Công điện số 8210/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Công điện số 8210/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 8210/CĐ-BYT về việc chủ động đối phó với những diễn biến xấu của thời tiết do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 8210/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 8210/C -BYT Hà N i, 14h00 ngày 02 tháng 12 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bà R a Vũng Tàu, TP H Chí Minh, Long An, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và các ơn v tr c thu c B Y t . Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương sáng s m nay (02/12), m t vùng áp th p trên khu v c Nam Bi n ông ã m nh d n lên thành áp th p nhi t i. H i 7 gi sáng ngày 02/12/2008, v trí vùng tâm áp th p nhi t i vào kho ng 7,5 n 8,5 Vĩ B c; 112,5 n 113,5 Kinh ông, cách o Trư ng Sa l n kho ng 150km v phía ông Nam. S c gió m nh nh t vùng g n tâm áp th p nhi t i m nh c p 6, gi t c p 7. D báo trong 24 gi t i, áp th p nhi t i di chuy n theo hư ng gi a Tây Tây Nam và Tây Nam, m i gi i ư c kho ng 10km. n 7 gi ngày 03/12, v trí tâp áp th p nhi t i vào kho ng 6,5 n 7,5 Vĩ B c; 110,5 n 111,5 Kinh ông, trên khu v c phía nam qu n o Trư ng Sa. S c gió m nh nh t vùng g n tâm áp th p nhi t i m nh c p 6, c p 7, gi t c p 8. ch ng i phó v i nh ng di n bi n x u c a th i ti t, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa bão. 2.Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, bão gây ra.
  2. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 17gi ngày 02/12/2008 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán
Đồng bộ tài khoản