intTypePromotion=3

Công nghệ khai thác dầu khí part 10

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
151
lượt xem
64
download

Công nghệ khai thác dầu khí part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống cáp tải điện năng (Power cable) Đóng vai trò tải năng lượng điện 3 pha từ bề mặt → động cơ điện. Có 2 loại cáp: dẹp và trịn Cáp tải điện phải thỏa mãn: đường kính nhỏ, dẫn điện và có lớp cách điện tốt, vỏ bọc bền vững. Cơng nghệ khai thác dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ khai thác dầu khí part 10

 1. THIEÁT BÒ LOØNG GIEÁNG Power cable Motor Flat Cable Pump Standard intake Protector Motor PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 872
 2. Heä thoáng caùp taûi ñieän naêng (Power cable) Ñoùng vai troø taûi naêng löôïng ñieän 3 pha töø beà maët → ñoäng cô ñieän. Coù 2 loaïi caùp: dẹp vaø tròn Caùp taûi ñieän phaûi thoûa maõn: ñöôøng kính nhoû, daãn ñieän vaø coù lôùp caùch ñieän toát, voû boïc beàn vöõng. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 873
 3. Heä thoáng caùp taûi ñieän naêng (Power cable) Daây caùp khoâng coù voû boïc caùch ñieän chæ duøng cho gieáng
 4. Ñaàu caùp ñieän (Motor flat cable) Coøn goïi laø Pothead, caùp deït coù ñaàu ñaëc bieät duøng ñeå daãn ñieän naêng tôùi bôm ñieän chìm vaø caùch ly chaát löu. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 875
 5. Bôm (pump) Maùy bôm coù nhieàu caáp hoaït ñoäng theo nguyeân taéc ly taâm Moãi caáp goàm 2 phaàn chính: Caùnh daãn (Impeller) Boä phaän höôùng vaø goùp doøng (Diffuser) PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 876
 6. Bôm (pump) Caùnh daãn (Impeller): duøng ñeå khuaáy troän 1 chaát loûng hoaëc ñeå huùt chaát loûng vaøo bôm. Caùnh daãn quay goàm 2 thaønh phaàn: chuyeån ñoäng quay ly taâm vaø chuyeån ñoäng tieáp tuyeán. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 877
 7. Bôm (pump) Boä phaän höôùng vaø goùp doøng (Diffuser): chuyeån hoùa naêng löôïng vaän toác sang naêng löôïng aùp suaát thuûy tónh. Ngoaøi ra noù ñònh höôùng doøng chaûy ñi vaøo caùnh daãn cuûa caáp tieáp theo nhaèm taêng theâm aùp suaát ñeå naâng chaát loûng leân beà maët. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 878
 8. Standard Intake Coù 2 kieåu taùch khí laø: The static type The rotary type PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 879
 9. The static type Kieåu taùch khí tónh baèng caùch ñaûo ngöôïc höôùng chaûy cuûa doøng chaát löu. Taïi cöûa vaøo cuûa chaát löu höôùng doøng chaûy taïo aùp suaát thaáp cho pheùp taùch khí. Khí ñöôïc taùch di chuyeån leân vaønh gieáng khoan vaø thoaùt ra taïi ñaàu gieáng. Chaát löu coøn khí ñi vaøo bình taùch vaø di chuyeån vaøo oáng ñöùng. Chaát löu ñöôïc ñöa leân nhôø boä caùnh troän. Boä caùnh troän taïo chuyeån ñoäng xoay troøn, nhôø nguyeân lyù troïng löïc maø chaát löu khoâng coù khí bò vaêng ra ngoaøi vaø khí thì bò taùch ra ñeå di chuyeån leân ñöôøng thoâng hôi. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 880
 10. The rotary type Kieåu quay taùch khí trong hình bao goàm 1 thieát bò ly taâm ñeå taùch khí vaø saûn sinh chaát loûng (chaát loûng ñöôïc sinh ra töø gieáng). Chaát löu töø gieáng ñi vaøo coång huùt vaø ñeán inducer. Thieát bò inducer giaûm aùp suaát chaát löu ôû ngoõ ra vaø ñi vaøo thieát bò ly taâm. Khí boác leân töø taâm quay cuûa thieát bò roài ñi xuyeân vaät ngaên chaát löu, sau ñoù ñi vaøo tieát dieän ñoaïn noái cheùo nôi ñoù khí thoaùt qua vaønh xuyeán vaø chaát löu thì ñöôïc höôùng ñi ñeán mieäng vaøo cuûa maùy bôm. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 881
 11. Thieát bò baûo veä (Protector) Coù 2 kieåu baûo veä: The positive seal The labyrinth path Thieát bò baûo veä thöïc hieän 4 chöùc naêng: Keát noái maùy bôm ñeán ñoäng cô nhôø vaøo voû boïc cöùng baûo veä maùy moùc (housing) vaø truïc daãn ñoäng (drive-shaft). Houses a thrust bearing to absorb pump shaft axial thrust. Coâ laäp ñoäng cô töø chaát löu gieáng trong quaù trình caân baèng aùp suaát giöõa ñoäng cô vaø thaân gieáng. Cho pheùp söï giaõn nôû nhieät töø ñoäng cô do haäu quaû cuûa quaù trình taêng vaø giaûm nhieät ñoä sau khi Shutdown. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 882
 12. The positive seal Thieát keá döïa vaøo tính chaát ñaøn hoài. Tuùi caûn trôû chaát löu cho pheùp söï giaõn nôû nhieät cuûa ñoäng cô trong quaù trình vaän haønh. Tuy nhieân vaãn coâ laäp chaát löu gieáng ñi vaøo ñoäng cô daàu PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 883
 13. The labyrinth path Thieát keá duøng cho söï cheânh leäch troïng löïc ñaëc bieät cuûa chaát löu gieáng vaø ñoäng cô. Ñeå ngaên caûn chaát löu gieáng ñi vaøo ñoäng cô PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 884
 14. Thieát bò baûo veä cable PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 885
 15. Ñoäng cô ñieän (motor) Ñoäng cô cuûa maùy bôm ly taâm laø loaïi 3 pha 2 cöïc kieåu loøng soùc. Ñoäng cô chaïy ôû toác ñoä chæ ñònh vaän haønh laø 3500voøng/phuùt vôùi taàn soá 60Hz. Ñoäng cô ñöôïc chöùa trong daàu caùch ñieän coù tính daãn nhieät vaø boâi trôn. Ñoäng cô ñöôïc saûn xuaát theo 4 ñöôøng kính khaùc nhau: 3.75; 4.56; 5.40 vaø 7.38in. Khaû naêng hoaït ñoäng 7.5hp (3.75in) ñeán 1000hp (7.38in). Caáu truùc ñoäng cô coù theå laø 1 hoaëc nhieàu ñoäng cô noái tieáp nhau ñöôïc baét oùc vôùi nhau ñeå ñaït tôùi maõ löïc yeâu caàu. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 886
 16. Ñoäng cô ñieän (motor) PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 887
 17. Thieát bò caûm öùng ño aùp suaát vaø nhieät ñoä (pressure and temperature sensing instrument) Goàm 2 thaønh phaàn: Boä chuyeån ñoåi Duïng cuï ño muõi khoan: xaùc ñònh roõ phöông vò vaø ñoä nghieâng cuûa muõi khoan ôû trong gieáng Boä chuyeån ñoåi keát noái ñieän vaø ñoäng cô. Döõ lieäu nhieät ñoä vaø aùp suaát ñöôïc truyeàn töø boä chuyeån ñoåi ñeán duïng cuï ño muõi khoan thoâng qua ñoäng cô vaø tín hieäu mang 1 chieàu treân daây caùp. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 888
 18. Chöùc naêng cuûa thieát bò caûm bieán ño aùp suaát vaø nhieät ñoä Ño truyeàn lieân tuïc leân beà maët caùc thoâng soá veà nhieät ñoä vaø aùp suaát cuûa doøng saûn phaåm taïi vò trí ñaët toå hôïp maùy bôm ly taâm ñieän ngaàm. Kieåm tra traïng thaùi laøm vieäc cuûa caùc thieát bò ñieän, phaùt hieän caùc hieän töôïng hö hoûng cuûa caùc thieát bò naøy. Coù theå keát hôïp vôùi heä thoáng kieåm soaùt vaø thay ñoåi toác ñoä treân beà maët ñeå thay ñoåi toác ñoä cuûa toå hôïp maùy bôm ly taâm ñieän ngaàm. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 889
 19. THIEÁT KEÁ KHAI THAÙC BAÈNG BÔM LY TAÂM Tính caùc thoâng soá caàn thieát Tính aùp suaát mieäng vaøo cuûa bôm Xaùc ñònh löu löôïng khai thaùc hôïp lyù Xaùc ñònh chieàu saâu ñaët bôm Xaùc ñònh chaát löu ñi vaøo bôm Xaùc ñònh loaïi bôm vaø soá caáp bôm PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 890
 20. CAÙC THOÂNG SOÁ CAÀN THIEÁT Tyû troïng trung bình cuûa chaát loûng: Tyû troïng daàu theo ñoä API: Chieàu saâu gieáng: PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 891

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản