intTypePromotion=3

Công điện số 120/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Công điện số 120/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 120/CĐ-BGTVT về việc yêu cầu các đơn vị báo cáo sử dụng tài sản, xe ô tô của các Ban quản lý dự án do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 120/CĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 120/C -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2008 CÔNG I N B GIAO THÔNG V N T I i n: - Các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành; - Các Ban Qu n lý d án; - Các T ng công ty nhà nư c; - Các Trư ng, Vi n, C c Y t GTVT; - Các Công ty nhà nư c tr c thu c B ; - Trung tâm công ngh thông tin; B Giao thông v n t i ã có công văn s 7821/BGTVT-TC ngày 24 tháng 10 năm 2008 v vi c yêu c u các ơn v báo cáo s d ng tài s n, xe ô tô c a các Ban qu n lý d án theo yêu c u c a B Tài chính t i công văn s 12727/BTC-QLCS ngày 21/9/2008, trong ó B Giao thông v n t i yêu c u các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành g i báo cáo v B trư c ngày 25/12/2008, các Ban qu n lý d án g i báo cáo v B trư c ngày 20/12/2008. Theo báo cáo c a V Tài chính, tính n nay còn nhi u ơn v chưa g i báo cáo v B (qua V Tài chính). vi c t ng h p báo cáo ư c k p th i, B Giao thông v n t i yêu c u các ng chí lãnh o các ơn v ch o b ph n liên quan khNn trương l p và g i g p báo cáo tình hình qu n lý s d ng tài s n theo M u 01/TSDA, M u 02/TSDA g i kèm theo công văn trên v B (qua V Tài chính) trư c ngày 27 tháng 12 năm 2008 t ng h p. ( ngh các ơn v : b n chính g i ư ng công văn, khi có báo cáo g i fax cho V Tài chính: 04.8224.227 và g i file báo cáo vào hòm thư: hieuph@mt.gov.vn thu n ti n cho vi c t ng h p). Yêu c u các ơn v khNn trương th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng; - Lưu: VT, V TC. Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản