intTypePromotion=3

Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
59
lượt xem
11
download

Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ xưa đến giờ, hai chân tôi đó có mà ở yên được một chỗ. Hỏi nhỏ đi chơi, bao giờ tôi cũng mò về nhà sau giờ cơm. Trăm lần y một, thật là tài! Còn mỗi buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, lần nào bố mẹ tôi cũng thay nhau bò xuống gầm giường, gầm tủ và thò đầu vào các ngách của tối om om để tìm tôi. Những vất vả vậy mà nào có tìm thấy. Lúc ấy tôi đã tót đi chơi tận đẩu tận đâu rồi, có tài thánh cũng đừng hòng mò...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyện cổ tích dành cho người lớn

 1. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 1 MUÅC LUÅC 1. CON RUÖÌI ...........................................................................................................2 2. NHÊN VÊÅT NÛÄ CUÃA TÖI ....................................................................................6 3. NHÛÄNG NGÛÚÂI VUI TÑNH ............................................................................... 10 4. CÊÌU CHUÁC HAI NGÛÚÂI HAÅNH PHUÁC ............................................................. 14 5. SÚÅ VÚÅ LÚÅI HAY HAÅI ? ....................................................................................... 17 6. BÑ ÊÍN CUÃA MÖËT ................................................................................................ 20 7. LAÂM CHÖÌNG KHÖÍ THÊÅ T .................................................................................. 24 8. NGÛÚÂI TÖËT ....................................................................................................... 28 9. NOÁI MÖÅT ÀÛÚÂNG ............................................................................................. 33 10. TÖI TRÚÃ THAÂNH NGÛÚÂI NÖÅI TRÚÅ ÀAÃM ÀANG NHÛ THÏË NAÂO ? ................ 37 11. TI-VI, TUÃ LAÅNH HAY CAÁT-XEÁT?..................................................................... 44 12. VIÏN NGOÅC ..................................................................................................... 49 13. LÖÎI TAÅI AI?...................................................................................................... 55 14. CAÁNH ÀAÂN ÖNG CHUÁNG MÒNH .................................................................... 60 15. MÖÅT MÒNH ...................................................................................................... 65 16. MÖÅT PHUÁT TRAÁCH NHIÏÅM ............................................................................ 68 17. NGÛÚÂI VÚÅ YÏU QUYÁ ...................................................................................... 72 18. KHI QUAÃ BOÁNG LÙN ...................................................................................... 76 19. LAÂM GÒ COÁ MÖÅT ÖNG BÖË NHÛ THÏË! ............................................................ 80 20. BAÂI TOAÁN ÀÖË CUÖËI NÙM............................................................................... 83 21. CHUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁ N ................................................. 89 22. CAÁC ÖNG CHÖÌNG HAÄY LÙÆNG NGHE! ......................................................... 100 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 2 1. CON RUÖÌI Con ruöìi nhoã, nhoã xñu. Vêåy maâ caái nhoã xñu àoá àöi khi laåi laâ nguyïn nhên cuãa nhûäng viïåc taây àònh. Rêët coá thïí hai vúå chöìng àêm àún ra toâa ly dõ nhau chó búãi möåt con ruöìi. Ai maâ lûúâng trûúác àûúåc nhûäng viïåc thêìn kyâ àoá! Töi öëm. Àiïìu àoá vêîn thónh thoaãng xaãy ra cho nhûäng ngûúâi khoãe maånh. Vaâ vúå töi pha cho töi möåt ly sûäa. Töi nöëc möåt húi caån àïën nûãa ly vaâ phaát hiïån ra trong ly coá möåt con ruöìi. Con ruöìi àen bêåp bïình trong ly sûäa trùæng, "àeåp" kinh khuãng! Thïë laâ moåi chuyïån bùæt àêìu. Töi vöën rêët kyå ruöìi, cuäng nhû giaán, chuöåt, noái chung laâ kyå têët thaãy caác thûá dú bêín àoá. Töëi àang nùçm maâ nghe tiïëng chuöåt boâ söåt soaåt trong bïëp laâ töi khöng taâi naâo nhùæm mùæt àûúåc. Thïë naâo töi cuäng vuâng dêåy luâng suåc, àuöíi àaánh cho kyâ àûúåc. Bùçng khöng thò cûá goåi laâ thûác trùæng àïm. Vêåy maâ bêy giúâ, möåt trong nhûäng thûá töi súå nhêët laåi nhaãy toát vaâo ly sûäa töi àang uöëng, vaâ àaä uöëng, noái trùæng ra laâ nhaãy toát vaâo möìm töi. Biïët àêu ngoaâi con ruöìi chïët tiïåt trong ly kia, töi laåi chùèng àaä nuöët möåt con khaác vaâo buång. Múái nghô àïën àoá, töi àaä phaát nön. Thêëy töi khaåc nhöí luön möìm, vúå töi bûúác laåi, lo lùæng hoãi: - Sao vêåy anh? Töi hêët àêìu vïì phña ly sûäa àùåt trïn baân: - Coá ngûúâi chïët tröi kia kòa! Vúå töi cêìm ly sûäa lïn: - Chïët röìi! ÚÃ àêu vêåy caâ? - Coân úã àêu ra nûäa! - Töi nhêëm nhùèng - Chûá khöng phaãi em nhùåt con ruöìi boã vaâo ly cho anh aâ! Vúå töi nhùn mùåt: - Anh àûâng coá noái oan cho em! Chùæc laâ noá múái sa vaâo! http://ebooks. vdcmedia.com
 3. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 3 - Hûâ, múái sa hay sa tûâ höìi naâo, coá trúâi maâ biïët! Vò töi àang öëm nïn vúå töi khöng muöën caäi coå, cö ta nhêån löîi: - Chùæc laâ do em bêët cêín. Thöi àïí em pha cho anh ly khaác. Töi vêîn chûa nguöi giêån: - Em coá pha ly khaác thò anh cuäng àaä nuöët con ruöìi vaâo buång röìi! Vúå töi tröë mùæt: - Noá coân trong ly kia maâ! - Nhûng maâ coá túái hai con lêån. Anh uöëng möåt con röìi. - Anh thêëy sao anh coân uöëng? - Ai maâ thêëy! - Khöng thêëy sao anh biïët coá hai con? Töi tùåc lûúäi: - Sao laåi khöng biïët? Uöëng vö khoãi cöí hoång, nghe noá cöåm cöåm laâ biïët liïìn. Vúå töi baán tñn baán nghi. Nhûng vò töi àang öëm, möåt lêìn nûäa cö ta sùén saâng nhêån khuyïët àiïím: - Thöi, löîi laâ do em bêët cêín! Àïí em... Töi laâ töi chuáa gheát caái kiïíu nhêån löîi dïî daâng nhû vêåy. Do àoá, töi noáng naãy cùæt ngang: - Hûâ, bêët cêín, bêët cêín! Sao maâ em cûá bêët cêín caã àúâi vêåy ? Vúå töi giêåt mònh: - Anh baão sao ? Em laâm gò maâ anh goåi laâ bêët cêín caã àúâi ? - Chûá khöng phaãi sao ? - Khöng phaãi! AÂ, laåi coân bûúáng bónh! Töi nheo mùæt: - Chûá höm trûúác ai uãi chaáy caái quêìn cuãa anh? - Thò coá laâm phaãi coá sai soát chûá? Anh gioãi sao anh chùèng uãi lêëy maâ cûá àuân cho em! http://ebooks.vdcmedia.com
 4. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 4 - AÁi chaâ chaâ, cö noái vúái chöìng cö bùçng caái gioång nhû thïë haã? Cö noái vúái ngûúâi öëm nhû thïë haã ? Cö baão töi lûúâi chaãy thêy chûá gò? Cö so saánh töi vúái khuác göî phaãi khöng? AÁi chaâ chaâ... Thêëy töi kïët töåi ghï quaá, vúå töi hoang mang: - Em àêu coá noái vêåy! - Khöng noái thò cuäng nhû noái! Cö tûúãng cö gioãi lùæm phoãng? Thïë thaáng vûâa röìi ai laâm chaáy möåt luác hai caái boáng àeân, thaáng trûúác nûäa ai phúi quêìn aáo bõ àaánh cùæp maâ khöng hay ? Cö traã lúâi xem! Vúå töi nhuán vai: - Anh löi nhûäng chuyïån cöí tñch êëy ra laâm gò? Hûâ, anh laâm nhû anh khöng bêët cêín bao giúâ vêåy! Anh coá muöën töi kïí ra khöng? Thaáng trûúác ai múã voâi nûúác quïn tùæt àïí cho nûúác chaãy ngêåp nhaâ? Anh hay töi ? Röìi trûúác àoá nûäa, ai laâm mêët chòa khoáa tuã, phaãi caåy cûãa ra múái lêëy àûúåc àöì àaåc? Töi khoaát tay: - Nhûng àoá laâ nhûäng chuyïån nhoã nhùåt! Coân cö, nùm ngoaái cö lêëy mêëy ngaân baåc cho baån beâ mûúån bõ noá gaåt mêët, sao cö khöng kïí luön ra ? - Chûá coân anh, sao anh khöng kïí chuyïån anh ài coi boáng àaá bõ mêët xe àaåp? Röìi nùm ngoaái, ai nhêåu xón bõ löåt mêët àöìng höì? Cûá nhû thïë, nhû coá ma xui quó khiïën, hai vúå chöìng thi nhau löi tuöåt nhûäng chuyïån àúâi xûãa àúâi xûa cuãa nhau ra vaâ thay nhau lïn aán àöëi phûúng, khöng laâm sao dûâng laåi àûúåc. Töi quïn phùæt laâ töi àang öëm. Vúå töi cuäng vêåy. Chuáng töi maãi mï vêån duång trñ nhúá vaâo viïåc luâng suåc nhûäng khuyïët àiïím têìng têìng lúáp lúáp cuãa nhau. Vaâ thêåt laå luâng, coá nhûäng chuyïån tûúãng àaä chòm lêëp tûâ lêu dûúái buåi thúâi gian, tûúãng khöng taâi naâo nhúá nöíi, thïë maâ bêy giúâ chuáng laåi hiïån vïì roä möìn möåt vaâ chen nhau tuön ra cûãa miïång. Tûâ viïåc töi nguã quïn tùæt raàö àïën viïåc vúå töi mua phaãi caá ûún, tûâ viïåc töi boã ài chúi ba ngaây liïìn khöng vïì nhaâ àïën viïåc vúå töi ài dûå sinh nhêåt baån àïën mûúâi hai giúâ khuya v.v..., chuáng töi thùèng tay quêåy àuåc ngêìu quaá khûá cuãa nhau vaâ veä lïn trûúác mùåt mònh möåt bûác tranh khuãng khiïëp vïì àöëi tûúång. Trúâi úi! Thïë maâ trûúác nay töi vêîn söëng chung vúái con ngûúâi tïå haåi àoá! Thêåt khöng thïí tûúãng tûúång nöíi! Töi cay àùæng nhuã thêìm http://ebooks. vdcmedia.com
 5. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 5 vaâ buâng dêåy quyïët têm phaá vúä cuöåc söëng àen töëi àoá. Töi àêåp tay xuöëng baân, kïët thuác cuöåc tranh caäi: - Thöi, tra khaão haânh haå nhau thïë àuã röìi! Toám laåi laâ töi hiïíu rùçng töi khöng thïí söëng chung vúái cö àûúåc nûäa! Töi ngaán àïën têån cöí röìi! Vúå töi laånh luâng: - Tuây anh! Cêu àaáp cöåc löëc cuãa vúå khöng khaác gò dêìu àöí vaâo lûãa. Töi nghiïën rùng: - Àûúåc röìi! Cö chúâ àêëy! Töi laâm àún xin ly hön ngay bêy giúâ! Töi lêåp tûác ngöìi vaâo baân vaâ bùæt àêìu viïët àún. Ngoâi buát chaåy nhoaáng nhoaâng trïn giêëy vúái töëc àöå 100km/giúâ. Viïët vaâ kyá tïn mònh xong, töi àêíy túâ àún àïën trûúác mùåt vúå. Cö ta cêìm buát kyá reåt möåt caái, thêåm chñ khöng theâm liïëc qua xem túâ àún viïët nhûäng gò. Thïë laâ xong! Töi tùåc lûúäi vaâ thúã ra, khöng hiïíu laâ thúã phaâo hay thúã daâi. Cuöåc àúâi cûá nhû xi-nï-ma, nhûng biïët laâm thïë naâo àûúåc! Kyá tïn xong, vúå töi àûáng lïn vaâ cêìm lêëy ly sûäa. - Cö àõnh laâm gò àêëy ? - Àem àöí ài chûá laâm gò! - Khöng àûúåc! Àïí ly sûäa àêëy cho töi! Töi phaãi vúát con ruöìi ra, goái laåi, àem àïën toâa aán laâm bùçng cúá! Àùåt ly sûäa xuöëng baân, vúå töi lùèng lùång ài vaâo phoâng nguã, àoáng sêåp cûãa laåi. Trong khi àoá, töi hò huåc lêëy muöîng vúát con ruöìi ra. Töi ngùæm con ruöìi nùçm beåp dñ trïn àêìu muöîng vaâ coá caãm giaác laâ laå. Töi àûa con ruöìi lïn saát mùæt, lêëy tay khaãy nheå vaâ àiïëng höìn nhêån ra àoá laâ möåt mêíu laá traâ. 1982 http://ebooks.vdcmedia.com
 6. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 6 2. NHÊN VÊÅT NÛÄ CUÃA TÖI Àùng àûúåc möåt truyïån ngùæn trïn baáo, àiïìu àoá khöng phaãi dïî. Baâi viïët cuãa baån trûúác hïët phaãi àûúåc biïn têåp viïn phuå traách vùn nghïå thöng qua. Sau àoá coân phaãi túái tay trûúãng ban biïn têåp. Sau khi võ naây àöìng yá, baån phaãi coân chúâ xem caái àêìu cuãa võ töíng biïn têåp gêåt hay laâ lùæc. Àïën khi taác phêím cuãa baån àaä in ra trïn giêëy trùæng mûåc àen röìi, coân phaãi àúåi xem ngûúâi àoåc coá tiïëp nhêån khöng àaä, khi àoá thò noá seä àñch thõ laâ möåt taác phêím vùn hoåc hoùåc seä chó laâ möåt moán haâng thuã cöng keám chêët lûúng vaâ khöng ai tiïu duâng. Àoá laâ möåt chùång àûúâng daâi dùçng dùåc vaâ cam go cho nhûäng ai muöën trúã thaânh nhaâ vùn. Nhûng àöëi vúái töi nhûäng thûã thaách trïn àêy khöng phaãi laâ khöng vûúåt qua àûúåc. Caái cûãa aãi khùæc nghiïåt nhêët, caái vêåt caãn àaáng ngaán nhêët chùæn ngang neão àûúâng vùn hoåc cuãa töi, oaái ùm thay, laåi laâ vúå töi. Taåi sao aâ? Thò àêy! Töi nghô ra möåt cöët truyïån hêëp dêîn, thïë laâ töi ngöìi vaâo baân viïët. Töi viïët say sûa àïën nöîi khi vúå töi cêìm lïn àöi àuäa thò töi vêîn coân cêìm trong tay cêy viïët. Tuy nhiïn vúå töi rêët laâ tuyïåt vúâi. Cö ta sùén loâng ùn cúm möåt mònh vaâ trong khi ùn tuyïåt àöëi giûä im lùång cho chöìng laâm viïåc. Töi viïët àûúåc ba trang. Ùn cúm xong, vúå töi laåi gêìn töi àïí xem töi viïët nhûäng gò. Thêëy coá ngûúâi chuá yá, töi caâng ra böå quan troång, ngoâi viïët söåt soaåt möåt caách bay bûúám vaâ àêìy trñ tuïå. Vúå töi àùåt tay lïn vai töi: - Thöi, anh nghó möåt chuát ài, röìi... Àang noái, vúå töi àöåt nhiïn ngûâng bùåt. Töi ngoá lïn vaâ bùæt gùåp neát mùåt cau coá cuãa cö ta. Lêåp tûác töi súâ lïn caánh tay vúå töi vaâ hoãi gioång böëi röëi: - Em sao vêåy ? Khöng àïí yá àïën cûã chó êu yïëm cuãa töi, cö ta trúån mùæt: - Haånh naâo àêy ? Töi ngú ngaác: - Haånh naâo laâ Haånh naâo ? Em noái gò anh khöng hiïíu! http://ebooks. vdcmedia.com
 7. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 7 - Thöi àûâng laâm böå! - Gioång vúå töi rñt lïn the theá - Cö Haånh naâo úã trong truyïån anh àêy neâ! Phaãi cö Haånh laâm chung cú quanh vúái anh khöng? Töi nhùn nhoá: - Em àûâng noái oan cho anh. Àoá laâ möåt caái tïn ngêîu nhiïn anh nghô ra, chùèng dñnh daáng gò àïën ai caã. - Laâm sao maâ chùèng dñnh daáng àûúåc! Anh deåp ngay caái tïn naây cho töi! Thiïëu gò tïn khöng àùåt maâ cûá phaãi laâ tïn Haånh! Àïí àûúåc viïåc mònh vaâ àïí chòu vúå, töi gaåch ngay tïn Haånh vaâ thïë vaâo àoá laâ Cuác. - Cuác naâo ? - Vúå töi tiïëp tuåc hoaånh hoåe - Con Cuác úã caånh nhaâ phaãi khöng? - Trúâi úi laâ trúâi! - Töi voâ àêìu - Thiïëu gò ngûúâi tïn Cuác maâ sao em cûá... - Boã ngay! - Vúå töi phaán, khöng àïí töi noái hïët cêu. Thïë laâ Cuác biïën thaânh Lan. - Khöng àûúåc! Con Lan thúå may chûá gò! Ngay lêåp tûác, tïn Lan bõ xoáa ài. Nhên vêåt cuãa töi mang tïn múái: Tuyïët. - Deåp con Tuyïët baán buán riïu naây ài! Anh àûâng hoâng leáng pheáng! Cuöëi cuâng töi phaãi thay Tuyïët bùçng Thuáy, tûác laâ tïn vúå töi. - Thuáy naâo àêy ? Töi cûúâi chiïën thùæng: - Thuáy laâ em chûá coân ai vö àêy! Nhûng vúå töi coá veã thúâ ú vúái tïn cuãa mònh. Cö ta boáp traán vaâ àöåt ngöåt heát lïn: - A, anh àûâng hoâng àaánh lûâa töi. Nhoã Thuáy úã hiïåu saách quöëc doanh phaãi khöng? - Trúâi úi, anh coá biïët tïn cö ta höìi naâo àêu ? Sao em... Vúå töi khoaát tay: - Khöng coá sao em sao anh gò hïët! Anh xoáa ngay tïn naây cho töi! http://ebooks.vdcmedia.com
 8. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 8 Töi xoáa ngay. Vaâ bùæt àêìu nghô ngúåi, cöë tòm möåt caái tïn khöng giöëng ai. Röët cuöåc töi àaä tòm ra: - Nguyïîn Thõ Trêìu, em bùçng loâng chûa ? Vúå töi nhñu maây. Cö ta húi guåc gùåc àêìu khiïën töi thêëp thoãm mûâng thêìm. Nhûng hònh nhû cö ta khöng muöën cho töi mûâng: - AÂ, yá anh muöën nhùæc túái con nhoã xinh xinh úã caách nhaâ mònh nùm cùn chúá gò? Töi gêìn nhû phaát àiïn: - Thiïåt anh khöng biïët noái sao nûäa! Anh coá àúâi naâo biïët con nhoã maâ em noái àêu! Cö ta tïn Trêìu hay tïn Trêíu laâm sao anh biïët àûúåc! Vúå töi vêîn khùng khùng: - Anh àûâng coá giaã böå ngêy thú! Cö ta khöng phaãi tïn Trêìu, nhûng caái dêy trêìu maâ leo trûúác nhaâ cö ta ai maâ khöng biïët. Deåp ngay, trêìu vúái laåi triïëc! Thiïåt töi chûa thêëy ai lùng nhùng nhû anh! Àïí khoãi bõ vúå àaánh giaá laâ lùng nhùng töi sûãa Trêìu thaânh Trêëu. Thûåc laâ vaån bêët àùæc dô, con gaái gò maâ trïn Trêëu, nghe chùèng ïm tai chuát naâo. Nhûng vúå töi vêîn khoá dïî túái cuâng: - AÂ, bêy giúâ anh laåi nhúá àïën con nhoã chaâ gaåo úã àêìu àûúâng haã? Töi phaãn àöëi: - Chaâ gaåo thò ra caám chûá àêu coá ra trêëu! - Thò trêëu vúái caám àêu khaác gò nhau, anh àûâng coá qua mùåt töi! Töi àaânh phaãi bêëm buång cho nhên vêåt nûä àaáng yïu cuãa töi mang tïn Trêåu. Nïëu laâ Dêåu thò coân hy voång giöëng nhên vêåt cuãa Ngö Têët Töë, coân Trêåu thò trong lõch sûã vùn hoåc nûúác nhaâ chûa coá ai daám mang tïn naây. Nhûng mùåc, thaâ Trêåu coân hún laâ khöng àûúåc ra àúâi. Vúå töi bùçng loâng vúái caái tïn naây lùæm. Cö ta cûúâi tûúi nhû hoa trong khi töi buöìn phiïìn khöng kïí xiïët. Khi taã dö Trêåu, töi cöë gùæng taã giöëng hïåt vúå töi àïí cö ta khoãi bùæt beã töi nûäa. Nhûng vúå töi àêu coá chõu: - Anh taã ai àêy ? Mùæt àen huyïìn laâ mùæt àûáa naâo ? http://ebooks. vdcmedia.com
 9. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 9 - Mùæt em chûá mùæt ai! - Mùæt em àêu coá àen, anh àûâng giúän mùåt! Mùæt em maâu xaám, coân mùæt àen laâ mùæt nhoã Tuyïët! Coân mùåt traái xoan laâ mùåt ai? - Thò em chúá ai! - Bêåy! Mùåt em laâ mùåt traái quñt, mùåt traái xoan laâ mùåt nhoã Haånh. Coân àêy nûäa, muäi doåc dûâa, möi traái tim, toác mêy... nhûäng thûá naây àêu phaãi cuãa em, anh àûâng coá maâ gaán gheáp bêåy baå. Deåp ngay caái troâ naây ài! Anh àõnh mûúån vùn chûúng àïí aám chó cö naây cö noå haã ? Trûúác möåt ngûúâi vúå nhû thïë, töi chó biïët thúã daâi: - Nhûng taã nhû thïë naâo, àùåt tïn gò em cuäng khöng chõu thò anh biïët laâm sao bêy giúâ? - Böå anh viïët truyïån khöng coá ngûúâi nûä khöng àûúåc haã ? - Vúå töi bùæt àêìu ài vaâo lyá luêån vùn hoåc. - Truyïån anh viïët vïì may vaá, sinh àeã maâ khöng coá ngûúâi nûä sao àûúåc. Chùèng leä àïí cho nhûäng ngûúâng àaân öng àeã aâ? - Thò àûâng coá àeã nûäa! Ai kïu anh viïët ba chuyïån àoá vö àêy! Coân khöng thò anh deåp caái chuyïån vùn chûúng thú phuá cuãa anh laåi. Töi khöng muöën thêëy bêët cûá boáng daáng cuãa möåt cö naâo trong truyïån cuãa anh. Cuöëi cuâng, töi àaânh phaãi buöìn rêìu xïëp nhûäng trang vùn chûúng thú phuá cuãa töi laåi, búãi vò töi khöng thïí cho nhûäng nhên vêåt nam cuãa töi àeã bêåy baå àûúåc. Coân nhên vêåt nûä thò vúå töi cêëm xuêët hiïån. Vúå töi ghen vúái caã nhûäng ngûúâi àaân baâ àaä coá bêìu, ghen vúái caã caái cêy moåc trûúác nhaâ möåt cö gaái naâo àoá trong khi töi khöng hïì biïët cö gaái àoá laâ ai. Baån àoåc thên mïën! Nïëu caác baån àaä yïu töi qua cêu chuyïån àau khöí naây thò mong caác baån àûâng lêëy laâm buöìn phiïìn nïëu töi khöng trúã thaânh nhaâ vùn vaâ trong trûúâng húåp àoá, truyïån ngùæn naây àûúåc coi nhû laâ truyïån ngùæn cuöëi cuâng cuãa töi, töi xin gúãi lúâi chaâo vônh biïåt caác baån. Coân trong vaån nhêët, nïëu nhû caác baån coân gùåp laåi töi trïn trang baáo naây lêìn thûá hai thò àiïìu àoá coá nghôa laâ vúå töi àaä boã caái tñnh ghen boáng gioá vaâ trúã thaânh möåt con ngûúâi àaáng yïu bêåc nhêët. Luác êëy, caác baån haäy mûâng cho töi. 1983 http://ebooks.vdcmedia.com
 10. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 10 3. NHÛÄNG NGÛÚÂI VUI TÑNH Töi phoáng xe nhû bõ ma àuöíi, trûåc chó túái chúå An Àöng. Kim àöìng höì trïn tay töi chó ngay con söë 5 caâng khiïën loâng töi nhû bõ lûãa àöët. Kiïíu naây coi böå nguy to. Höìi saáng trûúác khi ài laâm, vúå töi dùån töi àuáng böën giúâ chiïìu gheá chúå àoán cö ta vïì, vêåy maâ maãi caâ phï caâ phaáo vúái mêëy àûáa baån töi quïn beáng ài mêët, àïën khi sûåc nhúá ra thò àaä trïî caã tiïëng àöìng höì. Töi dûâng xe trûúác cöíng chúå, ngoáng moãi con mùæt nhûng chùèng thêëy boáng vúå töi àêu. Töi àûáng lúá ngúá möåt höìi, nûãa muöën àaåp xe vïì nûãa muöën raáng àúåi. Biïët àêu chiïìu nay cö ta chùèng rïì raâ lêu hún moåi bûäa. Nghô vêåy nïn töi cûá ài túái ài lui loáng ngoáng trûúác cöíng chúå, khöng daám bûúác ài àêu xa, súå cö ta ra maâ khöng tòm thêëy töi thò coá nûúác chïët! Túái khi àöìng höì chó saáu giúâ thò töi biïët rùçng coá àúåi nûäa cuäng vö ñch, rùçng vúå töi àaä vïì nhaâ röìi vaâ rùçng cö ta àaä cuöëc böå. Töi biïët chùæc àiïìu àoá búãi möåt laâ vúå töi rêët tùçn tiïån, hai laâ cö ta khöng bao giúâ ài xñch lö trïn nhûäng chùång àûúâng maâ àöi chên con ngûúâi coá thïí chinh phuåc àûúåc. Töi phoáng vöåi vïì nhaâ, gioá thöíi vuâ vuâ bïn tai, tim àêåp thònh thònh trong ngûåc. Töi vûâa àaåp xe vûâa nguyïìn ruãa mònh thêåm tïå: àöì hûáa leâo, àöì thêët tñn, àöì vö duång vaâ haâng lö nhûäng lúâi tûúng tûå khaác, loâng hoang mang nghô àïën nhûäng àiïìu àang chúâ àúåi töi úã nhaâ. Vûâa vö túái cûãa, töi gùåp ngay thùçng con töi: - Meå vïì chûa con? - Meå vïì röìi! - Meå àang laâm gò thïë? - Töi tiïëp tuåc thùm doâ. - Meå àang thaái múä trong bïëp. Töi bûúác roán reán xuöëng bïëp, trïn möi núã sùén möåt nuå cûúâi biïët löîi. Nhûng vö ñch, vúå töi ngöìi thaái múä khöng ngêíng mùåt lïn mùåc duâ töi cöë yá taåo ra nhûäng tiïëng àöång lõch kõch àïí baáo hiïåu cho cö ta biïët. Khöng biïët laâm sao, cuöëi cuâng töi àaânh cûúâi giaã laã: - Chiïìu nay cöng chuyïån buâ àêìu, khöng caách gò rûát ra maâ ài àoán em àûúåc... http://ebooks. vdcmedia.com
 11. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 11 Im lùång. Vúå töi hònh nhûng khöng nghe cêu noái cuãa töi. - Àïën khi anh túái chúå thò em vïì mêët röìi... Vêîn im lùång. Tuáng quaá, töi beân ngöìi xuöëng quaâng tay qua vai vúå töi, gioång nùn nó: - Thöi cho anh xin löîi nghen! Vúå töi hêët maånh töi ra. Vò bêët ngúâ, töi loaång choaång thiïëu àiïìu chöíng cùèng lïn trúâi. Thuá thêåt chûa bao giúâ töi thêëy vúå töi maånh àïën thïë. Töi löìm cöìm boâ dêåy, vûâa theån vûâa tûác. Töi doâm quanh quêët, tñnh laâm möåt viïåc gò àoá cho haã giêån. Doâm vö lu nûúác, thêëy lu nûúác caån röëc, thïë laâ töi àuâng àuâng xaách hai chiïëc thuâng chaåy thùèng ra phöng-tïn àêìu àûúâng. Sûác töi vöën yïëu, bònh thûúâng thò töi xaách möîi bïn nûãa thuâng. Nhûng àang cún bûåc, töi vùån nûúác àêìy caã hai thuâng röìi ò aâ ò aåch xaách vïì nhaâ, vûâa ài vûâa thúã höín hïín. Töi àöí nûúác vö lu êìm êìm, cöë yá cho vúå töi biïët sûå bûåc doåc cuãa mònh. Nhûng cö ta vêîn khöng theâm ngoá, cûá cùæm àêìu cùæm cöí thaái múä, laåi coân thùèng tay neám múä vö chaão böm böëp y nhû neám vö mùåt töi khöng bùçng. Töi giêån caânh höng nhûng chùèng biïët laâm gò ngoaâi caách khua thuâng thiïëc êìm ô. Vúå töi vêîn phúát lúâ, mùåt laånh nhû tiïìn. Xaách túái àöi nûúác thûá ba thò töi trûúåt chên teá möåt caái "oaách" giûäa àûúâng. Thùçng con töi àang ài theo höå töëng, thêëy vêåy beân chaåy vuâ vïì nhaâ. Trong khi àoá thò töi khöng theâm àûáng dêåy maâ cûá nùçm "ùn vaå" ngoaâi àûúâng. Trong thoaáng mùæt, vúå töi húát hú húát haãi chaåy ra. Thêëy veã mùåt thêët sùæc khöng coân chuát maáu cuãa cö ta, töi núã tûâng khuác ruöåt vaâ cöë tònh lim dim mùæt ra caái àiïìu sùæp chïët àïën núi. Vúå töi cuái xuöëng àúä töi dêåy, miïång lùæp bùæp: - Trúâi úi, coá sao khöng anh? Töi "uá úá" noái khöng ra tiïëng. - Àaä biïíu xaách lûng lûng thöi, ai mûúån xaách àêìy chi cho teá khöng biïët! Töi khöng noái khöng rùçng, cuäng khöng theâm nhòn vúå, choãi tay ngöìi dêåy möåt caách khöí súã. - Àïí em dòu anh vïì. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 12 Vúå töi vûâa noái vûâa quaâng tay qua ngûúâi töi. Töi liïìn hêët maånh tay cö ta möåt caách thö baåo. May maâ cö ta khöng ngaä. Röìi trûúác cùåp mùæt van lún cuãa vúå töi, töi cuái xuöëng xaách hai thuâng nûúác ài caâ nhùæc vïì nhaâ, mùåt maây bùng giaá. Khi xaách thuâng quay ra, töi gùåp vúå töi ài vaâo. Nhòn cö ta chaåy xuöëng bïëp vúái daáng ài thiïíu naäo, töi húi xuác àöång nhûng nhêët quyïët khöng chõu nhûúång böå. Töi nhuã thêìm: Húi àêu, cûá chõu thua hoaâi, cö ta àûúåc thïí laâm túái! Töi chûa vùån voâi nûúác maáy thò thùçng con töi úã àêu chaåy aâo túái, miïång la baâi haäi: - Ba úi ba, meå àûát tay chaãy maáu tuâm lum úã nhaâ kòa! Töi cuöëng lïn, vöåi chuåp lêëy àöi thuâng röîng, ba chên böën cùèng voåt vïì nhaâ. Töi phoáng vö bïëp nhû möåt cún löëc. Vúå töi àang ngöìi cuái mùåt trïn têëm thúát, tay naây nùæm chùåt tay kia coá veã àau àúán lùæm. Thêëy vêåy, töi caâng quyánh quaáng: - Trúâi úi, coá hïì gò khöng em? Àûát chöî naâo àûa cho anh coi! Töi vûâa cêìm lêëy tay vúå töi thò cö ta la lïn: - Trúâi úi àau! Àûâng àuång vö ngûúâi em! Nhûng khöng àuång vö ngûúâi cö ta laâm sao àûúåc! Thïë laâ mùåc cho vúå töi kïu la, töi vêîn cuái xuöëng bïë thöëc cö ta vö giûúâng nùçm. Xong, töi luåc loåi ngùn tuã lêëy ra naâo laâ böng bùng, thuöëc tñm, thuöëc àoã. Töi bï têët caã laåi giûúâng vaâ cuái xuöëng trïn nhûäng ngoán tay cuãa vúå töi, hêëp têëp hoãi: - Àêu ? Àêu ? Chöî naâo àêu ? Chó anh bùng cho! Vúå töi khöng traã lúâi vò bêån rïn ró nhûng ngoán troã tay phaãi thò chó vaâo ngoán troã tay traái. Töi quan saát thêåt kyä, thêëy trïn ngoán tay coá möåt vïët sûúát lúâ múâ khöng biïët laâ sêu hay nöng nhûng nhòn veã mùåt nhùn nhoá cuãa vúå töi thò chùæc laâ sêu lùæm, khöng kheáo thò àûát rúâi ngoán tay ra nûäa khöng chûâng. Sau khi rûãa bùçng thuöëc tñm, töi böi thuöëc àoã lïn ngoán tay vúå töi röìi buöåc chùåt laåi sau khi loát möåt lúáp böng daây. Xong, töi lêëy göëi kï dûúái caánh tay vúå töi vaâ dùån: - Thöi, em nùçm nghó ài, àïí anh thaái múä cho! Vúå töi mùåc duâ àau àúán vö cuâng nhûng vêîn cöë lïn tiïëng ngùn caãn: http://ebooks. vdcmedia.com
 13. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 13 - Thöi, anh cuäng nùçm nghó ài! Khi naäy em thêëy vai anh bêìm tñm, chùæc àau ghï gúám lùæm! Tûå dûng töi rúm rúám nûúác mùæt: - ÛÂ, hònh nhû xûúng vai anh bõ naát röìi thò phaãi! Àau dïî súå! Vaâ töi nùçm vêåt xuöëng ài-vùng, caãm thêëy mònh bõ hoaån naån khöng keám gò vúå. Trong luác vúå chöìng töi àang chòm vaâo cún àau thêåp tûã nhêët sinh nhû thïë thò caã hai böîng nghe tiïëng laåch caåch dûúái bïëp, khöng biïët laâ tiïëng gò. Töi quaát to: - Caái gò lõch kõch dûúái bïëp àoá bêy ? - Con àang thaái múä! Hai chiïën sô bõ thûúng röìi thò chiïën sô thûá ba phaãi tiïëp tuåc cöng viïåc chúá! - Tiïëng con töi voång lïn. Trúâi, teá ra öng chiïën sô Àiïån Biïn nhaâ töi. Vúå töi vöåi vuâng ngay dêåy: - Thöi, thöi, khöng ai mûúån! Con àïí àoá cho meå! Vaâ vúå töi ba chên böën cùèng chaåy vuâ xuöëng bïëp, khöng coá veã gò laâ möåt ngûúâi sùæp sûãa àûát lòa ngoán tay caã. Töi vöåi vaâng chaåy theo vúå töi vaâ nñu aáo cö ta: - Em lïn nùçm nghó ài! Em àang àau maâ! Laâm sao laâm viïåc àûúåc! Vúå töi móm cûúâi: - Khöng sao àêu! Bõ trêìy da coá chuát xñu, ùn nhùçm gò! Khöng ùn nhùçm gò thò thöi! Töi liïìn chöåp lêëy àöi thuâng thiïëc. - Thöi, thöi, anh lïn nùçm nghó ài! Xûúng vai anh gêìn naát maâ coân xaách vúái xiïëc! - Vúå töi kïu lïn. - Naát àêu maâ naát! Teá sú sú nhùçm nhoâ gò! Töi cûúâi hò hò vaâ xaách àöi thuâng bûúác ra khoãi nhaâ. 1984 http://ebooks.vdcmedia.com
 14. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 14 4. CÊÌU CHUÁC HAI NGÛÚÂI HAÅNH PHUÁC Àaám cûúái cuãa töi dûå kiïën seä coá hai trùm ngûúâi dûå. Khi nghe töi noái nhû vêåy, cö vúå sùæp cûúái cuãa töi giêåt nêíy mònh: - ÖËi chao! Lêëy tiïìn àêu maâ... Töi vöåi trêën an: - Em àûâng lo! Ba noái laâ ba seä àaâi thoå têët caã. Chñnh ba àïì nghõ töí chûác coá "têìm cúä" nhû vêåy. Ba baão duâ sao anh cuäng laâ con trai lúán trong nhaâ! Nhûng khi hai àûáa töi chuêín bõ viïët thiïåp múâi thò ba töi xuêët hiïån: - Sao, hai con viïët thiïåp chûa ? - Daå, tuåi con chuêín bõ viïët àêy. - Vêåy thò tuåi con viïët giuâm ba luön thïí. Danh saách cuãa ba àêy! Ba töi lêëy trong söí ra möåt túâ giêëy vaâ àûa cho töi. Töi nhêím àïëm söë khaách khûáa cuãa ba töi maâ ngûúâi cûá run lïn. Möåt trùm mûúâi taám ngûúâi, àa söë laâ nhûäng tïn tuöíi maâ töi khöng hïì biïët. - Ai nhiïìu vêåy ba ? - Töi bùn khoùn. Ba töi phêíy tay: - AÂ, toaân laâ chöî quen biïët caã! Baån cuä lêu ngaây vúái nhau. Tuy ba töi khöng noái ra nhûng qua thaái àöå cuãa öng, töi mang maáng hiïíu ra hêìu hïët söë khaách naây laâ chöî laâm ùn vúái ba töi vaâ àaám cûúái cuãa töi laâ dõp àïí öng vui vêìy vúái hoå, cuäng khöng loaåi trûâ coá nhûäng nguyïn nhên thêìm kñn khaác nûäa. Bêy giúâ töi múái hiïíu taåi sao ba töi laåi muöën àaám cûúái cuãa töi "vui" àïën nhû vêåy. Röìi dûúâng nhû àïí "vui" hún, ba töi khaâ möåt tiïëng: - Con ghi thïm tïn anh Saáu Têën, quaãn lyá thõ trûúâng. Chuát nûäa laâ ba quïn mêët, mai möët "keåt" lùæm. Töi chûa kõp ghi xong tïn Saáu Têën thò ba töi laåi khaâ lêìn thûá hai: http://ebooks. vdcmedia.com
 15. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 15 - Anh Ba Thñch phoâng thuïë nûäa! Coá vêåy maâ ba cuäng khöng nhúá! Sau möåt caái nhñu maây, ba töi laåi khaâ. Lêìn naây öng khaâ ra chuá Baãy Tònh úã traåm thua mua. Trûúác khi àûáng dêåy, ba töi coân khaâ thïm khoaãng taám lêìn nûäa. Möîi caái khaâ nhû möåt muäi tïn bùæn vaâo tim töi. Àeã ra töi, ngoaâi ba coân coá maá. Maá töi ngöìi àuáng vaâo caái ghïë maâ ba töi vûâa boã ài, tay chòa ra möåt túâ giêëy àaä chuêín bõ sùén. Lêìn naây, "höì sú thêìn chïët" ngoát ngheát böën mûúi ngûúâi. Söë khaách cuãa maá töi khöng thuöåc diïån quan-hïå-kinh-doanh nhû ba töi, nhûng thuöåc diïån quan-hïå-tònh-caãm-traân-lan, thên sú àïìu múâi raáo troåi. Töi nhêím trong àêìu, khaách múâi cuãa ba maá töi cöång laåi võ chi laâ 158, hoå haâng hai bïn ûúác khoaãng 40, töíng cöång laâ 198. Nhû vêåy àaám cûúái chó coân thûâa àuáng hai chöî cho... töi vaâ vúå töi. Coân têët caã baån beâ cuãa hai àûáa àïìu phaãi boã hïët, kïí caã phuâ rïí, phuâ dêu. Nhûng cuäng nhû ba töi, maá töi caãm thêëy trñ nhúá cuãa mònh coân coá thïí hoaåt àöång vúái nùng suêët cao hún nûäa. Do àoá, nïëu ba töi thñch "khaâ" thò maá töi cuäng thñch "chêåc": - Chêåc, chuát nûäa maá laåi quïn! Coân dò Hai Nhung nûäa con! - Dò Hai Nhung naâo maá? - AÂ, dò naây trûúác àêy laâm chung vúái maá. Xa nhau mêëy chuåc nùm röìi, gêìn àêy múái tònh cúâ gùåp laåi. Túái àêy, töi khöng neán àûúåc nûäa, beân hoãi: - Thïm caái dò mêëy chuåc nùm gùåp laåi naây laâ àuáng 199 ngûúâi. Nhû vêåy höm àoá, chùæc vúå con phaãi nùçm nhaâ. Maâ vúå con cêìn gò phaãi coá mùåt, ai chùèng biïët laâ con cûúái cö ta, trïn thiïåp baáo tin coá ghi tïn tuöíi raânh raânh röìi maâ! Maãi loay hoay vúái nhûäng hònh boáng trong kyá ûác, maá töi khöng nhêån thêëy cêu noái "lêîy" cuãa töi. Baâ gêåt guâ lú àïînh: - ÛÂ, vêåy cuäng àûúåc! Töi liïëc vúå töi. Mùåt cö ta meáo xïåch, nûãa cûúâi, nûãa khoác. - AÂ, con ghi thïm tïn naây nûäa! - Maá töi vöî traán reo lïn - Dò Nhûúâng tûác em vúå cêåu Baáu. - Cêåu Baáu naâo ? http://ebooks.vdcmedia.com
 16. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 16 - Cêåu Baáu tûác chaáu kïu öng ngoaåi cuãa con bùçng dûúång gheã àoá. Baâ dò "hoå haâng ngoaâi traái àêët" naây khiïn töi muöën àiïn tiïët. Nhûng biïët laâm sao àûúåc. Töi nhuán vai: - Ngûúâi khaách thûá hai trùm! Nhû vêåy, höm àoá con úã nhaâ luön. Ai chùèng biïët laâ con cûúái vúå. Khaách khöng thïí lêìm vúái thùçng Sún em con àûúåc vò noá múái mûúâi ba tuöíi. Möåt lêìn nûäa, maá töi gêåt àêìu dïî daäi: - Vêåy cuäng àûúåc! Con nhúá múâi thïm cêåu Sang, cêåu Sang tûác laâ... Tûác laâ sao caác baån coá biïët khöng? Tûác laâ sau khi "tónh cún mï", maá töi àöìng yá ruát búát söë khaách cuãa mònh xuöëng coân ba mûúi ba ngûúâi sau möåt höìi àêëu tranh quyïët liïåt cho tònh baån thiïng liïng vaâ cao caã cuãa mònh. Sûå nhûúång böå cuãa maá töi khiïën chuáng töi mûâng nhû bùæt àûúåc vaâng. Nhû vêåy laâ vaâo giúâ choát, àaám cûúái coân thûâa saáu chöî: töi, baån töi, vúå töi, baån vúå töi, phuâ rïí, phuâ dêu! Huá vña, suyát möåt chuát nûäa laâ hai vúå chöìng töi khöng àûúåc dûå àaám cûúái cuãa mònh. Àaám cûúái diïîn ra khöng mïåt moãi nhû töi tûúãng. Búãi vò hêìu hïët söë khaách khûáa àïìu khöng biïët vúå chöìng töi vaâ ngûúåc laåi, do àoá hai bïn chùèng chuyïån troâ bao lùm. Mïåt nhêët phaãi noái laâ ba maá töi. Hai ngûúâi phaãi chaâo hoãi, tiïëp chuyïån vúái bao nhiïu laâ ngûúâi. Mïåt nhûng maâ vui. Nhòn neát mùåt raång rúä cuãa hai ngûúâi, töi coá caãm tûúãng nhû àêy chñnh laâ àaám cûúái cuãa ba maá töi vêåy. Cêìu chuác hai ngûúâi haånh phuác! 1985 http://ebooks. vdcmedia.com
 17. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 17 5. SÚÅ VÚÅ LÚÅI HAY HAÅI ? Phaâm úã àúâi, khöng nhêët thiïët ngûúâi chöìng naâo cuäng súå vúå. Nhûng thöi, chuáng ta chùèng nhùæc àïën boån ngûúâi vö lûúng têm, chó nhòn vúå bùçng nûãa con mùæt àoá laâm gò. Ta chó noái àïën chuáng ta thöi, nhûäng ngûúâi chöìng luön luön nhòn àùæm àuöëi vúå mònh bùçng hai con mùæt àêìy àuã. Vaâ hai con mùæt àoá luác naâo cuäng aánh lïn veã tha thiïët biïët löîi khi vúå cêåt vêën bùçng möåt gioång nanh noåc: "Sao, ài àêu maâ giúâ naây anh múái vaác mùåt vïì?". Têët nhiïn laâ ta biïët ta ài àêu. Nhûäng ngûúâi chöìng àûáng àùæn nhû chuáng ta thò chùèng bao giúâ vïì trïî vò möåt lyá do bêåy baå. Roä raâng laâ ta ài hoåp vïì muöån. Nhûng leä naâo laåi noái àiïìu àoá ra khi vúå mònh àang giêån. Noái ra, coá nghôa laâ ta theát vaâo mùåt vúå: "Cö laâ keã chuyïn nghi ngúâ bêåy baå, khöng hïì biïët tñ gò vïì cöng viïåc cuãa töi!". Öi, leä naâo ta laåi nhêîn têm àïën nhû thïë! Vaâ nïëu ta lúä möìm noái ra, vúå ta caãm thêëy bõ mêët mùåt, nöíi cún löi àònh lïn thò sao ? Tai hoåa ai chõu ? Thò coân ai nûäa ngoaâi àöi tai sûng têëy lïn vò bõ veáo cuãa chuáng ta, nhûäng ngûúâi quen chõu trêån. Vò vêåy, lúä rúi vaâo tònh huöëng nan giaãi àoá, töët nhêët laâ chuáng ta im lùång ra veã biïët löîi. Chùèng coá gò xêëu höí hïët! Öng cha ta chùèng àaä noái "Im lùång laâ vaâng" sau bao nùm quen nhêîn naåi trûúác caác baâ, caác meå cuãa ta àoá sao! Vêng, ta im lùång vaâ êm thêìm xuöëng bïëp, luåc cúm nguöåi ra ùn, búãi vò seä chùèng coá cö vúå giaâu nguyïn tùæc naâo laåi àúåi cúm khi chöìng vïì muöån. Vaã laåi, vúå ta àaä àûáng chúâ ngöìi àúåi moãi moân con mùæt vò ta röìi, leä naâo ta coân haânh haå cö ta nûäa. Nhûäng ngûúâi chöìng biïët àiïìu haäy cuâng ta lùång leä xuöëng bïëp xúái cúm ùn möåt mònh, vûâa ùn vûâa gùåm nhêëm khuyïët àiïím cuãa mònh. Ùn xong thò haäy lo maâ rûãa cheán, khöng phaãi caái cheán ta vûâa ùn maâ caã möåt àöëng cheán ngöîn nghïån tûâ saáng túái giúâ. Gùåp thùçng chöìng khöën naån thò chùæc chùæn noá seä mùåt nhùn maây nhoá, nhûng ta thò khöng, thêåm chñ ta coân núã möåt nuå cûúâi haånh phuác. Búãi vò ta àaä quen nhûäng thûã thaách naây röìi. Tûâ höìi lêëy nhau àïën giúâ, ngaây naâo cuäng thïë, vúå ta cûá súå ta búát yïu naâng nïn luön luön taåo àiïìu kiïån cho ta chûáng minh tònh caãm trûúác sau nhû möåt cuãa mònh. Caái àöëng cheán naây laâ möåt vñ duå. Vúå ta cûá tûúãng ta khöng biïët nïn thûã thaách ta hoaâi! Ta xùæn göëi ngöìi xuöëng (búãi ta àaä kõp thay àöì àêu!), tay cêìm nuâi gieã lïn maâ trong loâng cûá töåi nghiïåp vúå: Öi, naâng phaãi nhoåc loâng thûã thaách ta http://ebooks.vdcmedia.com
 18. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 18 biïët bao, chûáng toã naâng yïu ta lùæm! Möåt ngûúâi chöìng mêîu mûåc phaãi biïët caách rûãa cheán khöng gêy tiïëng àöång. Luác naây im lùång vêîn cûá coân laâ vaâng! Búãi luác ta ngöìi rûãa cheán thò vúå ta àang nguã. Naâng khöng àuã sùæt àaá àïí chûáng kiïën sûå thûã thaách cuãa mònh vaâ vò khöng núä nhòn chöìng cùåm cuåi ngöìi rûãa möåt nuái cheán nïn naâng àaânh phaãi ài nguã. Vaâ vò vúå ta ài nguã, ta phaãi rûãa cheán baát ïm thùæm, lùång leä nhû möåt nghïå sô kõch cêm chñnh cöëng. Duâ sao thò trong chuyïån naây, tay nghïì ta cuäng cao lùæm röìi. Bònh tônh nheá, àûâng sêíy tay! Ta dùån ta nhû thïë, búãi vò möåt tiïëng àöång vang lïn vaâo luác naây coá khaác gò möåt quaã bom nguyïn tûã nöí. Ai seä baão vïå ta trûúác cún thõnh nöå chñnh àaáng cuãa vúå? Khöng ai caã! Vaâ caái tai töåi nghiïåp cuãa ta möåt lêìn nûäa laåi chûáng minh rùçng "tai khöng chó duâng àïí nghe maâ coân duâng àïí cho ngûúâi khaác truát sûå phêîn nöå". Rûãa cheán baát, uáp vaâo chaån xong, ta nhoán goát ài lïn nhaâ trïn, nhoán goát thay àöì, nhoán goát ài... vïå sinh vaâ cuöëi cuâng nhoán goát moâ vaâo giûúâng. Ö kòa, vúå ta àêu röìi ? Cö ta khöng coá trong giûúâng! Sau möåt thoaáng bêët ngúâ, ta giêån tñm caã mùåt. Khöng phaãi giêån vò àïm nay ta laåi nguã möåt mònh maâ giêån vò ta biïët cö ta úã àêu röìi! Cö ta chúi baâi tûá sùæc úã nhaâ bïn caånh, caác öng baån àûáng àùæn cuãa ta aå! Àïm naâo cuäng thïë, cö ta lónh ài chúi baâi suöët àïm, coá khi möåt, hai giúâ saáng múái vïì. Nhiïìu àöì àaåc trong nhaâ àaä bùæt àêìu biïën mêët möåt caách kyâ quùåc maâ ta chûa daám hoãi. Hûâ, súám muöån gò ta cuäng hoãi thöi (têët nhiïn laâ muöån)! Sûác khoãe cö ta thò sa suát thêëy roä (tai ta àöå raây ñt àau hún). Caái haåi cuãa cúâ baåc raânh raânh nhû thïë maâ cûá àêm àêìu vaâo. Ta laâ chöìng, ta biïët phaãi laâm gò trong luác naây chûá! Thïë laâ ta xùm xùm bûúác qua nhaâ haâng xoám quyïët kïu vúå ta vïì, mùæng nhiïëc cho möåt trêån nïn thên! Caái gò chûá viïåc naây thò roä raâng ta àuáng. Ta loá àêìu vaâo tòm kiïëm. Kia, vúå ta kia röìi, cö ta àang xoâe baâi. Ta cöë trêën tônh hùæng gioång: - Em úi... - Anh laâm caái troâ gò àoá? Vúå ta laånh luâng hoãi, àêìu khöng quay laåi. Tim ta tûå dûng chúi àiïåu àñtxcö, mùåc duâ ta khöng thñch nhaåc treã. Àêìu ta lúä thoâ vaâo cûãa, giúâ khöng biïët laâm sao. Tûå dûng ruát ra maâ khöng traã lúâi nghiïm chónh cêu hoãi cuãa vúå thò bêët lõch sûå quaá. Maâ àïí caái àêìu trong nhaâ trong khi caái thên ngoaâi hiïn thò coi khöng àûúåc. Tûå nhiïn, ta giêån ta ghï, àêm àêìu vö àêy chi khöng biïët! Vúå ta giaãi trñ möåt chuát maâ ta cuäng quêëy rêìy, thêåt laâ àöì vö lûúng têm! Cuöëi cuâng, ta cuäng nghô ra àûúåc möåt cêu àaáng àiïím mûúâi: http://ebooks. vdcmedia.com
 19. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 19 - Anh tñnh qua hoãi em cêìn tiïìn khöng, anh àûa thïm! Têët nhiïn laâ vúå ta khöng tûâ chöëi, súå ta buöìn. Coân ta thò duâng mêëy trùm baåc maâ chuöåc àûúåc tñnh maång, kïí cuäng hïn! Thïë laâ vúå ta ngöìi thûác bïn àoá, ta nùçm thûác bïn àêy. Caách nhau möåt bûúác, xa nhau nghòn truâng. Chuyïån àoá, àïën nay vêîn coân! Ta nhúâ taâi hoåc vêën uyïn baác nïn súå vúå cuäng coá dûåa trïn cú súã lyá luêån, nay muöën tòm ngûúâi trao àöíi kinh nghiïåm hêìu nêng lïn thaânh möåt hoåc thuyïët triïët hoåc. Ta bùæt chûúác Löî Têën: "Liïëc mùæt coi khinh nghòn lûåc sô. Cuái àêìu laâm ngûåa cho vúå ta". Löî Têën noái laâ "treã con" nhûng khöng coá "vúå ta" laâm sao coá "treã con"? Ta súå vúå ta chûá coá súå vúå ai àêu maâ xêëu! Cuäng tûâ Löî Têën ta suy ra: "Vúå nhúâ chöìng súå maâ thaânh huâm" (tûâ cêu "Rûâng nhúâ ngûúâi ài maâ thaânh àûúâng"). Nghe chñ lyá thay! Ta vöën ngûúâi haâo kiïåt, coi khinh nghòn lûåc sô, bònh sinh chûa biïët súå ai, nhûng súã hoåc löån xöån nhúá lêìm cêu "nïëu khöng coá caái mònh thñch thò haäy thñch caái mònh coá" thaânh cêu "nïëu khöng coá caái mònh súå thò haäy súå caái mònh coá". Gia taâi ta chùèng coá gò ngoaâi vúå nïn tûâ àoá àêm ra súå vúå maâ thaânh têåt. Nay, tñnh can vúå boã baâi baåc hoaâi maâ khöng àûúåc, ta laåi ngêîm ra "nïëu cûá súå caái khöng àaáng súå ùæt seä haåi caái khöng àaáng haåi". Öi, phaãi chùng vò yïu vúå maâ ta haåi vúå? Húäi caác öng chöìng àûáng àùæn giöëng nhû ta, haäy traã lúâi! Súå vúå, lúåi hay haåi ? 1982 http://ebooks.vdcmedia.com
 20. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 20 6. BÑ ÊÍN CUÃA MÖËT Töi laâ möåt ca sô nöíi tiïëng, ai cuäng biïët àiïìu àoá. Nïëu ngûúâi naâo khöng biïët thò àoá laâ löîi taåi hoå. Têët nhiïn laâ vêåy röìi. Vò laâ möåt ca sô nïn gioång haát cuãa töi àñch thõ laâ söë möåt. Vaâ vò laâ nöíi tiïëng, nïn thúâi trang ùn mùåc cuãa töi cuäng khöng thïí laâ haång nhò. Nhûng nïëu töi coá thïí quaã quyïët vúái caác baån vïì àiïìu thûá nhêët thò ngûúåc laåi, töi khöng daám àoan chùæc lùæm vïì àiïìu thûá hai. Búãi, vïì caái maâ ngûúâi ta goåi laâ aâ la mode, töi coá möåt àõch thuã àaáng súå: vúå töi. Töi xin thaânh thûåc maâ thuá nhêån rùçng vúå töi khöng àeåp lùæm. Chñnh vò vêåy maâ vúå töi rêët coi troång chuyïån ùn mùåc. Nïëu coá nhûäng ngûúâi trúâi sinh ra àaä àeåp sùén vêîn muöën trang àiïím cho àeåp hún (nhû töi chùèng haån) thò têët nhiïn nhûäng ngûúâi nhan sùæc trung bònh cuäng muöën bùçng moåi caách nêng mònh lïn ngang têìm caái àeåp. Vöën laâ ngûúâi gioãi têm lyá nhû vêåy nïn töi khöng hïì phaãn àöëi viïåc sùæm sûãa ùn vêån cuãa vúå töi. Phaãi àïí cho cö ta tûå nêng mònh lïn ngang têìm voác chöìng cö ta chûá! Caác cö gaái thûúâng hay noái: Nhêët möët, nhò da, thûá ba laâ daáng. Vúå töi hònh nhû tiïm nhiïîm caái cêu naây khaá nùång nïn nhòn cö ta, töi khöng thêëy da vaâ daáng àêu maâ chó thêëy toaân nhûäng duång cuå lónh kónh treo quanh ngûúâi. Möåt bûäa, vúå töi xuêët hiïån trong nhaâ vúái cùåp kiïëng to töí böë trïn mùåt. Mùåt cö ta thò nhoã, öëm maâ caái cùåp kiïëng khöën kiïëp kia cûá nhû àöi gùng quyïìn Anh nùçm choaán àïën hai phêìn ba khuön mùåt vaâ àeâ caái muäi muöën beåp dñ luön. Têët nhiïn, chöìng cö ta (tûác laâ töi) lïn tiïëng liïìn taåi chöî: - Cùåp kiïëng lúán quaá, khöng húåp vúái khuön mùåt em. Vúå töi xò möåt tiïëng: - Anh khöng biïët gò hïët! Kiïëng naây laâ kiïíu múái nhêët àoá. Ngûúâi ta àeo àêìy àûúâng, ra maâ coi! Töi liïìn ra maâ coi vaâ thêëy thiïn haå àïìu mang kiïëng giöëng hïåt vúå töi, nam cuäng nhû nûä. http://ebooks. vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản