Công điện số 3888/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Công điện số 3888/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 3888/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 3888/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 3888/C -BYT Hà N i, 10h00 ngày 18 tháng 6 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph ven bi n t Qu ng Ninh n Kiên Giang và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 07/C -TW h i 16h00’ ngày 17/6/2009 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c chuNn b các công tác i phó di n bi n x u c a th i ti t do nh hư ng c a áp th p nhi t i trên bi n ông. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương do nh hư ng c a áp th p nhi t i, vùng bi n phía ông khu v c B c Bi n ông có gió xoáy m nh c p 6, c p 7, gi t c p 8, c p 9. Ngoài ra do nh hư ng k t h p v i gió mùa tây nam ho t ng m nh, khu v c gi a và Nam bi n ng, vùng bi n Bình Thu n – Cà Mau có gió m nh c p 6, c p 7, gi t c p 8, c p 9. Bi n ng m nh. k p th i i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a mưa lũ, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.Nghiêm túc th c hi n Công i n s 07/C -TW h i 16h00’ ngày 17/6/2009 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n. 2.Riêng các t nh ven bi n t Qu ng Ninh n Kiên Giang c n tăng cư ng hơn n a các i c p c u cơ ng và luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3.S Y t các t nh/thành ph , các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr kh c ph c h u qu do mưa, lũ gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 18/6/2009 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B
  2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản