Công văn 2072/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Công văn 2072/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2072/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn điều chỉnh số lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2072/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  é   µi c h Ý n h   æ n g  c ô c T h u Õ   è  2072 T C T/ C S   BT ­ T s n g µ y  11 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò   Ö c l Ë p h o¸ ® ¬ n   vi ® i Ò u   h Ø n h  s è  lî ng c K Ý nh   öi:C ôc  Õ   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  g  thu c¸c    ph tr   TW Tæng   ôc  c Thu Õ   Ën  îc C«ng  cña  ét  è  ôc  Õ  a   ¬ng  nh ®  v¨n  m sC thu ®Þ ph vµ  ét  è  m s doanh  nghiÖp  c¸c víng m ¾ c   nªu      trong viÖc  Ëp    n  µ      l ho¸ ®¬ v kª khai   thuÕ GTGT   i víitr ng  îp ®iÒu  ®è     ê h   chØnh  gi¶m    gi¸b¸n  µng    h ho¸ hoÆc   iÒu   ® chØnh  è îng hµng    Ò   Ên    µy,Tæng  ôc  Õ   ã    Õn    sl   ho¸.V v ®Ò n   c Thu c ý ki nh sau: Theo  híng dÉn  t¹ ®iÓ m  5.6; i  5.9 M ôc  IV, Ph Çn  B  Th«ng  t sè    122/2000/TT­ BTC   µy  ng 29/12/2000  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  Ò   Õ  c B T ch h d v thu GTGT   ×: th ­ Trêng  îp c¬  ë    h   s s¶n  Êt kinh doanh    ông  Ýnh  xu     ¸p d ch s¸ch gi¶m        gi¸b¸n hµng  ho¸  c¨n  vµo  è îng,doanh  è  µng  cø  sl   sh ho¸,dÞch  ô  ùc  Õ    v th t mua   t ®¹   møc   Êt  nh   ×  è  Òn  nh ®Þ th s ti gi¶m    ña  µng  gi¸c h ho¸  ∙  ® b¸n  îc tÝnh  iÒu  ®  ® chØnh      n  trªnho¸ ®¬ b¸n  µng    Þch  ô  Çn  h ho¸,d v l mua   èicïng  cu   hoÆc   ú  Õp  k ti sau.Ho¸  n    ®¬ ph¶ighirâ gi¶m    µng      ña      n  µo.      gi¸h ho¸ b¸n c c¸cho¸ ®¬ n ­ Trêng  îp  ¬  ë    h c s s¶n  Êt kinh doanh  ∙  Êt b¸n  µng  xu     ® xu   h ho¸,dÞch  ô    v kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ng quy  ch  î   c¸ch..ph¶i®iÒu    .   chØnh  (t¨ng,  gi¶m) gi¸b¸n  ×      th bªn b¸n  µ  v bªn mua  ph¶ilËp      biªnb¶n  hoÆc   ã  c tho¶  Ën  thu b»ng  b¶n    v¨n  ghi râ sè îng,quy   l  c¸ch hµng      ho¸,møc    gi¸(t¨ng,  gi¶m) theo    n    µng  è,   ho¸ ®¬ b¸n h (s   ký  Öu,ngµy,th¸ng cña    n,  êigian),lýdo  hi       ho¸ ®¬ th       (t¨ng,gi¶m  , ng  êi   gi¸) ®å   th   bªn b¸n  Ëp  l ho¸  n    iÒu  ®¬ ®Ó ® chØnh  møc     gi¸(t¨ng,gi¶m).Ho¸  n    â     ®¬ ghi r   ®iÒu  chØnh  møc     gi¸(t¨ng,gi¶m)    cho  µng  h ho¸,dÞch  ô  ¹    v ti ho¸  n  è, ký  ®¬ s   hiÖu..  .C¨n  vµo    n  iÒu  cø  ho¸ ®¬ ® chØnh  møc     gi¸(t¨ng,gi¶m)    bªn b¸n  µ    v bªn mua   khai ®iÒu  kª    chØnh  Õ  u     u   µo. C¸c  ¬  ë  thu ®Ç ra,®Ç v   c s s¶n  Êt kinh xu     doanh  kh«ng  îclËp ho¸ ®¬n      Þ© m. ®    ghigi¸tr   Nh÷ng  êng  îp  íc ®©y   ∙  Ëp  tr h tr   ® l ho¸  n  ®¬ kh¸c víihíng  Én  ¹     d ti v¨n    b¶n nµy  ng  ng  íi nh ®ó v   nghiÖp  ô  v kinhtÕ      ph¸tsinh vµ    doanh    ùc tÕ    µng  thu th   b¸n h th× kh«ng    ph¶i®iÒu    chØnh  ¹ . li Tæng  ôc  Õ   íng dÉn      ôc  Õ  Õtvµ  ùc hiÖn. c Thu h   ®Ó c¸cC thu bi   th    
Đồng bộ tài khoản