Công văn 1403/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc in thông báo nộp tiền các khoản thu về đất đai

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
85
lượt xem
2
download

Công văn 1403/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc in thông báo nộp tiền các khoản thu về đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

c của Tổng cục Thuế về việc in thông báo nộp tiền các khoản thu về đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1403/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc in thông báo nộp tiền các khoản thu về đất đai

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 1403/TCT/TS NGµY 11 TH¸NG 5 N¡M 2005 VÒ  VIÖC IN TH¤NG B¸O NéP TIÒN C¸C KHO¶N THU VÒ §ÊT §AI Kinh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng §Ó   thùc   hiÖn   Th«ng   t  liªn   tÞch   30/2005/TTLT/BTC­BTNMT  ngµy 18/04/2005 cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng  vÒ viÖc lu©n chuyÓn hå s¬ cña ngêi sö dông ®Êt thùc hiÖn nghÜa  vô  tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ  yªu cÇu Côc ThuÕ  c¸c tØnh, thµnh   phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn: 1.  Phèi hîp víi Së  Tµi nguyªn vµ  M«i tr êng tØnh, thµnh  phè  trong viÖc kiÓm tra mÉu biÓu, x¸c  ®Þnh sè  lîng tõng lo¹i  tê  khai ®Ó  c¬  quan Tµi nguyªn vµ  M«i trêng (theo chØ  ®Þnh cña  Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   tØnh)   thùc   hiÖn   in   c¸c   tê   khai:  tiÒn   sö   dông   ®Êt,   tiÒn   thuª   ®Êt,   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông  ®Êt, lÖ  phÝ  tríc b¹  nhµ  ®Êt, thuÕ  thu nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 (1.1) môc II Th«ng t  liªn  tÞch sè  30/2005/TTLT/BTC­BTNMT nªu trªn, b¶o  ®¶m  ®óng mÉu quy  ®Þnh vµ   ®ñ  sè  lîng  ®Ó  cung cÊp (kh«ng thu tiÒn) cho ngêi sö  dông ®Êt kª khai thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh. 2. Côc ThuÕ  thùc hiÖn in c¸c th«ng b¸o nép tiÒn (tiÒn sö  dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ   tríc b¹  nhµ   ®Êt, thuÕ  thu nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt,   chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt) vµ  sæ giao nhËn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi  chÝnh  ®Ó  cÊp ph¸t cho c¸c Chi côc ThuÕ, Phßng thu lÖ  phÝ  tríc  b¹   (nÕu   cã)   theo   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  30/2005/TTLT/BTC­BTNMT nªu trªn. C¸c tê  khai vµ  th«ng b¸o nép tiÒn cÇn ph¶i  ® îc in b»ng  giÊy tèt,  ®óng mÉu, cã  hµng kÎ, râ  ch÷   ®Ó  tr¸nh nhÇm lÉn cho  ngêi sö  dông vµ  ph¶i qu¶n lý, sö  dông theo chÕ   ®é qu¶n lý, sö  dông Ên chØ thuÕ hiÖn hµnh. §Ò  nghÞ  c¸c Côc ThuÕ  tØnh, thµnh phè  thùc hiÖn ngay c¸c  c«ng viÖc nªu trªn,  ®¶m b¶o c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo chÕ   ®é  “mét cöa” trong c«ng t¸c thu c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn nhµ  ®Êt ®óng quy ®Þnh./.
Đồng bộ tài khoản