intTypePromotion=3

Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị (Tập 4: Tóm tắt các bước thực hiện) - Phạm Ngọc Sáu (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)

Chia sẻ: 3 4 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
133
lượt xem
57
download

Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị (Tập 4: Tóm tắt các bước thực hiện) - Phạm Ngọc Sáu (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Mời các bạn cùng tham khảo Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị (Tập 4: Tóm tắt các bước thực hiện) do Phạm Ngọc Sáu (ĐH Kiến Trúc TP.HCM) biên soạn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư công trình, kỹ thuật hạ tầng đô thị, các kiến trúc sư và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị (Tập 4: Tóm tắt các bước thực hiện) - Phạm Ngọc Sáu (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)

 1. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị   CIVIL 3D 2012 TÓM TẮT CÁC BƯỚC  THIẾT KẾ  KỸ THUẬT HẠ  THỰC HIỆN  TẦNG ĐÔ THỊ TẬP 4 www.kythuatdothi.com Biên soạn: www.training.kythuatdothi.com Phạm Ngọc Sáu Khoa kỹ thuật đô thị  www.kientrucdaotao.com trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM Đào Huy Niên ­ KD07, Trần Phi  Cường ­ KD06 Tp. Hồ Chí Minh  2012 www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 1
 2. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Xây dựng bề mặt Thực hiện cơ bản theo các bước sau: 1. Tạo bề mặt (chỉ mới là tên) 2. Định nghĩa dữ liệu cho bề mặt 3. Hiệu chỉnh dữ liệu bề mặt 4. Hiệu chỉnh bề mặt 5. Tính toán khối lượng đào đắp giữa hai bề mặt 6. Hiệu chỉnh kiểu thể hiện bề mặt 7. Gán các loại nhãn cho bề mặt 8. Phân tích bề mặt 1. Tạo bề mặt (chỉ mới là tên) Home tab ► Create Ground Data panel  ► Surfaces drop­down ► Create  Ribbon Surface  Menu Surfaces menu  ► Create Surface Toolspace Prospector tab: right­click Surfaces ► Create Surface 2. Định nghĩa dữ liệu cho bề mặt Adding Boundaries to a Surface – Thêm đường biên cho bề mặt Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Boundaries ► Add Adding Breaklines to a Surface – Thêm đường Feature Line cho bề mặt Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Breaklines ► Add Adding Contour Data to a Surface – Thêm đường đồng mức cho bề mặt Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Contours ► Add Adding Surface Point Data from AutoCAD Drawing Objects – Thêm vào bề mặt các đối  tượng từ bản vẽ AutoCAD Toolspace Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 2
 3. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Drawing Objects ► Add Moving Blocks to Attribute Elevation – Đưa block thuộc tính lên cao độ Menu Surfaces menu ►Utilities ►Move Blocks to Attribute Elevation Moving Text to Elevation – Đưa  giá trị Text lên cao độ Menu Surfaces menu ►Utilities ►Move Text to Elevation Adding Surface Data from a Point File – Thêm dữ liệu cho bề mặt từ tệp điểm Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click Point  Toolspace Files► Add Adding Point Groups – Thêm dữ liệu cho bề mặt từ nhóm điểm Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click Point  Toolspace Groups► Add 3. Hiệu chỉnh dữ liệu bề mặt Adding TIN Lines – Thêm đường thằng vào lưới tam giác Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Add Line Deleting TIN or Grid Lines – Xóa đường thằng từ lưới tam giác Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Delete Line Swapping Edges – Đảo lề lưới tam giác Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Swap Edge Adding Points to Surfaces – Thêm điểm vào bề mặt  Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Add Point Deleting Surface Points – Xóa điểm từ bề mặt Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Delete Point Modifying Surface Points – Hiệu chỉnh điểm của bề mặt Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Modify Point Moving Surface Points – Di chuyển điểm của bề mặt www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 3
 4. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Move Point Changing the Elevation of a Surface – Thay đổi cao độ bề mặt Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Raise/Lower Surface Pasting Surfaces – Hợp nhất các bề mặt Prospector tab: Surfaces ►  ► Definition ► right­click  Toolspace Edits► Paste Surface 4. Hiệu chỉnh bề mặt Managing Surfaces– Quản lý bề mặt Toolspace Prospector tab: Surfaces ►  ► Properties Changing a Surface Name, Description, or Style – Thay đổi tên, mô tả, kiểu thể hiện Toolspac Prospector tab: Surfaces ►  ► Properties or Prospector tab:  e Surfaces ►click surface ► trong list danh sách bề mặt Rebuilding a Surface – Cập nhật lại bề mặt Toolspace Prospector tab: Surfaces ►  ► Rebuild Deleting a Surface – Xóa bề mặt Toolspace Prospector tab: Surfaces ►  ► Delete Locking a Surface – Khóa bề mặt Toolspace Prospector tab: Surfaces ►  ► Lock Changing Surface Creation Settings – Thay đổi lệnh tạo bề mặt Toolspac Settings tab: Surface ►Commands ►right­click  ►Edit  e Command Settings Changing Surface Style Settings – Thay đổi lệnh thể hiện bề mặt Settings tab: Surface ►Commands ►right­click  ►Edit  Toolspace Command Settings 5. Tính khối lượng đào đắp giữa hai bề mặt Calculating Composite Volumes – Tính khối lượng đào đắp giữa hai bề mặt Analyze tab►Volumes And Materials panel ► Volumes drop­down ►Volumes  Ribbon www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 4
 5. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Menu Surfaces menu ►Utilities ► Volumes Calculating Bounded Volumes – Tính khối lượng cho một vùng tự chọn Analyze tab►Volumes And Materials panel ► Volumes drop­down ►Bounded  Ribbon Volumes   Menu Surfaces menu ►Utilities ► Bounded Volumes Calculating Stage Storage Volumes from a Surface – Tính khối lượng đào đắp hồ chứa  nước từ bề mặt Ribbon Analyze tab ►Design panel  Stage Storage  6. Hiệu chỉnh kiểu thể hiện bề mặt Creating a Surface Style – Tạo mới kiểu thể hiện bề mặt Toolspace Settings tab: Surface ►right­click Surface Styles ►New Creating a Surface Style Based on an Existing Surface Style – Tạo mới một kiểu thể hiện  bề mặt từ một kiểu đã có Toolspace Settings tab: Surface ► Surface Styles ►right­click   ►Copy Editing a Surface Style – Hiệu chỉnh lại kiểu thể hiện bề mặt Toolspace Settings tab: Surface ► Surface Styles ►right­click   ►Edit Draping Images On Surfaces – Chèn ảnh cho bề mặt Ribbon Chọn surface ►Surface Tools panel ►Drape Image  Menu Surfaces menu ►Utilities ► Drape Image 7. Gán các loại nhãn cho bề mặt Adding Slope Labels – Ghi nhãn độ dốc Ribbon Annotate tab ►Labels & Tables panel ►Add Labels ►Surface ► Slope  Menu Surfaces menu ►Add Surface Labels ► Slope  Adding Spot Elevation Labels – Nội suy cao độ tại một điểm Annotate tab ►Labels & Tables panel ►Add Labels ►Surface ► Spot  Ribbon Elevation  Menu Surfaces menu ►Add Surface Labels ► Spot Elevation  Adding Spot Elevation Labels On Grid – Rải cao độ theo lưới ô vuông www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 5
 6. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Annotate tab ►Labels & Tables panel ►Add Labels ►Surface ► Spot  Ribbon Elevations On Grid Menu Surfaces menu ►Add Surface Labels ► Spot Elevations On Grid Adding Single Contour Labels – Gán nhãn cho đường đồng mức Annotate tab ►Labels & Tables panel ►Add Labels ►Surface ► Contour ­  Ribbon Single  Menu Surfaces menu ►Add Surface Labels ► Contour ­ Single  Adding Multiple Contour Labels – Gán nhãn cùng lúc cho nhiều đường đồng mức Annotate tab ►Labels & Tables panel ►Add Labels ►Surface ► Contour ­  Ribbon Multiple  Menu Surfaces menu ►Add Surface Labels ► Contour ­ Multiple  Adding Multiple Contour Labels at an Interval – Gán nhãn cho nhiều đường đồng mức và  các nhãn cách nhau một khoảng nhất định Annotate tab ►Labels & Tables panel ►Add Labels ►Surface ► Contour ­  Ribbon Multiple At Interval  Menu Surfaces menu ►Add Surface Labels ► Contour ­ Multiple At Interval  Adding Surface Legend Tables – Thêm bảng ghi chú cho bề mặt Annotate tab ► Labels & Tables panel ►Add Tables ►Add Surface Legend  Ribbon Table  Menu Surfaces menu ► Add Legend Table  8. Phân tích bề mặt Creating Surface Analysis – Tạo phân tích bề mặt Ribbon Chọn surface ►Modify  panel ►Surface Properties ►Analysis tab Prospector tab: Surfaces ►right­click  ► Surface Properties  Toolspace ►Analysis tab Drawing Water Drop Paths – Thể hiện đường đi của giọt nước rơi trên bề mặt Ribbon Analyze tab ►Ground Data panel ►Water Drop  Menu Surfaces menu ►Utilities ► Water Drop  Displaying and Calculating Catchment Areas – Thể hiện và tính toán diện tích tập trung  www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 6
 7. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị nước Ribbon Analyze tab ►Ground Data panel ►Catchment Area  Menu Surfaces menu ►Utilities ► Catchment Area  Finding and Fixing Crossing Breaklines – Tìm và hiệu chỉnh các điểm giao cắt của các  đường Breakline Ribbon Analyze tab ►Ground Data panel ►Resolve Crossing Breaklines  Xây dựng hồ, mái dốc Thực hiện cơ bản theo các bước sau: 1. Tạo đường Feature Lines 2. Hiệu chỉnh cao độ và hình học đường Feature Lines 3. Gán nhãn cho đường Feature Lines 4. Tạo mái dốc 5. Hiệu chỉnh mái dốc đã có 6. Hiệu chỉnh kiểu thể hiện mái dốc 1. Tạo đường Feature Lines Creating Feature Lines from Objects – Tạo đường Feature Line từ đối tượng sẵn có Home tab ►Create Design panel ►Feature Line drop­down ►Create Feature  Ribbon Lines From Objects  Menu Grading menu ► Create Feature Lines From Objects  Creating Feature Lines from Alignments – Tạo đường Feature Line từ Alignment Home tab ►Create Design panel ►Feature Line drop­down ► Creating  Ribbon Feature Lines from Alignments  Menu Grading menu ► Creating Feature Lines from Alignments  Applying Feature Line Names – Thay đổi tên của đường Feature Line Chọn một hoặc nhiều đường Feature Line ►Feature Line tab ►Modify panel  Ribbon ►Apply Feature Line Names  www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 7
 8. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Applying Feature Line Styles – Chọn kiểu thể hiện đường Feature Line Chọn một hoặc nhiều đường Feature Line ►Feature Line tab ►Modify panel  Ribbon ►Apply Feature Line Styles  Selecting All Feature Lines in a Site – Chọn tất cả các đường Feature Line có trong một  Sites Toolspace Prospector tab: Site ►  ► Feature Lines ► right­click  ►Select Drawing Feature Lines – Vẽ đường Feature Line Home tab ►Create Design panel ►Feature Line drop­down ► Create Feature  Ribbon Line  Menu Grading menu ► Create Feature Line  2. Hiệu chỉnh cao độ và hình học đường Feature Lines Quickly Editing Feature Line Elevations – Hiệu chỉnh nhanh cao độ đường Feature Line Ribbon Click Modify tab ► Edit Elevations panel ► Quick Elevation Edit  Click Grading menu ► Edit Feature Line Elevations ► Quick Elevation Edit  Menu Editing Feature Lines with the Grading Elevation Editor – Hiểu chỉnh cao độ đường  Feature Line thông qua bảng thống kê cao độ Ribbon Click Modify tab ► Edit Elevations panel ► Elevation Edit  Menu Click Grading menu ► Edit Feature Line Elevations ► Elevation Edit  Editing Feature Line Elevations at the Command Line ­ Hiểu chỉnh cao độ đường Feature  Line thông qua dòng Command lệnh Ribbon Click Modify tab ► Edit Elevations panel ► Edit Elevation  Menu Click Grading menu ► Edit Feature Line Elevations ►  Edit Elevation  Setting a Grade or Slope Between Points – Thiết lập độ dốc giữa hai điểm đầu cuối Click Modify tab ► Edit Elevations panel ► Set Grade/Slope Between Points  Ribbon Click Grading menu ► Edit Feature Line Elevations ►  Set Grade/Slope  Menu Between Points  www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 8
 9. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị 3. Gán nhãn cho đường Feature Lines 4. Tạo mái dốc 5. Hiệu chỉnh mái dốc đã có 6. Hiệu chỉnh kiểu thể hiện mái dốc Xây dựng mặt bằng tuyến Thực hiện cơ bản theo các bước sau: 1. Tạo mặt bằng tuyến 2. Hiệu chỉnh hình học tuyến 3. Áp siêu cao cho tuyến 4. Gán nhãn thể hiện cho tuyến 1. Tạo mặt bằng tuyến Creating an Alignment with the Alignment Layout Tools – Tạo mặt bằng từ các công cụ  vẽ Home tab ►Create Design panel ►Alignment drop­down ► Alignment  Ribbon Creation Tools  Menu Alignments menu ►Create Alignment By Layout Creating an Alignment from Graphic Entities – Tạo mặt bằng tuyến từ đối tượng sẵn có Home tab ►Create Design panel ►Alignment drop­down ► Create Alignment  Ribbon From Objects  Menu Alignments menu ► Create Alignment From Objects  Creating Offset Alignments – Tạo tuyến song song với tuyến đã có Home tab ►Create Design panel ►Alignment drop­down ► Create Offset  Ribbon Alignment  Creating Widening ­ Tạo phần mở rộng tuyến Ribbon Home tab ►Create Design panel ►Alignment drop­down ► Create Widening  www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 9
 10. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Adding Automatic Widening to Dynamic Offset Alignments ­ Tự động thêm phần mở  rộng cho đối tượng tuyến song song với tuyến đã có (Tự động mở rộng bụng) Click the offset alignment. Click Offset Alignment tab ►Modify panel  ►Add  Ribbon Automatic Widening 2. Hiệu chỉnh hình học tuyến Editing Alignments – Hiệu chỉnh tuyến Click the alignment. Click Alignment tab ► Modify panel ► Geometry Editor  Ribbon Menu Alignment menu  ► Edit Alignment Geometry  3. Áp siêu cao cho tuyến Calculating Superelevation Data Using the Wizard – Tính toán siêu cao cho tuyến Click the alignment. Click  Alignment tab ► Modify panel ► Superelevation  Ribbon drop­down ►Calculate/Edit Superelevation  4. Gán nhãn thể hiện cho tuyến Xuất trắc dọc địa hình, xây dựng trắc dọc thiết kế Thực hiện cơ bản theo các bước sau: 1. Xuất trắc dọc địa hình 2. Xây dựng trắc dọc thiết kế 3. Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế 4. Xuất dòng dữ liệu cho trắc dọc 1. Xuất trắc dọc địa hình Creating Surface Profiles – Xuất trắc dọc địa hình ( từ bề mặt) www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 10
 11. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Home tab ► Create Design panel ► Profile drop­down ►Create Surface  Ribbon Profile  Menu Profiles menu  ► Create Profile From Surface 2. Xây dựng trắc dọc thiết kế Creating Layout Profiles – Xây dựng trắc dọc thiết kế Home tab ► Create Design panel ► Profile drop­down ►Profile Creation  Ribbon Tools  Menu Profiles menu  ► Create Profile By Layout  3. Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế Editing Layout Profiles – Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế Click the profile. Click Profile tab ► Modify Profile panel ► Geometry Editor  Ribbon Menu Profiles menu  ► Edit Profile Geometry  4. Xuất dòng dữ liệu cho trắc dọc Định nghĩa trắc ngang, áp trắc ngang Thực hiện cơ bản theo các bước sau: 1. Định nghĩa trắc ngang 2. Áp trắc ngang cho tuyến 3. Cập nhật lại mô hình trắc ngang tuyến 4. Hiệu chỉnh kiểu thể hiện mô hình trắc ngang 1. Định nghĩa trắc ngang www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 11
 12. Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Creating an Assembly – Định nghĩa trắc nang Home tab ► Create Design panel ► Assembly drop­down ►Create Assembly  Ribbon Menu Corridors menu ► Create Assembly  2. Áp trắc ngang cho tuyến 3. Cập nhật lại mô hình trắc ngang tuyến 4. Hiệu chỉnh kiểu thể hiện mô hình trắc ngang Tạo cọc, xuất trắc ngang, tính khối lượng đào đắp Thực hiện cơ bản theo các bước sau: 1. Tạo cọc cho tuyến 2. Xuất trắc ngang 3. Tạo bề mặt tự mô hình trắc ngang phụ vụ tính khối lượng 4. Tính khối lượng www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản