intTypePromotion=3

Con đường doanh nhân

Chia sẻ: Phan Dang Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

0
291
lượt xem
226
download

Con đường doanh nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho bạn trước khi bước vào con đường kinh doanh. Những trường hợp được trình bày trong cuốn sách này rất thứ vị và đáng chú ý vì đó là những kinh nghiệm thật của con người thật ở Việt Nam. Đây là những người đã kinh doanh thành công dù khởi nghiệp từ nhiều khó khăn. Những trường hợp này là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai muốn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Con đường doanh nhân

 1. Baûn quyeàn: NGAÂN HAØNG PHAÙT TRIEÅN CHAÂU AÙ 2006 Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ giöõ baûn quyeàn vôùi cuoán saùch naøy Quan ñieåm trình baøy trong cuoán saùch naøy laø quan ñieåm cuûa caùc taùc giaû. Nhöõng quan ñieåm naøy khoâng nhaát thieát phaûn aùnh quan ñieåm vaø chính saùch cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ hay cuûa Ban ñieàu haønh Ngaân haøng hay cuûa caùc chính phuû maø caùc quaûn lyù ngaân haøng ñaïi dieän. Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ khoâng ñaûm baûo tính chính xaùc cuûa caùc döõ lieäu ñöôïc trình baøy trong aán phaåm naøy vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà baát cöù haäu quaû naøo do vieäc söû duïng caùc döõ lieäu naøy gaây ra. Vieäc söû duïng thuaät ngöõ ñaát nöôùc, nöôùc khoâng haøm yù söï bình luaän cuûa caùc taùc giaû hoaëc cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ veà tö caùch phaùp nhaân hay caùc vò theá khaùc cuûa baát cöù vuøng laõnh thoå naøo.
 2. Nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc trình baøy trong cuoán saùch naøy raát thuù vò vaø ñaùng chuù yù vì ñoù laø nhöõng kinh nghieäm thaät cuûa nhöõng con ngöôøi thaät ôû Vieät Nam. Ñaây laø nhöõng ngöôøi ñaõ kinh doanh thaønh coâng duø khôûi nghieäp töø nhieàu khoù khaên. Nhöõng tröôøng hôïp naøy laø nguoàn caûm höùng cho taát caû nhöõng ai coù tham voïng thaønh coâng.
 3. LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong hai möôi naêm Ñoåi Môùi, caùc doanh nghieäp nhoû khu vöïc tö nhaân ñaõ phaùt trieån maïnh meõ nhôø tinh thaàn kinh doanh cuûa ngöôøi Vieät Nam. Tinh thaàn töï chuû vaø kyõ naêng cuûa haøng trieäu chuû doanh nghieäp nhoû ñaõ ñoùng goùp lôùn cho söï taêng tröôûng ñaùng kinh ngaïc cuûa neàn kinh teá vaø toác ñoä xoaù ñoùi giaûm ngheøo nhanh choùng cuûa Vieät Nam. Döï aùn "Naâng cao Hieäu quaû Thò tröôøng cho Ngöôøi ngheøo" do Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ, Boä Phaùt trieån Quoác teá Anh vaø Vieän Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ taøi trôï ñaõ phoái hôïp vôùi Vieän Chieán löôïc vaø Chính saùch Khoa hoïc Coâng ngheä thuoäc Boä Khoa hoïc Coâng ngheä tieán haønh moät nghieân cöùu veà 50 Tröôøng hôïp Keát noái Thaønh coâng vôùi Thò tröôøng. Cuoán saùch naøy goàm 30 tröôøng hôïp ñöôïc choïn ra töø 50 tröôøng hôïp trong baùo caùo chính. Caùc nhaø doanh nghieäp ñöôïc ñeà caäp ñeán trong cuoán saùch naøy coù nguoàn goác xuaát thaân khaùc nhau, bao goàm boä ñoäi xuaát nguõ, thôï thuû coâng, vaø caû nhöõng ngöôøi töøng laø caùn boä nhaø nöôùc. Hoï ñeàu coù moät ñieåm chung laø ñeàu baét ñaàu töø hoaøn caûnh khoù khaên thaäm chí ngheøo nhöng nhôø keát hôïp söï chaêm chæ, bieát töï hoïc hoûi, vaø heát loøng vôùi coâng vieäc maø ñaõ coù ñöôïc thaønh coâng. Hoï khoâng chôø ñöôïc trôï giuùp maø chaáp nhaän ruûi ro baèng caùch tìm moät con ñöôøng môùi ñeå thöû thaùch soá phaän cuûa mình. Baèng caùch ñoù, hoï khoâng chæ mang laïi lôïi ích cho chính mình, gia ñình maø coøn taïo coâng aên vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi vaø giuùp ñôõ coäng ñoàng nôi hoï sinh soáng. Nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc trình baøy trong cuoán saùch naøy raát thuù vò vaø ñaùng chuù yù vì ñoù laø nhöõng caâu chuyeän thaät cuûa nhöõng con ngöôøi thaät trong quaù trình phaùt trieån ôû Vieät Nam. Quan troïng hôn, nhöõng tröôøng hôïp naøy laø nguoàn caûm höùng cho taát caû nhöõng ai coù tham voïng thaønh coâng. Chuùng toâi hy voïng cuoán saùch naøy seõ raát haáp daãn vaø boå ích cho ngöôøi ñoïc. Ñi cuøng quyeån saùch naøy coøn coù troïn boä vôùi taát caû 50 tröôøng hôïp ñieån hình. Caùc tröôøng hôïp ñoù cuõng coù theå taûi xuoáng töø trang ñieän töû http://www.markets4poor.org. Ayumi Konishi Leâ Ñaêng Doanh Giaùm ñoác Quoác gia Nguyeân Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá Trung öông Cô quan ñaïi dieän thöôøng truù taïi Vieät Nam Chuyeân gia Kinh teá cao caáp, Boä Keá hoaïch - Ñaàu Tö Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ Nguyeân thaønh vieân Ban Nghieân cöùu cuûa Thuû töôùng Chính phuû
 4. MUC LUC COÂNG TY TNHH MAÏNH HAÛO (06) COÂNG TY TNHH BAÉC ÑAÅU (12) TRANG TRAÏI CUÛA ANH SINH (17) XÖÔÛNG ÑOÀ GOÃ THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ NGOÏC BÍCH (24) DÖÔNG THANH BÌNH - KHAÙCH SAÏN SAO HAØ NOÄI (29) HÔÏP TAÙC XAÕ MAÂY TRE AN KHEÂ (33) COÂNG TY TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ VAØ THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ NHAØ BAÏN (38) COÂNG TY TNHH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT SOLTECH (43) COÂNG TY TNHH CHEÁ BIEÁN THÖÏC PHAÅM KIM LIEÂN (48) TRANG TRAÏI BÌNH THÔM (52) COÂNG TY TNHH VIEÄT TIN (60) TRANG TRAÏI MAI TAÁN CÔ (66) TRAÏI NAÁM ANH DUÕNG (72) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI VAØ SAÛN XUAÁT SAIGONPALM (82) COÂNG TY TNHH THUYÛ SAÛN THUAÄN HÖNG (87) BAÙNH ÑAÄU XANH HOAØNG LONG (91) TAÂM DUÕNG SÔN (98) HOA VIEÂN PHUÙC LAÂM (104) TRUNG TAÂM PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ LIDUTA (108) PHÔÛ ANH (116) CÖÛA HAØNG ÑOÀ GOÃ MINH CHAÂU (120) GAÏO HIEÄP THAØNH (124) NGUYEÃN NAM SÔN (128) COÂNG TY DÒCH VUÏ TRUNG KIEÂN (134) COÂNG TY TNHH TRANG TRÍ ÑIEÂU KHAÉC VÓNH CÖÛU (140) HAØNG THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ NHÔN HAØ (144) DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN THÖÔNG MAÏI VAØ SAÛN XUAÁT ÑÖÙC QUAÂN (150) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI VAØ SAÛN XUAÁT HOAØNG QUAN (154) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TÍN HIEÄU (157) COÂNG TY TNHH ÑÖÔØNG MALT (162)
 5. Teân coâng ty: COÂNG TY TNHH MAÏNH HAÛO Giaùm ñoác: BUØI XUAÂN DÖ Ñòa chæ: Thò traán Thanh Mieän, tænh Haûi Döông 06 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N
 6. GIÔÙI THIEÄU Coâng ty TNHH Maïnh Haûo chuyeân saûn xuaát caùc saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä töø tre, truùc. Qua vaøi laàn mang saûn phaåm ñi trieån laõm cuøng moät ngheä nhaân trong thò traán (ngheä nhaân naøy ñaõ truyeàn ngheà laøm saûn phaåm thuû coâng cho chuû doanh nghieäp), anh Buøi Xuaân Dö, chuû doanh nghieäp, nhaän thaáy nhu caàu saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä cuûa khaùch du lòch nöôùc ngoaøi ñeán Vieät Nam ngaøy caøng taêng. Naêm 1977, anh quyeát ñònh môû moät toå hôïp saûn xuaát maët haøng thuû coâng myõ ngheä töø tre, truùc. Ban ñaàu toå hôïp chæ coù 3 thaønh vieân, ñeàu laø thöông binh trong thò traán. Hoï laøm caùc saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä theo ñôn ñaët haøng cuûa caùc cöûa haøng löu nieäm chuyeân baùn haøng cho khaùch du lòch nöôùc ngoaøi vaø caùc doanh nghieäp xuaát khaåu. Naêm 2003, nhaän thaáy tieàm naêng thò tröôøng, ñaëc bieät trong naêm 2004, khi SEA Games ñöôïc toå chöùc ôû Vieät Nam, anh Dö ñaõ keâu goïi goùp voán ñeå thaønh laäp moät coâng ty. Ñaàu naêm 2004, anh Dö ñaõ saùp nhaäp toå hôïp saûn xuaát saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä töø tre, truùc vôùi moät cô sôû saûn xuaát ñoà moäc daân duïng ñeå thaønh laäp coâng ty TNHH Maïnh Haûo. Daây chuyeàn saûn xuaát ñoà moäc ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc hoã trôï saûn xuaát caùc saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä töø tre, truùc. CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N 07
 7. Maïnh Haûo laø moät tröôøng hôïp ñieån hình veà söï thaønh coâng vôùi 135 USD vaøo thôøi ñieåm ñoù) do anh Dö tích luyõ ñöôïc cuûa ngaønh ngheà truyeàn thoáng taïi khu vöïc noâng thoân nhôø khi laøm vieäc taïi Boä Quoác Phoøng. Nhaân coâng cuûa cô sôû söï phaùt trieån cuûa du lòch vaø hoäi nhaäp. Taïi caùc vuøng noâng laøm buùn vaø ñaäu phuï laø anh em hoï haøng. Thu nhaäp töø thoân, ñaëc bieät laø caùc vuøng ñaát ñai khan hieám nhö ñoàng coâng vieäc naøy chæ ñuû ñeå tieâu duøng cho gia ñình, phaàn tích baèng soâng Hoàng, vieäc phaùt trieån ngaønh ngheà truyeàn luyõ khoâng ñaùng keå. thoáng seõ giuùp ruùt lao ñoäng ra khoûi noâng nghieäp maø Trong thôøi gian naøy, do raûnh roãi neân anh thöôøng qua chôi khoâng ñoøi hoûi nhieàu voán vaø kyõ thuaät. nhaø moät ngheä nhaân laøm ñoà thuû coâng myõ ngheä töø tre truùc Beân caïnh ñoù, Maïnh Haûo coøn laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät (ngheä nhaân naøy laø boá ngöôøi baïn hoïc cuûa anh Dö). Do vì phaàn lôùn lao ñoäng cuûa cô sôû naøy laø thöông binh, ngöôøi quyù meán anh Dö neân ngheä nhaân naøy ñaõ truyeàn ngheà cho taøn taät, nhöõng ngöôøi khoâng theå tham gia caùc hoaït ñoäng anh. noâng nghieäp khaùc. Trong quaù trình hoïc ngheà, anh Dö coù laøm ñöôïc moät soá saûn phaåm khaù ñeïp neân ñöôïc ngheä nhaân mang ñi hoäi chôï QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN cuøng vôùi caùc saûn phaåm cuûa oâng. Khaùch haøng nöôùc CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TRÖÔÙC NAÊM 1997 ngoaøi sau khi xem saûn phaåm cuûa anh Dö ñaõ nhôø caùc Naêm 1971, sau khi toát nghieäp Hoïc vieän Kyõ thuaät Quaân trung gian taïi Vieät Nam ñaët mua. Thoâng qua ñòa chæ maø söï, anh Buøi Xuaân Dö laøm vieäc taïi Cuïc Taùc chieán Boä anh Dö ghi treân saûn phaåm, caùc trung gian naøy (caùc cöûa Quoác Phoøng. Trong quaù trình laøm vieäc taïi Boä Quoác haøng löu nieäm vaø tuyø vieân thöông maïi cuûa Vieät Nam taïi Phoøng, ngoaøi coâng vieäc taïi Cuïc Taùc chieán, anh Dö coù caùc ñaïi söù quaùn nöôùc ngoaøi) ñaõ tìm ñeán ñaët haøng anh tham gia thu gom thaûm len cho caùc tuyø vieân quaân söï laøm Dö. Anh Dö ñaõ ñoùng cöûa cô sôû saûn xuaát buùn, ñaäu ñeå taäp vieäc taïi caùc söù quaùn taïi nöôùc ngoaøi. Naêm 1991, do bò trung vaøo ñaùp öùng caùc ñôn haøng. thöông trong khi laøm nhieäm vuï, anh Dö ñaõ ñöôïc xuaát nguõ trôû veà ñòa phöông vôùi thöông taät 1/4. GIAI ÑOAÏN 1997 - 1998 Khi trôû veà ñòa phöông, anh Dö tham gia coâng taùc taïi hoäi Soá ñôn ñaët haøng ngaøy caøng taêng leân, anh Dö khoâng theå cöïu chieán binh cuûa huyeän vaø hieän taïi anh laø Chuû tòch Hoäi ñaùp öùng ñöôïc heát caùc ñôn haøng neân ñaõ quyeát ñònh môû Cöïu Chieán binh huyeän. toå hôïp saûn xuaát vaøo naêm 1997. Do trôï caáp thöông taät quaù ít oûi, ñôøi soáng kinh teá gia ñình Kyø voïng cuûa anh khi môû toå hôïp naøy laø nhaèm taïo vieäc laøm quaù khoù khaên neân cuoái naêm 1991 anh Dö ñaõ môû moät cô cho baûn thaân vaø baïn beø. Soá voán ban ñaàu ñeå môû toå hôïp sôû cheá bieán buùn vaø ñaäu phuï taïi nhaø. Soá voán ñeå môû cô laø 18 trieäu ñoàng, goàm 8 trieäu ñoàng laø voán tích luyõ ñöôïc sôû laøm buùn vaø ñaäu phuï laø 1.5 trieäu ñoàng (töông ñöông khi laøm vieäc taïi Boä Quoác Phoøng vaø trong quaù trình laøm 08 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N
 8. buùn, ñaäu vaø 10 trieäu ñoàng laø voán vay ngaân haøng theá chaáp caùc thuyû thuû taàu vieãn döông taïi Haûi Phoøng ñeå giôùi thieäu baèng trang traïi cuûa gia ñình. vaø baùn saûn phaåm. Chieát khaáu anh Dö daønh cho caùc trung Ban ñaàu toå hôïp ñöôïc ñaët taïi nhaø anh Dö vôùi dieän tích laø gian naøy laø 25% treân toång doanh soá baùn haøng cuûa caùc 50m2. Nhaân coâng ñaàu tieân cuûa toå hôïp goàm 3 thaønh vieân trung gian ñoù. ñeàu laø thöông binh taïi ñòa phöông. Anh Dö tröïc tieáp Nhôø nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc tìm kieám khaùch haøng vaø truyeàn ngheà cho caùc thöông binh naøy. tyû leä chieát khaáu cao cho trung gian neân trong giai ñoaïn Saûn phaåm ñaàu tieân cuûa toå hôïp laø caùc con chim, thuù ñöôïc naøy soá ñôn haøng taêng leân moät caùch nhanh choùng. Ñeå saûn xuaát theo ñôn haøng cuûa caùc cöûa haøng baùn ñoà löu ñaùp öùng caùc ñôn haøng naøy, vaøo naêm 2000, anh Dö ñaõ nieäm vaø nhaân vieân caùc cô quan vaø söù quaùn Vieät Nam taïi thueâ 300m2 ñaát ñeå môû roäng saûn xuaát vaø thueâ theâm 17 nöôùc ngoaøi. Caùc khaùch haøng naøy töï tìm ñeán anh Dö coâng nhaân, naâng toång soá coâng nhaân leân 20 ngöôøi. Phaàn thoâng qua ñòa chæ maø anh ghi treân nhöõng saûn phaåm do lôùn nhöõng coâng nhaân naøy laø thöông binh, nhöõng ngöôøi ngheä nhaân truyeàn ngheà cho anh mang ñi tham gia caùc taøn taät vaø con em caùc gia ñình thöông binh lieät syõ taïi thò hoäi chôï. Anh traán Thanh Mieän, tænh Haûi Döông. Anh Dö tröïc tieáp ñaøo Dö ñaõ tröïc taïo kyõ thuaät cho caùc lao ñoäng naøy. Vieäc söû duïng caùc tieáp ñi mua coâng nhaân naøy coù moät lôïi theá laø maëc duø bò thöông taät nguyeân lieäu nhöng caùc coâng nhaân naøy vaãn coù khaû naêng lao ñoäng, hoï tre taïi Haø lao ñoäng coù kyû luaät vaø chaêm chæ hôn caùc lao ñoäng khaùc. Noäi, Cao Trong giai ñoaïn naøy, khi qui moâ saûn xuaát taêng leân vaø khi Baèng vaø Baéc ñaõ taïo döïng ñöôïc uy tín vôùi ngöôøi cung öùng nguyeân vaät Ninh. lieäu, anh Dö khoâng caàn tröïc tieáp ñi mua nguyeân vaät lieäu Toång doanh maø coù theå ñaët haøng tröïc tieáp taïi caùc nhaø cung öùng. Do thu trong ñoù chi phí thu mua nguyeân vaät lieäu giaûm. naêm ñaàu tieân ñaït 25 trieäu ñoàng, lôïi nhuaän ñaït 5 trieäu Thôøi kyø naøy, doanh soá baùn haøng vaø lôïi nhuaän taêng bình ñoàng. Möùc doanh thu vaø lôïi nhuaän trong giai ñoaïn naøy quaân 50% naêm vaø ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa chuû doanh chöa ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa chuû doanh nghieäp do nghieäp. saûn xuaát trong giai ñoaïn naøy phuï thuoäc vaøo caùc ñôn haøng nhoû, leû. Do ñoù saûn xuaát trong giai ñoaïn naøy chuû GIAI ÑOAÏN 2003-2004 yeáu laø caàm chöøng vaø khoâng oån ñònh. Naêm 2003, nhôø nhöõng noã löïc tìm kieám khaùch haøng ôû giai ñoaïn tröôùc neân soá ñôn haøng lieân tuïc taêng. Ñoàng thôøi, GIAI ÑOAÏN 1999-2002 Maïnh Haûo cuõng döï ñoaùn nhu caàu veà saûn phaåm thuû coâng Sang naêm 1999, nhaèm laøm giaûm söï phuï thuoäc vaøo caùc myõ ngheä noùi chung vaø saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä töø ñôn haøng nhoû leû cuûa khaùch haøng töï tìm ñeán, anh Dö ñaõ tre truùc seõ taêng neân ñoät bieán do khaùch du lòch ñeán Vieät chuû ñoäng tìm kieám khaùch haøng thoâng qua vieäc mang saûn Nam trong thôøi gian dieãn ra SEA Games. Do ñoù, anh Dö phaåm saûn xuaát taïi toå hôïp ñi tham gia taát caû caùc hoäi chôï ñaõ keâu goïi goùp voán ñeå thaønh laäp coâng ty TNHH Maïnh quoác teá taïi Haø Noäi vaø Haûi Phoøng nhaèm giôùi thieäu saûn Haûo vaø môû roäng saûn xuaát. Coâng ty Maïnh Haûo ñöôïc phaåm cho caùc khaùch quoác teá vaø caùc cöûa haøng baùn haøng thaønh laäp vaøo naêm 2004 döïa treân söï saùp nhaäp cuûa 2 cô löu nieäm. Ñoàng thôøi, Maïnh Haûo cuõng thoâng qua caùc moái sôû kinh doanh laø toå hôïp cuûa anh Dö vaø moät cô sôû saûn quan heä vôùi caùc tuøy vieân quaân söï taïi caùc söù quaùn maø anh xuaát ñoà moäc daân duïng. Toång soá voán cuûa coâng ty laø 650 Dö quen trong thôøi gian laøm vieäc taïi Boä Quoác Phoøng vaø trieäu ñoàng, trong ñoù anh Dö ñoùng goùp 20%. Beân caïnh CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N 09
 9. saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä töø tre, truùc, coâng ty coøn ñôn haøng nhoû, leû ñeå saûn xuaát oån ñònh hôn. Cô sôû ñaõ xaây kinh doanh saûn xuaát ñoà moäc gia duïng. Hai lónh vöïc naøy döïng moät chieán löôïc tìm kieám khaùch haøng thoâng qua caùc goùp phaàn boå sung cho nhau trong vieäc taän duïng maùy trung gian laø caùc cöûa haøng löu nieäm, tuyø vieân söù quaùn, moùc vaø lao ñoäng. caùc thuyû thuû taàu vieãn döông. Cô sôû daønh moät tyû leä chieát khaáu cao cho caùc trung gian ñeå khuyeán khích caùc trung Toång dieän tích ñaát ñai hieän taïi laø 600m2. Soá coâng nhaân gian tích cöïc baùn haøng. Trong giai ñoaïn 2003-2004, taêng leân 130 ngöôøi. Nhöõng lao ñoäng naøy phaàn lôùn vaãn laø chieán löôïc cuûa cô sôû laø môû roäng thò tröôøng, taän duïng thöông binh, cöïu chieán binh, ngöôøi taøn taät vaø con em caùc nhöõng cô hoäi thò tröôøng môùi do khaùch du lòch ñeán Vieät gia ñình thöông binh lieät syõ. Trong giai ñoaïn naøy, Maïnh Nam trong thôøi gian dieãn ra SEA Games. Ñoàng thôøi, Haûo vaãn baùn haøng vaø giôùi thieäu saûn phaåm cho khaùch doanh nghieäp cuõng tích cöïc taïo döïng uy tín treân thò haøng nöôùc ngoaøi thoâng qua caùc cöûa haøng löu nieäm, tuyø tröôøng, giaûm söï phuï thuoäc vaøo caùc trung gian, doanh vieân söù quaùn, caùc thuyû thuû taàu vieãn döông. Tuy nhieân, nghieäp ñaõ ñaêng kyù thöông hieäu Maïnh Haûo leân saûn phaåm nhaèm taïo döïng uy tín treân thò tröôøng vaø giaûm söï phuï cuûa mình vaø tung ra caùc saûn phaåm môùi. thuoäc vaøo caùc trung gian, doanh nghieäp ñaõ ñaêng kyù thöông hieäu Maïnh Haûo leân saûn phaåm cuûa mình, lieân tuïc NHÖÕNG YEÁU TOÁ CAÛN TRÔÛ PHAÙT TRIEÅN tung ra caùc saûn phaåm môùi vaø tích cöïc tham gia caùc hoäi Trong töông lai, caûn trôû lôùn nhaát ñoái vôùi Maïnh Haûo laø chôï quoác teá taïi Haø Noäi vaø Haûi Phoøng. thieáu thoâng tin veà nhu caàu cuûa khaùch haøng vì doanh Doanh thu trong naêm 2004 ñaït 1.415 trieäu ñoàng, lôïi nghieäp baùn haøng qua trung gian, khoâng tieáp xuùc tröïc tieáp nhuaän ñaït 200 trieäu ñoàng. Söï phaùt trieån trong giai ñoaïn vôùi ngöôøi tieâu duøng. Moät phaàn khoù khaên naøy seõ ñöôïc naøy ñaõ ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa chuû doanh nghieäp. khaéc phuïc baèng caùch ñaêng kyù nhaõn hieäu vaø gaén maùc Maïnh Haûo leân saûn phaåm. CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH Trong giai ñoaïn môùi baét ñaàu hoaït ñoäng, cô sôû chöa xaây Moät khoù khaên khaùc laø Maïnh Haûo chöa thueâ ñöôïc ñaát ñeå döïng ñöôïc moät chieán löôïc kinh doanh maø chuû yeáu saûn laép thieát bò, môû roäng saûn xuaát, naâng cao naêng suaát vaø xuaát theo ñôn ñaët haøng nhoû leû töø caùc cöûa haøng löu nieäm, chaát löôïng saûn phaåm. Maëc duø Maïnh Haûo ñaõ noäp ñôn xin caùc tuyø vieân söù quaùn, cô sôû vöøa saûn xuaát vöøa hoaøn thieän thueâ ñaát daøi haïn cuûa nhaø nöôùc, nhöng ñoái vôùi moät doanh kyõ thuaät saûn xuaát. nghieäp nhoû thì vieäc thueâ ñaát daøi haïn cuûa nhaø nöôùc gaëp Sang giai ñoaïn 1999-2002, chieán löôïc cuûa cô sôû laø môû raát nhieàu khoù khaên do chính quyeàn ñòa phöông muoán roäng thò tröôøng, giaûm söï phuï thuoäc vaøo vieäc ngoài chôø caùc daønh quyõ ñaát cho caùc döï aùn vaø doanh nghieäp lôùn. 10 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N
 10. YEÁU TOÁ DAÃN ÑEÁN THAØNH COÂNG VAØ BAØI tröôøng coøn haïn cheá neân vieäc baùn vaø giôùi thieäu saûn phaåm HOÏC KINH NGHIEÄM qua trung gian laø moät giaûi phaùp hieäu quaû. Beân caïnh ñoù, - Ñam meâ kinh doanh tham gia caùc hoäi chôï quoác teá taïi Vieät Nam cuõng laø moät - Kieân trì vaø kieân nhaãn ñoái maët vôùi khoù khaên thaùch thöùc giaûi phaùp nhaèm quaûng baù saûn phaåm vaø doanh nghieäp ñoái vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi vaø caùc trung gian trong Coù hai baøi hoïc ruùt ra töø tröôøng hôïp doanh nghieäp nöôùc. Maïnh Haûo: Thöù hai, vieäc phaùt trieån thò tröôøng ñoøi hoûi: Thöù nhaát, trong lónh vöïc saûn xuaát thuû coâng myõ ngheä thì - Tích luyõ voán ñeå ñaàu tö môùi nhaèm naâng cao chaát löôïng vieäc lieân keát vôùi thò tröôøng laø raát quan troïng. Ñoái vôùi caùc saûn phaåm vaø naêng suaát lao ñoäng; cô sôû saûn xuaát nhoû, do khaû naêng tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi thò - Khaû naêng lieân keát vôùi thò tröôøng toát hôn. CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N 11
 11. GIÔÙI THIEÄU Coâng ty TNHH Baéc Ñaåu hoaït ñoäng treân 2 lónh vöïc laø ñaùnh baét thuyû saûn xa bôø vaø thu mua caùc saûn phaåm ñaùnh baét. Ñaây laø 2 lónh vöïc hoã trôï laãn nhau, baûo ñaûm cho doanh nghieäp coù ñöôïc nguoàn haøng oån ñònh vaø ñeàu ñaën ñeå cung caáp cho caùc cô sôû cheá bieán thuyû saûn ñoâng laïnh xuaát khaåu, ñoàng thôøi giuùp doanh nghieäp tieâu thuï deã daøng hôn caùc saûn phaåm ñaùnh baét. Ngoaøi ra, keát hôïp 2 lónh vöïc naøy cuõng giuùp doanh nghieäp ña daïng hoaù ñöôïc ruûi ro. Coâng ty TNHH Baéc Ñaåu laø doanh nghieäp thuûy saûn ñieån hình taïi Ñaø Naüng: - Doanh nghieäp laø moät trong soá ít cô sôû ñaùnh baét xa bôø laøm aên coù hieäu quaû trong chöông trình ñaùnh baét xa bôø cuûa Chính phuû. - Maëc duø môùi ñaêng kyù thaønh laäp naêm 2002, nhöng coâng ty TNHH Baéc Ñaåu ñaõ coù quaù trình hoaït ñoäng 34 naêm. Trong quaù trình hoaït ñoäng, doanh nghieäp ñaõ traûi qua caùc thôøi kyø coù nhöõng bieán ñoåi lôùn: giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc; kinh teá Vieät Nam chuyeån töø heä thoáng kinh teá taäp trung sang kinh teá thò tröôøng. Do ñoù, nghieân cöùu chieán löôïc ñeå thích öùng vôùi nhöõng bieán ñoåi qua caùc thôøi kyø seõ cung caáp moät baøi hoïc kinh nghieäm höõu ích cho caùc tröôøng hôïp khaùc. 12 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N
 12. Teân doanh nghieäp: COÂNG TY TNHH BAÉC ÑAÅU Giaùm ñoác: NGUYEÃN VAÊN CHÍN Ñòa chæ: 166 Nguyeãn Phan Vinh, Ñaø Naüng ÑT: 0511.863330 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N 13
 13. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TRÖÔÙC NAÊM 1970 tö phuïc vuï cho ñaùnh baét thuyû saûn gaëp nhieàu khoù khaên do Gia ñình anh Nguyeãn Vaên Chín, chuû doanh nghieäp, coù trong heä thoáng kinh teá taäp trung khoâng toàn taïi thò tröôøng ngheà truyeàn thoáng laø ñaùnh baét thuyû saûn taïi Quaûng Nam. töï do. Do ñoù, caùc chuû taøu ñaùnh baét caù chæ coù theå baùn saûn Naêm anh Chín 16 tuoåi (1968), gia ñình anh di taûn ñeán Ñaø phaåm cho traïm thu mua thuyû saûn quoác doanh vaø mua vaät Naüng, ñeå ñaûm baûo an toaøn hôn trong thôøi kyø chieán tranh. tö töø heä thoáng thöông nghieäp quoác doanh. Ñaàu tieân, ñeå tích luyõ theâm kinh nghieäm veà ñaùnh baét caù taïi Ñeå giaûi quyeát khoù khaên naøy, doanh nghieäp quyeát ñònh vuøng bieån Ñaø Naüng, anh ñaõ xin laøm thueâ cho caùc chuû taøu ñaàu tö vaøo 2 lónh vöïc kinh doanh môùi, ñoù laø ñöùng ra thu ñaùnh baét caù taïi ñaây. mua thuyû saûn cho traïm thu mua thuyû saûn quoác doanh ñoàng thôøi ñoåi thuyû saûn laáy vaät tö roài baùn laïi cho caùc chuû THÔØI KYØ 1970 - 1974 taøu ñaùnh caù. Sau 2 naêm laøm thueâ, tích luyõ ñöôïc kinh nghieäm veà ñaùnh Vieäc môû roäng ra lónh vöïc kinh doanh khieán cho vieäc tieâu baét, boá anh ñaõ goùp voán vôùi moät hoä khaùc ñoùng moät taøu thuï saûn phaåm cuûa doanh nghieäp deã daøng hôn, ñoàng thôøi ñaùnh baét thuyû saûn coâng suaát 33CV vaø giao cho anh ñöùng giuùp doanh nghieäp deã daøng coù vaät tö phuïc vuï cho ñaùnh ra khai thaùc. Phaàn goùp voán cuûa gia ñình anh laø 8.000 USD, trong ñoù 6.000 USD laø voán cuûa gia ñình tieát kieäm ñöôïc hoài ôû Quaûng Nam, soá coøn laïi laø vay cuûa ngaân haøng. Soá coâng nhaân ban ñaàu laø 7 ngöôøi, ñeàu laø daân chaøi ñòa phöông. Trong giai ñoaïn naøy, vieäc ñaùnh baét caù vaø tieâu thuï raát thuaän lôïi do coù ít taøu ñaùnh baét vaø saûn löôïng caù coøn doài daøo. Saûn phaåm ñaùnh baét ñöôïc baùn cho caùc hoä thu mua taïi caûng caù vaø sau ñoù, nhöõng ngöôøi naøy baùn laïi cho caùc nhaø haøng. Lôïi nhuaän trong giai ñoaïn 1970 -1974 ñaït bình quaân 10,000USD/naêm. Phaàn lôùn lôïi nhuaän ñöôïc tích luyõ tieáp tuïc ñaàu tö. Sau 2 naêm, khi ñaõ traû heát nôï ngaân haøng vaø phaàn voán goùp cuûa hoä khaùc, gia ñình anh tieáp tuïc ñoùng theâm moät con taàu coâng suaát 33CV nöõa vaø thueâ theâm 7 lao ñoäng laø daân chaøi ôû ñòa phöông. Toác ñoä phaùt trieån cuûa doanh nghieäp trong giai ñoaïn naøy laø raát cao vaø ñaõ ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa chuû doanh nghieäp. GIAI ÑOAÏN 1975 - 1989 Sau khi ñaát nöôùc thoáng nhaát, anh Chín ñaõ tham gia vaøo ñoaøn ñaùnh baét caù quoác doanh trong phong traøo hôïp taùc hoaù taïi mieàn Nam. Tham gia vaøo ñoaøn ñaùnh baét caù quoác doanh, anh Chín ñaõ hoïc theâm ñöôïc nhieàu veà kyõ thuaät ñaùnh baét môùi, do vaäy hieäu quaû ñaùnh baét cao hôn nhieàu. Tuy nhieân, trong giai ñoaïn naøy vieäc tieâu thuï vaø mua vaät 14 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N
 14. baét. Trong giai ñoaïn naøy, doanh nghieäp phaùt trieån caân neân soâi ñoäng khi nguoàn cung taêng leân. baèng giöõa caùc lónh vöïc ñaùnh baét thuyû saûn, thu mua thuyû Naêm 1998, ñöôïc Chính phuû hoã trôï voán theo chöông trình saûn, cung öùng vaät tö phuïc vuï cho ñaùnh baét thuyû saûn. ñaùnh baét xa bôø, anh Chín ñaõ baùn toaøn boä taøu ñaùnh caù cuõ Lôïi nhuaän trong giai ñoaïn 1975 - 1989 raát cao, bình quaân ñeå mua 2 taøu ñaùnh baét xa bôø vôùi coâng suaát 165CV/ taøu. 25.000 USD/naêm. Phaàn lôùn lôïi nhuaän trong giai ñoaïn Soá voán ñeå mua 2 taøu môùi laø 2.3 tyû ñoàng, trong ñoù 85% laø naøy ñöôïc tích luyõ ñeå taùi ñaàu tö. Naêm 1985, anh Chín tieáp voán vay cuûa nhaø nöôùc vaø 15% laø voán töï coù. tuïc ñoùng theâm 2 taøu coù coâng suaát 33CV/ taøu, ñoàng thôøi Vieäc söû duïng taøu ñaùnh baét xa bôø ñeå ñaùnh baét mang laïi môû roäng dieän tích nhaø töø 90m2 leân 500m2 ñeå thuaän tieän hieäu quaû thaáp do chi phí ñaùnh baét cao vaø saûn löôïng caù cho coâng vieäc thu mua thuyû saûn vaø baùn vaät tö phuïc vuï vieäc ñaùnh baét thuyû saûn. Soá coâng nhaân trong giai ñoaïn naøy laø 38 ngöôøi, trong ñoù 30 ngöôøi chuyeân ñaùnh baét coøn 8 ngöôøi chuyeân thu mua thuyû saûn vaø cung öùng vaät tö. Toác ñoä phaùt trieån cuûa doanh nghieäp trong thôøi kyø naøy cuõng khaù cao vaø ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa chuû doanh nghieäp. GIAI ÑOAÏN 1990 - 2004 Töø naêm 1990, taïi ñòa phöông, caïnh tranh trong lónh vöïc ñaùnh baét thuyû saûn raát gay gaét, do ñoù, löôïng caù noåi taïi vuøng bieån gaàn bôø ôû ñòa phöông giaûm, saûn löôïng khai thaùc cuûa doanh nghieäp cuõng giaûm. Trong giai ñoaïn naøy, doanh nghieäp chuù troïng thu mua thuyû saûn vì lónh vöïc naøy ñaõ trôû Lôïi nhuaän trong giai ñoaïn 1975 - 1989 raát cao, bình quaân 25.000 USD/naêm. Phaàn lôùn lôïi nhuaän trong giai ñoaïn naøy ñöôïc tích luyõ ñeå taùi ñaàu tö. Naêm 1985, anh Chín tieáp tuïc ñoùng theâm 2 taøu coù coâng suaát 33CV/ taøu, ñoàng thôøi môû roäng dieän tích nhaø töø 90m2 leân 500m2 ñeå thuaän tieän cho coâng vieäc thu mua thuyû saûn vaø baùn vaät tö phuïc vuï vieäc ñaùnh baét thuyû saûn. Soá coâng nhaân trong giai ñoaïn naøy laø 38 ngöôøi, trong ñoù 30 ngöôøi chuyeân ñaùnh baét coøn 8 ngöôøi chuyeân thu mua thuyû saûn vaø cung öùng vaät tö. Toác ñoä phaùt trieån cuûa doanh nghieäp trong thôøi kyø naøy cuõng khaù cao vaø ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa chuû doanh nghieäp. CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N 15
 15. quaù lôùn (vaøo thôøi ñieåm ñoù, taïi Ñaø Naüng coù tôùi 45 taøu ñaùnh NHÖÕNG YEÁU TOÁ MANG LAÏI THAØNH COÂNG baét xa bôø ñöôïc chính phuû hoã trôï cho vay voán) neân caùc - Lieân tuïc ña daïng hoaù caùc loaïi hình ñaùnh baét vaø ñaàu tö doanh nghieäp cheá bieán thuyû saûn taïi ñòa phöông khoâng theå coâng ngheä ñeå thích öùng vôùi söï thay ñoåi cuûa thò tröôøng. tieâu thuï heát. - Keát hôïp moät caùch hôïp lyù giöõa ñaùnh baét, thu mua vaø cung öùng Neáu khoâng giaûi phoùng ñöôïc haøng thì caùc taøu ñaùnh baét xa - Bieát tính toaùn vaø tieát kieäm chi phí. bôø cuõng khoâng ra khôi ñöôïc neân doanh nghieäp ñaõ taäp trung phaùt trieån lónh vöïc thu saûn taïi caùc ñòa phöông khaùc. Coù hai baøi hoïc ruùt ra töø tröôøng hôïp coâng ty TNHH Ñeå baùn saûn phaåm ra caùc tænh khaùc, doanh nghieäp ñaõ ñaàu Baéc Ñaåu: tö mua mua, tìm kieám khaùch haøng laø caùc doanh nghieäp Thöù nhaát: Voán laø yeáu toá quan troïng ñoái vôùi caùc cô sôû cheá bieán thuyû saûn 3 xe ñoâng laïnh. Doanh nghieäp cuõng ñaùnh baét xa bôø. Caùc doanh nghieäp ñaùnh baét xa bôø caàn taäp trung phaùt trieån lónh vöïc cung öùng vaät tö, ngö cuï phuïc coù nguoàn voán ñaàu tö lôùn do: vuï cho caùc chuû taøu ñaùnh baét xa bôø khaùc. - Ñaàu tö mua taøu coâng suaát lôùn vaø caùc thieát bò ñaùnh baét hieän ñaïi ñoøi hoûi voán lôùn; Trong lónh vöïc ñaùnh baét, ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh, - Chi phí ñaàu tö cho moät chuyeán ñi bieån daøi ngaøy cao; doanh nghieäp luoân luoân ñaàu tö ñoåi môùi kyõ thuaät ñaùnh baét, - Caùc doanh nghieäp ñaùnh baét xa bôø caàn thöôøng xuyeân trang bò theâm löôùi môùi vaø kyõ thuaät ñaùnh baét môùi. Qua ñoåi môùi thieát bò vaø kyõ thuaät ñaùnh baét nhaèm ña daïng hoaù nhöõng moái quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp ngö cuï, vaät tö, loaïi hình ñaùnh baét vaø saûn phaåm ñaùnh baét; doanh nghieäp luoân bieát ñöôïc nhöõng kyõ thuaät ñaùnh baét môùi - Caàn thieát phaûi coù nguoàn voán lôùn ñeå döï phoøng ruûi ro; nhaát vaø trôû thaønh doanh nghieäp ñaàu tieân aùp duïng caùc Thöù hai: Ñeå taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho söï phaùt trieån coâng ngheä naøy. cuûa caùc doanh nghieäp ñaùnh baét xa bôø, caàn phaûi coù söï gaén keát chaët cheõ giöõa doanh nghieäp ñaùnh baét vaø doanh Nhôø ñoù, doanh nghieäp ñaõ coù theå ña daïng ñöôïc phöông nghieäp cheá bieán thuyû saûn. Caùc doanh nghieäp ñaùnh baét thöùc ñaùnh baét vaø giaûm ñöôïc tính thôøi vuï cuûa vieäc ñaùnh baét xa bôø thöôøng coù saûn löôïng ñaùnh baét lôùn vaø maët haøng ñoàng thôøi giaûm chi phí vaø gia taêng lôïi nhuaän. Doanh soá thuyû saûn khoâng theå döï tröõ trong moät thôøi gian daøi, do ñoù bình quaân trong giai ñoaïn naøy ñaït 20 tyû ñoàng, lôïi nhuaän neáu khoâng tieâu thuï saûn phaåm kòp thôøi, ruûi ro ñoái vôùi caùc ñaït 800 trieäu ñoàng/ naêm. Söï phaùt trieån trong giai ñoaïn naøy doanh nghieäp ñaùnh baét laø raát lôùn do chi phí ñaùnh baét cao. ñaõ ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa chuû doanh nghieäp. Do vaäy, caàn coù cô cheá lieân keát hôïp ñoàng giöõa doanh nghieäp ñaùnh baét vaø doanh nghieäp cheá bieán thuyû saûn. 16 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N
 16. Teân doanh nghieäp: TRANG TRAÏI CUÛA ANH SINH Giaùm ñoác: VUÕ VAÊN SINH Ñòa chæ: Laøng Phöông Vyõ, Xaõ Vuõ Ninh, Tænh Baéc Ninh GIÔÙI THIEÄU Anh Vuõ Vaên Sinh, 47 tuoåi, laø chuû cuûa moät trang traïi 20 ha taïi Yeân Theá vaø moät trang traïi khaùc 50 ha taïi Baéc Ninh. Sau nhöõng coá gaéng khoâng thaønh vôùi hôïp taùc xaõ noâng nghieäp, töø naêm 1996, anh Sinh ñaõ raát thaønh coâng vôùi chieán löôïc chuyeån caây troàng truyeàn thoáng sang troàng caây caûnh. Vaøi naêm gaàn ñaây, anh Sinh vaø gia ñình thöôøng xuyeân nhaän ñöôïc baèng khen cuûa UBND vaø Hoäi noâng daân tænh veà nhöõng thaønh tích vaø ñoùng goùp xuaát saéc trong hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp. Hieän nay, anh laø nhaø cung caáp caây gioáng lôùn nhaát cuûa tænh Baéc Ninh vôùi doanh thu naêm 2003 ñaït khoaûng 1,5 tyû ñoàng. CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N 17
 17. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÅN nhaäp khoaûng 10 trieäu ñoàng/hoä/naêm. Anh Sinh môùi chæ hoïc heát phoå thoâng cô sôû do hoaøn caûnh Sau 6 naêm thaønh coâng, gia ñình anh Sinh vaø caùc hoä khaùc gia ñình khoù khaên. Anh tham gia Hôïp taùc xaõ Phöông Vyõ quyeát ñònh môû roäng saûn xuaát. Hoï ñaõ ñaàu tö 200 trieäu naêm 1984 khi caùc hôïp taùc xaõ khoâng coøn laø caùch thöùc ñoàng mua caù gioáng vì hoï tính toaùn raèng cuoái naêm hoï seõ hieäu quaû ñeå toå chöùc saûn xuaát noâng nghieäp. Hôïp taùc xaõ thu ñöôïc möùc laõi khoaûng 500 trieäu ñoàng. Tuy nhieân, khi Phöông Vyõ coù dieän tích canh taùc laø 90 ha, nhöng nôi ñaây chöùng kieán söï thaønh coâng cuûa nhoùm caùc hoä noâng daân ñaát truõng neân coù hôn 36 ha gaàn nhö boû hoang. naøy, UBND xaõ, do bò moät soá ngöôøi xuùi giuïc, ñaõ nghó raèng Maëc duø hôïp taùc xaõ coù chuû tröông moãi naêm troàng 1 vuï luùa caùi ao maø hoï cho thueâ coøn coù theå ñem laïi lôïi nhuaän lôùn vaø nuoâi 1 vuï caù nhöng naêng suaát thaáp. Cuoäc soáng cuûa hôn neân ñaõ phaù boû hôïp ñoàng. Anh Sinh buoäc phaûi taùt caù gia ñình anh Sinh cuõng nhö caùc hoä daân khaùc trong xaõ sôùm vaø trong naêm ñoù anh ñaõ traéng tay cuøng vôùi soá nôï tôùi trong thôøi gian naøy cuõng raát khoù khaên vôùi thu nhaäp chæ 34 trieäu ñoàng. Ñoäi saûn xuaát cuûa anh phaûi giaûi taùn vaø naêm vaøo khoaûng treân döôùi 50 nghìn VND/thaùng cho caû 2 vôï 1992, HTX Phöông Vyõ cuõng bò giaûi theå. choàng vaø 3 con nhoû. Thaát baïi ñaõ khoâng laøm anh naûn chí. Anh Sinh nghó raèng Naêm 1987, ñeå khaéc phuïc tình traïng keùm hieäu quaû cuûa mình phaûi laøm gì ñoù ñeå coù theå traû ñöôïc nôï. Anh ñaõ quyeát hôïp taùc xaõ, 9 hoä gia ñình, trong ñoù coù gia ñình anh Sinh, ñònh thueâ tieáp moät khu ñaát hoang gaàn nhaø roäng gaàn 3 ha xin UBND xaõ cho hoï thueâ 36ha ñaát boû hoang ñeå caûi taïo cuûa UBND xaõ trong 12 naêm vôùi hôïp ñoàng chaët cheõ hôn thaønh ao nuoâi caù. Sau khi ñöôïc Uyû ban ñoàng yù, caùc hoä vaø soá tieàn thueâ laø 15 trieäu/naêm. Luùc naøy, soá nôï cuõ vaø môùi gia ñình ñaõ baét ñaàu tieán haønh coâng vieäc cuûa mình. Nhôø coäng vôùi laõi meï ñeû laõi con ñaõ leân ñeán 97 trieäu ñoàng. kieán thöùc vaø kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn cuõng nhö Khoâng ai trong xaõ tin raèng anh coù theå traû ñöôïc nôï, nhöng kyõ naêng quaûn lyù cuûa anh Sinh, keát hôïp vôùi söï lao ñoäng naêm 1999, anh ñaõ chöùng toû cho moïi ngöôøi thaáy raèng hoï chaêm chæ cuûa caùc hoä gia ñình, nhoùm laøm chung ñaõ thu ñaõ sai. ñöôïc laõi ngay laäp töùc. Naêm 1990, anh Sinh ñöôïc baàu laø Töø naêm 1992 ñeán 1996, anh ñaõ laøm nhieàu vieäc khaùc chuû nhieäm nhoùm saûn xuaát cuûa HTX. Vò trí coâng taùc naøy nhau ñeå taïo thu nhaäp. Anh vöøa caûi taïo ñaát, mua caây ñem laïi cho anh cô hoäi ñöôïc laøm vieäc vôùi caùc caùn boä kyõ gioáng, vöøa troàng caây vaø tìm nôi tieâu thuï. Ñaàu tieân, anh thuaät cuûa tröôøng ÑH Noâng Nghieäp thoâng qua moät soá döï Sinh troàng ñaäu vaø taùo. Doanh thu naêm ñaàu tieân ñaït aùn thí ñieåm cuûa tröôøng. Nhôø ñoù, anh Sinh ñaõ tích luyõ khoaûng 30 trieäu ñoàng. Naêm tieáp theo, anh chuyeån sang ñöôïc nhöõng kieán thöùc veà kyõ thuaät troàng troït vaø ñaây cuõng baùn caây taùo gioáng vì luùc naøy caây taùo gioáng baùn raát ñöôïc chính laø yeáu toå chuû choát ñem laïi thaønh coâng cho anh sau giaù. Vôùi soá tieàn thu ñöôïc, anh cuõng ñaàu tö nuoâi lôïn vaø gia naøy. Töø naêm 1987 ñeán naêm 1992, doanh thu töø nuoâi caù caàm. Taát caû soá voán thu ñöôïc ñöôïc daønh ñeå mua nhöõng ñaït khoaûng 100 trieäu ñoàng, ñem laïi cho caùc hoä möùc thu haït gioáng môùi vaø ñeå traû nôï. Khaû naêng soáng soùt ñöôïc 18 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N
 18. trong nhöõng naêm ñaày khoù khaên naøy ñaõ cho anh Sinh gioáng vaø caây xanh vôùi quy moâ lôùn nhaát trong tænh. Anh theâm nieàm tin ñeå tieáp tuïc coâng vieäc kinh doanh sau naøy. Sinh coù bí quyeát ñaøo ao vaø söû duïng buøn ñeå troàng caây raát Naêm 1996, quaù trình ñoâ thò hoaù baét ñaàu dieãn ra taïi Baéc hieäu quaû. Haøng naêm anh boû ra haøng chuïc trieäu mua ñaát Ninh. Anh Sinh nhaän thaáy treân thò tröôøng baét ñaàu coù nhu ôû ven soâng veà ñeå troàng troït. Ñeán nay, anh ñaõ ñaàu tö hôn caàu caây xanh. Sau moät thôøi gian ngaén hoïc kyõ thuaät troàng 1 tyû ñoàng vaøo trang traïi cuûa mình vaø trang traïi naøy ñaõ caây, anh quyeát ñònh chuyeån höôùng sang lónh vöïc naøy. nhanh choùng trôû thaønh trang traïi lôùn nhaát taïi Baéc Ninh. Thaùng 7 naêm 1996, anh ñaáu thaàu thueâ 5 ha ñaát laøm trang Vieäc ñaàu tö vaø söï lao ñoäng chaêm chæ cuûa anh Sinh ñaõ traïi vôùi thôøi haïn 20 naêm. Anh taäp trung ñaàu tö caûi taïo ñaát, ñem laïi thaønh quaû ñaùng keå. Caùc gioáng caây trong trang ñaøo ao thaû caù vaø thaønh laäp moät trung taâm cung caáp caây traïi cuûa gia ñình anh luoân ñaûm baûo chaát löôïng toát, tyû leä CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N 19
 19. caây soáng ñeán 90%. Ñeå thuùc ñaåy coâng vieäc kinh doanh, Anh ñi tham quan caùc trang traïi troàng hoa roäng lôùn, caùc anh aùp duïng cheá ñoä baûo haønh caây trong voøng 1 naêm. Vì gioáng hoa vaø caây môùi, tieáp caän vôùi kyõ thuaät troàng troït tieân vaäy, trang traïi cuûa gia ñình anh ñaõ nhaän ñöôïc hôïp ñoàng tieán, tham döï caùc chöông trình trao ñoåi kinh nghieäm veà ñaët haøng töø nhieàu cô quan. Theo hôïp ñoàng, anh Sinh seõ troàng hoa coâng nghieäp. Anh cuõng ñöôïc tham döï caùc laø ngöôøi traû 10% VAT. Anh cuõng ñeå khaùch haøng giöõ laïi phieân chôï ñaáu giaù hoa vôùi quy moâ lôùn. Nhöõng ñieàu ñoù 10% giaù trò hôïp ñoàng trong thôøi gian baûo haønh ñoàng thôøi giuùp anh raát nhieàu trong vieäc tìm höôùng ñi môùi cho trang cuõng duøng tieàn ñeå thieát laäp quan heä vôùi caùc khaùch haøng traïi cuûa mình. Hieän nay con gaùi thöù hai cuûa anh cuõng quan troïng vaø coù tieàm naêng. Nhöõng hoaït ñoäng xuùc tieán ñang theo hoïc moät khoaù hoïc 6 thaùng veà kyõ thuaät troàng naøy tieâu toán cuûa anh khoaûng 30-50 trieäu ñoàng moãi naêm hoa taïi Coân Minh. Chi phí ñeå hoïc moät khoaù hoïc nhö vaäy nhöng buø laïi, anh ñaõ trôû thaønh ngöôøi cung caáp caây caûnh khoaûng 6 trieäu/thaùng. Naêm 2003, anh Sinh ñaõ xaây döïng vaø caây xanh lôùn nhaát taïi Baéc Ninh. Coâng ty Moâi tröôøng khu vöôøn öôm ngay taïi gia ñình ñeå troàng loaïi phong lan Ñoâ thò ñaõ hôïp ñoàng mua toaøn boä heä thoáng caây xanh cho chuøm coù hoa raát ñeïp theo phöông phaùp coâng nghieäp, caùc khuoân vieân vaø caùc khu quy hoaïch cuûa toaøn tænh Baéc gioáng hoa ñöôïc mua töø Trung Quoác. Ngoaøi troàng hoa vaø Ninh. Moät soá cô quan cuûa Chính phuû cuõng yeâu caàu anh caây caûnh, gaàn ñaây anh Sinh môû roäng hoaït ñoäng sang chaêm soùc toaøn boä heä thoáng caây xanh cuûa hoï. lónh vöïc goã quyù. Naêm 2002, anh quyeát ñònh mua 20 ha Vaãn chöa haøi loøng vôùi nhöõng thaønh coâng trong lónh vöïc ñaát ôû Yeân Theá ñeå troàng goã. caây xanh, anh Sinh ñaõ laøm vieäc raát chaêm chæ ñeå chuaån Hieän nay trang traïi cuûa gia ñình anh Sinh coù khoaûng 40 bò moät coâng vieäc kinh doanh môùi. Thaùng 10 naêm 2000, loaïi caây, hoa gioáng khaùc nhau, moãi naêm baùn ra khoaûng laàn ñaàu tieân anh Sinh tham döï Hoäi chôï hoa quoác teá taïi nöûa trieäu caây gioáng caùc loaïi. Trang traïi ñang taïo coâng aên Coân Minh, Trung Quoác. Anh nhaän thaáy raèng moïi ngöôøi vieäc laøm cho 30 lao ñoäng thöôøng xuyeân vaø 50 lao ñoäng khoâng chæ coù nhu caàu caây xanh ñeå che boùng maùt maø coøn muøa vuï. Thò tröôøng tieâu thuï caây gioáng cuûa trang traïi phaàn raát caàn nhöõng caây caûnh ñeïp ñeå phaùt trieån du lòch vaø lôùn laø caùc tænh phía Baéc (Baéc Ninh, Haø Noäi, Vónh Phuùc, trang trí nhöõng ngoâi nhaø sang troïng.Töø ñoù ñeán nay, naêm Vieät Trì, Thaùi Nguyeân, Quaûng Ninh, Laïng Sôn, Haø Taây) naøo anh cuõng daønh thôøi gian sang Coân Minh, nôi noåi vaø vaø gaàn ñaây anh cuõng ñaõ baùn haøng sang Trung Quoác. tieáng vôùi caùc hoäi chôï hoa vaø caây xanh dieãn ra haøng naêm. Trang traïi cuûa anh ñöôïc nhieàu baùo, ñaøi vaø truyeàn hình 20 CON ÑÖÔØNG DOANH NH¢N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản