Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P6

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
165
lượt xem
94
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàn vẩy là phương pháp nối các chi tiết lại với nhau nhờ một kim loại hoặc một hợp kim trung gian gọi là hàn vẩy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P6

 1. Chöông 6: HAØN VAÅÅY 6.1.THÖÏC CHAÁT, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HAØN VAÅY: 6.2. VAÅY HAØN : 6.3.THUOÁC HAØN VAÅY : 6.4. COÂNG NGHEÄ HAØN VAÅY : Quay veà
 2. 6.1THÖÏC CHAÁÁT VAØØ ÑAËËC ÑIEÅÅM CUÛÛA Ö HAØN VAÅY: 6 1 1 Thöc chaát: 6.1.1. Thöïc chat: 6.1.2. Ñaëc ñieååm: 6.1.3. Coâng duïng:
 3. 6.1.1.Thöïc chaát: Haøn vaåy:Laø phöông phaùp noái caùc chi tieát laïi vôùi p gp nhau nhôø moät kim loaïi hoaëc moät hôïp kim trung gian goïi laø vaåy haøn.Trong quaù trình haøn phaûi nung noùng vaät haøn ñeán nhieät ñoä töông ñöông nhieät ñoä chaûy cuûa vaåy haøn, vaåy haøn bò chaûy nhöng kim loaïi vaäät han thì kh â chay ( ô tính kem), kim loaïi vaäät h ø khong h û (cô tí h k ù ) ki l haøn khueách taùn thaåm thaáu vaøo vaät haøn taïo thaønh moái han. moi haøn
 4. 6.1.2. Ñaëc ñieåm: Trong saûn xuaát, haøn vaåy coù nhöõng ñaëc ñieåm sau ñay: ñaây: Haøn vaåy coù theå tieán haønh trong loø coù khí baûo veä, haøn trong chaân khoâng hoaëëc trong loø muoái, do ñoù g g khoâng yeâu caàu thuoác haøn. Tính kinh teá cao, baûo ñaûm ñöôïïc beà maëët moái haøn phaúng, ñeïp. Sau khi haøn vaåy khoâng caàn gia coâng cô khí.Chi tieát haøn vaåy khoâng coù öùng suaát cuïc boä nhö haøn baèng caùc phöông phaùp haøn khaùc. Tieáp theo
 5. Trong saûn xuaát haøng khoái, taát caû caùc chi tieát haøn ñeà ñ àu coùù chaáát l ng gioááng nhau. h löôï i h Haøn vaåy coù theå cheá taïo ñöôïc nhöõng saûn phaåm maø caùùc phöông phaùùp h øn kh ùc kh âng thö c hi än ñöô c. höô h haø khaù khoâ thöï hieä ñöôï Khoâng yeâu caàu trình ñoä coâng nhaân cao. Phöông phaùùp h øn vaååy coùù theåå naââng cao naêng suaáát Ph h haø h lao ñoäng, ñaëc bieät laø trong saûn xuaát haøng khoái, nhöng san pham han nhieu moi han cung nhöõng saûn phaåm haøn nhieàu moái haøn cuøng moät luùc luc. The end
 6. 6.1.3. C 6 1 3 Coââng duïng: d Coâng duïng cuûa haøn vaåy: Han å la H ø vay l ø moäät phöông phap h ø ñô gian ñöô c sö höô h ù han ñôn i û ñöôï öû duïng roäng raõi trong caùc ngaønh kyõ thuaät ñieän, radio, han duïng cuï cat haøn dung cu caét kim loai, dung cu nhieät, dung cu loaïi duïng cuï duïng cuï gia ñình… The end
 7. 6.2. VAÅY HAØN 6 2 VAY HAN: 6 2 1 Phaân loaïi: 6.2.1.Phan loai: 6.2.2.Yeâu caàu: Quay veà
 8. 6.2.1:Phaân loaïi: Döïa vaøo nhieät ñoä noùng chaûy cuûa vaåy haøn maø chia ra thaønh hai nhoùm sau: thanh nhom Nhoùm vaåy haøn deã noùng chaûy(vaåy haøn mem): meàm): Nhoùm vaåy haøn khoù noùng chaûy(vaåy haøn cöùng):
 9. Nhoùm vaåy haøn deã noùng: Vaåy haøn meàm: Nhieät ñoä noùng chaûy cuûa chuùng döôùi 450. Duøng ñeå nong chay cua chung döôi Dung ñe haøn nhöõng saûn phaåm laøm vieäc ôû nhieât ñoä thaáp, chòu löc nhoû hoaëëc coù khi chæ ñeå noái moäät caùch ñôn ò ï thuaàn maø thoâi. Vaåy haøn meàm bao goàm thieác haøn vaø nguyeân lieääu g g y ñaëc bieät .
 10. Nhoùm vaåy haøn khoù deã noùng: Vaåy haøn cöùng: Nhieät ñoä cuûa chuùng treân 450C Vaåy haøn naøy coù ñoä cua chung tren C. Vay han nay co cöùng vaø coù tính töông ñoái cao do ñoù thöôøng duøng ñeå haøn nhöõng vaäät haøn laøm vieääc ôû nhieâï t ñoää töông g ñoái cao vaø chòu taûi troïng töông ñoái lôùn. Loaïi vaåûy haøn naøy thöôøng duøng laø ñoàng thau, baïc, nguyeân lieäu haøn beààn noùng, nhoâm, Niken…
 11. 6.2.2:Yeâu caàu: Vaåy haøn caàn ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu chuû yeáu sau ñay: ñaây: Vaåy haøn khi noùng chaûy caàn phaûi coù khaû naêng khueách taùn toát vaøo kim loai vaäät haøn vaø deã baùm ï chaéc vaøo beà maët moái noái. Nhieäät ñoää noùng chaûy cuûa vaåy haøn thaáp hôn nhieäät ñoä noùng chaûy cuûa kim loaïi vaät haøn. Trong traïng thaùi noùng chaûy, vaåy haøn caàn coù tính chaûy loaõng cao ñeå ñieàn ñaày toaøn boä moái haøn.
 12. Heä soá truyeàn nhieät cuûa vaåy haøn vaø cuûa kim loaïi vaät haøn caàn phaûi gaàn nhö nhau han can phai gan nhau. Vaåy haøn caàn phaûi baûo ñaûm tính deûo vaø ñoä beàn caàn thiet cua moi han, khong thieát cuûa moái haøn khoâng bò doøn noùng vaø doøn don nong va don nguoäi. Bao ñam gia thanh re, Baûo ñaûm giaù thaønh reû ñôn giaûn vaø deã cheá tao. gian va de che taïo
 13. 6.2.3.THUOÁÁC HAØN VAÅÅY: Thuoác haøn vaåy coù nhieäm vuï laøm saïch lôùp oxit vaø cac chat ban khac caùc chaát baån khaùc trong vaåy haøn vaø kim loai vaät vay han va loaïi haøn. Tao khaû naêng toát cho kim loai vaåy haøn thaåm thaáu ï ï vaøo kim loaïi vaät haøn, giaûm ñöôïc söùc caêng beà maët cuûa kim loaïi noùng chaûy.
 14. 6.2.4.CONG 6.2.4.COÂNG NGHEÄ HAØN VAÅY: 1.Choïn vaåy haøn: 2.Cheá ñoä haøn vaåy : 3.Caùc phöông phaùp nung noùng: 4.Keát caáu caùc moái haøn vaåy :
 15. 1.Choï 1 Ch n vaååy h øn: haø Khi choïn moái haøn cho haøn vaåy caàn phaûi caên cöù vao ñieu vaøo ñieàu kieän kyõ thuaät cuûa moái haøn vaø ñieàu kieän ky cua moi han va ñieu laøm vieäc cuûa vaät haøn. Caên cöù vaøo ñoù maø choïn loaïi vaåy haøn thích hôïp ñöôïc thoûa maõn nhöõng yeâu caàu ñeà ra.
 16. 2.Cheá ñoä haø 2 Ch á ñ ä h øn vaååy : Choïn cheá ñoä haøn vaåy chuû yeáu laø nhieät ñoä haøn, thôi thôøi gian nung noùng vaø toác ñoä nung noùng. nong va toc nong. Nhieät ñoä haøn phaûi laø moät ñaïi löôïng xaùc ñònh, noù thöôøng lôùn hôn nhieäät ñoää noùng chaûy cuûa vaåy haøn. Thôøi gian nung noùng phuï thuoäc vaøo kích thöôùc vaät haøn, khe hôû giöõa 2 vaäät haøn thaønh phaàn kim loaïïi g p cuûa vaät haøn vaø vaåy haøn. Toác ñoä nung noùng phuï thuoäc vaøo kích thöôùc vaät haøn, ñoä daãn nhieät cuûa kim loaïi vaät haøn vaø yeâu caàu kyõ thuaät haøn.
 17. 3.Caùc phöông phaùp 3.Cac phap nung noùng g g: Sau khi coù keát caáu moái haøn toát vaø vaåy haøn thích hôïp, neááu nung noùng khoâng toáát thì chaáát löôïng moáái haøn seõ keùm. Neáu ñöôïc thì vaät haøn vaø vaåy haøn ñöôïc ñöôc nung noùng ñoàng ñeàu ôû taát caû caùc phía Nung nong ñong ñeu ô tat ca cac phía.Nung noùng baèng moû haøn ñieän, moû haøn khí, moû haøn xì, maùy haøn ñieän tieáp xuùc… ay a ñ eä t ep uc…
 18. 4.Keáát caááu caùc moáái haøn vaååy: Ñoä beàn cuûa moái haøn phuï thuoäc vaøo tieát dieän choã noáái vaååy haøn vaø söï ñieààu chænh giöõa caùc chi tieáát lieân æ keát vôùi nhau. Haøn vaåy ñöôïc öùng duïng trong caùc moi han chong mep, han giap moi, han goc, gap moái haøn choàng meùp haøn giaùp moái haøn goùc gaáp meùp, choàng meùp vôùi maët caét xieân
Đồng bộ tài khoản