intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công nghệ chuyển mạch số

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

870
lượt xem
189
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho đến nay có nhiều kỹ thuật chuyển mạch được áp dụng trong thực tế tuỳ thuộc vào loại hình dịch vụ theo yêu cầu. Chuyển mạch kênh được định nghĩa là kỹ thuật chuyển mạch đảm bảo việc thiết lập các đuờng truyền dẫn dành riêng cho việc truyền tin giữa hai hay nhiều thuê bao khác nhau. Chuyển mạch kênh được ứng dụng cho việc liên lạc một cách tức thời mà ở đó quá trình chuyển mạch được đưa ra một cách không có cảm giác về sự chậm trễ (tính thời gian thực) và độ trễ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ chuyển mạch số

  1. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch sè Më ®Çu Tõ nh÷ng n¨m 60 trë l¹i ®©y, m¹ng viÔn th«ng cã nh÷ng bíc nh¶y vät ®¸ng kÓ vÒ mÆt c«ng nghÖ ®Æc biÖt lµ trong m«i tr êng sè. Cïng víi nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n cña m¹ng viÔn th«ng, m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng, m¹ng truyÒn sè liÖu ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn vµ kh¶ n¨ng phôc vô víi tèc ®é cao, chÊt lîng dÞch vô hoµn h¶o. Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi xoay quanh hai vÊn ®Ò mang tÝnh nÒn t¶ng cña m¹ng ®ã lµ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch kªnh vµ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian, tr×nh ®é còng nh giíi h¹n cña ®Ò tµi, cho nªn phÇn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch sè kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt c¶ Frame Relay còng nh chuyÓn m¹ch ATM. 1. C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch kªnh Cho ®Õn nay cã nhiÒu kü thuËt chuyÓn m¹ch ®îc ¸p dông trong thùc tÕ tuú thuéc vµo lo¹i h×nh dÞch vô theo yªu cÇu. ChuyÓn m¹ch kªnh ®îc ®Þnh nghÜa lµ kü thuËt chuyÓn m¹ch ®¶m b¶o viÖc thiÕt lËp c¸c ®uêng truyÒn dÉn dµnh riªng cho viÖc truyÒn tin gi÷a hai hay nhiÒu thuª bao kh¸c nhau. ChuyÓn m¹ch kªnh ®îc øng dông cho viÖc liªn l¹c mét c¸ch tøc thêi mµ ë ®ã qu¸ tr×nh chuyÓn m¹ch ®îc ®a ra mét c¸ch kh«ng cã c¶m gi¸c vÒ sù chËm trÔ (tÝnh thêi gian thùc) vµ ®é trÔ biÕn thiªn gi÷a n¬i thu vµ n¬i ph©n phèi tin hay ë bÊt kú phÇn nµo cña hÖ thèng truyÒn tin. M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng lµ mét øng dông cña chuyÓn m¹ch kªnh trªn thùc tÕ. Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 161
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV ChuyÓn m¹ch kªnh tÝn hiÖu hiÖu sè lµ qu¸ tr×nh kÕt nèi, trao ®æi c¸c khe thêi gian gi÷a mét sè ®o¹n cña tuyÕn truyÒn dÉn TDM sè. 1.1 C¬ chÕ chuyÓn m¹ch thêi gian (T). 1.2 C¬ chÕ chuyÓn m¹ch kh«ng gian (S). §Ò tµi cßn ®Ò cËp ®Õn mét topo m¹ng chuyÓn m¹ch ghÐp gi÷a T vµ S cã tÝnh u viÖt h¬n h¼n lµ topo T-S-T song híng ®èi pha. M¹ng T-S-T song híng ®èi pha cã u ®iÓm lµ tèc ®é truy nhËp cao, tiÕt kiÖm ®îc sè lîng c¸c bé nhí ®iÒu khiÓn do c¸ch ph©n vïng nhí “®èi pha”. Mét yªu cÇu thùc tÕ ®Æt ra cña m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh lµ ph¶i ®¶m b¶o phôc vô ®Êu nèi c¸c cuéc gäi vµ ®¶m b¶o duy tr× æn ®Þnh trong thêi gian ®µm tho¹i. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu nµy mét yÕu tè quan träng lµ cÇn n¾m ®îc c¸c thêi ®iÓm nµo sè cuéc gäi xuÊt hiÖn nhiÒu nhÊt - lý thuyÕt l u lîng nh»m gi¶i quyÕt s¬ bé vÊn ®Ò nµy. Tõ c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n d¬n vÞ lu lîng Erlang- Sè c¸c cuéc gäi x¶y ra ®ång thêi trong mét ®¬n vÞ thêi gian-vµ mÉu l u lîng quan tr¾c cña cïng mét vïng ®Þa lý cho thÊy quy luËt thay ®æi l u lîng trong c¸c ph¹m vi xÐt cô thÓ. Tõ ®ã ®a ra c¸c kÕt luËn ®Ó cã thÓ kh¾c phôc h¹n chÕ c¸c tr êng hîp t¾c nghÏn trong c¸c giê cao ®iÓm. 2. C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi. C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi ra ®êi tõ thËp kØ 60 ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ quan träng cña nã trong x· héi hiÖn ®¹i.Trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi, c¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn kh¸c nh Frame Relay(thùc chÊt lµ Node chuyÓn m¹ch Node chuyÓn m¹ch chuyÓn m¹ch gãi nhanh), chuyÓn m¹ch ATM ngµy cµng hoµn thiÖn. H µng ®îi H µng ®îi H µng ®îi ®Çu vµo H µng®îi ®Çu r a User ®Çu vµo ®Çu r a User 1 Bé Bé a User 2 xö xö User . lÝ b . lÝ . . . . . User . Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 162 N User k
  3. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV Trong phÇn II cña ®Ò tµi c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch sè, nhãm sinh viªn chóng em ®Ò cËp ®Õn ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch gãi, m¹ng chuyÓn m¹ch gãi còng nh nh÷ng tham sè ®Ó ®¸nh gi¸ m¹ng. M¹ng chuyÓn m¹ch gãi, nãi mét c¸ch tæng qu¸t, bao gåm c¸c ®êng truyÒn dÉn vµ c¸c node m¹ng. Tuy nhiªn nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n nh thÕ nhng nh÷ng g× thùc sù x¶y ra t¹i node m¹ng hay trªn ®- êng truyÒn l¹i lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. Xö lý ®êng truyÒn sÏ thuéc lÜnh vùc kh¸c. VÊn ®Ò quan t©m cña chóng em trong phÇn nµy sÏ lµ c«ng viÖc xö lý t¹i mçi node chuyÓn m¹ch. Do ®ã ®Ò tµi sÏ ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò h×nh thµnh nªn c¸c gãi chuÈn ®Ó chuyÓn vµo m¹ng, c¸c ph¬ng thøc ®Þnh tuyÕn t¹i tõng node m¹ng còng nh vÊn ®Ò x¸c ®Þnh c¸c tham sè chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña m¹ng. XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña chuyÓn m¹ch gãi lµ xö lý ®Öm trong hµng ®îi ( h×nh vÏ), sau ®ã t×m ®êng truyÒn dÉn ®Ó ®Þnh tuyÕn c¸c gãi qua m¹ng, chóng em ®a vµo phÇn øng dông lý thuyÕt hµng ®îi khi nghiªn cøu m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 163
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV Nh vËy néi dung cña phÇn II sÏ bao gåm: 2.1 Nguyªn lý c¾t m¶nh vµ t¹o gãi 2.2 §Þnh tuyÕn trong m¹ng chuyÓn m¹ch gãi 2.3 øng dông lý thuyÕt hµng ®îi vµo m¹ng chuyÓn m¹ch gãi Nguyªn lý c¾t m¶nh vµ t¹o gãi ChiÒu dµi gãi L (bit s) Segment L eader Th«ng t in M (bit s) §iÒu khiÓn lçi Packe H eader Th«ng t in N (bit s ) CRC St ar t End fr aming fr aming C¸c ph ¬ng thøc ®Þnh tuyÕn • §Þnh tuyÕn trµn lôt gãi • §Þnh tuyÕn ngÉu nhiªn • §Þnh tuyÕn theo danh b¹ • §Þnh tuyÕn theo danh b¹ thÝch øng Trong phÇn nµy chóng em ®Ò cËp rÊt chi tiÕt vµ ®a ra nh÷ng u ®iÓm còng nh nhîc ®iÓm cña tõng ph¬ng thøc ®Þnh tuyÕn. Tõ dã cã thÓ so s¸nh ®Ó quyÕt ®Þnh sö dông phong thøc nµo hiÖu qu¶ nhÊt vµ phï hîp nhÊt. Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 164
  5. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV øng dông lý thuyÕt hµng ®îi vµo m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ë phÇn nµy sö dông lý thuyÕt x¸c suÊt cho c¸c gãi ®Õn ph©n bè ngÉu nhiªn theo qu¸ tr×nh Poisson ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c tham sè ®¸nh gi¸ m¹ng : • X¸c suÊt t¾c nghÏn trªn ®êng truyÒn nèi tíi node m¹ng ®ang xÐt • §é lu tho¸t cña hµng ®îi • §é dµi hµng ®îi cho phÐp (®Ó kh«ng x¶y ra t¾c nghÏn trong hµng ®îi ) • TrÔ TrÔ lµ tham sè c¬ b¶n nhÊt x¸c ®Þnh nªn tÝnh chÊt vµ ®é tin cËy cña m¹ng. §Ó x¸c ®Þnh ®îc tÊt c¶ c¸c tham sè trªn, b¾t nguån tõ c¸c gãi ®Õn t¹i hµng ®îi ph©n bè ngÉu nhiªn theo qu¸ tr×nh ®Õn Poisson. XÐt m« h×nh hµng ®îi ®¬n gi¶n nhÊt M/M/1 M/M/1: • M: Ph©n bè sù kiÖn ®Õn theo qu¸ tr×nh Poisson • M:Ph©n bè phôc vô theo luËt luü thõa • 1: hµng ®îi cã 1 server ®Ó xö lý víi nguyªn lý phôc vô FIFO Sù kiÖn ®Õn ser ver Bé ®Öm Poison λ (hµng ®îi) µ Hµng ®îi M/M/1 C¸c gãi ®Õn t¹i thêi ®iÓm ngÉu nhiªn víi tèc ®é λ vµ tèc ®é xö lý cña server µ Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 165
  6. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV Ta tÝnh to¸n ®îc x¸c suÊt tr¹ng th¸i cña hµng ®îi (tr¹ng th¸i ë ®îc hiÓu lµ sè gãi trong hµng ®îi, kÓ c¶ mét gãi trong server ®ang xö lý ). • X¸c suÊt tr¹ng th¸i ®èi víi hµng ®îi kh«ng x¸c ®Þnh Pn = ρ n (1- ) ρ = λ/µ < 1 X¸c suÊt tr¹ng th¸i cña hµng ®îi x¸c ®Þnh víi chiÒu dµi N : (1 − ρ ) ρ n Pn = ρ bÊt k× 1 − ρ N +1 §é lu tho¸t : γ = λ (1 - PB ) = µ (1 - Po) 1− ρ Trong ®ã : Po= 1 − ρ N +1 (1 − ρ ) ρ n Vµ PB = PN = . lµ x¸c suÊt t¾c nghÏn 1 − ρ N +1 §é dµi hµng ®îi (sè ®¬n vÞ yªu cÇu trung b×nh trong hÖ thèng) ρ λ E(n) = 1 − ρ = λ − µ Thêi gian ®îi trung b×nh ë hµng chê : 1 E(w) = E(n) + µ Thêi gian ®îi trung b×nh ë hÖ thèng (trÔ cña hÖ thèng) E(T) = E(w)+1/µ = 1/µ-λ C¸c model hµng ®îi kh¸c: Më réng hÖ thèng hµng ®îi M/M/1 ta cã c¸c lo¹i hµng ®îi - M/M/2 : µ λ µ 1= 2 µ µ Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 166
  7. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV Hµng ®îi M/M/2 - M/M/∞: - Lµ lo¹i hµng ®îi lóc nµo còng cã s½n server phôc vô - c¸c gãi kh«ng ph¶i chê phôc vô : sè lîng server b»ng sè lîng gãi P(n)=µ n =nµ - Hµng ®îi M/D/1: Lµ hµng ®îi víi thêi gian phôc vô kh«ng ®æi - Hµng ®îi u tiªn Cã hai lo¹i hµng ®îi u tiªn: - Nonpreemptive: Customer cã u tiªn trªn cao h¬n sÏ chuyÓn lªn tr íc customer cã møc u tiªn thÊp vµ kh«ng ng¾t ho¹t ®éng cña customer møc thÊp ®ang phôc vô . - Preemptive: Ho¹t ®éng cña Customer møc thÊp sÏ bÞ ng¾t vµ chØ ®îc phôc vô l¹i sau khi tÊt c¶ c¸c customer u tiªn møc cao ®· ®îc phôc vô. VÝ dô: Tr êng hîp c¸c gãi ®iÒu khiÓn ng¾n vµ c¸c gãi sè liÖu dµi. KÕt luËn HiÖn nay, m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng sö dông rÊt h÷u Ých dùa trªn ph- ¬ng thøc chuyÓn m¹ch kªnh còng nh truyÒn sè liÖu cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ®ang ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶. B¸o c¸o nµy sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o thªm cho c¸c sinh viªn quan t©m ®Õn c¸c ph¬ng thøc vµ m¹ng chuyÓn m¹ch. §Ó hiÓu s©u xa vÒ chuyÓn m¹ch ATM - c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn hiÖn nay, th× b¸o c¸o nµy còng ®ãng gãp mét phÇn khi ®a ra b¶n chÊt cña chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi - nÒn t¶ng cña chuyÓn m¹ch ATM. Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 167
  8. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV Tµi liÖu tham kh¶o 1. SPC Digital Telephone Exchange(F.J Redmill & A.R Valdar) 2. Brief Description of Switching &Transmission System(ITU) 3. Basic Concepts of Teletraffic Theory (Mr H.Leijon. ITU) 4. © 1999, Luiz A. Dasilra 5. Fundamental Concepts (from TETRAPRO, edited by MR. H. Leijon. ITU) 6. Packet Switching (Roy D. Rosner) 7. C¬ së kü thuËt chuyÓn m¹ch (Dong V¨n Thµnh) 8. Kü thuËt vi xö lý (V¨n ThÕ Vinh) 9. Kü thuËt vµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi (TrÇn ThÞ H¶o TT§TBCVTI 1996) Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 168
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2