Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P7

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
102
lượt xem
42
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biến dạng và ứng xuất khi hàn xuất hiện và tồn tại trong kết cấu hàn là do bản thân quá trình hàn gây nên. Chúng có ảnh hưởng lớn đến khả năng làm việc và chất lượng của sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P7

 1. Chöông 7:BIEÁN DAÏNG ÖÙNG SUAT BIEN DANG ÖNG SUAÁT VAØ KHUYEÁT TAÄT KHI HAØN 7.1. BIEÁÁN DAÏNG & ÖÙNG SUAÁÁT KHI HAØN: 7.2. XAÙC ÑÒNH BIEÁN DAÏNG KHI HAØN: 7.3. KHUYEÁT TAÄT CUÛA MOÁI HAØN: 7.4. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA MOI HAN: MOÁI HAØN
 2. 7.1.BIEÁN DAÏÏNG & ÖÙNG SUAÁT KHI HAØN 7.1.1. Bieán daïng vaø öùng suaát khi haøn: 7.1.2. Nguyeân nhaân gaây ra öùng suaát & bieán daïng khi haøn:
 3. 7.1.1.Bieán daïng & öùng suaát cuûa bieán daïng khi haøn: Bieán daïng vaø öùng suaát khi haøn xuaát hieän vaø toàn taïi trong keát caáu haøn laø do baûn thaân quaù trình haøn gaây g q g neân. Chuùng coù aûnh höôûng lôùn ñeán khaû naêng laøm vieääc vaø chaát löông cuûa saûn phaåm. Bieán dang vaø ï g p ï g öùng suaát khi haøn xuaát hieän vaø toàn taïi trong keát caáu haøn laø do baûn thaân quaù trình haøn gaây neân. Chuùng q g coù aûnh höôûng lôùn ñeán khaû naêng laøm vieäc vaø chaát löông cuûa saûn p m. ï g phaå
 4. 7 1 2 Nguyeân nhaân gay ra öùng suaát & 7.1.2. Nguyen nhan gaây öng suat bieán daïng khi haøn: Nung noùng khoâng ñeàu kim loaïi vaät haøn. Ñoää ngoùt ñuùc cuûa kim loaïïi noùng chaûy cuûa moái haøn. g Caùc bieán ñoåi cô caáu trong vuøng gaàn moái haøn.
 5. 7.2. XAÙC ÑÒNH BIEÁN DAÏÏNG Ò KHI HAØN 7.2.1. Xaùc ñònh bieán daïng do co doïc khi h øn giaùùp moáái: haø i 7.2.2.Ñoä vong cua lien ket han giap 7 2 2 Ñoä voõng cuûa lieân keát haøn giaùp moái: 7.2.3. Xaùc ñònh öùng suaát &bieán daïng d co d c ôû moi han chö T : do doï ô ái h ø höõ
 6. 7.2.1. Xaùc ñònh bieán daïng do co d c khi h øn giaùùp moáái: doï haø i ÖÙùng suaát dö (do nung noùng vaø nguoäi khoâng ñeàu) cuûa taám haøn laø caân baèng vaø trong vuøng aûnh höôûng g nhieät thì ñaït tôùi giôùi haïn chaûy . Tam han Taám haøn khi nung noùng khoâng bò aûnh höôûng beân nong khong anh höông ben ngoaøi. Bien daïng cua tam phu hôïp vôi gia thuyet tiet Bieán dang cuûa taám phuø hôp vôùi giaû thuyeát tieát dieän phaúng.
 7. 7.2.2.Ñoä voõng cuûa lieân keát haøn giaùp moáái: Vôùi ñöôøng haøn khoâng naèm ôû trung taâm cuûa vaät haøn. Khi ñoù seõ xuaát hieään momen uoán laøm cho taám haøn cong ñi.Ñoù laø do noäi löïc caûn phaûn khaùng ôû hai p phía moái haøn khaùc nhau.
 8. 7.2.3.Xaùc ñònh öùng suaát bieán daïng do co doïc ô moái haøn chö T : doc ôû moi han chöõ Keát caáu chöõ T goàm hai taám haøn vôùi nhau baèng hai moái haøn goùc.Neáu nhö keát caáu haøn khoâng bò kep g ò ïp chaët thì döôùi taùc duïng cuûa M keát caáu seõ bò uoán vaø öùng suaát do uoán laø: σ = M/W Trong ñoù M: momen uoán cuûa caùc noäi löïc,taùc duïng leâ keá l ân k át caááu
 9. M = P2.Y2 –2P1.Y1 . Y 2P Y Y1,Y2 :khoaûng caùch töø caùc ñieåm ñaët löïc phaûn khang khaùng 2P1vaø P2 ñeán trong taâm cuûa vuøng öùng suaát va ñen troïng tam cua vung öng suat taùc duïng.
 10. 7.3. KHUYEÁT TAÄT CUÛA MOÁÁI HAØØN: 1 Nöùt: 2. Loãã hôi: 3. Laãn xæ han: 3 Lan haøn: 4. Haøn chöa thaáu: 5.Khuyeát caïnh: 6. Ñoùng cuïc:
 11. 1.Nöù 1 N ùt: Laø moät trong nhöõng khuyeát taät nghieâm troïng nhaát cuûa moái haøn. Caên cöù vaøo vò trí sinh ra nöùt, coù theå chia laøm hai loaïi nöùt:nöùt trong vaø nöùt ngoaøi.Veát nöùt coù theå sinh ra ngay trong khu vöïc chòu aûûnh höôûûng nhieät cuûûa ñaààu moáái haøn.
 12. 2 1 3 1.Nöùt ngoaøi; 2.Nöùt trong; 3. Nöùt ôû khu vöïc chòu aûnh höôûng cuûa söùc noùng
 13. 2.Loã hôi: 2L ãh i Vì coù nhieàu theå hôi hoøa trong kim loaïi moûng chaûy, nhöõng theå hôi ñoù khoâng thoaùt ra tröôùc luùc vuøng noùng chaûy nguoäi, do ñoù taïo thaønh loã hôi. 1 2 3 1.Loã hôi taäp trung; 2.Loã hôi treân beà maët; 3. L h i ñ 3 Loãã hôi ñôn
 14. 3. Laã æ haø 3 L ãn xæ h øn: Laãn xæ haøn laãn taïp chaát keïp trong moái haøn, taïp chaát naøy coù theå toàn taïi trong moái haøn, cuõng coù theå naèm treân maët moái haøn. Laãn xæ haøn thöôøng sinh ra trong moái haøn vuoâng goùc hoaëc ñaààu noáái coù khe hôûû quaù nhoûû.
 15. 4. Haø h 4 H øn chöa thaááu: h Haøn chöa thaáu laø khuyeát taät nghieâm troïng nhaát trong moái haøn daãn ñeán nöùt, laøm hoûng caáu kieän.Haøn chöa thaáu coù khaû naêng sinh ra ôû goùc moái haøn hoaëc ôû meùp ñaàu noái.
 16. 5. Khuyeáát caïnh 5 Kh h: ÔÛ choã giao nhau giöõa kim loaïi vaät haøn vôùi moái haøn coù hình raõnh doïc, raõnh ñoù goïi laø khuyeát caïnh. Nguyeân nhaân: Doøng ñieän haøn quaù lôùn, hoà quang quaù daøi. Goùc ñoä que haøn vaø caùch ñöa que haøn khoâng chính xaùc.
 17. 6. Ñoù 6 Ñ ùng cuïc: Treân meùp haøn coù nhöõng kim loaïi thöøa ra nhöng khoâng troän vôùi kim loaïi vaät haøn thì goïi laø ñoùng cuïc.
 18. 7.4. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅÅM TRA MOÁÁI HAØN: 1. Kiem tra phaù hoûng: Kieåm pha hong 2. Kieå t kh 2 Ki åm tra khoââng phaùù h ûng: h hoû
 19. 1.Kieå 1 Ki åm tra phaùù h ûng: h hoû Laø kieåm tra cô tính, noù coù theå xaùc ñònh cöôøng ñoä cöïc ñaïi cuûa ñaàu noái moái haøn, tính deûo vaø tính dai cao hay thaáp.
 20. 2. Kieåm tra khoâng phaù hoûng: Kieåm tra maët ngoaøi baèng daàu löûa, baèng aùp löïc nöôùc, baèng khí neùn, baèng tia X, baèng tia γ …

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản