intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở di truyền ung thư part 8

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

88
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò Các gen ức chế khối U trong tế bào Protein p53 Một protein liên quan đến sự làm dừng chu trình tế bào là p21. Protein p21 là yếu tố ức chế sự hình thành phức hệ cyclinB/CDK2. Như vậy, p53 có vai trò như yếu tố kích hoạt “hệ thống phanh” chu trình tế bào. Các tế bào mất hệ thống “phanh” có xu hướng tiếp tục tích lũy các đột biến vàphát sinh các tế bào ung thư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở di truyền ung thư part 8

  1. Vai trß C¸c gen øc chÕ khèi U trong tÕ bµo Protein p53 36
  2. Vai trß C¸c gen øc chÕ khèi U trong tÕ bµo Protein p53 Mét protein liªn quan ®Õn sù l m dõng chu tr×nh tÕ b o l p21. Protein p21 l yÕu tè øc chÕ sù h×nh th nh phøc hÖ cyclinB/CDK2. Nh− vËy, p53 cã vai trß nh− yÕu tè kÝch ho¹t “hÖ thèng phanh” chu tr×nh tÕ b o. C¸c tÕ b o mÊt hÖ thèng “phanh” cã xu h−íng tiÕp tôc tÝch lòy c¸c ®ét biÕn v ph¸t sinh c¸c tÕ b o ung th−. 37
  3. Vai trß C¸c gen øc chÕ khèi U trong tÕ bµo Protein p53 Ngo i kh¶ n¨ng kÝch ho¹t hÖ thèng söa ch÷a ADN, p53 cßn liªn quan ®Õn con ®−êng lËp tr×nh kh¸c l m chÕt tÕ b o. Trong con ®−êng n y, p53 ho¹t hãa BXA l mét chÊt ®èi vËn gióp gi¶i phãng BCL-2, l protein øc chÕ c¸c ph¶n øng l m chÕt tÕ b o theo ch−¬ng tr×nh. Nhê vËy, dÉn ®Õn hiÖn t−îng apotosis. 38
  4. Vai trß C¸c gen øc chÕ khèi U trong tÕ bµo C¬ chÕ chÕt theo ch−¬ng tr×nh cña tÕ b o do ho¹t ®éng cña Lympho T ®éc 39
  5. Vai trß C¸c gen øc chÕ khèi U trong tÕ bµo C¸c protein pBRCA1 v pBRCA2 C¸c gen øc chÕ khèi u pBRCA-1 v -2 ®−îc ph¸t hiÖn khi nghiªn cøu c¸c bÖnh ung th− buång trøng v ung th− vó. Hai gen n y ®−îc lËp b¶n ®å t−¬ng øng trªn c¸c NST 17 v 13 v o c¸c n¨m 1990, 1994. Cã nh÷ng c¬ së cho thÊy pBRCA-1 v -2 t−¬ng t¸c víi mét lo¹i protein l pRAD51, cã vai trß trong qu¸ tr×nh söa ch÷a ADN. Do vËy, pBRCA-1 v -2 ®−îc xem cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh söa ch÷a ADN. C¸c ®ét biÕn gen BRCA-1 v -2 ®−îc t×m thÊy biÓu hiÖn nh− nh÷ng alen tréi. §èi víi nh÷ng ng−êi mang c¸c gen n y, nguy c¬ bÞ ung th− buång trøng hoÆc ung th− vó t¨ng lªn tõ 10 ®Õn 25 lÇn. Ngo i ra, ë mét sè dßng hä, nguy c¬ ung th− ruét kÕt v ung th− tiÒn liÖt tuyÕn còng t¨ng lªn. Tuy vËy, hai gen BRCA-1 v -2 kh«ng cã nhiÒu d¹ng ®ét biÕn kh¸c nhau. 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2