Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P1

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
165
lượt xem
95
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàn là quá trình nối cứng các phần tử kim loại với nhau bằng cách nung nóng chỗ hàn đến trạng thái hàn là chảy hay dẻo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P1

 1. PHAÀN 3: COÂNG NGHEÄ HAØN Chöông1 Chöô 1 CAC KHAI CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ COÂNG NGHEÄ HAØN BAN VE CONG HAN Chöông2 HAØN HOÀ QUANG TAY Chöông3 HAØN HOÀ QUANG TÖÏ ÑOÄNG VAØ BAÙN TÖÏ ÑOÄNG Chöông4 HAØN ÑIEÄN TIEÁP XUÙC Chöông5 g HAØN VAØ CAÉT BAÈNG KHÍÙ Chöông6 HAØN VAÛY(HAØN BAÈNG HÔÏP KIM TRUNG GIAN) Chöông7 BIEÁN DAÏNG,ÖÙNG SUAÁT, KHUYEÁT TAÄT KHI HAØN
 2. CHÖÔNG 1: CAÙÙC KHAÙÙI NIEÄÄM CÔ BAÛÛN VEÀÀ Ô COÂNG NGHEÄ HAØN CONG HAN 1-1. KHAÙI NIEÄÄM,ÑAËËC ÑIEÅMVAØ PHAÂN LOAÏÏI , CAÙC PHÖÔNG PHAÙP HAØN. 1-2 QUAÙ TRÌNH LUYEÄN KIM VAØ TOÅ CHÖÙC 2. QUA VA TO CHÖC KIM LOAÏI CUÛA MOÁI HAØN. 1-3 TÍNH HAØN CUA KIM LOAÏI VAØ HÔP KIM 3.TÍNH HAN CUÛA LOAI VA HÔÏP KIM.
 3. 1.1 KHAÙI NIEÄM,ÑAËC ÑIEÅM VAØ PHAÂN LOAÏI CAC LOAI CAÙC PHÖÔNG PHAÙP HAØN PHAP HAN. 1.1.1.Ñònh hó 1.1.1.Ñònh nghóa: 1 1 1 Ñò h nghóa: 1.1.2Ñaë 1.1.2Ñaëc ñieååm: 1.1.3 Phaân loaïi:
 4. 1.1.1.Ñònh 1.1.1. 1 1 1 Ñònh nghóa: Haø laø H øn l ø quaùù trình noáái cöùùng caùùc phaààn töûû kim loaïi vôùùi ì h h ki l nhau baèng caùch nung noùng choã haøn ñeán traïng thaùi haø laø h hay deû S ñoù kim loaï ñoâ ñaë (haø h øn l ø chaûûy h d ûo.Sau ñ ù ki l i ñ âng ñ ëc(h øn noùng chaûy) hoaëc duøng aùp löïc ñeå eùp chuùng dính laïi vôùùi nhau (haøøn aùùp löïc) h (h Que haøln Moái haøn (Hình 1-1:Moái noái haøng aûnh höôûng Kim loai cô baûn ï Vuøn .) nhieät
 5. 1 1 2 Ñaëc ñieåm: 1.1.2.Ñaë ñiem 1.1.2. ñiem: Tieá ki Ti át kieääm kim loaïi. ki l Giaûm ñöôïc thôøi gian vaø giaù thaønh cheá taïo keát caáu. Haøn coù theå noái ñöôïc nhöõng kim loaïi coù tính chaát khaùc nhau. Thieát bò haøn töông ñoái ñôn giaûn vaø deã cheá taïo. Chi tieát han duøng trong tai troïng tónh. tiet haøn dung taûi trong tónh
 6. Do nung nhanh vaø nguoäi nhanh neân hay taäp trung öng suat öùng suaát trong qua trình han neáu coù bot khí thì moi quaù haøn neu co boït moái haøn khoâng chaát löôïng. Keá K át caááu taïi moáái haøøn coùù ñoää beààn raáát cao. h ñ b Giaûm ñöôïc tieáng ñoäng khi saûn xuaát.
 7. 1.1.3.Phan loai: 1.1.3.Phan loai 1 1 3 Phaân loaïi: Döïa vaøo traïng thaùi haøn coù hai nhoùm: A.Haø A.Haø A H øn noùùng chaûûy: h Kim loaïïi noùng chaûy,hoøa tan g a kim loaïïi vaäät haøn y, giöõ taïi moái haøn vaø kim loaïi que haøn ôû traïng thaùi noùng chaûy sau ñoù nguoääi keát tinh thaønh moái haøn. g
 8. Phöông phaùp haøn hoà quang: Haø hoà H øn h à quang tay. Haøn hoà quang töï ñoäng vaø baùn töï ñoäng. Duøng thuoác baûo veä moái haøn. Dung Duøng khí baûo veä CO2,Ar,He… bao Ar He Phöông phaùp haøn khí:Haøn CO2+O2. Phöông phaùùp h øn Pl Ph h haø Plasma:Nguoààn nhieäät cao,chaáát N hi h löôïng moái haøn cao. Phöông phaùp haøn xæ ñieän.
 9. B.Haø B.Haøn aùp löïc: Trạng thaùi han laø kim loaïi deo hoaëc gan vôùi thai haøn la loai deûo gaàn vôi kim loaïi chaûy vaø phaûi duøng löïc laøm caùc phaàn töû kim loaïi khueách taùn vaøo nhau taïo thaønh moái haøn. Haøn ñieän tieáp xuùc: Be Beà maët moi noi tiep xuc vôùi nhau cöôøng ñoä dong moái noái tieáp xuùc vôi cöông doøng ñieän lôùn chaïy vaøo vaät haøn,sau ñoù duøng löïc eùp laïi.
 10. Haøn ñieän tieáp xuùc giaùp moái. Haø ñieä i H øn ñi än tieááp xuùùc ñieååm. ñi Haøn ñieän tieáp xuùc ñöôøng. Haøn ñieän tieáp xuùc ñöôøng giaùp moái. Haøn nguoäi,han ren … Han haøn reøn Ngoaøi ra coøn coù haøn vaåy:Khi haøn chæ caàn ñoát noùng moi haøn ñen moái han ñeán moät nhieät ñoä nhat ñònh sau ñoù cho nhaát ño nhoû nguyeân lieäu haøn noùng chaûy xuoáng ñeå noái vaät han lai vôùi nhau haøn laïi vôi nhau.
 11. 1.2QUAÙ TRÌNH LUYEÄN KIM VAØ TOÅÅ CHÖÙC KIM LOAÏI CUÛÛA MOÁÁI HAØØN. ÖÙ 1.2.1.Quaù 1.2.1.Quaù ì h l 1 2 1 Q ù trình luyeään ki : kim: kim 1.2.2.Toå 1.2.2.Toåå chöùc kim loaïi cuûa moáái haøn:
 12. 1.2.1.QUA TRÌNH LUYEÄN KIM. 2.1.QUAÙ Trong qua trình han noùng chay,mep kim loaïi han quaù haøn nong chaûy,meùp loai haøn vaø kim loaïi phuï bò noùng chaûy vaø taïo ra beå kim loaïi long,vung haøn loûng,vuõng han chung cho ca hai chi tieát. caû tiet. Phaàn II Phaàn I Be han va chuyen Beå haøn vaø chuyeån ñoäng cua kim loaïi loûng cuûa loai long
 13. Phaàn I cuûa vuõng haøn dieãn ra quaù trình naáu chaûy kim loaïi cô ban vaø kim loaïi phuï. loai baûn va loai phu Phaàn II dieãn ra quaù trình keát tinh-hình thaønh moái haø h ø n. Cô tính moái haøn cao hôn cô tính cuûa kim loaïi cô baûn. Vuøng aûnh höôûng nhieäät coù cô tính keùm hôn kim loaïi cô baûn vaø moái haøn,laø vuøng hay taäp trung öùng suaát deã bò phaù hoûng. òp g
 14. 1.2.2.Toå 1.2.2.Toå chöùc kim loaïi cuûa moái haøn. Vuøng moái haøn: phaàn phi kim loaïi Vieàn chaûy vuøøng kim ki loaïi chaûy khoâng hoaøn toaøn vuøng kim loaïi vuøng kim loaïi keát tinh coù ñoä keát tinh coù ñoä haït nhoû haït lôùn Söï keát tinh cuûa kim loaïi moái haøn
 15. Trong vuøng naøy kim loaïi noùng chaûy hoaøn toaøn khi nguoäi laïnh co toå chöùc töông tö toå chöùc thoûi lanh coù to chöc töï to chöc thoi ñuùc,thaønh phaàn vaø toå chöùc khaùc vôùi kim loaïi que han vaø haøn va vaät han. haøn
 16. Vuøng aûnh höôûng nhieät: Vung 1 Vuøng 1:Vung kim loaïi 1:Vuøng loai 1 kim loaïi noùng chaûy vuøng chaûy khoâng hoaøn toaøn 1 2 1500 chaûy khoâng hoaøn toaøn. 1400 vuøng quaù nhieät 1300 2 Nhi t ñoä 1200 3 3 Vuø 2:Vuø V øng 2:V øng quaùù nhieäät. 2 hi 1100 ieä 1000 vuøng thöôøng hoaù 4 900 4 vuøng keát tinh Vuøng 3: ng thöôøng hoaù. 3:Vuø laïikhoâng hoaøn 800 5 toaøn 700 5 vuøng keát tinh laïi 600 6 Vuøng 4: ng keát tinh 4:Vuø 500 vuøng 400 6 doøn 300 xanh 200 laïi khoâng hoaøn toaøn. 100 0 1 2 %Cacbon Vuøng 5: ng keát tinh laïi 5:Vuø hoan toaøn. hoaøn toan. Vuøng 6: ng doøn xanh. 6:Vuø
 17. 1.3. TÍNH HAØN CUÛA KIM LOAÏI VAØ HÔÏP KIM. 1.3.1.Khaù 1.3.1.Khaùi nieääm: 1.3.2. Phaân loaïi:
 18. 1 3 1 Khaùi nieäm: 1.3.1.Khai Tính haøn cuûa kim loaïi vaø hôïp kim: laø khaû naêng cuûa kim loaïi vaø hôïp kim cho pheùp hình thaønh moái haøn baèèng caùc coâng ngheä haøn thoâng thöôøng thích hôïp ñeåå moái haøn ñaït ñöôïc caùc tính chaát caàn thieát,ñaûm baûo ñoä tin caäy cuûa lieân keáát haøn.
 19. 1 3 2 Phaân loai: 1.3.2.Phan 1.3.2.Phan loaïi: Caê C ên cöùù vaøøo tính haøøn,caùùc loaïi vaäät lieääu cuûûa keáát caááu í hh l li k haøn hieän nay coù theå phaân thaønh 4 nhoùm: Nhoùm 1:Vaät lieäu coù tính haøn toát. Nhoùm 2:Vaäät lieääu coù tính haøn trung bình. g Nhoùm 3:Vaät lieäu coù tính haøn keùm. Nhom Nhoùm 4:Vaät lieäu khong co tính han. khoâng coù haøn
Đồng bộ tài khoản