Công ước số 176

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
62
lượt xem
13
download

Công ước số 176

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước số 176 về an toàn, sức khỏe trong hầm mỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước số 176

  1. CÔNG Ư C S 176 V AN TOÀN, S C KH E TRONG H M M ư c H i ng qu n tr c a Văn phòng Lao ng qu c t tri u t p t i Giơ-ne-vơ ngày sáu tháng sáu năm 1995, trong kỳ h p th tám mươi hai; Ghi nh n các Công ư c và các Khuy n ngh lao ng qu c t có liên quan, c bi t là Công ư c v xoá b lao ng cư ng b c, 1957; Công ư c và Khuy n ngh v b o v b c x , 1960; Công ư c và Khuy n ngh v b o v máy móc, 1963; Công ư c và Khuy n ngh v tr c p thương t t trong lao ng, 1964; Công ư c và Khuy n ngh v tu i t i thi u (làm vi c dư i m t t), 1965; Công ư c v ki m tra s c kh e cho ngư i chưa thành niên (làm vi c dư i m t t), 1965; Công ư c và Khuy n ngh v môi trư ng lao ng (ô nhi m không khí, ti ng n và rung), 1977; Công ư c và Khuy n ngh v an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng làm vi c 1981; Công ư c và Khuy n ngh v các d ch v s c kh e lao ng, 1985; Công ư c và Khuy n ngh v Amiăng, 1986; Công ư c và Khuy n ngh v an toàn và s c kh e trong xây d ng, 1988; Công ư c và Khuy n ngh v hoá ch t, 1990; và Công ư c và Khuy n ngh v phòng ng a tai n n công nghi p nghiêm tr ng, 1993; Xét r ng ngư i lao ng có nhu c u và có quy n ư c thông tin, ư c ào t o, ư c h i ý ki n nghiêm túc và ư c tham gia vào vi c chuNn b và th c hi n các bi n pháp m b o an toàn và s c kh e i v i các r i ro, nguy hi m mà ngư i lao ng g p ph i trong công nghi p m ; Th a nh n vi c phòng tránh s b t h nh, t n thương ho c m au nh hư ng n s c kh e ngư i lao ng hay c a dân chúng, ho c vi c phòng ch ng các hu ho i v môi trư ng do các ho t ng trong h m m gây ra là chính áng; Lưu ý t i s c n thi t ph i có s h p tác gi a T ch c Lao ng qu c t , T ch c Y t th gi i, Cơ quan năng lư ng nguyên t qu c t và các t ch c có liên quan khác, và ghi nh n các văn b n qu c t , các quy trình, quy ph m và các quy t c hư ng d n do các t ch c ó ban hành; Sau khi ă quy t nh ch p thu n m t s ngh v an toàn và s c kh e trong h m m là v n thu c i m th tư trong chương trình ngh s kỳ h p; Sau khi ă quy t nh r ng nh ng ngh ó s mang hình th c m t Công ư c qu c t ; Thông qua ngày hai mươi hai tháng sáu năm m t nghìn chín trăm chín mươi lăm, Công ư c dư i ây g i là Công ư c v an toàn và s c kh e trong h m m , 1995. I. NH NG NNH NGHĨA i u 1. 1. Theo m c ích c a Công ư c này, t "h m m " bao g m: a) Nh ng nơi trên m t t ho c dư i m t t cùng ti n hành nh ng ho t ng sau ây:
  2. (i) Thăm dò kh o sát khoáng v t, tr d u l a và khí t, mà có gây xáo ng cơ h c cho t ai; (ii) Khai thác các khoáng v t, tr d u l a và khí t; (iii) ChuNn b , bao g m: ép, nghi n, thu gom ho c r a s ch các nguyên li u ă khai thác ư c; b) M i máy móc, thi t b , ph tùng, nhà xư ng, công tŕnh và k t c u ng cơ dân s ư c s d ng vào các ho t ng ư c quy nh t i i m a nói trên. 2. Trong Công ư c này, t "ngư i s d ng lao ng" là m t cá nhân ho c pháp nhân, s d ng m t ho c nhi u ngư i lao ng trong h m m và tuỳ theo trư ng h p th́ bao g m c ngư i khai thác, ngư i th u khoán chính, ngư i th u khoán ho c ngư i th u khoán ph . II. PH M VI VÀ CÁCH TH C ÁP D NG i u 2. 1. Công ư c này áp d ng cho t t c các h m m . 2. Sau khi tham kh o ý ki n c a các t ch c có tính i di n nh t c a nh ng ngư i s d ng lao ng và c a nh ng ngư i lao ng có liên quan, nhà ch c trách có thNm quy n c a Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này: a) Có th mi n tr cho m t s lo i h m m vi c áp d ng Công ư c ho c m t s i u kho n c a Công ư c, n u theo pháp lu t ho c th c ti n qu c gia thì tình hình b o v chung t i các h m m ó không thua kém so v i áp d ng y nh ng quy nh c a Công ư c; b) Trong trư ng h p mi n tr theo quy nh t i i m (a) nói trên, ph i xây d ng k ho ch d n d n áp d ng cho t t c các h m m . 3. Nư c thành viên nào ă phê chuNn Công ư c và th y có th s d ng ư c kh năng nêu t i kho n 2 (a) nói trên, thì khi báo cáo v vi c áp d ng Công ư c theo i u 22 c a i u l c a T ch c Lao ng qu c t , s ph i ch rõ lo i h m m nào ă ư c lo i tr theo cách th c nói trên và lý do c a vi c lo i tr . i u 3- Tuỳ theo i u ki n và th c ti n qu c gia, sau khi tham kh o ý ki n c a các t ch c có i di n tiêu bi u nh t c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng có liên quan, Nư c thành viên ph i so n th o, th c hi n và nh kỳ rà soát chính sách an toàn và s c kh e trong các h m m , c bi t là các bi n pháp m b o hi u l c cho các quy nh c a Công ư c. i u 4- 1. Các bi n pháp b o m áp d ng Công ư c ph i ư c pháp lu t và pháp quy qu c gia quy nh.
  3. 2. N u thích h p, các văn b n pháp lu t và pháp quy qu c gia ó ph i kèm theo: a) Các tiêu chuNn k thu t, các quy t c hư ng d n ho c các quy trình; b) Ho c các bi n pháp áp d ng khác phù h p v i th c ti n qu c gia ă ư c nhà ch c trách có thNm quy n xác nh. i u 5- 1. Các văn b n pháp lu t và văn b n pháp quy qu c gia quy nh t i kho n 1 i u 4 ph i ch nh m t nhà ch c trách có thNm quy n làm nhi m v theo dõi và i u ch nh các khía c nh khác nhau c a v n an toàn và s c kh e trong h m m . 2. Các văn b n pháp lu t và văn b n pháp quy ó ph i quy nh: a) Công tác giám sát an toàn và s c kh e trong các h m m ; b) Công tác thanh tra h m m c a các thanh tra viên ă ư c các nhà ch c trách có thNm quy n ch nh; c) Các th t c báo cáo và i u tra các v tai n n gây ch t ngư i và nghiêm tr ng, các s c nguy hi m và th m ho trong h m m mà pháp lu t và pháp quy qu c gia ă qui nh; d) Vi c biên so n và xu t b n các tài li u th ng kê v tai n n, lao ng b nh ngh nghi p và các s c nguy hi m mà văn b n pháp lu t và văn b n pháp quy qu c gia ă qui nh; e) Quy n h n c a các nhà ch c trách có thNm quy n trong vi c ình ch ho c h n ch các ho t ng trong h m m vì lý do an toàn và s c kh e, cho n khi nguyên nhân d n t i vi c ình ch ho c h n ch ó ă ư c kh c ph c; f) Xác l p nh ng th t c có hi u qu nh m m b o th c thi các quy n c a ngư i lao ng và i di n ngư i lao ng ư c h i ý ki n và tham gia vào nh ng v n và các gi i pháp có liên quan n an toàn và s c kh e t i nơi làm vi c. 3. Pháp lu t và pháp quy qu c gia quy nh vi c ch t o, lưu gi , v n chuy n và s d ng các ch t n , kíp n trong h m m ph i ư c ti n hành dư i s giám sát tuy t i c a nh ng ngư i có năng l c và ư c y quy n. 4. Pháp lu t và pháp quy qu c gia ph i nêu rõ a) Nh ng yêu c u v vi c ng c u trong h m m , v vi c sơ c u và các phương ti n y t thích h p; b) Nghĩa v ph i cung c p và b o qu n thích áng các thi t b dư ng khí cho ngư i lao ng làm vi c dư i h m lò;
  4. c) Các bi n pháp phòng h cho nh ng công trình khai thác ang b b d trong các h m m nh m lo i tr ho c h n ch n m c t i thi u nh ng r i ro i v i an toàn và s c kh e; d ) Nh ng yêu c u v an toàn i v i vi c lưu gi , v n chuy n và x lý các ch t nguy hi m ư c s d ng trong quá trình khai thác m và các ch t ph th i trong h m m ; ) Trong i u ki n cho phép thì c n quy nh c nghĩa v cung c p y và b o m duy trì i u ki n v sinh cho các d ng c và các phương ti n y t dùng trong vi c r a ráy, thay qu n áo và ăn u ng. 5. Pháp lu t và pháp quy qu c gia ph i quy nh ngư i s d ng lao ng ph trách khu h m m ph i b o m chuNn b các k ho ch tác nghi p phù h p ngay t trư c khi b t u ho t ng và trong trư ng h p có nh ng s a i quan tr ng thì nh ng k ho ch này ph i ư c nh kỳ i m i và b o m th c thi ư c t i hi n trư ng h m m . III. NH NG BI N PHÁP P NG CH NG VÀ B O V TRONG H M M A - TRÁCH NHI M C A NGƯ I S D NG LAO NG. i u 6- Khi ti n hành nh ng bi n pháp phòng ch ng và b o v theo ph n này c a Công ư c, ngư i s d ng lao ng ph i lư ng nh ư c r i ro và gi i quy t theo th t ưu tiên sau ây: a) Lo i b r i ro; b) Kh ng ch r i ro ngay t ngu n; c) H n ch r i ro n m c th p nh t b ng m i bi n pháp, k c vi c thi t k các ch làm vi c an toàn; d) Và n u r i ro v n c ̣n t n t i, thì ph i b o m cho vi c s d ng phương ti n b o v cá nhân trong lao ng. ng th i ph i lưu ý t i nh ng y u t h p lý, th c t và kh thi n vi c th c hành chu áo và thái c n m n úng m c. i u 7- Ngư i s d ng lao ng ph i ti n hành m i bi n pháp c n thi t lo i tr ho c h n ch n m c th p nh t nh ng r i ro v an toàn và s c kh e trong các h m m thu c quy n ki m soát c a mình, c bi t là: a) B o m cho khu m ư c thi t k , xây d ng và ư c trang b các thi t b i n l c cơ khí và các thi t b khác, k c h th ng thông tin liên l c, t o i u ki n ho t ng an toàn và môi trư ng làm vi c lành m nh; b) B o m cho khu m ư c v n hành, ho t ng, duy trì và thôi v n hành theo cách sao cho ngư i lao ng có th th c hi n ư c công vi c ư c giao mà không b nguy hi m gì n an toàn và s c kh e c a mình ho c c a ngư i khác; c) S p x p, b trí duy trì s n nh c a m t t trong nh ng khu v c mà nh ng ngư i n làm vi c ph i i qua;
  5. d) H m lò khi có th , ph i có hai l i thoát, m i l i u ư c n i riêng v i m t phương ti n thoát lên m t t; ) B o m vi c theo dõi lư ng nh và thư ng xuyên thanh tra i v i môi trư ng lao ng phát hi n nh ng hi m ho khác nhau ang e do ngư i lao ng và lư ng nh m c hi m ho . f) B o m s thông thoáng thích áng cho t t c công trình m h m lò mà ngư i lao ng ư c phép i l i; g) i v i nh ng khu v c d xNy ra nguy hi m c bi t, ph i so n th o và th c hi n m t k ho ch hành ng và các th t c c n thi t b o m m t ch làm vi c an toàn và b o v ngư i lao ng; h) Th c hi n các bi n pháp và có s phòng b phù h p v i c i m ho t ng c a m i h m m ; phòng ng a, phát hi n và không cho các v cháy ho c n phát kh i ho c lan tràn; i) B o m khi x y ra tình hu ng có nguy cơ nghiêm tr ng i v i an toàn và s c kh e c a ngư i lao ng thì ng ng các ho t ng và ngư i lao ng ph i ư c di t n n nơi an toàn. i u 8- Ngư i lao ng ph i chuNn b s n m t phương án khNn c p phù h p v i c i mc am ih mm i phó v i nh ng th m ho công nghi p và nh ng th m ho t nhiên mà có th th y trư c ư c trong m t th i gian h p lý. i u 9- nh ng nơi ngư i lao ng d b nh ng nguy hi m v v t lý, hoá h c ho c sinh h c, ngư i s d ng lao ng ph i: a) Thông báo cho ngư i lao ng m t cách d hi u v nh ng m i nguy hi m liên quan n công vi c và v nh ng r i ro có th có v i s c kh e c a h , ng th i thông báo các bi n pháp phòng tránh và b o v thích h p; b) Th c hi n các bi n pháp thích h p lo i tr ho c h n ch n m c th p nh t nh ng r i ro phát sinh t nh ng hi m ho ; c) Khi vi c b o v thích áng ch ng l i nh ng r i ro tai n n ho c t n thương v s c kh e, k c th tr ng d b tác ng b i các i u ki n có h i, mà không th b o m ư c b ng bi n pháp nào khác thì ph i cung c p và duy trì mi n phí phương ti n b o v cá nhân trong lao ng cho ngư i lao ng và c nh ng phương ti n thu n l i khác ă ư c pháp lu t và pháp quy qu c gia qui nh; d) Cung c p phương ti n ngư i lao ng b thương t t ho c m au t i nơi làm vi c ư c sơ c u, chuyên ch t nơi làm vi c n các cơ s y t thích h p. i u 10- Ngư i s d ng lao ng ph i b o m: a) Các chương trình ào t o và ào t o l i thích h p và nh ng ch d n d hi u và các v n an toàn và s c kh e nói chung cũng như v công vi c ư c giao nói riêng ph i ư c cung c p mi n phí cho ngư i lao ng;
  6. b) Công tác giám sát và ki m soát phù h p v i pháp lu t và pháp quy qu c gia trong t ng ca, kíp m b o cho h m m ư c ho t ng ư c an toàn; c) M t h th ng ph i ư c thi t l p có th bi t tên c a t t c nh ng ngư i ang trên m t t m t cách chính xác vào b t c lúc nào cũng như c nơi ang ti n hành công vi c; d) M i tai n n và s c nguy hi m ă ư c pháp lu t ho c pháp quy qu c gia xác nh u ph i ư c i u tra và các ho t ng c u ch a thích h p ph i ư c ti n hành; ) M t b n báo cáo v tai n n và s c nguy hi m như ă ư c pháp lu t ho c pháp quy qu c gia quy nh ph i ư c trình cho nhà ch c trách có thNm quy n v tai n n và s c . i u 11- Trên cơ s nh ng nguyên t c chung v s c kh e trong lao ng và theo pháp lu t và pháp quy qu c gia, ngư i s d ng lao ng ph i thư ng xuyên theo dõi s c kh e ngư i lao ng d b nh ng nguy hi m c bi t v s c kh e trong lao ng t i các h m m . i u 12- Khi có t hai ngư i s d ng lao ng tr lên cùng ho t ng trong m t khu m , thì́ ngư i s d ng lao ng nào ch u trách nhi m v khu m ó ph i ph i h p vi c th c hi n m i bi n pháp có liên quan n an toàn và s c kh e c a ngư i lao ng và ph i ch u trách nhi m trư c h t v s an toàn c a các ho t ng. i u này không có nghĩa là nh ng ngư i s d ng lao ng khác không có trách nhi m th c hi n các bi n pháp m b o an toàn và s c kh e cho nh ng ngư i lao ng mà nh s d ng. B- QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A NGƯ I LAO NG VÀ I DI N NGƯ I LAO NG. i u 13. 1. Theo pháp lu t và pháp quy qu c gia như ă nêu t i i u 4, ngư i lao ng có nh ng quy n sau ây: a) Báo cáo v i ngư i s d ng lao ng và nhà ch c trách có thNm quy n v tai n n, s c nguy hi m và r i ro x y ra; b) Khi có lý do lo ng i v tình hình an toàn và s c kh e, có quy n yêu c u ngư i s d ng lao ng ho c nhà ch c trách có thNm quy n ti n hành thanh tra và i u tra; c) ư c bi t và ư c thông tin v nh ng nguy cơ nơi làm vi c có nh hư ng n an toàn và s c kh e c a mình; d) Nh n ư c các thông tin v an toàn và s c kh e t phía ngư i s d ng lao ng ho c nhà ch c trách có thNm quy n; e) R i b v trí làm vi c trong h m m trong trư ng h p có lý do xác áng cho r ng ă xu t hi n m t nguy cơ nghiêm tr ng cho an toàn và s c kh e c a mình;
  7. f) L a ch n trong t p th nh ng ngư i i di n cho mình trong lĩnh v c an toàn và s c kh e. 2. Các i di n trong lĩnh v c an toàn và s c kh e ư c nêu t i kho n 1(c) nói trên tuỳ theo pháp lu t và pháp quy qu c gia, có các quy n sau ây: a) i di n cho ngư i lao ng trong m i khía c nh v an toàn và s c kh e nơi làm vi c, k c vi c th c thi các quy n ă ư c quy nh t i kho n 1 nói trên nh ng nơi nào có th th c thi ư c; b) Có quy n: (i) Tham gia vào vi c thanh tra và i u tra c a ngư i s d ng lao ng ho c nhà ch c trách có thNm quy n ti n hành t i nơi làm vi c; (ii) Theo dõi và i u tra nh ng v n v an toàn và s c kh e; c) Có quy n s d ng s giúp c a các c v n và các chuyên gia khách quan; d) K p th i tham kh o ý ki n c a ngư i s d ng lao ng v nh ng v n an toàn và s c kh e, k c v chính sách và th t c; ) Tham kh o ý ki n c a nhà ch c trách có thNm quy n; f) Ti p nh n nh ng thông báo v tai n n và s c nguy hi m x y ra có liên quan t i khu v c mà mình ư c l a ch n làm i di n. 3. Th t c th c thi các quy n ư c nêu t i các kho n 1 và 2 nói trên ph i ư c xác nh: a) B ng pháp lu t và pháp quy qu c gia; b) Thông qua vi c tham kh o ý ki n gi a ngư i s d ng lao ng v i ngư i lao ng và các i di n c a ngư i lao ng. 4. Pháp lu t và pháp quy qu c gia ph i m b o r ng các quy n ư c quy nh t i các kho n 1 và 2 nói trên có th ư c th c thi mà không b phân bi t i x ho c tr thù. i u 14- Theo pháp lu t và pháp quy qu c gia phù h p v i c i m ào t o, ngư i lao ng có nhi m v : a) Ph i ch p hành các bi n pháp an toàn và s c kh e ă ư c quy nh; b) Ph i chăm lo m t cách h p lý n an toàn và s c kh e c a b n thân và c a nh ng ngư i khác có th b nh hư ng b i các hành vi ho c nh ng sơ su t c a mình trong khi làm vi c, k c vi c chăm sóc thích áng và vi c s d ng nh ng qu n áo, phương ti n, thi t b b o h ă giao cho mình s d ng. c) Ph i báo cáo ngay v i ngư i tr c ti p giám sát mình v b t kỳ tình hu ng nào mà mình bi t có th d n n r i ro cho an toàn và s c kh e c a mình ho c c a nh ng ngư i khác mà t mình không th gi i quy t thích áng ư c;
  8. d) Ph i h p tác v i ngư i s d ng lao ng h có th làm tròn ư c nh ng nhi m v và trách nhi m theo Công ư c này. C - H P TÁC i u 15- Ph i th c hi n các bi n pháp phù h p v i pháp lu t và pháp quy qu c gia khuy n khích h tr s h p tác gi a ngư i s d ng lao ng v i ngư i lao ng và i di n ngư i lao ng nh m tăng cư ng an toàn và s c kh e trong h m m . IV. TH C HI N i u 16- Nư c thành viên ph i: a) Th c hi n m i bi n pháp c n thi t, k c vi c quy nh các hình th c x ph t và các bi n pháp ch n ch nh thích áng nh m b o m thi hành có hi u qu nh ng quy nh c a Công ư c này; b) Thi t l p các cơ quan thanh tra phù h p giám sát vi c áp d ng các bi n pháp ă ư c ho ch nh nh m th c hi n Công ư c và cung c p cho các cơ quan ó nh ng ngu n l c c n thi t h hoàn thành ư c nhi m v .
Đồng bộ tài khoản