Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyện làng nho (Q7)

Chia sẻ: The Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

128
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở kinh tôi đã tính thời gian từ khi chiếu chỉ nhà vua tới Nam Kinh nên đoán lúc này là lúc ngài lên Bắc Kinh cho nên ngay từ khi ra khỏi cửa Chương Nghi thấy cái xe lừa nào, cái kiệu nào là tôi đều hỏi. Quả nhiên tìm được ngài. Thực là quá may mắn quá!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyện làng nho (Q7)

 1. Ngö Kñnh Tûã 146 HÖÌI THÛÁ BA MÛÚI LØM Thaánh Thiïn Tûã cêìu hiïìn hoãi àaåo Trang Trûng Quên tûâ chûác vïì nhaâ. Trang Thiïåu Quang thêëy ngûúâi kia xuöëng lûâa vaâ laåy úã dûúái àêët, liïìn vöåi vaâng xuöëng xe àúä dêåy vaâ hoãi: - Öng laâ ai? Töi chûa hïì àûúåc gùåp. Ngûúâi kia àûáng dêåy noái: - Caách àêy ba dùåm, coá möåt caái quaán. Múâi ngaâi lïn xe, töi seä ài theo cuâng àïën àêëy noái chuyïån. Thiïåu Quang noái: - Töët lùæm! Múâi anh lïn xe. Ngûúâi kia cuäng cûúäi lûâa cuâng ài àïën quaán. Hai ngûúâi thi lïî xong ngöìi xuöëng. Ngûúâi kia noái: - ÚÃ kinh töi àaä tñnh thúâi gian tûâ khi chiïëu chó nhaâ vua túái Nam Kinh nïn àoaán luác naây laâ luác ngaâi lïn Bùæc Kinh cho nïn ngay tûâ khi ra khoãi cûãa Chûúng Nghi thêëy caái xe lûâa naâo, caái kiïåu naâo laâ töi àïìu hoãi. Quaã nhiïn tòm àûúåc ngaâi. Thûåc laâ may mùæn quaá! - Öng hoå tïn laâ gò, quï quaán úã àêu? http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Chuyïån laâng nho 147 Töi hoå Lû tïn laâ Àûác tûå laâ Tñn hêìu ngûúâi Höì Quaãng. Töi vöën coá caái chñ muöën sûu têìm têët caã caác têåp vùn cuãa nhûäng danh nhên trong triïìu àaåi ta. Trong hai mûúi nùm nay töi àaä tòm àûúåc nhiïìu khöng coân thiïëu mêëy nûäa. Möåt trong böën võ danh sô laâ öng Cao Thanh Khêu, nhûng sau khi öng ta mùæc naån thò khöng coân ai giûä laåi vùn chûúng nûäa. ÚÃ kinh chó coân möåt ngûúâi giûä àûúåc. Töi lïn àoá àïí mua quyïín saách êëy vúái möåt giaá rêët àùæt. Àang luác àõnh vïì thò nghe tin triïìu àònh múâi ngaâi. Töi nghô rùçng nhûäng ngûúâi xûa àaä mêët maâ mònh coân sûu têìm saách cuãa hoå àïí àoåc, huöëng chi ngaâi laâ möåt ngûúâi danh sô trong àúâi nay, taåi sao mònh laåi boã qua khöng gùåp mùåt. Vò vêåy töi chúâ àúåi úã Bùæc Kinh àaä khaá lêu vaâ cûá ài hoãi thùm úã doåc àûúâng. - Töi nùçm daâi úã Nam Kinh, trong loâng chùèng nghô gò àïën viïåc laâm quan. Nhûng nay àöåi ún hoaâng thûúång khöng daám khöng àïën. Khöng ngúâ laåi àûúåc gùåp öng úã àêy thûåc laâ möåt viïåc thñch thuá. Chó tiïëc rùçng hai ta vûâa múái gùåp mùåt àaä phaãi chia tay biïët lêëy gò àïí toã tònh thên. Àïm nay, chuáng ta taåm nguã úã àêy möåt àïm. Töi vaâ öng cuâng nùçm möåt giûúâng noái chuyïån cho thñch. Hai ngûúâi baân àïën vùn chûúng cuãa caác danh nhên. Trang noái vúái Lû Tñn hêìu. - Öng àoåc nhiïìu saách, yïu ngûúâi xûa nhû vêåy thûåc laâ möåt ngûúâi ham hoåc. Nhûng nhûäng saách cuãa öng Thanh Khêu quöëc gia vêîn coá lïånh cêëm, taåi sao öng khöng biïët lo traánh ài. Mùåc dêìu vùn chûúng cuãa öng Thanh Khêu khöng http://ebooks.vdcmedia.com
 3. Ngö Kñnh Tûã 148 coá nhûäng lúâi phó baáng triïìu àònh, nhûng Thaái Töí gheát öng ta, saách öng ta hiïån nay laâ saách cêëm. Töi khuyïn öng àûâng nïn àoåc saách êëy. Theo nhû yá töi, trong viïåc àoåc saách, trûúác phaãi àoåc tûâ röång sau múái àïën chuyïn. Cöët laâ àïí laänh höåi àûúåc. Trïn àûúâng vïì, múâi öng taåt vaâo nhaâ töi, töi cuäng coá viïët vaâi quyïín saách mong àûúåc öng chó giaáo. Lû Tñn Hêìu vêng lúâi. Höm sau chia tay, Lû vïì Nam Kinh trûúác, àúåi Trang úã àêëy. Trang Thiïåu Quang vaâo cûãa Chûúng Nghi, troå taåi chuâa Höå Quöëc. Tûâ Thõ Lang lêåp tûác cho ngûúâi nhaâ àïën hêìu haå vaâ thên haânh àïën chaâo. Tûâ Thõ Lang hoãi: - Tiïn sinh ài àûúâng coá mïåt khöng? - Töi vöën laâ ngûúâi nhaâ quï, tñnh tònh quï muâa, khöng quen xe cöå, voác ngûúâi töi nhû “cêy böì liïîu gùåp tiïët thu”. Vò ài àûúâng xa mïåt, töi chûa coá dõp àïën yïët kiïën ngaâi, laåi phiïìn ngaâi phaãi àïën thùm. - Öng nïn thu xïëp chong choáng, trong ba böën ngaây nûäa thò seä àûúåc triïåu vaâo. Bêëy giúâ laâ ngaây möìng möåt thaáng mûúâi nùm Gia Tinh thûá 35(1). Sau ba ngaây, Tûâ Thõ Lang àûa chiïëu chó cuãa Nöåi caác àïën, chiïëu chó viïët: “Möìng hai thaáng mûúâi Nöåi caác vêng lïånh àaåo duå cuãa Hoaâng thûúång: Nay nhúâ höìng phuác cuãa töí tiïn, trêîm ngaây àïm cêìu hiïìn àïí lo viïåc trõ dên. Trêîm nghe noái: ”Ai thúâ töi (1) 1556. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Chuyïån laâng nho 149 laâm thêìy, ngûúâi êëy seä laâm Vûúng" àoá laâ caái leä xûa nay. Nay quan thõ lang böå lïî coá tiïën cûã öng Trang Thûúång Chñ. Ngaây möìng saáu cho vaâo triïìu bïå kiïën àïí nïu roä pheáp tùæc cuãa triïìu àònh. Khêm thûã." Canh nùm ngaây möìng saáu, vïå sô lêm quên àaä chêìu chûåc úã ngoaâi cûãa Ngoå Mön. Caác nghi trûúång cuãa thiïn tûã àïìu àûúåc baây biïån. Caác quan àïën chêìu chûåc úã ngoaâi cûãa Ngoå Mön. Trong aánh saáng cuãa möåt trùm ngoån àuöëc, Tïí tûúáng ài vaâo. Cûãa Ngoå Mön múã röång. Caác quan vaâo theo cûãa bïn caånh. Hoå ài qua cûãa Phuång Thiïn, àïën àiïån Phuång Thiïn, úã trong nghe tiïëng nhaåc vaâ nghe tiïëng quan Höìng Lö àang xûúáng “Baâi ban!” (Àûáng vaâo haâng). Nghe ba tiïëng roi, nhûäng ngûúâi thaái giaám ài ra tûâng àoaân, mang nhûäng lû hûúng bùçng vaâng úã trong àöët long diïn hûúng. Nhûäng ngûúâi cung nûä tay cêìm quaåt àûa Thiïn Tûã ài ra ngöìi úã ngai vaâng. Moåi ngûúâi tung hö vaån tuïë röìi suåp xuöëng laåy. Trang Thiïåu Quang mùåc triïìu phuåc àûáng úã cuöëi haâng, cuäng tung hö, phuåc xuöëng laåy chaâo Thiïn Tûã. Sau àoá tiïëng êm nhaåc dûát. Baäi triïìu, hai mûúi böën con voi, mang nhûäng caái bònh rêët quyá tûâ tûâ ài ra khöng coá ngûúâi dùæt. Roä thêåt laâ: “Hoa àoán gûúm mang sao múái lùån Liïîu khuú cúâ quaåt moác chûa khö(1) (1) Möåt baâi thú àúâi Àûúâng taã caãnh ài chêìu vua buöíi súám. YÁ noái trong khi sao múái lùån hoa àoán gûúm cuãa caác quan àeo, trong khi sûúng muâ chûa khö thò laá liïîu phêët phú trïn haâng cúâ quaåt cuãa nhaâ vua. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. Ngö Kñnh Tûã 150 Trang thêëy caác quan ài ra, cuäng trúã vïì nhaâ. Cúãi triïìu phuåc xong, Trang ài ài laåi laåi thò vûâa thêëy Tûâ Thõ Lang àïën chaâo. Trang mùåc aáo thûúâng ra tiïëp. Uöëng traâ xong, Tûâ Thõ Lang noái: - Höm nay Hoaâng thûúång ra àiïån thêåt laâ möåt caái lïî lúán ñt coá. Öng nïn úã nhaâ àúåi coá lïånh phaãi triïìu kiïën chùng? Ba ngaây sau, coá möåt àaåo duå àûa àïën “Ngaây mûúâi möåt, cho Trang Thûúång Chñ lïn àiïån àïí triïìu kiïën. Cho cûúäi möåt con ngûåa úã trong chuöìng cuãa nhaâ vua”. Àïën ngaây mûúâi möåt, Tûâ Thõ Lang àûa Trang àïën cûãa Ngoå Mön. Tûâ Thõ Lang àûáng ngoaâi phoâng àúåi, coân Trang möåt mònh bûúác vaâo cûãa Ngoå Mön. Chó thêëy hai ngûúâi Thaái giaám dùæt möåt con ngûåa cuãa nhaâ vua, múâi Trang cûúäi. Hai ngûúâi quyâ xuöëng giûä baân àaåp ngûåa àúåi Trang àaä ngöìi yïn röìi, hai ngûúâi kia múái cêìm dêy cûúng, dêy cûúng cuäng maâu vaâng! Hoå dùæt Trang ài chêìm chêåm qua cûãa Cêìn Chaánh. Ài àïën ngoaâi cûãa Tuyïn Chñnh Àiïån, Trang xuöëng ngûåa àûáng úã àêëy. Laåi coá hai ngûúâi Thaái Giaám khaác truyïìn lïånh cho Trang ài vaâo àiïån. Trang nñn thúã bûúác vaâo. Thiïn Tûã mùåc aáo thûúâng, ngöìi trïn ngai vaâng. Trang bûúác àïën suåp laåy Thiïn Tûã noái: - Trêîm laâm vua àaä ba mûúi lùm nùm nay, nhúâ höìng phuác cuãa trúâi àêët vaâ töí tiïn, böën bïì thaái bònh, biïn cûúng vö sûå. Nhûng trùm hoå thò vêîn chûa no êëm caã, caác sô vaâ àaåi phu vêîn chûa theo àuáng lïî nhaåc. Trong viïåc daåy döî vaâ nuöi dên; caái gò phaãi laâm trûúác? Trêîm múâi tiïn sinh tûâ núi http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Chuyïån laâng nho 151 thön daä àïën àêy chñnh laâ muöën hoãi vïì viïåc àoá. Mong tiïn sinh cûá viïåc têu lïn, khöng cêìn phaãi giêëu giïëm gò hïët! Trang sùæp sûãa têu lïn, khöng ngúâ trïn àónh àêìu coá möåt caái gò àöët àau nhoái khöng chõu àûúåc, àaânh phaãi cuái xuöëng têu rùçng: - Àöåi ún Hoaâng thûúång hoãi àïën viïåc àoá, nhûng thêìn khöng thïí têu ngay àûúåc. Xin cho thêìn suy nghô kyä, sau seä trònh têu. - Nhû thïë cuäng àûúåc! Tiïn sinh nhúá laâm vûâa loâng trêîm. Cöët nhêët laâ noái nhûäng viïåc coá thïí laâm àûúåc, húåp vúái thúâi xûa maâ cuäng khöng traái vúái thúâi nay. Noái xong àûáng dêåy vïì cung. Trang ra khoãi àiïån Cêìn Chñnh. Thaái Giaám laåi àûa ngûåa àïën àïí Trang cûúäi ài ra Ngoå Mön. Tûâ Thõ Lang àúåi úã ngoaâi cûãa cuâng Trang trúã vïì. Tûâ Thõ Lang caáo tûâ vïì nhaâ. Trang vïì nhaâ cúãi caái muä ra xem thò thêëy úã trong muä coá möåt con rïët. Trang cûúâi maâ rùçng: - Teá ra caái con vêåt naây! Xem ra àuã biïët àaåo cuãa ta khöng thïí thûåc haânh àûúåc! Höm sau, Trang rûãa tay, àöët hûúng, boái möåt queã thò àûúåc queã “Thiïn Sún Àöån”(1) Trang cûúâi maâ rùçng: - Àuáng röìi! Beân viïët tó mó mûúâi chñnh saách daåy döî vaâ nuöi dûúäng dên vaâ laâm möåt túâ súá xin nhaâ vua cho vïì nhaâ thúâ quan (1) Möåt queã úã trong kinh dõch, chûä “Àöån” coá nghôa laâ tröën. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. Ngö Kñnh Tûã 152 thöng chñnh tû àûa lïn. Tûâ àêëy, têët caã caác quan to úã trong triïìu khöng ai laâ khöng àïën thùm. Mùåc dêìu Trang khöng chõu nöíi sûå phiïìn phûác êëy, nhûng cuäng àaânh phaãi thùm laåi têët caã caác nha mön. Quan àaåi hoåc sô noái vúái Tûã Thõ Lang: - Öng Trang úã Nam Kinh laåi. Hoaâng Thûúång coá yá muöën duâng öng ta vaâo viïåc lúán, taåi sao öng khöng àûa öng ta àïën thùm töi? Töi muöën nhêån öng ta laâm mön haå. Thõ Lang khöng daám traái lúâi laåi àem viïåc êëy noái vúái Trang. Trang noái: - Trong àúâi naây àaä khöng coá àûác Khöíng, töi khöng muöën laâm hoåc troâ ai hïët. Hún nûäa, quan Thaái Baão àaåi hoåc sô àaä bao nhiïu lêìn laâm chuã khaão caác kyâ thi, söë hoåc sinh úã trong viïån haân lêm vö söë cêìn gò phaãi lêëy möåt ngûúâi quï muâa nhû töi laâm hoåc troâ? Töi àêu daám lônh giaáo. Tûâ Thõ Lang àem viïåc naây noái laåi vúái quan Thaái Baão, Thaái Baão khöng bùçng loâng. Mêëy höm sau, thiïn tûã úã trong àiïån hoãi Thaái Baão: - Mûúâi chñnh saách cuãa Trang Thûúång Chñ trêîm àaä xem kyä thêëy hoåc vêën thêåt laâ uyïn thêm. Con ngûúâi naây coá thïí duâng laâm phuå bêåt(1) àûúåc khöng? Thaái Baão têu rùçng: - Trang Thûúång Chñ quaã laâ möåt ngûúâi taâi nùng xuêët chuáng, àûúåc thiïn tûã àöëi àaäi rêët hêåu, trùm hoå àïìu mûâng (1) Danh tûâ chung àïí chó chûác quan cao nhû tïí tûúáng. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Chuyïån laâng nho 153 rúä. Nhûng öng ta khöng xuêët thên tiïën sô(1) maâ àaä vuåt nhaãy ngay lïn haâng khanh tûúáng. Trong baãn triïìu ta xûa nay chûa coá viïåc nhû thïë naây laâm nhû vêåy súå tùng thïm caái loâng cêìu may cho thiïn haå. Cuái mong thaánh thûúång xeát. Nhaâ vua thúã daâi möåt höìi röìi baão àaåi hoåc sô truyïìn lïånh: “Trang Thûúång Chñ àûúåc pheáp vïì nhaâ. Lêëy nùm trùm laång baåc úã trong kho nhaâ vua ra cho Trang Thûúång Chñ vaâ cho Höì Nguyïn Vuä úã Nam Kinh laâm núi viïët saách, ca ngúåi caái saáng toã cuãa triïìu àònh”. Àaåo chó truyïìn xuöëng, Trang àïën cûãa Ngoå Mön taå ún, tûâ biïåt Tûâ Thõ Lang thu xïëp haânh lyá àïí vïì Nam Kinh. Caác quan trong triïìu àïën tiïîn vaâ biïëu lïî vêåt. Trang àïìu tûâ chöëi. Trang laåi ài möåt caái xe ra khoãi cûãa Chûúng Nghi. Höm êëy trúâi laånh, Trang ài thïm mêëy dùåm nhûng khöng tòm ra quaán troå, phaãi reä vaâo möåt con àûúâng nhoã àïën möåt caái nhaâ xin nghó troå. Àoá laâ möåt caái nhaâ tranh, úã trong thêëy möåt àôa àeân dêìu. Möåt cuå giaâ traåc àöå saáu baãy mûúi tuöíi àûáng úã ngoaâi cûãa. Trang Thiïåu Quang àïën vaái chaâo vaâ noái: - Thûa cuå, chuáng töi ài àûúâng khöng coá chöî troå xin cuå cho úã nhúâ àêy möåt àïm, àïën mai töi xin traã tiïìn troå. Cuå giaâ àaáp: (1) Àúâi Minh: tïí tûúáng thûúâng lêëy úã trong nhûäng ngûúâi àöî tiïën sô haân lêm. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. Ngö Kñnh Tûã 154 - Öng khaách! Ài àûúâng coá ai mang theo nhaâ ài àêu, öng muöën úã àêy cuäng khöng ngaåi gò. Nhûng nhaâ töi chó coá möåt gian. Hai vúå chöìng töi àïìu àaä baãy mûúi tuöíi. Khöng may saáng nay nhaâ töi vûâa mêët, khöng coá tiïìn mua quan taâi. Thi haâi hiïån coân úã trong nhaâ, öng nùçm chöî naâo? Hún nûäa, öng laåi coá caã xe cöå khöng thïí àûa vaâo nhaâ àûúåc. - Khöng hïì gò, töi chó xin möåt khoaãng àêët àïí traãi chiïëu nguã taåm möåt àïm, coân xe thò àïí úã ngoaâi cûãa. Cuå giaâ noái: - Nïëu vêåy thò töi vaâ öng cuâng nguã möåt giûúâng. - Töët lùæm! Trang bûúác vaâo nhaâ thêëy xaác cuãa ngûúâi àaân baâ àang nùçm cûáng àúâ trong möåt goác phoâng, caånh caái giûúâng àêët Trang traãi nïåm ra baão àêìy túá vaâ ngûúâi àaánh xe cuâng nguã trong xe, nhûúâng cuå giaâ nùçm nguã úã phña trong, coân mònh nùçm nguã úã phña ngoaâi. Àïm nùçm cûá trùçn troåc khöng sao nguã àûúåc. Àïën canh ba, thêëy caái xaác chïët cûåa quêåy. Trang giêåt nêíy mònh nhòn thêëy hai tay noá giú ra nhû muöën ngöìi lïn. Trang noái: - Ngûúâi kia söëng laåi röìi! Vaâ vöåi vaâng àaánh thûác cuå giaâ nhûng lay maäi vêîn khöng thêëy cuå tónh dêåy. Trang nghô buång cuå giaâ nhiïìu tuöíi maâ sao nguã say quaá nhû vêåy. Beân ngöìi dêåy nhòn kyä thò ra cuå giaâ khöng thúã nûäa vaâ àaä chïët röìi! Quay laåi nhòn Trang thêëy ngûúâi àaân baâ kia àaä àûáng dêåy, hai chên àûáng thùèng, cùåp mùæt trùæng daä: thò ra, khöng http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Chuyïån laâng nho 155 phaãi laâ ngûúâi àoá söëng laåi, maâ chñnh laâ xaác chïët àang ài! Trang hoaãng höët chaåy ra cûãa baão ngûúâi àaánh xe àêíy xe cheån cûãa laåi khöng cho caái xaác kia ài ra. Trang möåt mònh böìi höìi úã ngoaâi cûãa, trong loâng buâi nguâi: “Trïn àúâi, caái may caái ruãi laâ do ”Àöång" maâ ra. Nïëu ta cûá ngöìi úã nhaâ thò laâm gò coá chuyïån naây xaãy ra àïí àïën nöîi bõ möåt meã súå hïët vña!". Nhûng röìi laåi nghô: “Úà àúâi söëng chïët laâ viïåc thûúâng. Caái àoá chùèng qua vò ta lïî, nghôa coân keám nïn múái nhû vêåy!”. Beân lêëy laåi tinh thêìn, ngöìi úã trong xe cho àïën khi trúâi saáng baåch. Bêëy giúâ, caái xaác kia àaä ngaä. Trong gian phoâng trúã laåi hai caái xaác nùçm lùn loác. Trang rêët lêëy laâm thûúng xoát noái: - Cùåp vúå chöìng giaâ naây thûåc laâ ngheâo khöí vö cuâng! Ta tuy chó nguã úã àêy möåt àïm nhûng nïëu khöng chön hoå thò ai seä chön? Beân baão ngûúâi àêìy túá, ngûúâi àaánh xe àïën möåt caái chúå, Trang àûa mêëy chuåc laång baåc àïí mua hai chiïëc quan taâi, thuï ngûúâi khiïng vïì khêm liïåm cho hoå. Trang laåi xuêët tiïìn mua möåt miïëng àêët cuãa nhaâ gêìn àêëy vaâ nhúâ ngûúâi mang ài chön cêët. Chön cêët xong, Trang mua àöì tïë lïî vaâ vaâng giêëy, laâm möåt baâi àiïëu vùn vûâa tïë vûâa khoác. Têët caã nhûäng ngûúâi trong laâng àïìu vêy quanh lêëy Trang, quyâ xuöëng laåy taå ún. Trang rúâi Àaâi Nhi Trang, thuï möåt chiïëc thuyïìn nhoã, trong àoá coá thïí tha höì xem saách. Trong vaâi ngaây àaä àïën Dûúng Chêu. Trang úã àêëy möåt ngaây chúâ sang thuyïìn vïì Nam Kinh. Saáng höm sau, Trang vûâa xuöëng thuyïìn thò http://ebooks.vdcmedia.com
 11. Ngö Kñnh Tûã 156 thêëy úã trïn hai búâ coá hai mûúi caái kiïåu daân ra hai bïn. Nhûäng ngûúâi buön muöëi úã Lûúäng Hoaâi àïën àûa danh thiïëp àïí àûúåc gùåp mùåt. Vò thuyïìn nhoã, trûúác tiïn Trang chó múâi mûúâi ngûúâi xuöëng thuyïìn. Trong söë naây coá mêëy ngûúâi baâ con. Ngûúâi thò goåi Trang bùçng chuá, ngûúâi thò goåi bùçng öng, ngûúâi thò goåi bùçng anh. Têët caã àïìu chaâo vaâ ngöìi xuöëng. Ngûúâi ngöìi thûá hai laâ Tiïu Baá Tuyïìn. Nhûäng ngûúâi buön muöëi noái: - Hoaâng thûúång troång duång öng, öng khöng chõu laâm quan, thêåt laâ möåt con ngûúâi cao thûúång! Tiïu Baá Tuyïìn noái: - Ta àaä biïët yá cuãa tiïn sinh. Tiïn sinh tûå phuå taâi nùng cuãa mònh chó muöën ra laâm quan bùçng con àûúâng chñnh, khöng cêìn nhaâ vua phaãi múâi mònh. Sau naây tiïn sinh nhêët àõnh seä àöî traång nguyïn. Hoaâng thûúång nay àaä biïët tiïëng tiïn sinh röìi àêy chùæc chùæn seä àûáng àêìu baãng. Trang cûúâi maâ rùçng: - Viïåc nhaâ vua múâi laâ möåt caái lïî lúán, sao laåi noái khöng muöën? Coân viïåc àöî traång nguyïn trong khoa thi sùæp túái thò nhêët àõnh laâ öng, chûá töi thò chó vui thuá yïn haâ àïí nghe tin mûâng cuãa öng thöi. Tiïu Baá Tuyïìn noái: - Anh coá àõnh gùåp caác võ quan úã àêy khöng? - Töi rêët vöåi nïn chó muöën ài ngay. Noái xong caáo tûâ mûúâi ngûúâi kia. Lêìn thûá hai laåi mûúâi mêëy ngûúâi nûäa xuöëng. Trang lêëy laâm bûåc mònh. Sau àoá http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Chuyïån laâng nho 157 quan coi muöëi àïën, röìi caác quan trong súã muöëi, quan tri phuã Giang Chêu, tri huyïån Giang Àö àïìu àïën, caâng laâm cho Trang thïm noáng ruöåt. Sau khi tiïîn caác quan lïn búâ, Trang liïìn baão thuyïìn ài nhanh. Àïën chiïìu, nhûäng ngûúâi buön muöëi goáp nhau àûúåc saáu trùm laång baåc àem xuöëng thuyïìn biïëu Trang àïí laâm tiïìn löå phñ thò thuyïìn Trang àaä ài xa, theo khöng kõp nûäa. Hoå àaânh phaãi àem tiïìn trúã vïì. Thuyïìn xuöi gioá thuêån, chùèng bao lêu àïën moãm Yïën Tûã. Trang vui mûâng nghô thêìm “Höm nay ta laåi àûúåc thêëy nhûäng caãnh àeåp trïn söng Dûúng Tûã röìi!”. Beân thuï möåt chiïëc thuyïìn nhoã, mang haânh lyá ài àïën cûãa Haán Têy. Trang baão ngûúâi khiïng haânh lyá lïn búâ. Coân mònh ài böå vïì nhaâ àïën trûúác baân thúâ töí tiïn vaái laåy röìi gùåp mùåt vúå.Trang cûúâi noái: - Ta noái nhiïìu lùæm laâ ba thaáng, ñt thò hai thaáng laâ trúã vïì. Höm nay nhû thïë naâo? Ta khöng noái döëi àêëy chûá? Vúå cuäng cûúâi. Chiïìu höm êëy, hai ngûúâi uöëng rûúåu têíy trêìn... Saáng höm sau Trang Thiïåu Quang vûâa múái dêåy rûãa mùåt thò ngûúâi àêìy túá àaä vaâo baáo: - Coá cuå Cao úã Luåc Húåp àïën thùm. Trang ra tiïëp. Vûâa tiïîn cuå Cao ra cûãa xong thò quan böë chñnh àïën, quan tri phuã ÛÁng Thiïn àïën, röìi tri huyïån úã Thûúång Nguyïn, Giang Ninh, caác võ thên sô úã àõa phûúng cuäng àïën thùm. Trang cûá phaãi xoã giaây vaâo röìi cúãi giaây ra, trong loâng rêët bûåc böåi. Trang noái vúái vúå: http://ebooks.vdcmedia.com
 13. Ngö Kñnh Tûã 158 - Nhû thïë naây thò laâm ùn ra thïë naâo nûäa? Triïìu àònh àaä cho ta höì Nguyïn Vuä, taåi sao ta laåi úã àêy, úã àêy ngûúâi ta cûá àïën quêëy rêìy. Ta phaãi mau mau doån àïën höì Nguyïn Vuä múái àûúåc. Cöng viïåc baân àõnh xong. Ngay àïm höm êëy, Trang cuâng vúå àaáp thuyïìn àïën höì Nguyïn Vuä úã. Höì naây rêët röång raäi. Röång khöng keám Têy Höì úã Haâng Chêu mêëy. Àûáng trïn thaânh úã phña bïn traái höì nhòn thêëy chuâa kï Minh. Trong höì möîi nùm coá thïí coá mêëy ngaân àêëu sen, cuã sen, cuã êëu. Coá têët caã baãy mûúi hai thuyïìn àaánh caá, saáng naâo cuäng mang caá lïn baán khùæp caác ngaã trong thaânh Nam Kinh. Trong höì coá nùm caái àaão lúán. Trïn böën caái àaão coá phoâng àoåc saách. Caái àaão úã giûäa coá möåt vûúân hoa röång, coá möåt ngöi nhaâ vaâi mûúi gian do nhaâ vua cho Trang Thiïåu Quang. Trong vûúân coá nhiïìu cêy cöí thuå to vûâa möåt ngûúâi öm, coá mai, àaâo, mêån, quïë, chuöëi, cuác núã hoa suöët caã böën muâa. Laåi coá möåt vûúân truác coá mêëy vaån cêy. Nhaâ cuãa Trang coá nhûäng cûãa söí lúán nhòn ra böën phña, non xanh nûúác biïëc trong nhû caãnh tiïn. ÚÃ ngoaâi cûãa buöåc möåt chiïëc thuyïìn. Muöën ài thùm hoân àaão naâo thò phaãi xuöëng thuyïìn cheâo ài. Nïëu cêët chiïëc thuyïìn ài thò duâ coá caánh cuäng khöng bay àïën àûúåc. Trang Thiïåu Quang tûâ àoá söëng trong vûúân hoa. Möåt höm, Trang cuâng vúå dûåa vaâo lan can ngùæm nûúác cûúâi maâ rùçng: - Mònh xem kòa, caãnh non xanh nûúác biïëc cuãa höì naây àïìu laâ cuãa chuáng ta caã! Ngaây ngaây chuáng ta daåo chúi, http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Chuyïån laâng nho 159 chùèng buâ vúái Àöî Thiïëu Khanh phaãi tay cêìm höì rûúåu, tay dùæt vúå ài ngùæm hoa úã nuái Thanh Lûúng! Luác naâo nhaân röîi, Trang laåi roát möåt cheán rûúåu, baão vúå ngöìi bïn caånh àoåc cho mònh nghe quyïín “Thi Thuyïët” cuãa Àöî Thiïëu Khanh. Àïën chöî naâo thuá võ Trang laåi uöëng möåt cheán rûúåu lúán röìi caã hai cuâng cûúâi vang. Trang söëng úã höì thêåt laâ nhúãn nhú vui thuá. Böîng möåt höm úã bïn kia búâ coá tiïëng goåi àoâ. Ngûúâi cheâo thuyïìn vöåi vaâng cheâo sang. Trang thên haânh ra àoán, thêëy ngûúâi kia chñnh laâ Lû Tñn Hêìu. Trang mûâng rúä vö cuâng noái: - Tûâ khi xa nhau àïën nay, töi mong moãi àûúåc gùåp anh. Höm nay anh laâm sao maâ àïën àûúåc àêëy? - Höm qua töi àïën nhaâ öng, höm nay múái túái àêy. Quaã thêåt öng söëng nhû möåt võ tiïn! Loâng töi xiïët bao hêm möå. - ÚÃ àêy caách xa trêìn thïë. Tuy chûa phaãi laâ àêët Àaâo Nguyïn nhûng cuäng khöng khaác mêëy. Mong anh úã àêy chúi vúái chuáng töi ñt lêu keão lêìn sau seä bõ laåc löëi. Trang sai àem rûúåu lïn, hai ngûúâi cuâng uöëng maäi àïën canh ba. Vûâa luác êëy, möåt ngûúâi àêìy túá vöåi vaâng chaåy vaâo baáo: - Vûúng phuã úã Trung Sún coá sai mêëy trùm ngûúâi lñnh vaâ àïën möåt ngaân boá àuöëc. Hoå bùæt têët caã baãy mûúi hai chiïëc thuyïìn àaánh caá chúã quên lñnh sang àêy bao vêy chùåt lêëy vûúân hoa. Trang hoaãng súå. Möåt ngûúâi àêìy túá khaác vaâo baáo: http://ebooks.vdcmedia.com
 15. Ngö Kñnh Tûã 160 - Coá võ töíng binh àang àúåi úã ngoaâi nhaâ khaách. Trang chaåy ra. Võ töíng binh thêëy Trang liïìn cuái àêìu vaái chaâo. Trang hoãi: - Khöng biïët trong gia àònh töi coá viïåc gò? - Viïåc naây khöng liïn quan gò àïën gia àònh ngaâi. Võ töíng binh gheá vaâo tai Trang noái thêìm: - Vûâa röìi coá ngûúâi baáo rùçng Lû Tñn Hêìu coá giûä têåp vùn cuãa Cao Thanh Khêu tûác laâ nhûäng saách cêëm. ÚÃ Kinh ngûúâi ta baáo öng ta coá voä nïn phaãi àem quên àïën bùæt. Höm nay, àûúåc tin öng ta úã trong phuã cuãa ngaâi cho nïn chuáng töi àïën àêy. Xin ngaâi àûâng àïí löå viïåc naây keão öng ta tröën mêët. - Xin cuå cûá àïí mùåc töi. Ngaây mai töi seä baão öng ta àem mònh àïën nöåp. Nïëu öng ta chaåy tröën töi xin chõu töåi. - Nïëu ngaâi àaä noái nhû vêåy, töi xin caáo tûâ. Trang tiïîn ra cûãa, Töíng binh ra lïånh möåt tiïëng, quên àïìu cheâo thuyïìn sang bïn kia höì. Lû Tñn Hêìu nghe viïåc naây noái: - Töi vöën khöng phaãi ngûúâi heân nhaát, leä naâo laâm liïn luyå àïën anh. Ngaây mai töi seä àem mònh àïën nöåp. Trang cûúâi maâ rùçng: - Anh haäy taåm àïën àoá ñt ngaây, chûâng àöå möåt thaáng. Töi cam àoan vúái anh thïë naâo anh cuäng àûúåc thaã ra, söëng nhúãn nhú sung sûúáng. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Chuyïån laâng nho 161 Sau khi Lû Tñn Hêìu àem mònh àïën nöåp cûãa quan, Trang bñ mêåt viïët mûúâi bûác thû cho nhûäng võ quan to úã Kinh. Sau àêëy coá cöng vùn úã böå àûa ra baão thaã Lû Tñn Hêìu, traái laåi hoãi töåi ngûúâi töë giaác. Lû Tñn Hêìu taå ún Trang vaâ úã laåi vûúân hoa. Hai ngaây sau laåi coá ngûúâi goåi àoâ sang. Trang ra tiïëp. Àoá laâ Trò Haânh Sún vaâ Àöî Thiïëu Khanh. Trang reo lïn: - May quaá! Àang muöën noái chuyïån vúái anh thò anh laåi àïën! Trang múâi vaâo ngöìi trong möåt caái àònh úã giûäa höì. Trò Haânh Sún kïí viïåc lïî nhaåc mònh àaä xùæp àùåt úã àïìn Thaái Baá. Trang giûä hai ngûúâi laåi uöëng rûúåu ùn cúm möåt ngaây röìi àûa cho Trò Haânh Sún baãn lïî nhaåc àõnh laâm úã àïìn Thaái Baá àaä àûúåc sûãa chûäa laåi àïí àem vïì. Thúâi gian thêëm thoùæt, chùèng bao lêu laâ àïën trung tuêìn thaáng hai. Trò Haânh Sún heån Maä Thuêìn Thûúång, Cûâ Dêåt Phu, Quyá Vi Tiïn, Kim Àöng Nhai cuâng àïën nhaâ Àöî Thiïëu Khanh úã bïn búâ söng àïí baân vïì viïåc tïë tûå úã àïìn Thaái Baá. Moåi ngûúâi noái: - Bêy giúâ lêëy ai laâ ngûúâi chuã tïë? Trò Haânh Sún noái: - Chuáng ta tïë möåt võ àaåi thaánh nhên, vêåy ngûúâi chuã tïë phaãi laâ hoåc troâ cuãa thaánh hiïìn thò múái xûáng àaáng. Bêy giúâ phaãi tòm möåt ngûúâi nhû thïë. Moåi ngûúâi noái: - Chuáng ta tòm ai? http://ebooks.vdcmedia.com
 17. Ngö Kñnh Tûã 162 Trò Haânh Sún giú hai ngoán tay noái àïën tïn ngûúâi êëy. Chó nhên phen naây khiïën cho: Ngaân doâng, muön phaái, söng Hoaâng Haâ chñnh thûåc laâ nguöìn; Goä khaánh, khua chuöng, öëng Hoaâng Chung cuäng àïìu rêåp àiïåu. Muöën biïët ngûúâi kia laâ ai haäy xem höìi sau phên giaãi. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Chuyïån laâng nho 163 HÖÌI THÛÁ BA MÛÚI SAÁU Huyïån Thûúâng Thuåc keã chên nho giaáng sinh, Àïìn Thaái Baá bûåc danh hiïìn chuã tïë, ÚÃ huyïån Thûúâng Thuåc phuã Tö Chêu, àêët ÛÁng Thiïn coá möåt caái laâng nhoã, goåi laâ laâng Lên Phêët. Laâng coá àöå hai trùm nhaâ àïìu laâm nghïì nöng. Chó coá möåt ngûúâi hoå Ngu trong thúâi Thaânh Hoáa (1465-1487) coá ài hoåc àöî tuá taâi àaä ba mûúi nùm nay. Öng ta chó daåy hoåc troâ úã trong laâng. Laâng naây caách thaânh phöë mûúâi lùm dùåm. Ngoaâi luác ài thi, Ngu tuá taâi khöng hïì bûúác chên àïën thaânh phöë bao giúâ. Öng ta thoå ngoaåi taám mûúi tuöíi. Ngûúâi con thi hoãng, cuäng söëng bùçng nghïì daåy hoåc. Luác trung niïn, vêîn chûa coá con nöëi doäi. Hai vúå chöìng àïën àiïån Vùn Xûúng àïë quên àïí cêìu tû. Ban àïm nùçm mú thêëy Vùn Xûúng tay cêìm möåt túâ giêëy àûa cho hoå, trïn coá viïët möåt cêu úã Kinh Dõch “Quên tûã dô quaã haånh duåc àûác” (Ngûúâi quên tûã nuöi dûúäng caái àûác töët bùçng haånh kiïím àûáng àùæn). Sau àoá, ngûúâi vúå coá mang, àuã mûúâi thaáng sinh àûúåc möåt àûáa con trai. Ngûúâi chöìng àïën taå ún vaâ àùåt tïn cho con laâ Duåc Àûác, tûå laâ Quaã Haånh, sau naây laâ Ngu baác sô. Ngu Duåc http://ebooks.vdcmedia.com
 19. Ngö Kñnh Tûã 164 Àûác lïn ba tuöíi möì cöi meå, ngûúâi cha mang con theo àïën núi mònh daåy hoåc. Nùm Duåc Àûác lïn saáu, ngûúâi cha bùæt àêìu daåy cho hoåc. Nùm Duåc Àûác lïn mûúâi thò ngûúâi cha àûúåc múâi daåy hoåc úã möåt nhaâ cuå Kyâ trong laâng. Thêìy hoåc vaâ chuã nhaâ rêët laâ tûúng àùæc. Daåy hoåc àûúåc böën nùm, cha cuãa Duåc Àûác mùæc bïånh mêët. Luác lêm chung coá giao Duåc Àûác bêëy giúâ mûúâi böën tuöíi cho cuå Kyâ. Cuå Kyâ noái: - Con cuãa öng khöng giöëng nhû con cuãa ngûúâi khaác. Khi öng mêët ài, töi seä nuöi anh êëy àïí daåy con töi hoåc. Cuå Kyâ liïìn viïët ngay tïn cuãa mònh laâ Kyâ Liïn vaâo möåt caái danh thiïëp, vaâo thû phoâng cuâng vúái àûáa con lïn chñn tuöíi laåy chaâo thêìy hoåc múái. Tûâ àêëy Ngu Duåc Àûác daåy hoåc úã nhaâ cuå Kyâ. Huyïån Thûúâng Thuåc laâ möåt núi coá nhiïìu vùn nhên nöíi tiïëng. Bêëy giúâ coá möåt ngûúâi laâ Vên Tònh Xuyïn nöíi tiïëng nhêët trong thiïn haå vïì thú, tûâ vaâ cöí vùn. Ngu Duåc Àûác múái mûúâi baãy, mûúâi taám tuöíi thûúâng theo Tònh Xuyïn hoåc thú vùn. Cuå Kyâ noái: - Öng Ngu, öng laâ hoåc troâ ngheâo thò hoåc thú vùn laâm gò cho vö ñch. Öng phaãi hoåc caái gò àïí maâ kiïëm ùn chûá! Luác nhoã töi coá hoåc àõa lyá, coá hoåc söë tûã vi. Töi seä àem daåy laåi öng àïí cho öng duâng khi naâo cêìn. Ngu Duåc Àûác ra sûác hoåc têåp. Cuå Kyâ laåi noái: - Öng cuäng nïn mua mêëy quyïín saách thi cûã àïí àoåc. Sau naây nïëu thi àöî, viïåc daåy hoåc laåi caâng dïî. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Chuyïån laâng nho 165 Nghe lúâi cuå Kyâ, Ngu Duåc Àûác cuäng lêëy saách thi cûã ra àoåc. Nùm hai mûúi böën tuöíi, Ngu ài thi àöî úã huyïån. Nùm sau, nhaâ hoå Dûúng úã thön Dûúng Gia caách àêëy hai mûúi dùåm múâi Ngu àïën daåy, möîi nùm ba mûúi laång baåc. Àêìu thaáng giïng Ngu àïën àoá daåy hoåc, àïën thaáng chaåp laåi trúã vïì nhaâ cuå Kyâ ùn tïët. Àûúåc hai nùm, cuå Kyâ noái: - Cuå nhaâ ta khi coân söëng àaä tòm cho öng möåt àaám úã thön Hoaâng. Nay nïn cûúái ài. Ngu coân àïí daânh àûúåc mûúâi mêëy laång baåc tiïìn daåy hoåc vaâ mûúån thïm mûúâi mêëy laång tiïìn daåy hoåc sang nùm àïí cûúái vúå. Cuå Kyâ cho hai vúå chöìng úã nhúâ nhaâ mònh. Sau möåt thaáng, Ngu laåi ài daåy. Hai nùm sau, Ngu daânh duåm àûúåc hai, ba mûúi laång baåc, thuï möåt caái nhaâ böën gian bïn nhaâ cuå Kyâ àïí úã, vaâ thuï möåt ngûúâi àêìy túá nhoã. Sau khi Ngu àaä ài daåy, ngûúâi àêìy túá möîi buöíi saáng ài ba dùåm àûúâng àïën chúå àïí mua thûác ùn, dêìu, muöëi, rau àem vïì cho baâ chuã. Sau khi sinh núã, vúå Ngu Duåc Àûác mùæc bïånh, tiïìn daåy khöng àuã thuöëc thang, möîi ngaây chó ùn ba bûäa chaáo trùæng. Sau àoá, sûác khoãe dêìn dêìn bònh phuåc. Nùm ba mûúi hai tuöíi, Ngu khöng coá núi naâo múâi daåy hoåc nûäa, ngûúâi vúå noái: - Nùm nay laâm gò àêy? - Khöng lo! Tûâ khi ta ài daåy hoåc àïën nay, möîi nùm chó àûúåc ba mûúi laång. Nùm naâo, thaáng giïng hoå chó traã hai mûúi laång thöi, thò trong loâng ta buöìn rêìu. Nhûng àïën thaáng tû, thaáng nùm, laåi thïm mêëy àûáa hoåc troâ, thïm mêëy http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2