intTypePromotion=1

Comnimucation System

Chia sẻ: Đặng Duy Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
5
download

Comnimucation System

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

H.323 là chuan m) ñư,c ITU-T phát trien cho viec ñiêu khien cuoc g7i ngang hàng, d:a trên cơ s) c=a H.320 và ISDN Q.931. H.323 là mot câu trúc chat che, phEc tFp và phù h,p vHi viec th:c thi các ñac tính thoFi truyên thông. Tiêu chuan H.323 thiêt kê cho truyên audio, video và dL lieu qua mFng IP bao gôm Internet. Tiêu chuan H.323 bao gôm báo hieu và ñiêu khien cuoc g7i, truyên và ñiêu khien ña phương tien và ñiêu khien băng thông cho hoi nghR ñiem - ñiem và ña ñiem. Tiêu chuan H.323 bao gôm các giao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Comnimucation System

  1. Comnimucation System Sub Menu Cac khai niem co ban Sony PCS-XG80 Cac khai niem co ban Comnimucation 1-Giao th c H.323 Documents H.323 là chu n m ñư c ITU-T phát tri n cho vi c ñi u khi n cu c g i ngang hàng, d a Gi i pháp Lifezise trên cơ s c a H.320 và ISDN Q.931. H.323 là m t c u trúc ch t ch , ph c t p và phù Scopia 100 MCU 12/24 h p v i vi c th c thi các ñ c tính tho i truy n th ng. Tiêu chu n H.323 thi t k cho truy n Sitemap audio, video và d li u qua m ng IP bao g m Internet. Tiêu chu n H.323 bao g m báo Home hi u và ñi u khi n cu c g i, truy n và ñi u khi n ña phương ti n và ñi u khi n băng thông cho h i ngh ñi m - ñi m và ña ñi m. Tiêu chu n H.323 bao g m các giao th c ñư c li t
  2. d li u 2.2 C ng k t n i(Gateway): C ng k t n i cung c p giao di n gi a hai m ng khác nhau. C ng k t n i H.323 k t n i m ng H.323 v i m ng không ph i H.323 như PSTN. C ng k t n i chuy n ñ i gi a audio, video và các ñ nh d ng truy n d li u cũng như các giao th c và h th ng thông tin. C ng k t n i ch c n thi t khi ph i k t n i m ng phi H.323, do ñó kh ng c n thi t khi k t n i gi a 2 thi t b ñ u cu i H.323 + Thi t b ñi u khi n c ng k t n i (Gatekeeper) Thi t b ñi u khi n c ng k t n i là tùy ch n, có th s d ng ho c không. Thi t b ñi u khi n c ng n i cung c p các d ch v trư c khi di n ra cu c g i và d ch v ñi u khi n cu c g i cho các ñi m cu i H.323. Tuy nhiên n u thi t b ñi u khi n c ng n i có m t trong m ng nó s có nhi m v : biên d ch ñ a ch , ñi u khi n ch p nh n, ñi u khi n băng thông và qu n lý vùng Các ch c năng tùy ch n c a thi t b ñi u khi n c ng n i bao g m: báo hi u ñi u khi n cu c g i, xác th c cu c g i, qu n lý băng thông, qu n lý cu c g i + Kh i ñi u khi n ña ñi m (MCU) Kh i ñi u khi n ña ñi m là ñi m cu i (endpoint) h tr h i ngh ba thành viên ho c nhi u hơn. MCU ñi n hình bao g m b ñi u khi n ña ñi m (MC) và m t ho c nhi u b x lý ña ñi m (MP). MC x lý ñi u khi n và báo hi u ñ h tr h i ngh trong khi MP nh n d li u audio, video và lu ng d li u, x lý và phân b chúng ñ n các ñi m cu i trong thành viên h i ngh ña ñi m B giao th c H.323 bao g m nhi u giao th c. B giao th c h tr ch p nh n cu c g i, thi t l p tr ng thái, gi i phóng, lu ng phương ti n và các b n tin trong h th ng H.323. Các giao th c ñư c h tr c cơ ch truy n ñưa ra gói tin c y và không tin c y qua m ng IP như minh ho trong hình 2.3 Hình 2.3 B giao th c H.323 bao g m 3 vùng ñi u khi n :
  3. + Báo hi u ñăng ký, th a nh n và tr ng thái (RAS) : báo hi u RAS cung c p ñi u khi n trư c cu c g i trong m ng thi t b ñi u khi n c ng n i H.323 + Báo hi u ñi u khi n cu c g i (H.225) : d a trên khuy n ngh H.225 c a ITU-T mà nó ch ra vi c s d ng các b n tin b n hi u Q.931. Kênh ñi u khi n cu c g i tin c y TCP ñư c tao ra trên m ng IP v i mã c ng là 1720 + ði u khi n và truy n t i thông tin Media (H.245 và RTP/RTCP) : H.245 x lý các b n tin t ñ u ñ n cu i gi a các ñi m cu i H.323. Th t c giao th c H.245 thi t l p kênh cho truy n audio, video d li u và thông tin kênh ñi u khi n. Truy n ña phương ti n trong H.323 ñư c cung c p b i RTP và RTCP Trình t thi t l p cu c g i N u xem xét m t cách chi ti t thì cu c g i gi a hai ñ u cu i H.323 ñư c thi t l p như hình 2.4 Trư c h t c hai ph i ñư c ñăng ký t i thi t b ñi u khi n c ng k t n i ð u cu i A g i yêu c u t i thi t b ñi u khi n c ng k t n i ñ ngh thi t l p cu c g i Thi t b ñi u khi n c ng n i g i cho ñ u A thông tin c n thi t v ñ u cu i B ð u cu i A g i b n tin SETUP t i ñ u cu i B ð u cu i B tr l i b ng b n tin Call Proceeding và ñ ng th i liên l c v i thi t b ñi u khi n c ng n i ñ xác nh n quy n thi t l p cu c g i ð u cu i B g i b n tin c nh báo và k t n i Hai ñ u cu i trao ñ i m t s b n tin H.245 ñ xác ñ nh ch t , kh năng x lý c a ñ u cu i và thi t l p k t n i RTP ðây là trư ng h p cu c g i ñi m ñi m ñơn gi n nh t, khi mà báo hi u cu c g i không ñư c ñ nh tuy n t i thi t b ñi u khi n c ng n i. H.323 h tr nhi u k ch b n thi t l p cu c g i khác H.323 là h th ng ghép lai ñư c xây d ng t các thi t b t p trung thông minh như : thi t b ñi u khi n c ng n i, MCU, c ng k t n i và ñi m cu i. M c dù chu n H.323 trong phiên b n g n ñây nh t có ph n toàn di n hơn song v n ñ v n n y sinh, như th i gian thi t l p cu c g i dài, quá nhi u ch c năng thi t b ñi u khi n c ng n i ph i th c hi n và kh n ng m
  4. r ng khi s d ng ki u báo hi u cu c g i ñ nh tuy n qua thi t b ñi u khi n c ng n i (GKRCS) Khi c n s d ng c ng k t n i dung lư ng l n ñ k t n i m ng PSTN, ngư i ta s s d ng giao th c c ng ñơn gi n (SGCP : Simple Gateway Control Protocol) và giao th c ñi u khi n c ng phương ti n (MGCP : Media Gateway Control Protocol) ñ thay th giao th c cho c ng k t n i H.323. Các h th ng ñi u khi n cu c g i này có v hi u qu hơn, ñáp ng nhu c u c a các nhà cung c p c l n Cũng v y, giao th c kh i t o phiên SIP (Session Initiation Protocol) có th gi i quy t m t s t n t i c a H.323 và nó kh năng s thay th H.323 2- Giao th c SIP Giao th c kh i t o phiên SIP (Session Initiation Protocol) là m t giao th c ñi u khi n và ñã ñư c chu n hóa b i IETF. Nhi m v c a nó là thi t l p, hi u ch nh và xóa các phiên làm vi c gi a ngư i dùng. Các phiên làm vi c cũng có th là h i ngh ña phương tiên, Cu c g i ñi n tho i ñi m-ñi m,….SIP ñư c s d ng k t h p v i các chu n giao th c IETF khác như là SAP, SDP và MGCP (MEGACO) ñ cung c p m t lĩnh v c r ng hơn cho các d ch v VoIP. C u trúc c a SIP tương t v i c u trúc c a HTTP (giao th c client-server). Nó bao g m các yêu c u ñư c g i ñ n t ngư i s d ng SIP client ñ n SIP server. Server x lý các yêu c u và ñáp ng ñ n client. M t thông ñi p yêu c u, cùng v i các thông ñi p ñáp ng t o nên s th c thi SIP. SIP là m t công c h tr h p d n ñ i v i ñi n tho i IP vì các lý do sau: + Nó có th ho t ñ ng vô tr ng thái ho c có tr ng thái. Vì v y, s ho t ñ ng vô trang thái cung c p s m r ng t t do các server không ph i duy trì thông tin v tr ng thái cu c g i m t khi s th c hi n (transaction) ñã ñư c x lý. + Nó có th s d ng nhi u d ng ho c cú pháp giao th c chuy n siêu văn b n HTTP (Hypertext Transfer Protocol), vì v y, nó cung c p m t các thu n l i ñ ho t ñ ng trên các trình duy t. + B n tin SIP (n i dung b n tin) thì không rõ rang, nó có th là b t c cú pháp nào. Vì v y, nó có th ñư c mô t theo nhi u cách. Ch ng h n, nó có th ñư c mô t v i s m r ng thư Internet ña m c ñích MINE (Multipurpose Internet Mail Extension) ho c ngôn ng ñánh d u m r ng XML (Extensible Markup Language). +Nó nh n d ng m t ngư i dùng v i b ñ nh v tài nguyên ñ ng nh t URL (Uniform Resource Locator), vì v y, nó cung c p cho ngư i dùng kh năng kh i t o cu c g i b ng cách nh p vào m t liên k t trên trang web. Nói chung, SIP h tr các ho t ñ ng chính sau: - ð nh v trí c a ngư i dùng. - ð nh media cho phiên làm vi c. - ð nh s s n sàng c a ngư i dùng ñ tham gia vào m t phiên làm vi c. - Thi t l p cu c g i, chuy n cu c g i và k t thúc. B. C u trúc c a SIP:
  5. M t khía c nh khác bi t c a SIP ñ i v i các giao th c x lý cu c g i IP khác là nó không s d ng b ñi u khi n Gateway. Nó không dùng khái ni m Gateway/ b ñi u khi n Gateway nhưng nó d a vào mô hình client/server. Server: là m t chương trình ng d ng ch p nh n các b n tin yêu c u ñ ph c v các yêu c u này và g i tr các ñáp ng cho các yêu c u ñó. Server là Proxy, g i l i (redirect), UAS ho c Registrar. Proxy server: là m t chương trình trung gian, ho t ñ ng như là m t server và m t client cho m c ñích t o các yêu c u thay m t cho các client khác. Các yêu c u ñư c ph c v bên trong ho c truy n chúng ñ n các server khác. M t proxy có th d ch và n u c n thi t, có th t o l i b n tin yêu c u SIP trư c khi chuy n chúng ñ n server khác ho c m t UA. Trong trư ng h p này trư ng Via trong b n tin ñáp ng, yêu c u ch ra các proxy trung gian tham gia vào ti n trình x lý yêu c u. Redirect server: là m t server ch p nh n m t yêu c u SIP, ánh x ñ a ch trong yêu c u thành m t ñ a ch m i và tr l i ñ a ch này tr v client. Không gi ng như Proxy server, nó không kh i t o m t yêu c u SIP và không chuy n các yêu c u ñ n các Server khác. Không gi ng như Server ñ i di n ngư i dùng UAS, nó không ch p nh n cu c g i. Registrar: là m t server ch p nh n yêu c u REGISTER. M t Registrar ñư c x p ñ t v i m t Proxy ho c m t server g i l i và có th ñưa ra các d ch v ñ nh v . Registrar ñư c dùng ñ ñăng ký các ñ i tư ng SIP trong mi n SIP và c p nh t v trí hi n t i c a chúng. M t mi n SIP thì tương t v i m t vùng H.323. UA (Uer Agent): là m t ng d ng ch a c UAC (User Agent Client) và UAS. + UAC (User Agent Client): ñây là ph n ngư i s d ng ñư c dùng ñ kh i t o m t yêu c u SIP t i server SIP ho c UAS. +UAS (User Agent Server): là m t ng d ng server giao ti p v i ngư i dùng khi yêu c u SIP ñư c ch p nh n và tr l i m t ñáp ng ñ i di n cho ngư i dùng. Hình 1 trình bày hai thành ph n chính c a SIP: User Agent và SIP server. User Agent là m t ñi m cu i giao ti p v i ngư i dùng và ho t ñ ng ñ i di n cho ngư i dùng. User Agent bao g m hai ph n chính: m t giao th c client ñư c bi t như là UAC và m t giao th c server ñư c bi t như là UAS. UAC kh i t o cu c g i và UAS tr l i cu c g i. Do User Agent ch a c UAC và UAS nên SIP có th ho t ñ ng ngang hàng khi s d ng mô hình client/server. Server SIP có hai lo i: Proxy server và Redirect Server.Proxy server nh n m t yêu c u t client và quy t ñ nh server k ti p mà yêu c u s ñi ñ n. Proxy này có th g i yêu c u ñ n m t server khác, m t Redirect server ho c UAS. ðáp ng s ñư c truy n cùng ñư ng v i yêu c u nhưng theo chi u ngư c l i. Proxy server ho t ñ ng như là client và server. Redirect server s không chuy n yêu c u nhưng s ch ñ nh client ti p xúc tr c ti p v i server k ti p, ñáp ng g i l i client ch a ñ a ch c a server k ti p. Nó không ho t ñ ng ñư c như là m t client, nó không ch p nh n cu c g i. Hình 1. Proxy Server
  6. Hình 2: Redirect Server Sign in | Recent Site Activity | Terms | Report Abuse | Print page | Powered by Google Sites
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2