intTypePromotion=1

Cơ sở ĐIện học - Thiết Bị Lập Trình part 9

Chia sẻ: Qdqwfqf Fwefwef | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
4
download

Cơ sở ĐIện học - Thiết Bị Lập Trình part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự động hoá sản xuất với các hệ thống điều khiển lôgic khả trình (PLC). 1.1 Todo list 2. Programmable logic controllers 3. PLC hardware 4. Logical sensors 5. Logical actuators 6. Boolean logic design.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở ĐIện học - Thiết Bị Lập Trình part 9

  1. 8/13/2007 Mét sè th«ng sè kü thuËt cña S7-200 CPU22x CPU221 CPU222 CPU224 CPU226 CPU226XM Bé nhí ch−¬ng tr×nh 2048W 2048W 4096W 4096W 8192W Bé nhí d÷ liÖu 1024W 1024W 2560W 2560W 5120W Kh¶ n¨ng dù phßng bé nhí khi mÊt nguån 50 giê 50 giê 190 giê 190 giê 190 giê I/O ®Þa chØ 6In/4Out 8In/6Out 14In/10Out 24In/16Out 24In/16Out §ång hå thêi gian thùc Cartrige Cartrige TÝch hîp TÝch hîp TÝch hîp KÝch th−íc bé ®Öm 256 (128 bÝt, 128 bÝt) Tèc ®é thùc hiÖn lÖnh l«gic 0,37us / lÖnh §Æc tr−ng kü thuËt cña PLC S7-200 CPU 226 §Þa chØ c¸c vïng nhí cña S7-200 CPU 226 §Çu vµo (Input): I0.0→I0.7; I1.0→I1.7; I2.0→I2.7 §Çu ra (Output): Q0.0→Q0.7; Q1.0→Q1.7 Bé ®Öm ¶o ®Çu vµo: I0.0→I15.7 (128 bÝt) Bé ®Öm ¶o ®Çu ra: Q0.0→Q15.7 (128 bÝt) §Çu vµo t−¬ng tù: AIW0→AIW62 §Çu ra t−¬ng tù: AQW0→AQW62 Vïng nhí V: VB0→VB5119 Vïng nhí L (®Þa ph−¬ng) LB0→LB63 2
  2. 8/13/2007 Vïng nhí M: M0.0→M31.7 Vïng nhí SM: SM0.0→549.7 SM0.0→SM29.7 (read-only) Vïng nhí Timer: T0→T255 Vïng nhí Counter: C0→C255 Vïng nhí bé ®Õm tèc ®é cao: HC0→HC5 Vïng nhí tr¹ng th¸i (L«gÝc tuÇn tù): S0.0→S31.7 Vïng nhí thanh ghi tæng: AC0→AC3 Kh¶ n¨ng qu¶n lý Label: 0→255 Kh¶ n¨ng qu¶n lý ch−¬ng tr×nh con: 0→63 Kh¶ n¨ng më réng ch−¬ng tr×nh ng¾t: 0→127 CÊu h×nh vµo ra cña S7-200 CPU226 AC/DC/Relay CÊu h×nh vµo ra OUT IN 3
  3. 8/13/2007 C¸c module më réng cña S7-200 CPU226 Tªn m«dule më réng KiÓu M«dule sè §Çu vµo 8DI (VDC) 8DI (VAC) §Çu ra 8DO(VDC) 8DO(VAC) 8DO (Relay) KÕt hîp 4DI/4DO 8DI/8DO 16DI/16DO 4DI/4DO (Relay) 8DI/8DO (Relay) 16DI/16DO (Relay) M«dule t−¬ng tù §Çu vµo 4AI 4AI (Thermocoupler) 2AI (RTD) §Çu ra 2AO KÕt hîp 4AI/1AO M«dule th«ng minh VÞ trÝ Modem PROFIBUS-DP M«dule thu thËp d÷ liÖu hiÖn tr−êng AS-Interface Truy cËp d÷ liÖu t¹i c¸c vïng nhí cña S7-200 §Æc tr−ng vïng nhí trong S7-200 C¸ch truy cËp d÷ liÖu trùc tiÕp C¸ch truy cËp d÷ liÖu gi¸n tiÕp th«ng qua con trá. 4
  4. 8/13/2007 §Æc tr−ng vïng nhí trong S7-200 Vïng ®Öm ¶o ®Çu vµo (I; I0.0-I15.7) CPU sÏ truy cËp c¸c ®Çu vµo vËt lý t¹i ®Çu mçi chu kú quÐt vµ ghi d÷ liÖu t−¬ng øng vµo bé ®Öm ¶o. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng ®Öm ¶o ®Çu ra (Q; Q0.0-Q15.7) Cuèi mçi chu kú quÐt, CPU S7-200 sÏ truy cËp d÷ liÖu tõ bé ®Öm ¶o xuÊt ra c¸c ®Çu ra vËt lý. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí biÕn (V; VB0-VB5119) Vïng nhí nµy th−êng ®Ó l−u c¸c kÕt qu¶ trung gian cña ch−¬ng tr×nh. §Þnh d¹ng truy cËp: 5
  5. 8/13/2007 Vïng nhí bÝt (M; M0.0-M31.7) Vïng nhí nµy th−êng ®Ó l−u c¸c kÕt qu¶ trung gian cña mét thao t¸c hoÆc c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn kh¸c. Tr¹ng th¸i nguån cung cÊp kh«ng ¶nh h−ëng tíi vïng nhí nµy §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí bé ®Õm tèc ®é cao (HC; HC0-HC5) Bé ®Õm tèc ®é cao ho¹t ®éng ®éc lËp víi chu kú quÐt cña PLC. Current value lµ mét gi¸ trÞ ®Õm 32 bit cã dÊu, lµ gi¸ trÞ chØ ®äc vµ ®−îc g¸n ®Þa chØ d−íi d¹ng double word §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí thêi gian (T; T0-T255) Vïng nhí nµy dïng cho c¸c bé thêi gian cña S7-200. §èi víi mét bé timer cã hai h×nh thøc truy cËp vïng nhí, truy cËp theo timer bit hoÆc current value. §Þnh d¹ng truy cËp: Tuú theo lÖnh sö dông trong ch−¬ng tr×nh mµ cho phÐp ta truy cËp theo timer bit hay current value 6
  6. 8/13/2007 Vïng nhí bé ®Õm (C; C0-C255) Vïng nhí nµy dïng cho c¸c bé ®Õm cña S7- 200. §èi víi mét bé counter cã hai h×nh thøc truy cËp vïng nhí, truy cËp theo counter bit hoÆc current value. §Þnh d¹ng truy cËp: Tuú theo lÖnh sö dông trong ch−¬ng tr×nh mµ cho phÐp ta truy cËp theo counter bit hay current value Vïng nhí thanh ghi tæng (AC; AC0-AC3) Thanh ghi tæng th−êng ®−îc dïng ®Ó truyÒn tham sè vµo vµ ra cho c¸c thñ tôc, l−u tr÷ c¸c kÕt qu¶ trung gian cña mét phÐp tÝnh. §Þnh d¹ng truy cËp: 7
  7. 8/13/2007 Vïng nhí ®Æc biÖt (SM) Vïng nhí nµy cung cÊp c¸c bit truyÒn th«ng gi÷a CPU vµ ch−¬ng tr×nh. C¸c bÝt nµy ®−îc dïng ®Ó lùa chän vµ ®iÒu khiÓn mét sè chøc n¨ng ®Æc biÖt cña CPU S7-200. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn tuÇn tù (S) Vïng nhí nµy ®−îc dïng khi cÇn lËp ch−¬ng tr×nh theo l«gic ®iÒu khiÓn tuÇn tù. §Þnh d¹ng truy cËp: Vïng nhí ®Çu vµo t−¬ng tù (AI) S7-200 chuyÓn mét gi¸ trÞ t−¬ng tù thµnh mét gi¸ trÞ sè cã ®é lín 16 bÝt. Do ®é lín d÷ liÖu truy cËp lµ mét tõ, mÆt kh¸c khi truy cËp ®Çu vµo t−¬ng tù lu«n sö dông ®Þnh d¹ng theo tõ do vËy ®Þa chØ byte cao lu«n lµ sè ch½n . VÝ dô AIW0, AIW2, AIW4. Gi¸ trÞ ®Çu vµo analog d−íi d¹ng chØ ®äc. §Þnh d¹ng truy cËp: 8
  8. 8/13/2007 Vïng nhí ®Çu ra t−¬ng tù (AQ) S7-200 chuyÓn mét gi¸ trÞ sè cã ®é lín 16 bÝt thµnh mét gi¸ trÞ t−¬ng tù d−íi d¹ng dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p tû lÖ víi gi¸ trÞ sè ®ã. Do ®é lín d÷ liÖu chuyÓn ®æi lµ mét tõ, nªn ®Þa chØ byte cao lu«n lµ sè ch½n . VÝ dô AQW0, AQW2, AQW4. Gi¸ trÞ ®Çu ra analog d−íi d¹ng chØ ghi. §Þnh d¹ng truy cËp: C¸ch truy nhËp d÷ liÖu trùc tiÕp Truy nhËp theo bit Vïng nhí bé ®Öm ¶o ®Çu vµo (IR) §Þa chØ bit DÊu ph©n c¸ch (b¾t buéc) §Þa chØ byte Tªn vïng nhí 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2