Công điện số 1317/CĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Công điện số 1317/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1317/CĐ-TTg thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi môtô, xe gắn máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1317/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1317/CĐ-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2007 CÔNG ĐI N TH TƯ NG CHÍNH PH ĐI N: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - y ban An toàn giao thông qu c gia, Đ th c hi n nghiêm túc và hi u qu m t s gi i pháp c p bách ki m ch tai n n giao thông nêu t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph và t o s chuy n bi n m nh m trong b o đ m tr t t an toàn giao thông, nh t là vi c th c hi n b t bu c đ i mũ b o hi m đ i v i ngư i đi môtô, xe g n máy, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Các B , ngành, đ a phương tuyên truy n r ng rãi vi c quy đ nh đ i mũ b o hi m khi đi mô tô, xe g n máy và các quy đ nh khác liên quan đ n tr t t an toàn giao thông thông qua các phương ti n thông tin đ i chúng, kh u hi u, Pa nô, áp phích và t rơi. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, đ ng viên các cơ quan nhà nư c ph i gương m u th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t tr t t an toàn giao thông, nh t là vi c th c hi n các gi i pháp quy đ nh t i Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph . 3. B Công an ch đ o tăng cư ng công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m theo quy đ nh c a Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph , t p trung ki m tra x lý th t nghiêm đ i v i hành vi phóng nhanh, vư t u c a lái xe khách, hành vi vư t đèn đ , ch quá s ngư i quy đ nh; x lý nh ng h c sinh, sinh viên chưa đ tu i, không có Gi y phép lái xe đi u khi n mô tô, xe g n máy và thông báo v nhà trư ng đ ki m đi m giáo d c. 4. B Giáo d c và Đào t o ch đ o Hi u trư ng các trư ng ph thông, cao đ ng, đ i h c, trung h c chuyên nghi p qu n lý ch t ch h c sinh, sinh viên ch p hành nghiêm pháp lu t tr t t an toàn giao thông. 5. Các B : Khoa h c và Công ngh , Công thương, Tài chính, Giao thông v n t i tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra ch t lư ng các lo i mũ b o hi m theo ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 5008/VPCP-CN ngày 05 tháng 9 năm 2007. 6. y ban An toàn giao thông Qu c gia ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c các Đoàn ki m tra, đôn đ c th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Sinh Hùng - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo;
  2. - Lưu: Văn thư, CN (5b), A.50
Đồng bộ tài khoản