intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở di truyền ung thư part 3

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

96
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ các tế b o biểu mô của các tạng, các cơ quan (ung thư biểu mô). ii. Từ các tế b o của tổ chức liên kết của cơ thể (các sarcoma). Ví dụ: Ung thư của cơ quan tạo huyết (máu, hạch bạch huyết) l một dạng đặc biệt của ung thư tổ chức liên kết (hematosarcoma).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở di truyền ung thư part 3

  1. C¸c d¹ng biÓu hiÖn cña bÖnh ung th− Ung th− th−êng xuÊt ph¸t tõ hai lo¹i tæ chøc chÝnh: i. Tõ c¸c tÕ b o biÓu m« cña c¸c t¹ng, c¸c c¬ quan (ung th− biÓu m«). ii. Tõ c¸c tÕ b o cña tæ chøc liªn kÕt cña c¬ thÓ (c¸c sarcoma). VÝ dô: Ung th− cña c¬ quan t¹o huyÕt (m¸u, h¹ch b¹ch huyÕt) l mét d¹ng ®Æc biÖt cña ung th− tæ chøc liªn kÕt (hematosarcoma). 2) Kh¸c nhau vÒ tiÕn triÓn: Mçi lo¹i ung th− ë mçi c¸ thÓ cã thÓ cã h−íng tiÕn triÓn kh¸c nha, vd: c¸c ung th− tiÕn triÓn nhanh (ung th− m¸u, h¹ch, c¸c ung th− liªn kÕt), c¸c ung th− tiÕn triÓn chËm (ung th− da, ung th− gi¸p tr¹ng, ung th− cæ tö cung), … 11
  2. Các t bào bám lên b m t ĩa và b t u phân chia. Khi m t l p t bào ã hình thành và ph kín b m t ĩa nuôi c y, các t bào ng ng phân chia (g i là s c ch phân chia ph thu c m t ). N u l y i m t s t bào, các t bào còn l i l i phân chia tr l i cho n khi ch tr ng ư c l p y, r i s phân chia l i d ng l i 12
  3. C¸c yÕu tè ho¹t hãa vµ øc chÕ ph©n bµo 13
  4. Néi dung Ung th− cã ph¶i bÖnh di truyÒn? C¸c d¹ng biÓu hiÖn cña bÖnh ung th− Ung th− vµ sù ®iÒu khiÓn chu tr×nh tÕ bµo Kh¸i niÖm vÒ c¸c gen g©y ung th− (oncogene) Kh¸i niÖm vÒ c¸c gen øc chÕ khèi u (tumor suppressor genes) C¸c c¬ chÕ di truyÒn liªn quan ®Õn sù ph¸t sinh ung th− 14
  5. Ung th− lµ sù rèi lo¹n ®iÒu khiÓn chu tr×nh tÕ bµo Sù g¾n kÕt cña c¸c yÕu tè sinh tr−ëng lªn c¸c thô thÓ ®Æc tr−ng t−¬ng øng trªn m ng tÕ b o th−êng l tÝn hiÖu cho sù ph©n chia tÕ b o. Y ut sinh trư ng Màng t bào Các protein i m ki m tra G1 Th th truy n tín hi u Con ư ng H th n g truy n tín hi u i u khi n 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2