intTypePromotion=1

Chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM"

Chia sẻ: T7n3 T7n3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

1
671
lượt xem
284
download

Chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, trên thế giới các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành rất phổ biến và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong khối lượng điều động tài nguyên ký thác tại các ngân hàng. Mỗi hình thức thanh toán đều có công dụng riêng thích hợp cho từng đối tượng và loại hình giao dịch đa dạng phong phú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM"

 1. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA H C MÁC- LÊNIN VÀ TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TI U LU N KINH T CHÍNH TR TÀI: CƠ H I VÀ THÁCH TH C C A VI T NAM KHI GIA NH P WTO Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n : Th.s.CHÂU VĂN L C LÂM TRƯ NG TH MSSV: 4053637 MSL: KT0502A1 C N THƠ 2006 Trang 0
 2. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n M CL C Ph n m u .............................................................................................3 1.1 Lí do ch n tài ....................................................................3 1.2 M c tiêu nghiên c u ..............................................................3 1.3 Phương pháp nghiên c u........................................................4 1.4 Gi i h n ph m vi nghiên c u .................................................4 Ph n n i dung ...........................................................................................5 Chương 1 Sơ lư c v th ATM ..............................................................5 1.1.1 Khái ni m .......................................................................5 1.1.2 Ngu n g c ra i.............................................................5 1.1.3 Vai trò c a th ATM .......................................................6 1.1.3.1 i v i ngư i s d ng..............................................6 1.1.3.2 i v i ngân hang ....................................................6 1.1.3.3 i v i n n kinh t ...................................................6 1.1.4 Ti n ích và h n ch khi s d ng th ATM .......................6 1.1.4.1 Ti n ích ....................................................................6 2.1.4.2 H n ch ....................................................................7 Chương 2 ánh giá th c tr ng phát hành th c a các ngân hàng t i Vi t Nam th i gian qua ...........................................................................9 2.2.1 Quy mô s lư ng phát hành và t c tăng trư ng ..........9 2.2.2 Chi n lư c và bi n pháp m r ng th trư ng ................. 14 2.2.3 Liên minh thanh toán th ............................................... 15 2.2.4 Ưu i m c a th ATM .................................................. 16 2.2.4.1 i v i ngư i s d ng............................................ 16 2.2.4.2 i v i các doanh nghi p ....................................... 18 2.2.4.3 i v i các ngân hàng ............................................ 19 2.2.5 Như c i m c a th ATM ............................................. 21 2.2.5.1 Th ATM chưa th t s an toàn ............................... 21 2.2.5.2 D ch v th ATM còn y u ...................................... 22 Trang 1
 3. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n 2.2.5.3 H th ng ATM thư ng xuyên b quá t i ................. 23 Chương 3 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng th ATM t i Vi t Nam ........................................................................................................ 24 3.3.1 Phát tri n d ch v .......................................................... 24 3.3.2 M r ng m ng lư i ....................................................... 24 3.3.3 C i ti n công ngh ......................................................... 24 3.3.4 m b o quy n giao d ch cho khách hàng .................... 25 3.3.5 m b o an toàn cho ngư i s d ng ............................. 25 Ph n: K t lu n và ki n ngh ................................................................ 26 1.1 K t lu n ............................................................................... 26 1.2 Ki n ngh ............................................................................. 26 1.2.1 i v i các ngân hàng thương m i ............................... 26 1.2.2 i v i ngân hàng trung ương....................................... 27 1.2.3 i v i chính ph ......................................................... 27 1.2.4 i v i các ngành các c p ............................................. 27 Tài Li u Tham Kh o…………………………………………….......28 Trang 2
 4. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n PH N M U 1.1 LÍ DO CH N TÀI Hi n nay, trên th gi i các hình th c thanh toán không dùng ti n m t ã tr thành r t ph bi n và chi m t l ngày càng cao trong kh i lư ng i u ng tài nguyên ký thác t i các ngân hàng. M i hình th c thanh toán u có công d ng riêng thích h p cho t ng i tư ng và lo i hình giao d ch a d ng phong phú. Vi c ưa ra m t hình th c thanh toán phù h p v a là nhi m v , v a là m c ích kinh doanh và tr ng i m c nh tranh c a các ngân hàng. Cho n nay Vi t Nam ang áp d ng hình th c thanh toán không dùng ti n m t. ó là hình th c th ATM. n trư c năm 2004 vi c s d ng th ATM trong khu v c dân cư Vi t Nam v n còn phát tri n khiêm t n chưa ư c s d ng r ng rãi. G n ây theo à phát tri n c a th gi i, vi c s d ng th ATM ã tr nên ph bi n, g n gũi v i ngư i dân hơn và ư c s d ng nhi u nh t Vi t Nam do nh ng công d ng riêng mà th em l i.T c tăng trư ng c a th trư ng th ATM ngày càng cao, quy mô, s lư ng phát hành và s d ng ngày càng l n. Tuy nhiên bên c nh nh ng ti n ích to l n do vi c s d ng th v n còn t n t i nh ng v n h n ch c n ư c quan tâm và bên c nh hi n tr ng bùng n th v n còn t n t i nh ng v n gi i h n òi h i ph i có nh ng gi i pháp thích h p. Lý do ch n chuyên ”Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng th ATM t i Vi t Nam” là mu n ngư i c hi u bi t nhi u hơn v hi n tr ng phát hành th c a các ngân hàng và nhu c u s d ng c a ngư i dân. ng th i qua các gi i pháp có th s giúp cho vi c phát hành và s d ng kh c ph c h n ch , phát huy th m nh và t ó m r ng hơn. 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U Phân tích, ánh giá vi c s d ng th ATM hi n nay Vi t Nam. ưa ra m t s bi n pháp nh m thúc y vi c s d ng th . Trang 3
 5. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Thu th p thông tin qua m ng và các báo, t p chí, internet Sau ó x lý nh ng thông tin có cái nhìn toàn c nh v v n nghiên c u. 1.4 GI I H N PH M VI NGHIÊN C U Ch nghiên c u và phân tích tình hình s d ng th ATM ch không i sâu nghiên c u v nh ng k thu t xung quanh vi c hình thành th . Trang 4
 6. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n PH N N I DUNG CHƯƠNG 1 SƠ LƯ C V TH ATM 1.1.1 Khái Ni m Th ATM là th dùng rút ti n và chuy n ti n trên h th ng qu y t ng. H th ng thanh toán t ng này còn ư c g i là h p ATM, bao g m h th ng máy tính n i m ng v i toàn b h th ng ti n g i c a ngân hàng, bên c nh vi c m tài kho n ti n g i cho khách hàng, ngân hàng còn bán cho khách hàng m t t m th nh a, còn ư c g i là th t hay th thông minh. Bên trong th có m t b ph n t ghi l i m t mã c a khách hàng và ghi l i nh ng thông tin v tài kho n c a khách hàng. Sau khi khách hàng m tài kho n và g i ti n vào ngân hàng thì ch hai phút sau ó, toàn b s ti n cùng m t mã c a khách hàng ư c máy tính i n t thông báo n m ng c a toàn thành ph và có th trên ph m vi c nư c, n u ngân hàng nh n ti n g i c a khách hàng có chi nhánh và quan h kh p nơi trên toàn qu c. 1.1.2 Ngu n G c Ra i Ngành công ngh th ngân hàng tuy m i phát tri n th t s trong 25 năm g n ây nhưng th có m t l ch s lâu i b t ngu n t vi c các i lý bán l cung c p tín d ng cho khách hàng thông qua vi c mua hàng trư c tr ti n sau. Nhưng nhi u i lý nh không kh năng cung c p tín d ng cho các khách hàng c a h các ngân hàng ã tham gia vào vi c này. Th ngân hàng xu t hi n năm 1946 t i M v i tên g i Charg-It do ngân hàng John Biggins phát hành. ó là m t h th ng tín d ng cho phép khách hàng th c hi n các giao d ch n i a t i các i lý b ng các “phi u” có giá tr do ngân hàng phát hành. ây có th coi như là ti n cho vi c phát hành th tín d ng u tiên c a ngân hàng Franklin National New York vào năm 1951. Tr i qua quá trình t n t i và phát tri n, n năm 1970 chi c th t u tiên ra i. ó là m t chi c th b ng nh a có g n theo m t lõi t tính lưu tr các thông tin. Theo s phát tri n c a i s ng xã h i, th ư c trang b thêm nh ng công ngh tinh vi khác như các hình không gian ba chi u ư c in b ng m t công ngh laser ch có Trang 5
 7. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n th nh n bi t ư c b ng tia c c tím. Cùng v i xu th phát tri n chung c a toàn c u, công ngh th ư c du nh p vào Vi t Nam t năm 1996 ch y u là ph c v cho nhu c u s d ng th c a khách nư c ngoài n Vi t Nam. Xu hư ng s d ng th thanh toán m i b t u tr nên quen thu c và sôi ng Vi t Nam t hai năm tr l i ây. 1.1.3 Vai Trò C a Th ATM 1.1.3.1 i V i Ngư i S D ng Là m t d ch v ti n l i nhanh chóng ph c v t t nhu c u giao d ch ti n t trong cu c s ng hi n i vì m i ho t ng giao d ch c a ngư i dân ư c hoàn toàn t ng qua th ATM. Khách hàng nào có nhu c u giao d ch ti n t không c n ph i t n nhi u th i gian và công s c tr c ti p n ngân hàng và im t v i các th t c ph c t p như hi n nay mà ch c n s h u 1 chi c th ATM là m i giao d ch u ư c th c hi n 1 cách nhanh chóng trong su t 24/24 gi trong ngày và m i ngày trong tu n. Và vi c nh ng chi c máy ATM c a các ngân hàng ư c t trong các siêu th s r t ti n l i cho ngư i dân, có th không c n ph i em quá nhi u ti n m t trong ngư i. 1.1.3.2 i V i Ngân Hàng ây là m t kênh huy ng v n nhàn r i áng k trong dân chúng khi mà ti n c a ngư i dân u ư c huy ng trong tài kho n ngân hàng. S ti n kh ng l này s giúp ngân hàng tăng ngu n v n ho t ng ng th i có ư c ngu n thu v ng ch c t vi c cung c p các d ch v thanh toán thông qua h th ng th ATM. i u này h t s c có l i cho các ngân hàng trong cu c ua huy ng v n hi n nay. 1.1.3.3 i V i N n Kinh T T o i u ki n thu n l i phát tri n m t n n kinh t tiên ti n khi ngư i dân thanh toán không dùng ti n m t thì vòng quay ti n t tăng lên làm gia tăng t c phát tri n c a n n kinh t . Vi c t ng hóa trong giao d ch s nâng cao ch t lư ng c a h th ng tài chính qu c gia t o i u ki n thu n l i cho m t n n kinh t hi n i phát tri n và áp ng nhu c u h i nh p trong tương lai c a kinh t Vi t Nam 1.1.4 Ti n Ích Và H n Ch Khi S D ng Th ATM Trang 6
 8. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n 1.1.4.1 Ti n Ích ATM là m t thành qu c a s c g ng c i thi n công ngh ngân hàng, c bi t là h th ng thanh toán hi n i. Th ATM r t ư c khách hàng c a các ngân hàng tán thành do s ti n l i và linh ho t c a th em l i. Hi n nay v i công ngh tiên ti n, máy ATM không ch dùng rút ti n mà nó tr thành m t ngân hàng thu nh v i các ch c năng và ti n ích: n p ti n, rút ti n tr c ti p, chuy n kho n n t t c các ngân hàng, thanh toán các hóa ơn, d ch v , thu , l phí…mua th tr trư c i n tho i di ng, Internet… Vi t Nam Ngân Hàng ông Á EAB là Ngân hàng tiên phong trong lĩnh v c này. H th ng ATM ư c l p t h u h t các Thành Ph , m t s khách s n, nhà hàng, siêu th , c a hàng bách hóa l n, k c các Trư ng i h c và i u này s giúp cho ngư i s d ng có th rút ti n nhi u nơi khi c n s d ng. V i t m th ATM trên tay, khách hàng vào b t c th i gian nào u có th rút ti n, chuy n ti n…, vi c ch y v i n ngân hàng trư c gi óng c a dư ng như ã lùi v quá kh , b i vì ATM ho t ng su t 24 gi trong ngày. Vi c s d ng th r t ơn gi n và nhanh chóng. Khách hàng ch c n th vào khe c a máy ATM, sau ó ch c n nh p s PIN thì m i thao tác s ư c hư ng d n c th trên màn hình máy tính. Ch trong vòng vài phút m nh l nh c a ngư i s d ng s ư c th c hi n. Và h có th d dàng rút ư c s ti n mà mình mu n. Nh hình th c tr lương qua th nhi u công nhân, ngư i lao ng nh p cư ã có thói quen g i tài kho n v a có lãi v a b o m an toàn. M t ti n ích khác là ngư i s d ng th có th cho ngư i thân s d ng tài kho n qua th ph và có th gi i h n m c chi tiêu c a th ph d ki m soát. 1.1.4.2 H n Ch Không ch than phi n v ch t lư ng giao d ch, g n ây s v khi u n i m t ti n t th rút ti n t ng (ATM) tăng d n v i s ti n m t ngày càng l n, m t ki u, phi n cách! Cho th y các ngân hàng chưa th t s t o ư c an toàn cho ngư i s d ng. Tình tr ng h t ti n nhi u máy ATM hay x y ra, nh t là ngày th b y và Trang 7
 9. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n ch nh t, ngày chi tr lương cu i tháng và cũng là ngày khách hàng c n i mua s m. i u này s làm cho ngư i s d ng r t phi n toái và khó khăn. Vi c quá t i m ng làm cho máy ATM ch p ch n có lúc ch y ch m, i u này gây nhi u b t ti n cho ngư i s d ng. Ngư i dân v n còn thói quen thích s d ng ti n m t, do ó th ATM chưa ư c s d ng r ng kh p. H th ng ATM ôi khi còn b gián o n do các nguyên nhân ch quan t ngân hàng, t c gi i quy t công vi c n i b c th là c p nh t d li u. Chưa th liên minh k t n i thành m t h th ng ATM trong c nư c. N u như nư c ngoài thì các máy ATM c a các ngân hàng khác nhau u có th ư c k t n i v i nhau. Còn Vi t Nam thì khách hàng m tài kho n t i ngân hàng nào thì ph i rút ti n máy ATM c a ngân hàng ó.G n ây có 1 s ngân hàng ã liên k t l i v i nhau nhưng s ó v n còn r t ít. V n còn tình tr ng “th n m ngoài vùng ph sóng” do còn quá ít máy và ch y u là rút ti n. T i Vi t Nam kh năng phân bi t ng ti n (theo m nh giá) c a máy ATM ang b ánh giá th p. ATM trên th gi i u ư c thi t k v i vi c xác nh m nh giá ti n ưa ra khi chi tr cho khách hàng qua các trang thi t b c m ng v dày, chi u r ng c a t ti n. Tuy nhiên các m nh giá ti n c a Vi t Nam hi n nay ư c thi t k và s n xu t tương ương nhau v kích c , dày nên các ch c năng trên chưa phát huy ươc hi u qu . Trang 8
 10. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n CHƯƠNG 2 ÁNH GIÁ TH C TR NG PHÁT HÀNH TH C A CÁC NGÂN HÀNG T I VI T NAM TH I GIAN QUA 2.2.1 Quy Mô S Lư ng Phát Hành Và T c Tăng Trư ng n gi a năm 2004, ch có kho ng 11 NH tham gia th trư ng phát hành và thanh toán th . Trong ó Ngân hàng Ngo i Thương Vi t Nam (Vietcombank) d n u do có h th ng ATM l n nh t kh p c nư c, ti p sau là các Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Công thương Vi t Nam (Incombank), và Ngân hàng ông Á (EAB). Các ngân hàng ch m i trang b ư c kho ng 450 máy ATM ph c v các giao d ch c a ch th . T ng ngân hàng c th thì s máy này còn t hơn vì h th ng ATM c a m i ngân hàng ho t ng riêng l . Ngo i tr Vietcombank v i 280 máy r i ra kh p c nư c, các ngân hàng còn l i m i ch trang b t dăm n vài ch c máy. n cu i năm 2004, theo báo cáo c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, t l ti n m t trong lưu thông v n còn chi m n 20,35% t ng phương ti n thanh toán trong n n kinh t . Con s này ã gi m 1/3 so v i cách ây m t ch c năm, nhưng v n còn r t cao so v i trình th gi i. Nói chung chi c th ATM v n chưa là v t quen thu c. Cho th y n cu i năm 2004 tình hình phát và s d ng phương ti n thanh toán không dùng ti n m t-th ATM t i Vi t Nam v n chưa cao. n năm 2005 quy mô và s lư ng th ATM ư c phát hành tăng lên áng k . Ch trong 4 tháng u năm s lư ng th ATM phát hành t i Ngân hàng Incombank ã là 50.000 th v i s lư ng máy ATM là 135 máy. Ngân hàng Agribank cũng t 50.000 th ưa t ng s th phát hành lên 150.000 trên t ng s máy là 254 máy. Ngân hàng u tư và Phát tri n (BIDV) t con s khiêm t n hơn v i t ng s th là 76.000 th và g n 200 máy. Riêng Vietcombank s lư ng th c a Ngân hàng lên n vài tri u th và có n 400 máy ATM, n u tính n các máy ATM liên k t v i m t s ngân hàng khác (th ATM c a các ngân hàng liên k t có th s d ng trên máy ATM c a nhau) thì t ng s là 450 máy. Tuy nhiên v n còn m t s lư ng l n các i m mua s m có th ch p nh n thanh toán Trang 9
 11. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n b ng th . S máy ATM không l n nhưng còn l i b chia nh ra cho nhi u ngân hàng và nhi u a phương. Ngay như ngân hàng Vietcombank có th ph n nhi u nh t nhưng chưa n 500 máy. Còn h thông k t n i VNBC (Vietnam Bank Card) ch có 178 máy trên toàn qu c. S lư ng khách hàng ti m năng lúc b y gi còn r t l n v i hơn 100.000 doanh nghi p và hàng ch c tri u h gia ình. Trong khi ó n th i i m lúc này ch duy nh t Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n Nông thôn là có m ng lư i chi nhánh n m t s xã. M t dù vây nhưng khi so sánh hai móc th i gian: gi a năm 2004 và gi a năm 2005 ta th y ư c t c tăng trư ng c a th trư ng th ATM t i Vi t Nam là r t l n. S lư ng máy tăng hơn 2 l n, s lư ng th tăng hơn 5 l n, m c tăng trư ng trên 200% m t năm ã là r t cao. Ngoài ra nh ng tháng cu i năm 2005 ngư i có th ATM a năng có th giao d ch t i m t s máy Trung Qu c, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Philippines. Cho th y th trư ng th ngày càng m r ng hơn c trong l n ngoài nư c. V i à tăng trư ng ó n u năm 2006 lo i th ư c s d ng nhi u nh t t i Viêt Nam là th ATM do nhi u ngân hàng phát hành. Cu i tháng 01 năm 2006 m c tăng trư ng c a th trư ng th ATM ã trên 300%. N u như gi a năm 2005 trên toàn qu c ch có kho ng 1000 máy và g n 2 tri u th thì n th i i m tháng 05/2006 c h th ng ã có g n 2000 máy và hơn 2,1 tri u th ATM ư c ưa vào s d ng. n dây, liên minh th Vietcombank (VCB) ã t g n 1 tri u th và d ki n trong năm 2006 tăng lên 1,5 tri u th . Còn h th ng VNBC (Vietnam Bank Card) c a ngân hàng ông Á thì v i 400.000 th , d ki n t 1,2 tri u th vào cu i năm 2006. n th i i m này ã có kho ng 20 thương hi u th khác nhau ư c tung ra th trư ng và cu c c nh tranh gi a các ngân hàng là vô cùng sôi ng. Trong th i gian g n ây các ngân hàng ã ra s c m thêm nhi u máy m i và s lư ng th phát hành c a các ngân hàng ngày càng tăng. c bi t là ngân hàng Nông Nghi p ã liên k t các v i các khu công nghi p b ng vi c tr lương cho công nhân thông qua th ATM t ó s lư ng th và máy c a ngân hàng này không ng ng tăng lên n nay ư c tính ngân hàng Nông Nghi p ã có kho ng 566 máy trên ph m vi toàn qu c v i kho ng hơn 1 tri u th ư c phát hành. Còn Trang 10
 12. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n i v i Vietcombank h ã phát tri n th trong sinh viên b ng cách cho l p t thêm nhi u máy ATM các trư ng i h c và có nhi u chương trình phát hành th mi n phí cho sinh viên nh ó mà s lư ng th c a Vietcombank ã phát tri n r t nhanh. Tóm l i i v i nh ng s n ph m, d ch v ang có i u d dàng th y nh t là s bùng n d ch v th ghi n n i a (ATM). Trong vòng 3 năm tr l i ây, v i m c tăng trư ng trên cho th y nhu c u cũng như s hư ng ng nhi t tình c a ngư i tiêu dùng v d ch v ngân hàng hi n i là r t cao. S tài kho n và s máy ATM ư c l p t tăng lên nhanh chóng và ã t o m t “cơn s t” th c s . Sau ây là các b ng th ng kê v s lư ng a i m t máy ATM c a m t s Ngân hàng. B ng: S lư ng a i m t máy ATM c a Ngân hàng Nông Nghi p (Agribank) Khu v c S lư ng An Giang 4 Bà R a Vũng Tàu 15 B c Liêu 3 B cK n 1 B c Giang 4 B c Ninh 4 B n Tre 6 Bình Dương 24 Bình nh 3 Bình Phư c 4 Bình Thu n 3 Cà Mau 4 Cao B ng 2 C n Thơ 14 Trang 11
 13. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n à N ng 21 cL k 6 c Nông 3 i n Biên 2 ng Nai 12 ng Tháp 2 Gia Lai 2 Hà Giang 2 Hà Nam 2 Hà N i 134 Hà Tây 9 Hà Tĩnh 2 H i Dương 2 H i Phòng 14 H u Giang 2 Hòa Bình 1 Hưng Yên 2 Khánh Hòa 11 Kiên Giang 3 Kon Tum 2 Lai Châu 2 Lâm ng 10 L ng Sơn 4 Lào Cai 4 Long An 3 Trang 12
 14. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n Nam nh 3 Ngh An 2 Ninh Bình 3 Ninh Thu n 3 Phú Th 2 Phú Yên 2 Quãng Bình 2 Quãng Nam 8 Quãng Ngãi 4 Quãng Ninh 9 Quãng Tr 4 Sóc Trăng 10 Sơn La 2 Tây Ninh 3 Thái Bình 1 Thái Nguyên 3 Thanh Hóa 4 Th a Thiên Hu 10 Ti n Giang 3 Thành Ph H Chí Minh 128 Trà Vinh 2 Tuyên Quang 2 Vĩnh Long 3 Vĩnh Phúc 3 Yên Bái 2 (Ngu n: t ng h p s li u t trang web www.agribank.com.vn) Trang 13
 15. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n 2.2.2 Chi n Lư c Và Bi n Pháp M R ng Th Trư ng có t c tăng trư ng như trên các ngân hàng ã không ng ng áp d ng nhi u chi n lư c m r ng, các chi n lư c là không th thi u i v i ngân hàng vì h u h t các ngân hàng u có m c ích kinh doanh là m r ng th trư ng, tăng quy mô th ph n chi m lãnh. Sau ây là m t s chi n lư c mà các ngân hàng ã áp d ng: T năm 2004, Ngân hàng Thương M i c ph n ông Á (EAB) ã áp d ng hình th c tr lương qua th . Nh v y mà khá nhi u công nhân, ngư i nh p cư ã không còn gi ti n m t v a không sinh lãi l i thi u an toàn. Hơn n a khi nh n lương qua th có giao d ch thư ng xuyên qua th khách hàng có th ư c xét h n m c th u chi (tài kho n h t ti n v n có th rút ti n ho c thanh toán, hoàn tr sau). u năm 2005, cũng ã có hình th c cho vay gi i ngân qua th v i lãi su t khá th p. Theo ó, ngân hàng và ngư i vay làm các th t c vay v n và chuy n toàn b ti n vay qua tài kho n th ATM. Ngoài ti u thương các ch thì m t s ngư i còn vay xây nhà cũng ã s d ng cách gi i ngân thông qua th , c n ti n n âu l y n ó. M t chi n l c khác là m ngân hàng trong các Trư ng i h c. Nhu c u s d ng th c a sinh viên theo h c và cán b - công nhân viên là r t cao do ó chi n lư c này ã em l i k t qu cao cho các ngân hàng. Chi n l c gi m giá và thư ng xuyên có nhi u chương trình quà t ng cũng ã và ang ư c các ngân hàng áp d ng và ã thu hút ư c nhi u ngư i tham gia s d ng th . Và cũng trong năm 2005 thì th ATM cũng ã ư c s d ng nư c ngoài. Ngân hàng Ngo i Thương Vi t Nam ã có k ho ch chuy n toàn b các th t ATM sang các th thông minh (th chip). Quy n l i khách hàng c a ngân hàng s ư c m b o hơn khi s d ng th chip vì ngoài vi c m b o ti n ích như th chip còn có th nh danh ngư i s d ng, lưu tr thông tin v các chương trình khuy n mãi, th m chí s c kh e… ây là m t xu th t t y u vì th chip s áp ng ư c các yêu c u c a các t ch c th qu c t . n u tháng 2 năm 2006, S giao d ch hai Ngân hàng Công Thương ra Trang 14
 16. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n chi n lư c s cho vay tín ch p dùng vào m c ích sinh ho t, tiêu dùng iv i nh ng khách hàng có th ATM và tr lương qua th . M c vay tín ch p t i a là 10 tri u. i u này s thu hút thêm m t s lư ng ngư i s d ng th thanh toán. G n ây, 28/3/2006 Ngân hàng ông Á – chi nhánh à N ng ã t ch c tri n khai chương trình “m th ATM l y ngay” t i h i ch giao lưu kinh t Vi t – Lào – Thái. V i chương trình khách hàng có th d dàng ăng ký, s d ng ngay m t chi c th a năng EAB mi n phí và l y ngay. Cũng t i th i i m này, EAB l p t máy ATM hi n i nh t Vi t Nam v a có trên th trư ng. Khách hàng có th g i ti n tr c ti p, rút ti n m t, chuy n ti n, thanh toán d ch v , mua các lo i th cào qua máy và m t s ch c năng khác. Và ó cũng là m t bi n pháp m r ng th trư ng mà Ngân hàng ã s d ng. 2.2.3 Liên Minh Thanh Toán Th Vi c liên minh k t n i gi a các ngân hàng có ba cái l i: th nh t là l i cho khách hàng do m ng lư i giao d ch ư c m r ng, th hai khi “nhi u cây ch m l i” s tăng kh năng c nh tranh c a các ngân hàng trong nư c v i các ngân hàng nư c ngoài và ti t ki m ư c chi phí u tư, th ba t o i u ki n ngư i dân gi m dùng ti m m t và thanh toán qua ngân hàng Các ngân hàng có th k t n i v i nhau qua hai cách. Phương án th nh t là l p công ty chuy n m ch qu c gia ã ư c Ngân hàng Nhà nư c và các Ngân hàng Ngo i thương quan tâm, tuy nhiên v n có ngân hàng chưa ch u tham gia vì lý do chưa phù h p v công ngh . Còn phương án th hai là gi a các ngân hàng t tho thu n, i v i phương án này dù ư c ánh giá là d th c hi n do các ngân hàng t quy t nh nhưng th c t ch ng suôn s vì vi c làm “nhánh” c a ngân hàng khác, òi h i ph i k t n i “hàng ngang”, không l thu c vào nhau. Dù ư c thành l p t tháng 7/2004 nhưng mãi n ngày 21/4/2007 Công ty c ph n chuy n m ch tài chính qu c gia Vi t Nam (Banknetvn) ã khai trương h th ng chuy n m ch Banknetvn. M c dù chưa ph i là h th ng có s lư ng ngân hàng tham gia ông nh t th i i m hi n t i, nhưng Banknetvn là h th ng có s tham gia c a 3 ngân hàng thương m i Nhà nư c l n nh t Vi t Nam: Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Công Thương Vi t Nam và Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn công thương,và tương lai có th có s Trang 15
 17. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n tham gia c a t t c các ngân hàng thương m i c a Vi t Nam, mang l i l i ích l n cho khách hàng dùng th Vi t Nam. M c tiêu chính c a Banknetvn là xây d ng h th ng chuy n m ch tài chính qu c gia k t n i các h th ng thanh toán th nói chung, h th ng ATM/POS nói riêng c a các ngân hàng Vi t Nam, x lý thanh toán bù tr i v i các giao d ch thanh toán th gi a các ngân hàng. 2.2.4 Ưu i m C a Th ATM 2.2.4.1 i V i Ngư i S D ng Có th nói, trư c khi th ATM xu t hi n thì vi c ngư i dân có nhu c u giao d ch v i ngân hàng u ph i n tr c ti p các ngân hàng thương m i và ph i i m t v i nhi u lo i th t c ph c t p. ôi khi còn g p nhi u khó ch u do thái ph c v và ý th c c a nhân viên ngân hàng. Hơn n a vi c giao d ch tr c ti p v i ngân hàng còn b gi i h n v th i gian và không gian vì các ngân hàng ch làm vi c theo th i gian quy nh. ây là s b t ti n trong giao d ch v i khách hàng. Tuy nhiên t khi th ATM xu t hi n ã góp ph n gi i quy t ư c tình tr ng ó và ph c v t t hơn nhu c u giao d ch c a ngân hàng. * Rút ti n m t: Kh năng u tiên và cơ b n nh t c a th ATM là giúp cho ngư i s d ng có th rút ti n m t trong tài kho n c a mình m t cách d dàng và nhanh chóng. Khi ngư i ch th có nhu c u rút ti n, h ch c n mang th ATM n b t c máy ATM nào g n nh t. Khách hàng ch vi c n th ATM vào máy, b m mã s và yêu c u s ti n mình c n rút, m i thao tác ch di n ra trong vòng t 30 giây n 1 phút. * G i ti n: ây là d ch v mà ngân hàng ông Á là ngân hàng u tiên trong nư c cho phép khách hàng c a mình g i ti n qua th ATM mà không ph i n tr c ti p ngân hàng. ây là m t ti n ích nh m nâng cao giá tr s d ng c a th ATM ng th i t o ư c ưu th cho th ATM c a ngân hàng trên th trưòng th hi n nay.. * Thanh toán các d ch v : ây là m t ti n ích góp ph n ph c v t t hơn cu c s ng c a con ngư i vì nó ti t ki m ư c th i gian, công s c và chi phí cho ngư i s d ng. Ngư i s d ng có th tr các kho n chi phí d ch v c a gia ình như: i n, nư c, i n tho i, phí internet, óng b o hi m, th m chí c vi c ng h các qu t thi n b ng cách chuy n kho n qua chính th ATM c a mình. i u này Trang 16
 18. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n s giúp ngư i dân thay i thói quen s d ng ti n m t. Hi n nay các ngân hàng ang tìm cách liên k t v i các công ty i n l c, c p nư c, i n tho i… ti n hành ưa d nh v này vào ph c v khách hàng mà i u là ngân hàng ông Á. Trên th c t , các công ty i n tho i, i n, nư c..hoàn toàn có kh năng u thác cho ngân hàng thu ti n d ch v hàng tháng c a khách hàng. Gi y báo ti n i n, nư c… ư c g i tr c ti p n ngân hàng, ngân hàng s thanh toán cho các công ty, cu i tháng ngân hàng s g i b n sao kê các lo i ti n d ch v ã ư c kh u tr cho khách hàng c a mình là xong. i u này cũng giúp các công ty ti t ki m ư c th i gian công s c và chi phí cho vi c thu ti n hàng tháng theo cách th công. + Khi thanh toán hoá ơn: Khách hàng b m phím “Thanh toán hoá ơn” máy s yêu c u ch n lo i d ch v c n thanh toán ( i n, nư c, i n tho i, …). B m phím tương ng mà hình s xu t hi n ch n nhà cung c p d ch v (ví d : MobiFone, Vinaphone, Manulife…). Máy yêu c u nh p s tham chi u (h p ng, mã khách hàng, s thuê bao, …) b m ENTER/NH P. Máy yêu c u xác nh n l i s tham chi u-b m ENTER/NH P. Máy yêu c u nh p s ti n mu n thanh toán-b m ENTER/NH P. Màn hình xu t hi n “xác nh n s ti n b n v a thanh toán s ti n X cho d ch v Y v i s tham chi u Z” và h i “B n có mu n in hoá ơn giao d ch”, b m phím “Có” ho c “Không”, n u có ch nh n hoá ơn t i “Khe hoá ơn”… Danh m c các d ch v mà ch th có th thanh toán qua ATM ư c hi n th ngay trên máy ATM. Ch th a năng c a ngân hàng ông Á có th thanh toán ti n b o hi m, nư c, i n, i n tho i,…Ch th VCB có th thanh toán qua ATM cho các hoá ơn d ch v sinh ho t như: i n tho i c nh, thuê bao di ng tr sau, ti n phí b o hi m, ti n i n…Trong ó riêng thanh toán ti n MobiFone thì ch th ph i ăng ký qua tin nh n ư c c p pin và s pin này nh p vào khi thanh toán. Lưu ý: Khi chuy n kho n, mua th i n tho i, thanh toán d ch v … ch th ph i nh và b m úng tài kho n s chuy n, công ty cung c p d ch v vi n thông, s h p ng… vì ti n s t tài kho n c a ch th l p t c chuy n vào tài kho n n ho c c a nhà cung c p d ch v . Trang 17
 19. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n + Thanh toán t ng: ngoài ra, m t s ngân hàng ch th có th thanh toán ti n d ch v mà không c n n ATM. Như ngân hàng ông Á có d ch v thanh toán t ng ti n i n, nư c, i n tho i/internet, ti n b o hi m qua th ông Á. Ch th ch c n ăng ký m t l n t i ngân hàng, th t c là gi y thông báo ho c hoá ơn kỳ trư c. Hi n ngân hàng ông Á ã h p tác ư c v i các ơn v tri n khai chương trình thanh toán các d ch v t ng cho khách hàng… n kỳ thanh toán, căn c trên h sơ nh thu c a bên cung c p d ch v g i qua, ngân hàng t ng trích ti n t tài kho n th c a khách hàng thanh toán cho kỳ hoá ơn d ch v ó, hoá ơn s ư cg i n khách hàng sau. * Chuy n kho n: Ngoài vi c g i ti n, rút ti n và thanh toán các chi phí d ch v c a gia ình, th ATM còn có ch c năng chuy n kho n theo yêu c u c a khách hàng tr nên nhanh chóng, an toàn và ti n l i. * An toàn và có kh năng sinh l i: Th ATM còn có tác d ng như m t ngư i b o v túi ti n cho khách hàng, b i ch duy nh t ch th m i bi t mã s rút ti n. Ngay c trong trư ng h p ch th ánh m t th c a mình thì ngư i khác cũng không th rút ti n trong tài kho n n u không bi t mã s . Hơn n a, do không gi quá nhi u ti n m t trong ngư i nên khách hàng cũng không s m t mát do tr m c p. Bên c nh ó vi c có th thư ng xuyên ki m tra các kho n ti n ã ư c s d ng qua th ATM s giúp ngư i ch th qu n lý t t túi ti n c a mình và có k ho ch chi tiêu h p lý. M t i u h t s c có l i cho ngư i s d ng th ATM ư c tính theo m c lãi xu t ti n g i không kỳ h n là 0.02% tháng. 2.2.4.2 i V i Các Doanh Nghi p Th ATM không ch em l i nhi u ti n ích cho cá nhân ngư i s d ng mà ây còn là m t l i gi i cho bài toán khó trong vi c nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh b ng cách gi m thi u chi phí trong vi c tr lương c a doanh nghi p. Do ó ngày càng có nhi u doanh nghi p th c hi n vi c tr lương cho nhân viên qua th ATM vì nhi u ti n l i cho c ngư i phát lương và ngư i lĩnh lương. * Ti n l i trong vi c s d ng d ch v tr lương qua th : So v i hình th c chi tr lương th công như lâu nay thì vi c chi tr lương qua tài kho n ti n l i hơn nhi u. Vì các doanh nghi p ch c n ăng ký m tài kho n cho nhân viên c a mình t i ngân hàng và chuy n b ng lương c a doanh nghi p vào m i kỳ phát Trang 18
 20. GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n lương cho ngân hàng, ngân hàng s t ng ho ch toán và chuy n s lương tương ng vào tài kho n c a t ng nhân viên. * Ti t ki m ư c th i gian và chi phí: Vi c tr lương qua th ATM s giúp cho các doanh nghi p ti t ki m ư c th i gian do không ph i tr c ti p phát lương n t ng nhân viên như trư c ây và hơn n a khi th c hi n tr lương qua th doanh nghi p cũng gi m ư c chi phí cho b máy phát lương, qu n lý t t ngân qu trong chi tr và tránh tình tr ng ti n gi . * Qu n lý t t ti n lương cho công nhân: Khi các doanh nghi p s d ng d ch v tr lương qua th ATM thì ngoài vi c các doanh nghi p có l i thì công nhân nh n lương t th ATM cũng có l i v nhi u m t. Trư c h t là các công nhân s ư c hư ng m i ti n ích t chi c th ATM và h có th rút ti n theo nhu c u chi tiêu c a mình. Hơn n a ti n lương còn l i trên tài kho n th ATM c a h s ư c b o m an toàn và ư c hư ng lãi su t ti n g i không kỳ h n theo quy nh c a ngân hàng. Thêm vào ó vi c s d ng th ATM trong vi c chi tr lương giúp b o m t v ti n lương, thư ng và các kho n ti n ph c p khác c a công nhân, i u này s tránh ư c chuy n ganh t l n nhau trong n i b . ây cũng là m t trong nhi u nguyên nhân khi n các doanh nghi p quay sang s d ng d ch v . 2.2.4.3 i V i Các Ngân Hàng Th ATM ra i không ch mang l i ti n ích cho ngư i s d ng mà nó còn góp ph n thúc y s phát tri n v ng m nh cho h th ng tài chính c a m t qu c gia nói chung và các ngân hàng nói riêng. * i v i ngân hàng trung ương: Tuy ngân hàng trung ương không tr c ti p tham gia vào d ch v th ATM nhưng vi c ngư i dân s d ng th ATM l i có ý nghĩa quan tr ng trong ho t ng c a ngân hàng trung ương cũng như h th ng tài chính c a m t qu c gia, c bi t là i v i m t nư c ang phát tri n và trên 90% ngư i dân có thói quen s d ng ti n m t trong thanh toán. Vi c các ngân hàng thương m i huy ng ư c v n t vi c m tài kho n thanh toán cho th ATM ã làm tăng m c d tr b t bu c c a các ngân hàng thương m i t i ngân hàng Trung ương. Hơn n a, vi c ngư i dân m tài kho n ngân hàng s d ng th ATM s làm h n ch vi c s d ng ti n m t trong lưu thông. Vì vi c thanh toán b ng ti n Trang 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2