùng h o tôg y ể ọ àm c ớ cc hn viên khác có kinh nghiệ h n trong lĩ v c ó nhằ hc ỏt kinh nghiệ . m ơ n ựđ h m ọ hih êm m .s !2 Mộ l i ình khác củ v cđ tạ qa ôgv cl cốvn nghĩ l mộ nâ v có to h ạ a i ào o u cn i à ệ ệ ấ, aà t hn iên w kinh nghiệ hn sẽ ặ điớ m t m ơ cp ôv i ộnhân viên mớ đ h ớg ẫ,n h v tạ cơ i ọ hi i ể ư n dnủg ộ à o hộ hc ỏ . w Nhữ gpư n pá đot t ờ gxy khác bao gồ : ào tạ c đ hh ớ g(nư i n h ơ g hp à ạ h n uên o ư m đ o ó ị ư n gờ n w e mớ đn ư c iih u ề ă hanữ g i chuẩ v các mụ t củ t cứ)đ tạ t o i ế đ ợ g t ệ v vn ó,h n t ớ i êu nà ci aổ h c ào o h êu ; e lớ,a gm b giảgci pi ,ửdn k thuậnh nìn và đn g viđ tạ t đ h pbo ồ ài n,h u h s ụg ỹ t ge h ế m óg i a ào o ự ị ả ; n at h ớ gc đ ợ già h ớg ẫ t o h ơ g r họ qa áhmáy tính, sách huấ lyn ể ư n,òn ư c ọ l ư n dn h cư n t e ình c u sc, n uệ đ cung cấ cc h đ m n t hl i v có tổcứ cođ cc n v trả ờ m tot á cu p á củ ề ag í o c àn g hc a ể á ứg i ên li ộ l cc â ạ hỏ v nộ dung củ chư ng trình; đ tạ t máy vi tính, bao gồ h ớ gdng pđ v v iề i a ơ ào o r m ưn ẫ i ỡ ề i ú re ên tính, cách sử ụgr g e v đo ạ t x (đo o c n dn t n w b à à t ừ a à tạ trự tuyế). a o a. Nhữ g rờg ạ hci kế n t n đi ọ l ư ên t C Mộ cc tpcnpổb nh nnytrong đotạ cct ờ gđi ọ l kế Mộ t áh i ậ h i i a ế ế ệ à olà á r n ạ hc i ư ên t t . t ờ g ạhci kếlmô hình giáo dụ v đo ạ t ậ licn cấ nữ g ơhi ọ t r n đi ọ l ư ên tà c à à t h n ợ,ug p h n c ộ hcậ o u p
  6. C ư n V I Quả t nun hn ự h ơg I - I n r gồ nâ lc ị - 195 - khắ ni h cc hnv n C c rờ gđi ọ l kế c mởrn pạ v ca hn c p ơ co á nâ i . á t n ạ hc i t òn ê ư ên ộg hm i ủ cúg ùng vớ nn ôg gệ ớ l t g ơ ộhcậ qa ệhn đo o cuế. iề cn nh m ià ă c hiọ t u h t g à tạ trự t n m n p ố y b. Sự hn tn ộb t gi niộ ă ế Mộ cc ká đi ớ v c htr nnhân viên là sựt n tnt b trong. Thự hiệ t áh hc ố v i i pá tể ệ i h g i ừ ên ă ế c n đ u ày có thể i cc ôg y ư g nữ g gờ c t. hn tn từb trong đ ợ thự i n ề g p á cn t lu iữ h n nư ió à T ăg i ú i ế ên ưc c hiệ bằg n n cách đ a a h n cn v chc t cnữ g u đ h r h h m m i à giúp cho ư r nữ g ôg i t h h , h n q y ị t c ni ệ á ứ n á ệ ớv nâ v n iê bằg áh ở ộg à ht u t nn ca ọ hn i đl n cc m rn v páhyà ăg ủ h. ê n i 2. Đ n g tà hth áh i hn í : á c Đ n g t n th à ộ k t ậqa t n đ pátể lcư n l đn h u u. áh i h h í lm t ỹh t un r g ể htr nự lợ ga ộg i qả á à c u ọ i o ệ Đ n g t n th à i t quan sát và đn g s t c i ca hn i thu nhậ áh i h hí l tn r á à c ế ình áh i ự h h n ủ nâ v á ự ệ ên, n kếquả áh iv cung cấ t n t pả hih nâ v t đn g à á ph g i hn ồ co hn i ô n ên. Việ đn g t c áh i h tích có thểđ liề i ct ở gcoccnâ v có thành tích á ành i nvớ việ h n h á hn i ư ên công việ co ớ m cư n x n đn,ự h a hn à các phầ t ở g hc c a vi ứ lơg ứ g ágs t nậ v ừ nh n ká. ư a. Đ n g s t c i cn v c mộcc cí xc áh i ự h h n ôg i á ự ệ ệ táh h h á: n Đ đt ư c ộ tl t c i cn v c h hxccc h quả t cầ ể ạ đ ợ m tỉệ h h n ôg i cí á,á nà ự ệ ệ n n r nthừ nậ r g ị a hn ằn công việ c pạ vđ dn v vì thế ự h c i cn v c ũgh. c ó hm ia ạg à s t h n ôg i cn t ự ệ ệ ế Nế pầ thự u hn chiệ ncông việ đ ợ đn g t otl m t áhcí xc thì hệt n c ư c áh i h ỉệ ộ cc h h á á e n h g ố đn g h u u cn v c ên yêu cầ nư ihm đ h ỉệ ày có thể áh im ih c ăg áh i i qả ôg i n á ệ ệ u gờ t ẩ ị tln n đn g ỗ cứ nn á công việ l quan. Mộ h thứ đ cứ nn l t g ựh uí ca ôg i v trang bị ci ên t ình c a h c ăg à ă s ữ c ủ cn v c à m n h ệ cho nhân viên tinh thầ cui . n ầ tnế Mộ pư n pá đ còn trong tranh luậ, ng lạ cũgđn đ ợ s dn pổb n t h ơ g hp ang n như i n ag ư c ử ụg h i ế hiệ ny à xế l i áh it n a l p o đn g h tích công việ. h quả t đn g t ci t ạ á ành cN à n r áh i r tp h tích củ ị á ự ế ành a om nhân viên trong mố tơ gqa v i g ờ ká v xế l i ào các mứ đ. í ụnưl A = iư n un ớ nư i hc à p o v ạ c ộV d h à Hiệ qảất , =Tug ình khá, C = Cầ c gn t u u r ố B rn b tt n ố ắgh l êm. .c ia b. Nhữ g ỗt n đn g t n l r g áh i h tích: io á ành t of Mộ t n nữ gđ unguy hiể nấ l sựr kun nó xả r ki g ờ đn g xp tr g h n iề o m htà ậ hô, p y a h nư i áh i ếá Tr ns nhân viên vào mộ t hn hy ảg ế l i ự t mộ hay mộ vàií cc hy ặ đ m th ạg a bn xp o d ar ứ ạ ên t t t h áh a đc i n ể củ nư i ó Ví dụmộ sựrậ kunthư n plà việ cho rằgnhân viên lớ t ih ờ g a gờ đ. t p hô ờ ggặ c n nu t n ổ ư ca chậ cạ h n à h đo ạ hnMộ kếquả áh ilà tố ởm t ặno ó h tố t n t m hp ơ v kó à t ơ. t t đn g o á t ộ m t à đ t tr g ấ ì o t .s cả á m tt m cíả h nâ v tố trong mộ v lĩ v c h n vi h n l h ự ká cc ặ h h c ki hn i t ,ậ t ài n ự nư g ớ nữ g ĩ v c hc h n !2 ên lkmhn o ớ nư i hc à é ơ s vig ờ ká. w w V. DUY TRÌ LỰ L Ợ GL OĐ N C H Ệ Q Ả C Ư N A Ộ G Ó IU U w e Việ dyrlự lợ g a đn h n ạc ln un ế v ch lao, phúc lợ v nghỉ i c u t cư n l ộg i t ó i qa đn i t ì o ệ i ê ệ ù ià vc ệ at kôgh ờ g uên. hn t n xy ư 1. Thù lao: re Thuậ nữthù lao muố ni ế ()ấ c cc hả tntrảcho nhân viên và (2) tấ c tg n ó đn 1 t ả á kon i t ề tả hàng hoá hay tiệ nh đ ợ s dn t yi đ t ở g họ Phát triể m t ệhn t lao n giư c ử ụg h tn ểh n cho . a ề ư n ộ h t gh ố ù C hiệ qảà mộ pầ qa t n t n v c unt nun hn ự b i ì nó giúp ểh ht à u u l t hn un r g r g i qả r gồ nâ lc ở v ọ o ệ ị đ t úv u giữl nữ g hnv nc t. ơ n a ộ h t n t lao củ cn t c ảhh ở gđns ạ h n nâ i ó à H n ữ m t ệ h g h i ê i ố ù a ôg y ó n ư n ế ự
  7. - 196 - Quả t h c nr ọ ị thự h nci lợ. á nà quả t nunnâ lc h t ế ệ hn tnlơ gv pú li c i h n ư cC c h ệ ế n r gồ hn ự t ế k h t g i ư n à hc ợ ị i ố ề phảpù hợ v ih n ư c ủ cn tv đm bo ự ôg ằgrn t lao. i h p ớ ci lợ ca ôg y à ả ả s cn bn t gh ế o ù a. Hệhn tnư n t gi lơ g ố ề Các tổchứ cnên thiế k m t ệt n tnlơ gt om cđ đn gph nl m t ệ t ế ộ h h g i ưn h ố ề e ứ ộ óg ó ơ à ộ h thốg ho i chuẩ ká nưt m n n Mặ dù vậ, các hệhn n có mộ v vấ đ. r nt te êu n hc h h â i. c ê y t g ày ố t ài n ềTả lơg ự t nc s cn v c hn t hđnt đ nâ v cầ c đ đpứ g ớ nữ g ư n d ar ơ ở ôg i kôg í ế r ộ hn i n ó ể á n v i h n ê ệ n ình ên nhu cầ b nđi ủ m irờ g kôgkuế kí nâ v tham gia họ t , gi cứ . u i ổ ca ô t n, hn hyn h h hn i ế ư c ên c ậ nh p ên u H nn a h t n t lơ gk un càng nhấ m n v hệ hn cpbc rn t cứ m ơ ữ, ệ h g r ư n i ày ố ả ể n ạh ào t g ấ ậ t g ổ hc à ố o đ u ày thì mâu thuẩ v iựt g ư n nấ m n v sựt m g ca hn i v g t g i n ề n ớ s ă cờ g hn ạh ào n ha i ủ nâ v n à i ă a ê a n trách nhiệ ca ọ m ủ h. l Hệhn tn ư n d a rn ơs k nn t g i lơ g ự t c ở ỹ ăgtrởn ngày càng phổ i t n cc ôg y ố ề ê ên b n r g á cn t ế o . ia Nhữ g hn i có kỹ ăg a nậ đ ợ tn ư n co ơ s v i nhữ g hn i có trình n nâ v ên nn co hn ư ci lơ g a h n o ớ ề n nâ v ên đ k nn t p ơ. t n tn ư n d ar kỹ ăg hyn h h hn i phát triể k ộ ỹ ăg h hnHệh g i lơ g ự t ấ ố ề ên nn kuế kí nâ v c ên nỹ nn v nn lc ủ h, h t h t n có giá trị ơ đi ớ t cứ, à khi tổcứ g m ăg à ăg ự ca ọ nờ h ọ r ênế ở h n ố viổ hcv hc i ả Tr quy mô thì họ n thể ễ àng kiế việ ở á t cứ ká. vẫ có dd m c ccổ h c hc b. Công bằg thù lao n về 2 Cho dù mộ tổ h c ửdn t lơ g t cứ s ụg r ư n theo kỹ ăg a t o ôg i t các nhà quả t ả nn hy h cn v ch e ệ ì nrị cũgphả cốgn dy rmộ cut c ư n cn bn v khách quan, và bằg áhn củg n i ắg u t t ấ r lơg ôg ằg à ì ú n cc ày n m cố h tinh thầ co nhân viên. Muố thếhọ n i ị giá công việ đ làm cơsởcho têm n h các n , cầ phảđ h n cể e! việ xây dự g t u c n mộ cấ trúc lư ng công bằg Đnh giá công việ d a ào tiế t xác đ h i ơ n. ị cựv nr ị g n á co ình trịủ cc ôg i t n m tổ h chn qa i xm xtáh ini ug a ôg i ca á cn v cr g ộ t cứ t g u v c e éđn g ộ dn củ cn v c. ệ o ô ệ á ệ ft. at c. Trả ơ theo theo thành tích lư ng o ns Hầ ht á cn t này nay phát triể k hạht lao dự t tiêu chuẩ t u ế cc ôg y g n ế oc h ù ar ên n h tích ành re công việ đ g t g ả xấv cắg m ci h l đn t n m t ô t ờ g ạh r h o c ể i ă sn ut à t i h pía ộg r g ộ m ir n cn t n t a n ả o o ư a àn ca cầ. h t t o u C ir h thành tích còn đ ợ già khoả chi trả ộg i có nghĩltạ r s l kế ả e ưc ọl n đn vên aà o a ự i t ên chặcẽ ia i t lơ g ớ s n lc à hiệ qả ôg i ca hnv và có thểhn th g v cr ư n v iự ỗ ự v u u cn v c ủ nâ i ữ ệ ả ệ t g ô .s ên, C qua hình thứ lơ gt ocn t n,i t ở g koả nđn v nhóm, tỉệ ư c hn c ư n h ôg r g tn h n, h ntiề ộg i e ạ ề ư ên l đ ợ pâ w chia lợ nun ihậ. w w Các khoả p ú li n h cợ F 2. Các nhà quả t nunnâ lcgiỏ biế r gcnpả bođm cc hả pú li à n r gồ hn ự ị i tằ ầ hi ả ả á kon hc ợ v n PD dị v co hn i Mặ d tiề cn v tiề lơ g à ộ yu ố un rn nư g ó h l c ụ h nâ v h ên. c ù n ôg à n ư n lm t ế t qa t g h n n cỉà ọ mộ pầ t n vn ềh l . i qa trọg ư n đ ơ g ớ tn ư n cí lpú li à t hn r g ấ đ t a Đề un n tơg ư n v ii lơg h h à hcợ v o ù o u ề n dị v d cn tđ aa c ụ o ôg y ư r h . Mộ s pú li o ut êu cầ nư à o mxã hộ bo i y tế trợ ấ v h ut tố hcợ d l y ậ u h lbả hiể i ảhm , ể và cp ề ư , ả r lơg h t i i kôg àm việ. á l i hcợ ká nưlbo i nhân thọkỳ gỉ à ư n co h g n hn l ờ a cC co pú li hc h à ả h m ạ ể , nh v nhữ gt nưl că scsứ n h h à hm ó ckhoẻhay là các dị ứ c hvụl đp k hạhs h uc pầ, à ẹ, ế oc ở ữ ổ hn m cư n t giáo dụ,ị v t chính, và nhiề d h ụ hc ữ nưci h co á k nh h ơg r ình cd h ụ ài c u ị v ká n a h h píh cc ỳ gỉ c , đ a ó nâ v n kôg ư c êu cầ b iut h n đ ợ cn cp ở cc ơqa đ dy ư đn hn i , hn đ ợ y ê… u ở l nư g ư c ug ấ b iá c un ể u ậ trì lự lợga đn c h u u. cư n l ộg ó i qả o ệ Mộ l d m các khoả pú li h m m t hnlnt n thù lao là chi phí cho việ tý o à n hc ợ ci ế ộ pầ ớ r g o c că sc ứ ko đ gia tăg u nah hm ó sc hẻ ã n qá hn.
  8. C ư n V I Quả t nun hn ự h ơg I - I n r gồ nâ lc ị - 197 - 3. Chấ dứ k ô g àm việ t cn t m th n l cạ ô g y i t pnhữ g lự cao nhấcủ các nhà quả t v các chuyên gia HRM, các tổcứ Bấchấ n nỗ c t a nr à ị hc cũgn luôn đi vớ việ mấnâ v Mộ s s nh h us ká s t b đ t kiế cn ố phó i c t hn i ên. tố ẽ gỉ ư ,ố hc ẽừ ỏ ểìm m ôg việ ká v còn mộ s ká b bộ pảt i i d s l doanh, liên kếcc ôg y oc c hc à tố hc ị uc hih v c o ự i ô ệ ên tá cn t hặ bị cắg m d h u u cn v chpGárca i cấ d t t i o i qả ôg i t . it ủ v c hm ứ công việ là nhằ dy rmộ lc ả ệ ệ ấ ị ệ c m u t tự ì lợga đn c h u u co ư n l ộg ó i qả a. o ệ Trư c tnhữ g hn i có hiệ qả ôg i t pc t b s t iN ữ g hn i ớ hế , n nâ v ên u u cn v ch ó h ịah . h n nâ v ệ ấ ể ả ên làm việ h u u t ờ g hn ộ phả ứ g i n nâ v có thành tích thấ m công c i qảh n pẫ n và ệ ư n n vớ nhữ g hn i ên p à ty cho phép ởl v nhậ lơg à á konpú li hc h h. đ, các nhà quả t c ạ à i n ư n v cc hả hcợ ká nư ọ Sau ó nr ó ị thể ử ụg á cộ pỏg ấ nằ t c i đi ớ nâ v nghỉ i đ xm xt ì sao họ s dn cc uc hn vn hm h h n ố vi hn i ự ệ ên v c ể e év ệ rờ b cn v cGárca uc hn vn ày là cung cấ m t h ơ g h cuệv i à ít tố i ỏ ôg i . it ủ cộ pỏg ấ n ệ ị p ộ pư n t t t ờ v ứ y n km đ h u ư c h n s bt ãn trong công ty và vì vậ l giả b t gồ t ế ht hn é ể i đ ợ nữ g ự ấm ể y àm m ớ nun h u ụ nâ i cn t n tơ ga ôgr g ư n l. o i Khi các công ty cả t y ầ t hp u m t n qua việ l kếhy ở v cuộ cn m h cn h ẹ qy ô h g ấ u ô ci t a b i ì ên c ạh tranh toàn cầ hy o ựt n t m ca ề k h ếthì lúc đ mộ s lợ g ớ cc h quả t u a d s h g r ủ nn i t ă ầ n , ó tố ư n ln á nà nr ị và công nhân có thể co hi i c mộ l . rn nữ g rờ g ợ n các công ty có bị h t v c ùng ô ệ tú Tog h n t n h p ày, c ư đo ýh ờ g ố ắgìm ra mộs cuể đihậ lihth b pậ nâ v nghỉi . ạ lt n c gn t ư tự hyn ổ t nợ nấco ộ hn hn i u ên vc ệ Bằg áh h h n ự un â câ t trong việ g p ỡ á nâ v bịahi ộ n cc t i s qa t hn h ể ệ m ành c i đ cc hn i ú ên s t , t ảm công ty có thể c n thự hiệ truyề t n cc it ca gồ nâ lc à giúp duy trì vă ha ông n h g á g r ủ nun hn ự v ô áị nóc ty mộ cách tích cự. t c om l .c ia t of Tr ns ca .s !2 w w w e at re C
  9. Filename: Chuong VII_tom luoc Directory: D:\Lan Template: C:\WINNT\Profiles\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: Quan tri nguon nhan luc Subject: Author: Nguyen Thi Loan Keywords: Comments: Creation Date: 8/11/04 6:02 PM Change Number: 26 l Last Saved On: 9/26/05 10:45 AM ia Last Saved By: Khoa QTKD Total Editing Time: 501 Minutes Tr Last Printed On: 9/26/05 10:46 AM As of Last Complete Printing Number of Pages: 8 Number of Words: 2,984 (approx.) 2 Number of Characters: 17,013 (approx.) m e! co ft. at o ns re ca .s C w w w F PD
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2