Công điện số 398/CĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Công điện số 398/CĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 398/CĐ về khắc phục hậu quả của cơn bão số 1 tại miền Trung của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 398/CĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 398/C Hà N i, ngày 22 tháng 05 năm 2006 CÔNG I N KH N B y t đi n: - S y t các T nh, Thành ph : à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi - B nh vi n C à N ng Cơn bão s 1 (Bão Chanchu) tuy không tr c ti p b vào nư c ta nhưng ã gây ra thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n cho bà con ngư dân các t nh, thành ph : à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi v i nhi u ngư i ch t và m t tích, hàng ch c ngư i b thương, hàng trăm gia ình ang g p r t nhi u khó khăn trong i s ng và s c kh e. thi t th c góp ph n kh c ph c h u qu do bão gây ra, B yêu c u S Y t các t nh, thành ph , các ơn v tr c thu c B khNn trương th c hi n ngay các vi c sau ây: 1.Ph i h p ch t ch v i b i biên phòng, y ban qu c gia tìm ki m c u n n trong vi c b o qu n, x lý v sinh các thi th n n nhân trong khi ch i ngư i thân n nh n. Các b nh vi n a khoa t nh, thành ph , b nh vi n tr c thu c B óng trên a bàn các t nh, thành ph nói trên huy ng t i a công su t nhà l nh b o qu n t thi, l y m u làm xét nghi m DNA xác nh n n nhân khi c n thi t. 2.T ch c chăm sóc s c kh e cho nh ng ngư i b thương, ki t s c do bão, gia ình các n n nhân, nh t là cho ngư i già, ph n và tr em. M i d ch v khám b nh, ch a b nh, v sinh môi trư ng nh t thi t không ư c thu phí i v i bà con. 3.Vi n Y h c tư pháp trung ương s n sàng c cán b mang theo phương ti n k thu t tham gia xác nh n n nhân b ng DNA khi có yêu c u. 4.Ban Ch huy Phòng ch ng th m h a và Tìm ki m c u n n B Y t chi vi n khNn c p cơ s thu c cho S Y t các t nh, thành ph s d ng khám ch a b nh mi n phí cho gia ình các n n nhân, c th : à N ng: 15 cơ s ; Qu ng Nam 15 cơ s , Qu ng Ngãi 5 cơ s ; th c hi n ngay trong ngày 23-6-2006 5.Báo cáo nhanh k t qu tri n khai công tác kh c ph c h u qu v Ban ch huy PCTH và TKCN B Y t qua Fax s 04.8462433 ho c i n tho i s 0913.009.725 B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản