Công điện số 19/CĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Công điện số 19/CĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 19/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 19/CĐ-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 19/C -BNN-TY Hà N i, ngày 01 tháng 06 năm 2009 V/v tăng cư ng công tác tiêm phòng cho gia súc, gia c m CÔNG I N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN, I N: Kính g i: Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c T.W Theo báo cáo c a C c Thú y, t u năm n nay, d ch cúm gia c m ã x y ra 66 xã thu c 32 huy n, th c a 16 t nh, thành ph làm tiêu h y trên 100 nghìn con gia c m các lo i, b nh ã lây sang 6 ngư i và ã có 4 ngư i t vong do ti p xúc và ăn gia c m nhi m b nh. D ch l m m long móng (LMLM) ã x y ra 59 xã thu c 25 huy n, th c a 17 t nh, thành ph v i 2.689 trâu bò và 107 l n m c b nh, v i 302 gia súc ch t và ph i tiêu h y. B nh tai xanh x y ra 45 xã thu c 12 huy n c a 6 t nh, thành v i 4.313 l n m c b nh, 3.644 l n ph i tiêu h y. So v i cùng kỳ năm 2008, d ch cúm gia c m và LMLM ã x y ra n ng hơn k c s d ch và s gia súc, gia c m m c b nh. Nguyên nhân chính là do àn gia súc, gia c m tiêm phòng v c xin t t l th p, riêng i v i àn th y c m tiêm chưa li u. M c dù, Chính ph và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã có nhi u ch th , công i n, phân công các oàn công tác ki m tra, ôn c, nh c nh các a phương t p trung ch o công tác tiêm phòng, nhưng n nay k t qu tiêm phòng t I/2009 c a các t nh không cao, nguy cơ các d ch cúm gia c m, l m m long móng và d ch t l n phát ra trong th i gian t i vào mùa mưa lũ là r t cao. Rút kinh nghi m t nh ng t d ch trư c, ch ng phòng tránh d ch tái phát, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các c p chính quy n, các ban, ngành liên quan c a a phương th c hi n các n i dung sau: 1. T p trung m i l c lư ng tri n khai t t công tác tiêm phòng, báo cáo ti n tiêm phòng, a phương ã tiêm phòng xong c n sơ k t ánh giá công tác tiêm phòng, rà soát l i k t qu tiêm phòng t I/2009, nơi nào tiêm phòng t t l th p ph i tiêm phòng b sung có k t qu trên 80% s gia súc, gia c m trong di n tiêm, c th : - i v i b nh cúm gia c m tiêm phòng theo công văn s 711/BNN-TY ngày 24/3/2009 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c tiêm phòng v c xin cúm gia c m t I/2009 và Quy t nh s 1432/Q -BNN-TY ngày 20/5/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c phê duy t b sung n i dung d án s d ng v c xin nh m kh ng ch và thanh toán b nh cúm gia c m th c l c cao Giai o n III (2009-2010), trong ó có b sung thêm i tư ng tiêm phòng là v t ch y ng và ngan (v t xiêm), tăng quy mô t 500 n dư i 2000 con vào d án. K thu t tiêm phòng cho ngan theo hư ng d n s 814/TY-DT ngày 21/5/2009 c a C c Thú y.
  2. - i v i b nh LMLM, d ch t l n và các b nh khác tiêm phòng theo Quy t nh s 63/2005/Q -BNN ngày 13/10/2005 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c tiêm phòng b t bu c v c xin cho gia súc, gia c m: 2. Thành l p các oàn ki m tra công tác tiêm phòng t i các a phương. Chú ý ki m tra công tác tiêm phòng v c xin cúm gia c m, l m m long móng và v c xin d ch t l n. 3. T ch c v sinh, tiêu c, kh trùng môi trư ng sau m i t tiêm phòng, t p trung vào nh ng khu v c có nguy cơ cao, chu ng tr i chăn nuôi, cơ s gi t m , ch bi n gia c m, ch buôn bán gia c m. 4. Th c hi n nghiêm ch báo cáo d ch t xu t, báo cáo hàng tu n ti n tiêm phòng v c xin cúm v C c Thú y theo s i n tho i ư ng dây nóng: 1800-5555-02 và 04.38685104 ho c s fax 04.38686339 ho c email: dah.vn@fpt.vn KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - PTT Nguy n Sinh Hùng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); - S NN&PTNT các t nh, thành ph ; - Lưu: VT, C c Thú y. Di p K nh T n
Đồng bộ tài khoản