CHUYÊN ĐÊ KIÊN TRÚC :NHÀ Ở CAO TẦNG

Chia sẻ: Bá Đạo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
783
lượt xem
415
download

CHUYÊN ĐÊ KIÊN TRÚC :NHÀ Ở CAO TẦNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi thiêt kê nhà ở cao tâng cân phụi can c! vào các hoạt dong trong công trình, dôi tưng sử dụng, yêu tô tâm lý, diêu kien kinh tê xã hoi, diêu kien khí hau tự nhiên và xu thê phát trien nhà ở cao tâng trong tương lai de xác dnh cơ câu can ho và lựa chọn giải pháp thiêt kê cho phù hp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐÊ KIÊN TRÚC :NHÀ Ở CAO TẦNG

 1. I H C KI N TRÚC TP H CHÍ MINH KHOA KI N TRÚC CHUYÊN KI N TRÚC : MSSV: K065415 NHÀ CAO T NG GVHD: LƯƠNG QU C ANH SVTH: PH M VĂN O MSSV: K065415
 2. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 1 TÀI: TRÌNH BÀY NH NG TIÊU CHU N VÀ NGUYÊN LÝ THI T K C A LO I HÌNH NHÀ CAO T NG GVHD : LƯƠNG QU C ANH SVTH : PH M VĂN O MSSV : K065415 L P : KT06VL 1
 3. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 2 M T S NGUYÊN LÝ THI T KÊ CƠ B N, TIÊU CHU N THI T K CHO LO I HÌNH NHÀ CAO T NG I. TÀI LI U THAM KH O a. B Quy chu n xây d ng Vi t Nam b. TCVN 2737-1995- T i tr ng và tác ng- Tiêu chu n thi t k c. TCVN 6160-1996- Phòng cháy, ch a cháy- Nhà cao t ng- Yêu c u thi t k d. TCVN 5760-1993- H th ng ch a cháy- Yêu c u chung v thi t k , l p t và s d ng e. TCVN 5738: 2001- H th ng báo cháy- Yêu c u k thu t f. TCVN 5687-1992- Thông gió, i u ti t không khí và sư i m- Tiêu chu n thi t k g. TCVN 4474-1987- Thoát nư c bên trong- Tiêu chu n thi t k h. TCVN 4513-1988- C p nư c bên trong- Tiêu chu n thi t k i. TCVN 4605-1988- K thu t nhi t- k t c u ngăn che- Tiêu chu n thi t k j. TCVN 5744-1993- Thang máy-Yêu c u an toàn trong l p t và s d ng k. TCXD 16-1986- Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng l. TCXD 29-1991- Chi u sáng t nhiên trong công trình dân d ng m. TCXD 25-1991- t ư ng dây d n i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu chu n thi t k n. TCXD 27-1991- t thi t b i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu chu n thi t k o. TCXD 198-1997- Nhà cao t ng-Thi t k k t c u bê tông c t thép toàn kh i p. TCXDVN 266-2002. Nhà - Hư ng d n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng. II. NGUYÊN LÝ CƠ B N & TIÊU CHU N THI T K 1. QUY NH CHUNG V THI T K NHÀ CAO T NG a. Thi t k nhà cao t ng ph i m b o an toàn, b n v ng, thích d ng, m quan, phù h p v i i u ki n khí h u, t nhiên và nhu c u s d ng c a c ng ng. b. Thi t k nhà cao t ng c n a d ng v quy mô căn h áp ng nhu c u và phù h p v i xu th phát tri n c a xã h i, thu n ti n cho vi c s d ng và qu n lý công trình. c. Thi t k căn h trong nhà cao t ng ph i m b o các i u ki n v an ninh, ch ng n, t m nhìn c nh quan và v sinh môi trư ng ng th i m b o tính c l p, khép kín, ti n nghi và an toàn s d ng. d. Nhà cao t ng c n m b o thu n l i cho ngư i s d ng ti p c n v i các trang thi t b và h th ng cung c p d ch v như i u hoà không khí, c p ga, cáp truy n hình, i n tho i, vi n thông, thu gom rác v.v... e. Thi t k nhà cao t ng ph i tính n tác ng c a ng t và gió bão như quy nh trong các tiêu chu n hi n hành. f. Có gi i pháp thi t k phù h p v i i u ki n c th c a công trình. Nên s d ng h k t c u bê tông c t thép toàn kh i. H k t c u ch u l c c a nhà cao t ng ph i rõ ràng, m ch l c. g. Nên l a ch n gi i pháp t ch c m t b ng và hình kh i nh m m b o tăng c ng công trình 2
 4. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 3 h. Thi t k k t c u công trình nhà cao t ng ph i b o m b n v ng, n nh có bi n d ng n m trong gi i h n cho phép.. i. Vi c b trí khe lún, khe co giãn ph i tuân theo các quy nh c a tiêu chu n hi n hành. j. K t c u tư ng bao che bên ngoài nhà ph i m b o an toàn, ch ng th m, cách nhi t và ch ng n. 2. YÊU C U V QUY HO C T NG TH TRONG KHU Ô TH M I a. Khu t xây d ng nhà cao t ng ph i m b o các nguyên t c cơ b n sau ây: • Phù h p v i quy ho ch ư c duy t; • Có h th ng h t ng k thu t ng b , áp ng yêu c u hi n t i và phát tri n trong tương lai; • m b o an toàn phòng ch ng cháy n , thu n ti n cho vi c ch a cháy và m b o v sinh môi trư ng. b. Tuỳ thu c vào yêu c u quy ho ch xây d ng, ki n trúc c nh quan ô th , nhà cao t ng ư c thi t k theo cao kh ng ch mà quy ho ch ô th quy nh cho t ng vùng. c. Ph i b o m m t xây d ng không vư t quá 40% và h s s d ng t không vư t quá 5,0 khi thi t k nhà cao t ng trong các khu ô th m i. d. B c c nhà cao t ng ph i m b o các yêu c u v phòng cháy, ch a cháy, chi u sáng, thông gió, ch ng n, kho ng cách ly v sinh,… e. H th ng thoát nư c sinh ho t và h th ng thoát nư c mưa ph i ư c thi t k tách riêng. N u h th ng thoát nư c không u n i v i h th ng thoát nư c chung c a ô th thì nư c th i sinh ho t ph i ư c x lý t tiêu chu n trư c khi x ra khu v c thoát nư c c a ô th . f. Tuỳ thu c vào t ch c quy ho ch không gian ki n trúc, chi u cao công trình và chi u r ng c a l gi i, kho ng lùi t i thi u c a nhà cao t ng không ư c nh hơn 6m. g. Kho ng cách gi a các m t nhà i di n c a hai nhà cao t ng c l p ph i m b o i u ki n thông gió, chi u sáng t nhiên, an toàn khi có cháy và không ư c nh hơn 25m h. m b o kho ng cách an toàn phòng ch ng cháy trong khu nhà cao t ng, ư ng dành cho xe ch a cháy ph i có chi u r ng thông thu không nh hơn 3,5m và chi u cao thông thu không nh hơn 4,25m. Cu i ư ng c t ph i có kho ng tr ng quay xe. Kích thư c ch quay xe không nh hơn 15m x 15m. i. Khi xây d ng nhà cao t ng ph i b trí ch xe. Ch xe có th t trong công trình ho c ngoài công trình. Di n tích tính toán ch xe ư c l y theo tiêu chu n. 3. N I DUNG VÀ GI I PHÁP THI T K CÔNG TRÌNH a. - Khi thi t k nhà cao t ng c n ph i căn c vào các ho t ng trong công trình, i tư ng s d ng, y u t tâm lý, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n khí h u t nhiên và xu th phát tri n nhà cao t ng trong tương lai xác nh cơ c u căn h và l a ch n gi i pháp thi t k cho phù h p. 3
 5. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 4 b. Các lo i không gian ch c năng trong nhà cao t ng: c. Không gian ch c năng giao ti p: s nh chính vào nhà, s nh t ng, phòng a năng (phòng s d ng cho ho t ng sinh ho t t p th , h i h p...); d. Không gian ch c năng d ch v công c ng : d ch v s a ch a dùng gia ình, ch xe chung, các d ch v công c ng, văn hoá...; e. Không gian ch c năng qu n lý hành chính: phòng qu n lý hành chính và qu n lý k thu t ngôi nhà; f. Không gian ch c năng : các căn h ; g. Không gian ch c năng giao thông : c u thang b , hành lang, thang máy; h. Không gian k thu t : các bu ng t thi t b i n, nư c , thu gom rác... i. Không gian ch c năng giao ti p trong nhà cao t ng j. Không gian ch c năng ph c v công c ng trong nhà cao t ng k. Không gian ch c năng qu n lý hành chính và qu n lý k thu t l. Không gian ch c năng c a căn h • Các không gian ch c năng c a căn h trong nhà cao t ng, bao g m: o S nh căn h ; o Phòng khách- sinh ho t chung; o Ch làm vi c, h c t p; o Ch th cúng t tiên; o Các phòng ng ; o Phòng ăn; o B p; o Phòng v sinh; o Ch gi t giũ, phơi qu n áo; o Ban công ho c logia; o Kho ch a . • Tuỳ theo m c ích s d ng có th b trí k t h p các lo i không gian ch c năng • Vi c b trí các bu ng, phòng trong căn h ph i m b o các yêu c u sau: o H p lý v dây chuy n s d ng, m b o c l p, khép kín, t o không gian ki n trúc hài hoà: Có kh năng chuy n i linh ho t. S d ng h p lý, an toàn, không phá v c u trúc và b n v ng công trình; Có không gian r ng, thoáng, b c c m tăng hi u qu không gian ki n trúc căn h ; o B o m yêu c u v sinh và i u ki n vi khí h u cho căn h • m b o an toàn và ti n nghi s d ng, các t m tư ng ngăn cách gi a các căn h ph i làm b ng v t li u có b n ch c và cách âm. • T t ng 6 tr lên không ư c thi t k ban công, ch ư c thi t k lô gia. Lan can lô gia không ư c h chân và có chi u cao không nh hơn 1,2m. • i v i căn h dành cho ngư i tàn t t c n tham kh o tiêu chu n “ Nhà - Hư ng d n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng”. 4
 6. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 5 • S lư ng căn h h p lý c a m t t ng trong m t ơn nguyên c a nhà cao t ng nên t 4 căn h n 6 căn h , ư c b trí xung quanh m t nút giao thông thang b , thang máy. • S phòng t i thi u trong m t căn h không nh hơn 2. • Di n tích căn h không nên nh hơn 50 m2 . • Các căn h trong nhà cao t ng ư c phân thành 3 lo i: nh (A), trung bình (B) và l n (C). T l s lư ng các căn h gi a lo i nh , trung bình và l n là 1: 2: 1. • Tiêu chu n di n tích s d ng t i thi u m t s b ph n cơ b n trong căn h ư c quy nh như sau: o S nh căn h : 3m2; o Phòng khách- phòng sinh ho t chung: 14m2; o Phòng ng ôi: 12m2; o Phòng ng ơn: 10m2 o Phòng v sinh có b n t m : 5m2; t m hương sen: 3m2 o B p n u : 5m2; o B p k t h p v i phòng ăn : 12m2 • Chi u cao thông thu các phòng không ư c nh hơn 3m và không ư c l n hơn 3,6m. m. Các h th ng k thu t chung • C u thang b • Thang máy • T ng h m • Mái • C as • N n và sàn nhà • ng thông hơi, ng thông gió và ư ng ng rác 4. YÊU C U THI T K C P THOÁT NƯ C a. Trong nhà cao t ng ph i thi t k h th ng c p nư c sinh ho t và c p nư c ch a cháy như quy nh trong tiêu chu n hi n hành . b. Tuỳ theo m c ti n nghi, tiêu chu n dùng nư c trong ngày dùng nư c l n nh t ư c tính t 200lít /ngư i/ngày êm n 300lít/ngư i/ ngày êm. Tiêu chu n nư c ch a cháy l y 2,5lít/giây/c t và s c t nư c ch a cháy bên trong nhà l y là 2. c. C n t n d ng tri t áp l c ư ng ng c p nư c bên ngoài. Khi không áp l c, ph i thi t k h th ng phân vùng c p nư c m b o lưu lư ng và áp l c nư c. Áp l c nư c làm vi c c a các d ng c v sinh trong h th ng c p nư c sinh ho t không ư c l n hơn 60m. Áp l c t do thư ng xuyên c a các h ng ch a cháy bên trong nhà ph i m b o chi u cao c t nư c không th p hơn 6m. d. Ph i m b o c p nư c liên t c cho nhu c u s d ng nư c trong nhà cao t ng. 5
 7. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 6 e. Trư ng h p không áp l c và lưu lư ng nư c ph i b trí b ch a, máy bơm ho c các thi t b tăng áp khác. f. M ng lư i phân ph i c a ư ng ng c p nư c bên trong nhà cao t ng ư c t trong t ng h m, t ng k thu t nhưng không ư c t chung v i các ư ng ng thông gió và thông hơi. g. Ph i có gi i pháp ch ng n do hi n tư ng va thu l c cho các thi t b c p thoát nư c như van gi m áp, vòi l y nư c, máy bơm... h. gi m áp l c nư c và tránh lãng phí nư c, trên ư ng ng d n nư c vào ho c trên ư ng ng nhánh d n nư c t i các i m l y nư c m i t ng c n t các thi t b sau: • Khi lưu lư ng không i t rông en (t m ch n c l ); • Khi lưu lư ng thay i t thi t b i u ch nh áp l c, i. Ph i t két nư c áp l c ho c b ch a nư c trên mái nhà cao t ng m b o kh i lư ng nư c d tr nh m i u ch nh ch nư c không iêù hoà và c p nư c ch a cháy trong th i gian 10 phút. C n có ng phân ph i riêng m b o lư ng nư c ch a cháy không b s d ng vào m c ích khác. j. Tiêu chu n nư c th i sinh ho t ư c l y theo tiêu chu n c p nư c và ư c thi t k theo ch t ch y. N u không th t ch y ra h th ng thoát nư c bên ngoài ph i thi t k tr m bơm thoát nư c. Thi t k h th ng thoát nư c bên trong c n tuân theo quy nh trong tiêu chu n hi n hành. k. i v i h th ng thoát nư c sinh ho t c n tách riêng nư c phân ti u và nư c t m r a, sinh ho t. l. Ph i thi t k h th ng thoát nư c mưa trên mái và thoát nư c mưa t ng h m. H th ng thoát nư c mưa t ng h m ư c thu gom t i các h ga sau ó dùng máy bơm t ng bơm vào h th ng thoát nư c. m.Cách b trí ph u thu nư c mưa trên mái ph i tính toán d a vào m t b ng mái, di n tích thu nư c cho phép c a m t ph u thu và k t c u mái. 5. YÊU C U THI T K THÔNG GIÓ VÀ I U HÒA KHÔNG KHÍ a. H th ng thông gió, i u hoà không khí trong nhà cao t ng ư c thi t k theo quy nh c a tiêu chu n hi n hành. b. Có th thi t k h th ng i u hoà không khí trung tâm cho các không gian ph c v công c ng trong toà nhà. H th ng i u hoà không khí trung tâm có th là m t t máy c l p ho c không cl p ư c t t i m t v trí thích h pv i dài c a tuy n ng d n khí i và v không nên l n hơn 60m. c. i v i các căn h nên thi t k h th ng i u hoà không khí c c b . Ph i ch a s n v trí l p t các thi t b i u hoà và các ư ng ng thu nư c t máy i u hoà không nh hư ng n ki n trúc m t ng c a công trình và v sinh môi trư ng. d. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí trong nhà cao t ng ph i m b o các ch tiêu gi i h n ti n nghi vi khí h u trong phòng. e. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí c n ph i có các gi i pháp công ngh , gi i pháp ki n trúc và k t c u m t cách h p lý nh m m b o yêu c u v sinh, tiêu chu n k thu t, ti t ki m và kinh t . 6
 8. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 7 f. m b o thông gió t nhiên c n t o gió xuyên phòng b ng c a ón gió vào và c a thoát gió ra. g. Ph i có các gi i pháp cách nhi t, che ch n n ng theo các quy nh trong tiêu chu n hi n hành. h. ng d n gió c a h th ng thông gió, i u ti t không khí ph i th ng ng th i gió và c p gió. Các ng ng này ư c ghép n i các nhánh ng gió cho m i t ng, dùng s c y cơ khí ho c s c y t nhiên. i. ng nhánh m i t ng ư c n i vào ng ng sát tr n t ng trên ho c t ng dư i so v i t ng có ng nhánh. j. i v i nhà cao t 10 t ng tr lên, trên ng nhánh hút gió c a hai t ng trên cùng v trí u vào ng ngang ph i l p van m t chi u t ng. 6. YÊU C U THI T K CH NG CHÁY, CHI U SÁNG VÀ THÔNG TIN LIÊN L C a. Thi t k chi u sáng cho nhà cao t ng ph i tuân theo tiêu chu n hi n hành v chi u sáng. Tri t t n d ng chi u sáng t nhiên. Chi u sáng t nhiên có th là chi u sáng bên, chi u sáng trên ho c chi u sáng h n h p. b. Các gi i pháp ki n trúc che ch n n ng không ư c nh hư ng n chi u sáng t nhiên. c. T phân ph i i n cung c p chi u sáng trong nhà cao t ng ph i ư c b trí phòng k thu t. Các t , b ng i n ư c t các t ng c p i n cho các căn h và ti n qu n lý, s d ng, s a ch a và m b o m quan. d. Vi c cung c p i n t t ,b ng i n t ng n b ng i n c a t ng căn h ph i i b ng các tuy n dây ho c cáp i n d c theo hành lang và chôn ng m vào tư ng. Trư ng h p k p n i trong t ng k thu t ph i lu n dây qua ng nh a t ch ng cháy ho c ng thép e. H th ng chi u sáng ư c b o v b ng các áptomát. Các công t c i u khi n, c m ư c l p cao 1,20m f. T i các khu v c hành lang, c u thang, s nh t ng ph i b trí chi u sáng s c và chi u sáng phân tán ngư i. g. H th ng ư ng dây d n i n ph i ư c thi t k c l p v i các h th ng khác và ph i m b o d dàng thay th , s a ch a khi c n thi t.. Quy nh l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n ư c l y theo tiêu chu n l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n trong nhà và công trình công c ng. h. Khi thi t k nhà cao t ng ph i c bi t chú ý n các gi i pháp ch ng sét tránh kh năng b sét ánh th ng, ch ng c m ng tĩnh i n và c m ng i n t và ch ng i n áp cao c a sét lan truy n theo h ư ng dây c p i n h áp trong công trình. Khuy n khích s d ng h th ng ch ng sét tiên ti n, b o m th m m ki n trúc và ch ng th m, d t mái. i. Vi c l a ch n gi i pháp ch ng sét ư c tính toán theo yêu c u trong tiêu chu n ch ng sét hi n hành. j. Trong nhà cao t ng c n ph i thi t k ng b h th ng thông tin, liên l c, phát thanh, truy n hình. Trư ng h p c n thi t có thêm h th ng i u khi n t xa các thi t b k thu t. k. Thi t k , l p t h th ng thông tin liên l c, phát thanh truy n hình ph i tuân theo quy nh c a các tiêu chu n chuyên ngành có liên quan. T phân cáp 7
 9. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 8 ư c t t i các phòng k thu t xây trên b cao 0,5m và ư c kéo t i các h p u dây t t i các t ng. H p u dây ư c t cao trên 1,5m. l. Trong các căn h , các c m i n tho i t ng m trong tư ng ư c b trí cao 0,5m tuỳ theo ki n trúc n i th t. M ng thuê bao i n tho i ư c thi t k theo sơ nguyên lý m ng hình tia. m.Toàn b dây d n ư c i ng m trong tư ng và kéo ra h p u dây các t ng, T h p u dây các t ng kéo xu ng t phân cáp t t ng 1 u ra h th ng bên ngoài c a thành ph . n. Cho phép b trí c t ăngten thu sóng truy n thanh, truy n hình trên mái nhà. Trư ng h p c n thi t, cho phép b trí t ng giáp mái các thi t b thu sóng truy n hình. H th ng m ng lư i truy n hình t t phân ph i n các căn h ph i kín, ng th i ph i có gi i pháp ch ng sét cho các c t thu sóng truy n hình. o. m b o an ninh cho toàn b toà nhà nên b trí b khoá mã l i vào t i s nh chính. p. H th ng c p ga, khí t t p trung ph i tuân theo quy nh chuyên ngành có liên quan. 7. YÊU C U THI T K PHÒNG CH NG CHÁY N a. Khi thi t k phòng ch ng cháy cho nhà cao t ng ph i tuân theo nh ng quy nh trong các tiêu chu n hi n hành . b. Ph i t ch c ư ng giao thông, h th ng c p nư c ch a cháy và h th ng báo cháy trong khu v c nhà cao t ng. c. Nhà cao t ng ph i ư c thi t k v i b c ch u l a b c I. Gi i h n ch u l a t i thi u c a các c u ki n và v t li u xây d ng ư c quy nh trong các tiêu chu n hi n hành v phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình . d. Trong nhà cao t ng ph i chia thành các vùng ngăn cháy ho c khoang ngăn cháy. Vùng ngăn cháy là kho ng m chia ngôi nhà theo su t chi u r ng (chi u dài) và chi u cao ngôi nhà. e. Ph i m b o kho ng cách an toàn phòng cháy ch a cháy t c a căn h n l i thoát n n g n nh t trong công trình. Kho ng cách t c a căn h n l i thoát n n g n nh t không ư c l n hơn 25m. f. B trí ch xe trong toà nhà ph i m b o các yêu c u ngăn cháy và thoát n n cho ngư i khi có s c . g. Thang thoát hi m ph i thi t k ti p giáp v i bên ngoài. h. L i thoát n n ư c coi là an toàn khi m b o m t trong các i u ki n sau: • i t các căn h t ng1 tr c ti p ra ngoài hay qua ti n s nh ra ngoài; • i t căn h b t kỳ t ng nào (tr t ng 1) ra hành lang có l i thoát. i. C u thang và hành lang thoát hi m ph i m b o các yêu c u sau: j. Có thông gió i u áp và không b t khói bu ng thang; k. Có èn chi u sáng s c . l. Trong nhà cao t ng nên l p t h th ng báo cháy. Tuỳ thu c vào m c ti n nghi và yêu c u s d ng mà lư ch n h th ng báo cháy cho phù h p. m.H th ng báo cháy t ng ư c t trung tâm toà nhà, bao g m: t báo cháy trung tâm, b ng tín hi u các vùng, u báo khói, u báo nhi t và nút 8
 10. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 9 báo cháy kh n c p. Ngoài ra ph i có thi t b báo cháy b ng tín hi u âm thanh và thi t b liên l c v i i phòng cháy ch a cháy. Yêu c u k thu t v l p t h th ng báo cháy ph i tuân theo tiêu chu n hi n hành. n. u báo khói, u báo nhi t ư c l p t cho các khu v c nhà xe, khu v c công c ng khác và trong các phòng i u khi n i n, phòng i u khi n thang máy. o. Các thi t b báo ng như loa truy n thanh, còi báo ng và các nút báo ng kh n c p ư c b trí t i t t c các khu v c, nh ng nơi d th y, d thao tác. d truy n tín hi u báo ng và thông báo a i m x y ra ho ho n. p. Các h p vòi ch a cháy ư c t m i t ng t i các s nh c u thang và ph i m b o cung c p nư c ch a cháy khi có cháy x y ra. q. Ph i b trí h ng ch ch a cháy bên ngoài nhà. H ng ch này ư c l p t n i h th ng ư ng ng ch a cháy bên trong v i ngu n c p nư c ch a cháy t bên ngoài. r. Trong nhà cao t ng ph i l p h th ng thông gió, hút khói hành lang và bu ng thang. Nh ng b ph n c a h th ng này ph i làm b ng v t li u không cháy. s. H th ng thông gió hay th i gió bu ng thang ph i m b o an toàn cho các thi t b và cho vi c óng m c a s . t. m b o yêu c u thoát ngư i khi có s c , ph i có gi i pháp không cho khói t thang máy, bu ng thang lan vào các t ng và ngư c l i. u. Trong gi ng thang máy ph i m b o cung c p không khí bên ngoài t h th ng riêng vào ph n trên c a gi ng thang máy khi có cháy x y ra. v. Thi t b thông gió, và thoát khói ph i b trí trong t ng h p thông gió ngăn cách b ng ngăn ch ng cháy. Ph i b trí t ch a cháy và t i u khi n m i t ng. III. M T S V N C N LƯU Ý KHI THI T K NHÀ CAO T NG T I VI T NAM 1. CƠ S THI T K Các d li u khí h u c n ư c quan tâm bao g m: Bi u chuy n ng bi u ki n c a m t tr i t i a phương, hư ng gió theo t ng mùa th i ti t, nhi t không khí, m không khí, lư ng mưa, cư ng b c x m t tr i tác ng trên các m t ph ng theo các hư ng... Thi t k ki n trúc nhà cao t ng thích ng v i i u ki n khí h u nhi t i gió mùa nóng m có nh ng c thù so v i thi t k các th lo i ki n trúc cao t ng khác. Phương án thi t k ki n trúc nhà cao t ng không ch d ng l i vi c xác nh hình kh i và phương hương c a công trình có l i v phương di n ón gió t nhiên và h n ch tác ng c a ngu n nhi t do cư ng b c x m t tr i, mà ph i ư c nghiên c u n t ng không gian ch c năng trong m i căn h , trong ó ph i c bi t quan tâm n các căn h có v trí không thu n l i trong t ng th công trình. 2. GI I PHÁP THI T K a. Gi i pháp quy ho ch t ng th Các y u t c a môi trư ng t nhiên như h th ng sông, h , th m th c v t có tác ng nh hư ng tích c c n ch t lư ng c a gió khi th i n không gian c a ô th nói chung và không gian khu nói riêng, ây là y u t căn b n trong vi c nâng cao ch t lư ng c a môi trư ng không khí trong khu . 9
 11. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 10 Trong thi t k ô th c n chú tr ng gi gìn, phát tri n nâng cao giá tr c a các y u t c trưng c a môi trư ng sinh thái t nhiên, trong ó v trí c a các y u t này nên b trí u hư ng gió khi th i n ô th ho c không gian các khu và b trí trong lòng các khu v i ph m vi bán kính nh hư ng ư c nghiên c u h p lý. b. Phương hư ng công trình Vi c nghiên c u hình kh i và phương hư ng a lý t i ưu c a công trình c n ư c xem xét k t h p gi a hai y u t chính, ó là y u t tác ng c a cư ng b cx M t tr i i v i các b m t c u trúc c a công trình và y u t khai thác năng lư ng chuy n ng c a gió làm mát các b m t bên ngoài cũng như ưa không khí s ch t môi trư ng vào các không gian bên trong c a công trình ki n trúc. Vi c ch n hình kh i công trình và b trí hình kh i theo phương hư ng a lý c n xét ưu tiên trong vi c khai thác năng lư ng gió t nhiên m b o i u ki n ti n nghi vi khí h u. i v i các b m t c a công trình ch u s tác ng b t l i b i năng lư ng b c x m t tr i, ngư i thi t k có th ch ng ch n ng th i nhi u gi i pháp x lý. c. B trí các công trình trong khu v c T các c trưng trên khi nghiên c u b trí các công trình ki n trúc nhà cao t ng trong khu , nên nghiên c u b c c t ng th các công trình theo nhóm có d ng hình ch U, V, L... V i các d ng b c c này, se có hi u qu tác ng nh hư ng làm thay i hư ng gió, qua ó t o ư c trư ng gió và t c gió thu n l i khi th i n b m t ón gió c a các công trình. d. Hình kh i công trình Các nguyên t c c n quan tâm khi xác nh gi i pháp hình d ng kh i c a công trình m b o yêu c u thông gió t nhiên cho không gian c a các căn h : - C u trúc hình kh i và b trí các không gian ch c năng trong hình kh i theo phương hư ng a lý ón ư c gió ch o theo các mùa trong năm, trong ó ưu tiên thông gió t nhiên cho công trình trong mùa nóng. - Chi u dày c a các không gian bên trong công trình có hai m t ti p c n v i môi trư ng t nhiên, trong ó có m t m t ón ư c hư ng gió th i n không l n hơn 17m, m b o hi u qu thông gió tr c xuyên i qua không gian bên trong công trình ki n trúc. - Gi i pháp t h p và b c c hình kh i công trình có các không gian m (bên trong kh i, trên b m t kh i v hư ng on ư c gió ch o theo các mùa trong năm) tăng kh năng cho yêu c u thông gió t nhiên i v i các căn h các v trí không thu n l i. - Thi t k h th ng k thu t thông gió t nhiên h tr cho các không gian sâu bên trong ho c v các hư ng không thu n l i. - K t h p gi a hi u qu thông gió t nhiên do áp l c gió và thông gió t nhiên do áp l c nhi t m b o yêu c u thông gió t nhiên cho các không gian, trong i u ki n v n t c chuy n ng c a không khí bên ngoài th i n có t c nh . e. B trí các không gian ch c năng trong t ng th hình kh i công trình B trí các không gian ch c năng chính trong t ng th hình kh i công trình ki n trúc nhà cao t ng c n quan tâm bao g m: - V trí c a h th ng giao thông theo phương ng và theo phương ngang. - V trí c a các căn h trong b c c t ng th . - V trí c a các không gian m có tác ng tích c c trong vi c thay i hư ng và áp l c gió t t nhiên th i n ư c các căn h có v trí không thu n l i trên t ng th công trình. - V trí c a các h th ng k thu t cơ b n và h th ng k thu t h tr . 10
 12. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 11 - H th ng giao thông theo phương ng s b trí ti p c n v i b m t ngoài c a công trình nh n ư c ánh sáng t nhiên và an toàn cho vi c thoát hi m khi có s c . i v i h th ng giao thông theo phương ngang c n h n ch s d ng gi i pháp hành lang gi a trong công trình ho c nút giao thông b t kín. f. B m t c a căn h ti p c n v i môi trư ng t nhiên i v i căn h trong nhà cao t ng kh năng ti p c n c a b m t căn h v i môi trư ng t nhiên thông thư ng t 1 -3 hư ng, tùy thu c vào các y u t : - C u trúc hình kh i c a công trình. - V trí c th c a căn h trong m t b ng t ng so v i phương hư ng i lý. - Di n tích và s các phòng ch c năng trong căn h . - Các h th ng k thu t thi t k h tr . Các nghiên c u th c nghi m ã ch ra không gian ư c thông gió hi u qu nh t là hình th c thông gió tr c xuyên ho c thông gió chéo góc và di n tích c a thoát gió ph i m b o không nh hơn di n tích c a c a ón gió. K t h p v i y u t hư ng gió trong t nhiên thư ng xuyên thay i theo th i gian, do ó vi c thi t k căn h có t 2 n 3 b m t ti p c n v i môi trư ng t nhiên s giúp chi u sáng t nhiên cho t t c các không gian và m b o yêu c u thông gió t nhiên t ư c hi u qu cao. g. B trí các không gian ch c năng trong m t b ng căn h Vi c b trí các không gian trong m t b ng căn h c n m b o các yêu c u: - V trí các không gian ch c năng phù h p v i yêu c u t p quán s d ng. ---------------------------------------- ------------------------------------- 11
 13. CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG 12 (Ngoài ra còn tham kh o m t s sách báo, tư li u trên Internet) 12
Đồng bộ tài khoản