intTypePromotion=1

Chụp ảnh chân dung - Phần 6

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
251
lượt xem
147
download

Chụp ảnh chân dung - Phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Góc độ chụp Ngoài việc áp dụng kiểu cách và điểm chụp thuận lợi còn cần chú ý đến góc độ chụp để tránh mọi sự biến dạng hình ảnh do nhược điểm của thấu kính gây nên, mặt khác góc độ chụp còn có tác dụng khắc phục được một số nhược điểm mất cân đối của nhân vật, biết lợi dụng thích hợp sẽ rất thuận tiện, nhất là khi chụp chân dung động. Vị trí của máy chụp đặt cao hay thấp đều có ảnh hưởng đến mức chính xác của hình ảnh, chẳng khác nào thị giác, khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh chân dung - Phần 6

  1. Ch p nh chân dung (Ph n 6) 9.Góc ch p Ngoài vi c áp d ng ki u cách và i m ch p thu n l i còn c n chú ý n góc ch p tránh m i s bi n d ng hình nh do như c i m c a th u kính gây nên, m t khác góc ch p còn có tác d ng kh c ph c ư c m t s như c i m m t cân i c a nhân v t, bi t l i d ng thích h p s r t thu n ti n, nh t là khi ch p chân dung ng. V trí c a máy ch p t cao hay th p u có nh hư ng n m c chính xác c a hình nh, ch ng khác nào th giác, khi nhìn ta có thói quen là nhìn ngang t m m t, do ó góc nhìn th ng là m t th t nhiên bình thư ng nh t. Nhưng khi ng t dư i th p ngư c nhìn lên (th giác lư t theo b d c) ta l i c m th y v t ta nhìn có v to cao, ngư c l i trên cao nhìn xu ng th p ta l i th y v t lùn bé l i (nh t là nhìn th ng t nh u xu ng - nhìn i nh). Do ó th máy khi ch p cao hay th p quá t l ngư i s sai l ch hình nh, nh t là ch p c ly g n. V i góc ch p chân dung, n u máy cao quá s t o ra nhi u vùng t i khuôn m t làm ng n chùm m t l i, máy th p quá thì ph i ch p h t lên làm l rõ c hai l mũi trông r t thô và m t có th dài ra, c m to h n lên. Ch p nh bán thân (ki u ch ng minh thư) ng kính nên t ngang t m m t i tư ng. i v i ngư i mũi h ch cho máy cao lên m t chút, còn ngư i c ng n ta h b t máy m t chút.
  2. Ch p già n a hay c ngư i (ki u 2/3 và toàn thân) nên ng kính ngang t m c ho c ng c i tư ng. Trư ng h p ch p chân dung ng, ngư i g n li n v i ho t ng c a h (như lo i nh ngư i t t vi c t t ch ng h n) c n theo sát cách ho t ng và tư th ng tác c a i tư ng, do ó góc cũng ph i b thay i cho phù h p v i ý ch p. Khi ó máy t âu, cao hay th p là tuỳ thu c vào hư ng ho t ng và hư ng chi u sáng c a i tư ng. Khuôn m t c a nhân v t nên chính di n, 3/4 hay bán di n c n ph i dùng khuôn ng m c a máy ng m l a ch n cho thích h p tránh nh ng ư ng gãy khúc làm cho ư ng vi n c a khuôn m t thành góc c nh, l i lõm. C g ng phát hi n các nét c bi t v hình thái và các chi ti t giúp cho vi c di n t n i tâm. Nh ng quy t c v góc k trên là cơ s có phương hư ng sáng t o trong áp d ng th c t , không nh t thi t r p khuôn máy móc, d theo phương pháp thích ng biên ch ra ch c ch n s không ph m sai l m v cách s d ng góc ch p. 10.C ly ch p C ly ch p là kho ng cách gi a ng kính và i tư ng khi ch p. C ly ch p gi a b ph n g n nh t và b ph n xa nh t c a nhân v t i v i gn kính u có nh hư ng n s cân i thăng b ng c a hình nh. N u tay hay chân nào c a i tư ng quá g n ng kính, nh s to ra, mà xa thì bé l i. Ngay cùng trong khuôn m t, n u khi ch p i tư ng vươn c m v ng kính thì nh c m s phình ra như b sưng, trán s ng n l i. ó là c tính c a th u kính. Nói chung, tr trư ng h p c t c n thi t, không nên máy vào g n i tư ng quá vì 2 lý do: - i tư ng s m t t nhiên, d lúng túng, m t c v chân th t nét m t.
  3. - Ch p quá g n d méo hình và nh do s sai l ch c a c tính vi n c n. Nh ng ph n sát ng kính như: mũi, c m, s to lên r t nhi u so v i các b ph n khác, nh t là 2 bàn tay, nhi u khi to n n i trông r t chư ng m t. Nhưng cũng không c ng nh c c ph i t máy xa. Có nh ng ki u ct nh trông r t h p d n. Cái khó là làm th nào gi i quy t ư c 2 như c i m k trên ngư i trong nh không b th u kính làm bi n d ng và khi ch p không làm i tư ng m t t nhiên là ư c. Th c t ưa ng kính vào g n i tư ng hình nh s càng rõ nét, sinh ng, n ib t ư c y chi ti t, d gây c m xúc cho ngư i xem nh (như ghé nhìn sát t n m t). Trư ng h p này dùng ng kính có tiêu c dài s gi i quy t ư c 2 như c i m trên tuy hình nh có kém en tr ng và không ư c m ng l m. 11.B c c và b i c nh B c c trong nh chân dung là cách s p x p l a ch n các ng tác tư th c a nhân v t cho ăn kh p v i ki u cách ã l a ư c. C n chú ý nhi u n ư ng nét c a khuôn m t, thân hình, hai tay hai chân, làm sao cho toàn b b c nh cân i nh p nhàng, tuỳ theo th ch t c a i tư ng mà th hi n m m m i d u dàng hay kho m nh ch c n ch. Trư ng h p trong ki u nh có t 2 i tư ng tr lên, l i ang th ng thì b c c s khó khăn ph c t p, ư c ngư i này d h ng ngư i kia. i u cơ b n c n n m v ng là làm th nào các nhân v t g n bó m t thi t v i nhau n u kh«ng toàn v n v hình th c v m t th hi n tình c m, tâm tr ng tránh r i r c không g n bó v i nhau m t m i. i v i th chân dung tĩnh mà ch p nhi u ngư i chung m t ki u, tránh các i tư ng t do l n x n thành t n m n, nh t là trong ó l i có nh ng ôi nh ng t p có c m tình riêng thích ng ng i sát c nh nhau, chú ý s c c u màu da và qu n áo k c n cao th p và v m t t ng ngư i, không thì r t d x y ra hi n tư ng m t cân x ng cho ki u nh .
  4. B i c nh không nên quá rư m rà, c u kỳ và quá l li u. C n t o ra b i c nh ng màu, d u, m nh t. Nh ng b i c nh n i b t rõ en tr ng ơn thu n u không áp d ng vào nh câhn dung. N u b i c nh là màu tr ng có sáng l n chi u vào s là m t i tư ng b en, trái l i b i c nh en m s làm cho tóc và áo qu n màu s m l n v i b i c nh và t m nh s có s c quá en tr ng. c bi t chú ý là c nh ph i h p v i ngư i, ch ng h n ch p ngư i nông dân thì ph i l y c nh nông thôn hay các v t có liên quan n h mà ph ho . Ch p công nhân l i ph i l y c nh nhà máy, công trư ng, thành th b i c nh ph hay công viên m i phù h p, v trí c a i tư ng và c hư ng ng kính thu hình, không nên trên u ho c phía sau, dư i t có nh ng v t linh tinh như dây phơi qu n áo, c t èn, cây c i... 12. Tĩnh và ng T khi con ngư i phát minh ra nhi p nh, khó có lo i hình ngh thu t nào miêu t v chân dung con ngư i sát th c như nhi p nh. Và tài chân dung ngh thu t v con ngư i luôn ư c các ngh s nhi p nh chú ý nhi u nh t. R t ơn gi n vì i tư ng chính c a VHNT (trong ó có nhi p nh) là con ngư i. Nhưng m c ích c a nh chân dung ngh thu t là con ư ng d n t i c m xúc, c mơ, vui sư ng hay au kh cũng như n i lo âu c a con ngư i ư c hi n h u trên t m hình, vư t ra ngoài cái hi n th c thông thư ng ta v n nhìn th y hàng ngày. Ngư i ch p nh chân dung ngh thu t là ngư i i tìm hơi th c a cu c s ng con ngư i. Nhưng t ư c m t b c nh chân dung ngh thu t, ngư i ngh sĩ ph i bi t tìm nh ng nét i n hình c a nhân v t trên khuôn m t như ôi m t, cái mi ng hay c ch c a ôi tay. Van G c víet : "m c ích c a tôi không ph i là v mm t cánh tay tay mà là v m t ng tác...". Công vi c chính c a ngư i ch p nh chân dung ngh thu t là ngư i i tìm ư ng nét i n hình, cá tính và khái quát nó lên hình tư ng ngh thu t, có th là c t hay tr u tư ng, nh công c chi c máy nh b ng cách dàn d ng hay "ch p" l y hình tư ng i n hình ó.
  5. Ch p nh chân dung ngh thu t, ngư i ch p có th th c hi n theo hai phương pháp ch ng dàn d ng ch quan hay "ch p". nh chân dung ngh thu t cũng thư ng chia làm hai lĩnh v c: tĩnh và ng. 1. nh chân dung tĩnh là i tư ng ư c ch p trong hoàn c nh không ho t ng. Thư ng có s dàn d ng hay can thi p tr c ti p c a ngư i ngh s trong ó cũng có c nh ng kho nh kh c, cú "ch p" c a ngư i ch p. L i ch p nh này thư ng ư c c t hình 2/3 hay g n như c t , c n c nh. Cách ch p này nhi u NSNA c a ta r t thành công cho dù s ngăn cách gi a ngư i ch p và ngư i ư c ch p là chi c máy nh và cũng vì có s ngăn cách c a chiéc máy nh mà thi u cái nhìn tinh t v cách ch n nh ng nét i n hình c a nh chân dung mà nhi u nhà nhi p nh hao s c, tón phim v lo i nh này. Tóm l i ngư i NSNA ch p nh chân dung ngh thu t f tĩnh hay ng u ph i khám phá cho ư c nét i n hình c a chân dung con ngư i. 2. nh chân dung ng là i tư ng ư c ch p vào tr ng thái ghi hình tr c ti p ang ho t ng, làm vi c cũng như sinh ho t (víd : m t ngư i th ang v n hành máy, m t ngư i nông dân ang lao ng... ). Lo i nh chân dung ng thư ng ư c b t hình ki u phóng s nh báo chí v con ngư i. Th lo i nh này c n s k t h p hài hoà gi a s c thái con ngư i và g n li n v i công vi c, c ch , ng tác, c t hình có th là bán thân hay c ngư i và cũng có th c nhóm ngư i. Ngày nay máy móc ã ơn gi n hoá các thao tác k thu t ghi hình như v ánh sáng, ch nh nét t ng giúp cho ngư i NS, chú tâm vào nh ng cú ch p xu t th n. Nhưng xem ra l i mòn c a nh chân dung ngh thu t v n khá ph bi n. Con ư ng i tìm tính i n hình c a nh chân dung ngh thu t n m trong cái nhìn và s c m nh n c a m i chúng ta. nh chân dung ng s r t hi u qu khi nhà nhi p nh bi t d ng l i m t n cư i hay m t c ch yêu, ghét, h n d i rõ ràng nh t, ó là giây phút i n hình ngh thu t c a nh chân dung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2